Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 19

‘Ama shitanacuchun’ yachachishcami

1Chashna yachachishca q'uipami Jesusca, Galileamantaca Jordán yacu ch'imbanij Judeapi caj llajtacunaman rirca. Pai chaiman chayajpi achcacuna catijpimi, Jesusca ungushcacunata alliyachirca.

Huaquin Fariseocuna Jesuspajman shamushpaca, juchachingaraicumi:

–Mandashcapica, shuj huarmi imapi mana alli cajpica, paipaj cusaca, ¿shitachunlla ninchu?– nishpa tapurcacuna.

Jesusca, cashnami cutichirca:

–Diosca, callaripi tucuita rurashpaca, “C'arita huarmitami rurarca” nishcataca, ¿manachu Dios Quillcachishcapica ricushcanguichij? Diosca caitapishmi nirca: “Chaimantami c'arica yaya mamamanta ch'icanyashpa, paipaj huarmihuan tandanacushpa causanga. Caźarashpaca c'aripish, huarmipish shuj aichallami tucun” nircami. Chashnaca cusandij huarmindijca shujllami, mana ishquichu. Taita Dios chashna tandachishcataca, runaca ama ch'icanyachichun nishcami– nircami.

Chashna nijpimi fariseocunaca, cashna nircacuna:

–Shinashpaca, ¿ima nishpataj Moisesca maijanpish huarmita shitasha nishpaca, firmata cuchun nircari?– nishpami tapurcacuna.

Paicuna chashna nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Cancunallataj rumi shungu cashcamantami Moisesca, huarmita shitangapajca, firmata cuchunlla nirca. Callaripica, mana chashnachu carca. Shina cajpipish ñucaca cashnami nini: Maijanpish paipaj huarmi, manapish huainayajpi shitashpa shujtajhuan caźarajca, huainayanmi. Shinallataj cusa shitashca huarmihuan maijan caźarajpish, huainayanmi– nircami.

10 Jesús chashna nijpimi, Paipaj yachacujcunaca:

–Caźarashcacuna mana shitanacunalla cajpica, mana caźarashpa causanami ashtahuan alli canman– nircacuna.

11 Chashna nijpi Jesusca, cashnami nirca:

–Caitaca, mana tucuicuna chasquipajchu. Ashtahuanpish chashna canata Dios piman cushca cajpica, chaicunallami chasqui tucun. 12 Maijan c'aricunaca, huacharipachamantami capashca shina huacharin. Maijancunaca capashca cashcamantami, mana caźarai tucun. Cutin maijancunaca, jahua pacha Dios mandashcata rurasha nishpami, mana caźarancuna. Chashna cai tucunata chasqui tucuipaj cajcunaca chasquichijlla– nircami.

Jesusca huahuacunatami bendiciashca

13 Chai q'uipami, huahuacunapaj jahuapi maquita churashpa Diosta mañachun, maijan huahuacunataca Jesuspajman pushamurcacuna. Chai pushamujcunataca, yachacujcunami sinchita rimashpa jarcarcacuna.

14 Chaita ricushpami, Jesusca cashna nirca:

–Huahuacuna ñucapajman shamuchun saquichij, ama jarcaichijchu. Jahua pacha Dios mandacunca, chashnacunapajmi– nircami.

15 Jesusca, huahuacunapaj jahuapi maquita churashca q'uipaca, chaimanta rircallami.

Charij mosomi Jesushuan parlashca

16 Ñapish shuj moso Jesuspajman shamushpaca:

–Alli Yachachij, ¿huiñai causaita charingapajca, imalla allitataj rurana cani?– nishpa tapurca.

17 Shina tapujpimi, Jesusca cashna nirca:

–¿Ima nishpataj ñucataca alli ningui? Shujllami allica tiyan, Paica Taita Diosmi. Can huiñai causaita charisha nishpaca, Dios mandashcacunata rurangui– nircami.

18 Chashna nijpi chai mosoca:

–Shinashpaca, ¿maijan mandashcacunatataj rurana cani?– nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Ama huañuchingui, ama huainayangui, ama shuhuangui, ama pita llullashpa juchachingui. 19 Cambaj yaya mamata c'uyangui. Shujtajcunatapish can quiquinta c'uyarij shinallataj c'uyangui– nircami.

20 Chashna nijpi chai mosoca, cashnami nirca:

–Cai can nishcacunataca, huambramantapachamari tucuita rurashcani. ¿Ima shujtajtachu ashtahuan ruranaraj cani?– nircami.

21 Shina nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Shinashpaca, tucuita pajtachishataj nishpaca, tucui can charishcacunata c'atushpa, huajchacunaman cugri. Chashna rurashpaca jahua pachapica, achcatami charingui. Chai q'uipaca, ñucata catilla– nircami.

22 Shina nijpica chai mosoca, pai charishcacuna achca cashcamantaca, anchata nanarishpa, llaquilla rircallami.

23 Chai moso chashna rijpica Jesusca, Paipaj yachacujcunataca cashnami nirca:

–Jahua pacha Dios mandacunmanca, achcata charijcunaca mana jahualla yaicungachu, chaica chashnatajmi. 24 Caitapish huillanimi: Achcata charijcuna Dios mandacunman yaicunaca, shuj camellota auja rinrinpi pasachisha nicushcatapish yalli sinchimari– nircami.

25 Chashna nijpi Jesuspaj yachacujcunaca, achcata mancharishpami:

–Shinashpaca, ¿pitaj quishpiri tucungari?– ninacurca.

26 Chashna ninacucujpi Jesusca, paicunapaj ñahuita ricurashpami:

–Runacunaca, pipish quiquinllatajca mana quishpiri tucunchu. Ashtahuanpish Taita Diosca, tucuitamari rurai tucun– nirca.

