Mateo 2 – MTDS & NTLR

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 2:1-23

Yachaj runacunami huahua Jesusta ricunaman shamushca

1Judea llajtapi caj Belén pueblopi Jesús huachari punllacunapica, jatun mandaj Herodesmi Judea llajtataca mandacurca. Chai punllacunami, inti llujshin ladomanta yachaj runacuna Jerusalenman shamurcacuna. 2Paicunami cashna tapurca:

—Judiocunata Jatun Mandaj cunanlla huacharishcatamari yachanchij. ¿Chai huahuaca maipitaj? Pai huacharishcata huillaj luźero Inti llujshin ladopi ricurijpimi, Paita adorangapaj shamuparcanchij— nircacunami.

3Chaita uyashpaca, jatun mandaj Herodesca, achcatami mancharirca. Tucui Jerusalenpi causajcunapish mancharircami. 4Chaimantami Herodesca, pushaj curacunatapish, Mandashcata yachachijcunatapish cayachishpa:

—Cristoca, ¿maipitaj huacharinga nin?— nishpa tapurca.

5Paicunaca cashnami nirca:

—“Judea llajtapi caj Belenpimi huacharinga” ninmi. Dios ima nishcata huillajca, cashnami quillcashca:

6“Judá llajtapi caj Belenlla,

canpish Judapica mandajcunapuramari cangui,

mana yallitaj uchilla canguichu.

Canmantamari, shuj Mandajca llujshinga.

Paimi, ñuca agllashca israelcunata Michij canga” ninmi— nircacunami.

7Shina nijpica Herodesca, chai yachaj runacunata pacalla cayashpami, ima punllamanta chai luźero ricurishcata, alli alli tapurca. 8Paicuna ña alli huillajpimi, chai yachaj runacunataca, cashna nishpa Belenman cacharca:

—Chai huahuata alli mashcagrichij. Ñucapish paita adoranaman ringapaj, Huahuata ricushcahuan huillaj shamunguichij— nishpami cacharca.

9Jatun mandaj Herodes chashna nijpica, yachaj runacunaca rircallami. Paicuna ñanta ricujpica, inti llujshin ladopi ricurishca luźerollatajmi cutin ricurishpa ñauparca. Chai luźeroca, huahua maipimi carca, chai jahuapimi shayarirca. 10Chai luźero cutin ricurijpica, cushicushpami catircacuna. 11Ña huasiman yaicushpaca, huahuata mama Mariandijtami ricurcacuna. Huahuataca pambacama cumurishpami adorarcacuna. Chai huashaca, paicuna apamushcacunata pascashpa, curita, inciensota, mirratami curcacuna. 12Paicunaca, Herodespajman ama tigrachun nishpa Diosllataj muscuipi mandajpimi, paicunapaj llajtamanca shujtaj ñanta tigrarcacuna.

Herodesmi Belenpi cʼari huahuacunata huañuchichishca

13Chai yachaj runacuna ña rishca qʼuipami, Mandaj Dios cachashca angelca ñapish Joseman muscuipi ricurirca. Paica: «Jatari, huahuata mamandij pushashpa Egiptoman ri. Ñuca cutin canman huillangacama, chai llajtapi pushashpa causangui. Herodesmi huahuata huañuchingapaj mashcagrin» nircami.

14Chashna nijpimi Joseca, rijcharishpa jatarishcahuan, chai tutallataj huahuata mamandij Egiptoman pushashpa rirca. 15Herodes huañungacamami, chai llajtapi causarca. Mandaj Diosllatajmi, Pai ima nishcata huillajhuanca: «Egiptomantami Ñuca Churitaca cayarcani» nishpa huillachishca carca. Chaimi chashnataj pajtarca. 16Herodesca, chai yachaj runacuna paita umashcata yachashpaca, yallitajmi pʼiñarirca. Chaimantami, yachaj runacuna parlashca punllamanta ishqui huatata pajtachigrij tucui cʼari huahuacunata Belenpipish, muyundij llajtacunapipish huañuchichirca. 17Chashna rurajpimi, Dios ima nishcata huillaj Jeremías huillashca shinataj pajtarca. Paica:

18«Ramá pueblopica, mana jahuallatamari capariricun,

‘¡Ai!’ nishpamari yallitaj huacacun.

Raquelmari, paipaj huahuacunamanta huacacun.

Churicuna illajmari saquirin,

mashnata inquitajpipish manataj upallanchu» nishpami, huillashca carca.

