Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 2

Yachaj runacunami huahua Jesusta ricunaman shamushca

1Judea llajtapi caj Belén pueblopi Jesús huachari punllacunapica, jatun mandaj Herodesmi Judea llajtataca mandacurca. Chai punllacunami, inti llujshin ladomanta yachaj runacuna Jerusalenman shamurcacuna. Paicunami cashna tapurca:

–Judiocunata Jatun Mandaj cunanlla huacharishcatamari yachanchij. ¿Chai huahuaca maipitaj? Pai huacharishcata huillaj luźero Inti llujshin ladopi ricurijpimi, Paita adorangapaj shamuparcanchij– nircacunami.

Chaita uyashpaca, jatun mandaj Herodesca, achcatami mancharirca. Tucui Jerusalenpi causajcunapish mancharircami. Chaimantami Herodesca, pushaj curacunatapish, Mandashcata yachachijcunatapish cayachishpa:

–Cristoca, ¿maipitaj huacharinga nin?– nishpa tapurca.

Paicunaca cashnami nirca:

–“Judea llajtapi caj Belenpimi huacharinga” ninmi. Dios ima nishcata huillajca, cashnami quillcashca:

“Judá llajtapi caj Belenlla,
    canpish Judapica mandajcunapuramari cangui,
    mana yallitaj uchilla canguichu.
Canmantamari, shuj Mandajca llujshinga.
    Paimi, ñuca agllashca israelcunata Michij canga” ninmi– nircacunami.

Shina nijpica Herodesca, chai yachaj runacunata pacalla cayashpami, ima punllamanta chai luźero ricurishcata, alli alli tapurca. Paicuna ña alli huillajpimi, chai yachaj runacunataca, cashna nishpa Belenman cacharca:

–Chai huahuata alli mashcagrichij. Ñucapish paita adoranaman ringapaj, Huahuata ricushcahuan huillaj shamunguichij– nishpami cacharca.

Jatun mandaj Herodes chashna nijpica, yachaj runacunaca rircallami. Paicuna ñanta ricujpica, inti llujshin ladopi ricurishca luźerollatajmi cutin ricurishpa ñauparca. Chai luźeroca, huahua maipimi carca, chai jahuapimi shayarirca. 10 Chai luźero cutin ricurijpica, cushicushpami catircacuna. 11 Ña huasiman yaicushpaca, huahuata mama Mariandijtami ricurcacuna. Huahuataca pambacama cumurishpami adorarcacuna. Chai huashaca, paicuna apamushcacunata pascashpa, curita, inciensota, mirratami curcacuna. 12 Paicunaca, Herodespajman ama tigrachun nishpa Diosllataj muscuipi mandajpimi, paicunapaj llajtamanca shujtaj ñanta tigrarcacuna.

Herodesca Belén llajta huahuacunatami huañuchichishca

13 Chai yachaj runacuna ña rishca q'uipami, Mandaj Dios cachashca angelca ñapish Joseman muscuipi ricurirca. Paica: «Jatari, huahuata mamandij pushashpa Egiptoman ri. Ñuca cutin canman huillangacama, chai llajtapi pushashpa causangui. Herodesca, huahuata huañuchingapaj mashcagrinmi» nircami.

14 Chashna nijpimi Joseca, rijcharishpa jatarishcahuan, chai tutallataj huahuata mamandij Egiptoman pushashpa rirca. 15 Herodes huañungacamami, chai llajtapi causarca. Mandaj Diosllatajmi, Pai ima nishcata huillajhuanca: «Egiptomantami Ñuca Churitaca cayarcani» nishpa huillachishca carca. Chaimi chashnataj pajtarca. 16 Herodesca, chai yachaj runacuna paita umashcata yachashpaca, yallitajmi p'iñarirca. Chaimantami, yachaj runacuna parlashca punllamanta ishqui huatata pajtachigrij tucui c'ari huahuacunata Belenpipish, muyundij llajtacunapipish huañuchichirca. 17 Chashna rurajpimi, Dios ima nishcata huillaj Jeremías huillashca shinataj pajtarca. Paica:

18 «Ramá pueblopica, mana jahuallatamari capariricun,
‘¡Ai!’ nishpamari yallitaj huacacun.
Raquelmari, paipaj churicunamanta huacacun.
Churicuna illajmari saquirin,
imata nijpipish manataj upallanchu» nishpami, huillashca carca.

19 Herodes ña huañushca q'uipami, Mandaj Dios cachashca angelca, Egiptopi Joseman muscuipi ricurishpaca: 20 «Jatari, huahuata mamandij pushashpa Israel llajtaman tigrai. Huahuata huañuchisha nijcunaca, ñamari huañun» nirca. 21 Shina nijpimi Joseca, jatarishpa, huahuata mamandij pushashpa, Israel llajtaman tigramurca. 22 Ña chayamushpaca, Herodespaj churi Arquelao, Judea llajtata mandacushcata uyashpami, Judeapi saquirinata mancharca. Ashtahuanpish muscuillapitaj huillashcamantami, Joseca Galileaman rirca. 23 Chai llajtaman chayashpaca, Nazaret pueblopimi causagrirca. Dios ima nishcata huillajcuna: «Paica, nazareno runami canga» nishpa huillashcami chashnataj pajtarca.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 2

Dar zvjezdoznanaca

1Isus se rodio u gradu Betlehemu u Judeji za vladavine kralja Heroda. U to vrijeme neki mudraci s Istoka stignu u Jeruzalem i stanu se raspitivati:

'Gdje je taj novorođeni kralj židova? Vidjeli smo njegovu zvijezdu na istoku pa smo mu se došli pokloniti.'

To veoma uznemiri kralja Heroda, a i sav Jeruzalem.

Kralj sazove svećeničke poglavare i pismoznance da se raspita gdje se Krist treba roditi.

'U Betlehemu u Judeji
    'Betleheme, ti nisi samo nevažno judejsko selo, jer će iz tebe poteći vladar koji će voditi moj narod, Izrael.''[a]

Tada Herod potajno pošalje po mudrace da od njih dozna vrijeme pojavka zvijezde.

Zatim ih pošalje u Betlehem: 'Pođite i pomnjivo se raspitajte za dijete. Kad ga pronađete, vratite se i javite mi da mu se i ja pođem pokloniti.'

Poslušali su kralja i pošli. I gle! Zvijezda koju su vidjeli da izlazi išla je pred njima sve dok se nije zaustavila iznad mjesta gdje se nalazilo dijete.

10 Kad su ju ugledali, silno su se razveselili.

11 Uđu u kuću i ugledaju dijete s njegovom majkom Marijom te padnu ničice i poklone mu se. Zatim otvore škrinje s blagom i daruju mu zlato, tamjan i smirnu.

12 Poslije toga su u snu dobili upute da se ne vraćaju k Herodu, te su se u svoju zemlju vratili drugim putem.

Bijeg u Egipat

13 Kad su otišli, anđeo se Gospodnji ukaže u snu Josipu. 'Ustani i bježi u Egipat s djetetom i s njegovom majkom

14 Josip ustane i još se iste noći zaputi u Egipat s Marijom i djetetom.

15 Ostao je ondje sve do Herodove smrti. Time se ispunilo što je Gospodin rekao preko proroka: 'Pozvao sam svojega sina iz Egipta.'[b]

16 Kad uvidi da su ga mudraci izigrali, Herod se silno razgnjevi i pošalje vojnike da u Betlehemu i po svoj okolici pobiju sve dječake od dvije godine i mlađe, prema vremenu izlaska zvijezde za koje se raspitao u mudraca.

17 Tako se ispunilo proročanstvo proroka Jeremije:
18     'U Rami se čuje glas, zapomaganje i gorak plač; to Rahela oplakuje svoju djecu i ne dade se utješiti jer ih više nema.'

Povratak iz Egipta

19 Kad je Herod umro, u Egiptu se anđeo Gospodnji ukaže Josipu u snu i reče mu:

20 'Ustani i povedi dijete i njegovu majku natrag u izraelsku zemlju, jer su oni koji su ga pokušavali ubiti mrtvi.'

21 On ustane, uzme dijete i majku i vrati se u Izrael.

22 Putem dozna da je novim kraljem postao Arhelaj, Herodov sin, pa se prestraši. Tada i u snu dobije upozorenje da ne ide u Judeju, te umjesto toga ode u Galileju

23 i nastani se u Nazaretu. Time se ispunilo što su o Mesiji napisali proroci: 'Zvat će se Nazarećanin.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 2:6 Mihej 5:2; 2 Samuel 5:2.
  2. Evanđelje po Mateju 2:15 Hošea 11:1.