19Herodes ña huañujpimi, Mandaj Dios cachashca angelca, Egiptopi Joseman muscuipi ricurishpaca: 20«Jatari, huahuata mamandij pushashpa Israel llajtaman tigrai. Huahuata huañuchisha nijcunaca, ñamari huañun» nirca. 21Shina nijpimi Joseca, jatarishpa, huahuata mamandij pushashpa, Israel llajtaman tigramurca. 22Ña chayamushpaca, Herodespaj churi Arquelao, Judea llajtata mandacushcata uyashpami, Judeapi saquirinata mancharca. Ashtahuanpish muscuillapitaj huillashcamantami, Joseca Galileaman rirca. 23Chai llajtaman chayashpaca, Nazaret pueblopimi causagrirca. Dios ima nishcata huillajcuna: «Paica, nazareno runami canga» nishpa huillashcami chashnataj pajtarca.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 2:1-23

Vizita magilor

1După ce S-a născut Isus în Betleemul Iudeei, în zilele regelui Irod1 Irod cel Mare, care a domnit între anii 37–4 î.Cr. (vezi Flavius Josephus, Antichități, XIV)., iată că niște magi din Răsărit1 Probabil astrologi, originari fie din Persia, fie din Arabia, ambele la răsărit de Canaan. au venit la Ierusalim 2și au întrebat: „Unde este Împăratul Care li S-a născut iudeilor? Căci I-am văzut steaua răsărind2, 9 Sau: steaua în răsăritul ei. și am venit să ne închinăm Lui!“

3Regele Irod s-a tulburat auzind acest lucru și, împreună cu el, s-a tulburat tot Ierusalimul. 4El i-a adunat pe toți conducătorii preoților4 Sau: arhiereii. și pe cărturarii4 Lit.: scribii, în sensul de erudiți, experți în Lege; cei care studiau, interpretau și învățau atât Legea lui Moise, cât și legile și reglementările tradiționale. Majoritatea erau farisei. poporului și i-a întrebat unde urma să Se nască Cristosul. 5Ei i-au răspuns: „În Betleemul Iudeei, căci așa a fost scris prin profetul:

6«Dar tu, Betleeme, ținut al lui Iuda,

nu ești nicidecum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda,

căci din tine va ieși un Conducător

Care-l va păstori pe poporul Meu, Israel!»“6 Vezi Mica 5:2.

7Atunci Irod i-a chemat în secret pe magi și a aflat exact de la ei timpul când apăruse steaua. 8Apoi i-a trimis la Betleem, zicându-le: „Duceți-vă, cercetați cu atenție despre Copilaș, iar când Îl veți găsi, anunțați-mă și pe mine, ca să vin și eu să mă închin Lui!“

9După ce l-au ascultat pe rege, magii au plecat. Și iată că steaua, pe care o văzuseră răsărind, a mers înaintea lor până când a ajuns și s-a oprit deasupra locului unde era Copilașul. 10Văzând ei steaua, s-au bucurat nespus de mult. 11Când au intrat în casă și L-au văzut pe Copilaș împreună cu Maria, mama Lui, s-au aruncat la pământ, închinându-se înaintea Lui. Ei și-au deschis cuferele și I-au oferit daruri: aur, tămâie scumpă și smirnă. 12Apoi, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat spre țara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt

13După ce au plecat ei, iată că un înger al Domnului i se arată în vis lui Iosif, zicând: „Scoală-te, ia Copilașul și pe mama Lui și fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod va căuta Copilașul ca să-L omoare13 Lit.: să-L distrugă.!“

14Iosif s-a sculat, a luat Copilașul și pe mama Lui și a plecat în timpul nopții în Egipt, 15unde a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: „L-am chemat pe Fiul Meu din Egipt“15 Vezi Os. 11:1. Textul din Osea face referire la exodul lui Israel din Egipt, însă Matei vede istoria lui Israel recapitulată în viața lui Isus..

16Irod s-a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înșelat de magi și a trimis oameni să omoare toți băieții de la vârsta de doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu timpul pe care-l aflase exact de la magi. 17Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice:

18„Un glas a fost auzit în Rama,

plânset și bocet mult:

Rahela își plânge copiii

și nu vrea să fie mângâiată,

căci ei nu mai sunt“18 Vezi Ier. 31:15..

Întoarcerea în Nazaret

19După ce a murit Irod, iată că un înger al Domnului i se arată în vis lui Iosif, în Egipt, 20zicând: „Scoală-te, ia Copilașul și pe mama Lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să-i ia viața Copilașului!“

21Iosif s-a sculat, a luat Copilașul și pe mama Lui și a venit în țara lui Israel. 22Dar, când a auzit că în Iudeea domnea Arhelau22 Fiul lui Irod cel Mare. El a domnit peste Idumeea, Iudeea și Samaria între anii 4 î.Cr.–6 d.Cr., fiind detronat deoarece a fost un despot deosebit de crud (vezi Flavius Josephus, Antichități, XVII, 11 și 13). în locul lui Irod, tatăl lui, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, s-a retras în ținuturile Galileei. 23S-a dus acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți, și anume că El va fi numit nazarinean23 Matei face referire, probabil, la mai multe texte profetice în care se menționează că Mesia va fi tratat cu dispreț, Nazaretul fiind un oraș obscur, ai cărui locuitori erau disprețuiți (vezi In. 1:45-46; F.A. 24:5). Unii comentatori sunt de părere că Matei face aluzie la termenul ebraic nețer (vlăstar) din Is. 11:1. De asemenea, este posibil ca Matei să facă referire aici la termenul ebraic nazir, care înseamnă dedicat (vezi Num. 6:1-21 și Jud. 13:5)..