27 Chashna nijpi Pedroca, cashnami nirca:

–Riqui, ñucanchijca canta catingaraicumari tucuita saquishcanchij. Chaimantaca, ¿imatataj charishun?– nircami.

28 Shina nijpi Jesusca, cashnami nirca:

–Dios tucuita mushujyachi punllami, Runa Aichayuj ñucaca achij nicuj sumaj tiyarinapi tiyarisha. Chai punllami ñucata catij cancunaca, chunga ishqui tiyarinapi tiyarishpa, chunga ishqui aillu israelcunata mandanguichij, chashnatajmi canga. 29 Maijanpish ñucata catingaraicu paipaj huasita, huauquicunata, panicunata yaya mamata, huarmita, huahuacunata, allpacunata saquishpaca, patsaj cutihuan yallitami japinga, huiñai causaitapish chasquingami. 30 Shina cajpipish achcacunami puntapi cajcunaca huashayangacuna, ashtahuanpish q'uipalla cajcunami, puntapi cangacuna.

Chinese Union Version (Simplified)

馬 太 福 音 19

1耶 稣 说 完 了 这 些 话 , 就 离 开 加 利 利 , 来 到 犹 太 的 境 界 约 但 河 外 。

有 许 多 人 跟 着 他 , 他 就 在 那 里 把 他 们 的 病 人 治 好 了 。

有 法 利 赛 人 来 试 探 耶 稣 , 说 : 人 无 论 甚 麽 缘 故 都 可 以 休 妻 麽 ?

耶 稣 回 答 说 : 那 起 初 造 人 的 , 是 造 男 造 女 ,

并 且 说 : 因 此 , 人 要 离 开 父 母 , 与 妻 子 连 合 , 二 人 成 为 一 体 。 这 经 你 们 没 有 念 过 麽 ?

既 然 如 此 , 夫 妻 不 再 是 两 个 人 , 乃 是 一 体 的 了 。 所 以 , 神 配 合 的 , 人 不 可 分 开 。

法 利 赛 人 说 : 这 样 , 摩 西 为 甚 麽 吩 咐 给 妻 子 休 书 , 就 可 以 休 他 呢 ?

耶 稣 说 : 摩 西 因 为 你 们 的 心 硬 , 所 以 许 你 们 休 妻 , 但 起 初 并 不 是 这 样 。

我 告 诉 你 们 , 凡 休 妻 另 娶 的 , 若 不 是 为 淫 乱 的 缘 故 , 就 是 犯 奸 淫 了 ; 有 人 娶 那 被 休 的 妇 人 , 也 是 犯 奸 淫 了 。

10 门 徒 对 耶 稣 说 : 人 和 妻 子 既 是 这 样 , 倒 不 如 不 娶 。

11 耶 稣 说 : 这 话 不 是 人 都 能 领 受 的 , 惟 独 赐 给 谁 , 谁 才 能 领 受 。

12 因 为 有 生 来 是 阉 人 , 也 有 被 人 阉 的 , 并 有 为 天 国 的 缘 故 自 阉 的 。 这 话 谁 能 领 受 就 可 以 领 受 。

13 那 时 , 有 人 带 着 小 孩 子 来 见 耶 稣 , 要 耶 稣 给 他 们 按 手 祷 告 , 门 徒 就 责 备 那 些 人 。

14 耶 稣 说 : 让 小 孩 子 到 我 这 里 来 , 不 要 禁 止 他 们 ; 因 为 在 天 国 的 , 正 是 这 样 的 人 。

15 耶 稣 给 他 们 按 手 , 就 离 开 那 地 方 去 了 。

16 有 一 个 人 来 见 耶 稣 , 说 : 夫 子 ( 有 古 卷 : 良 善 的 夫 子 ) , 我 该 做 甚 麽 善 事 才 能 得 永 生 ?

17 耶 稣 对 他 说 : 你 为 甚 麽 以 善 事 问 我 呢 ? 只 有 一 位 是 善 的 ( 有 古 卷 : 你 为 什 麽 称 我 是 良 善 的 ? 除 了 神 以 外 , 没 有 一 个 良 善 的 ) 。 你 若 要 进 入 永 生 , 就 当 遵 守 诫 命 。

18 他 说 : 甚 麽 诫 命 ? 耶 稣 说 : 就 是 不 可 杀 人 ; 不 可 奸 淫 ; 不 可 偷 盗 ; 不 可 作 假 见 证 ;

19 当 孝 敬 父 母 , 又 当 爱 人 如 己 。

20 那 少 年 人 说 : 这 一 切 我 都 遵 守 了 , 还 缺 少 甚 麽 呢 ?

21 耶 稣 说 : 你 若 愿 意 作 完 全 人 , 可 去 变 卖 你 所 有 的 , 分 给 穷 人 , 就 必 有 财 宝 在 天 上 ; 你 还 要 来 跟 从 我 。

22 那 少 年 人 听 见 这 话 , 就 忧 忧 愁 愁 的 走 了 , 因 为 他 的 产 业 很 多 。

23 耶 稣 对 门 徒 说 : 我 实 在 告 诉 你 们 , 财 主 进 天 国 是 难 的 。

24 我 又 告 诉 你 们 , 骆 驼 穿 过 针 的 眼 , 比 财 主 进 神 的 国 还 容 易 呢 !

25 门 徒 听 见 这 话 , 就 希 奇 得 很 , 说 : 这 样 谁 能 得 救 呢 ?

26 耶 稣 看 着 他 们 , 说 : 在 人 这 是 不 能 的 , 在 神 凡 事 都 能 。

27 彼 得 就 对 他 说 : 看 哪 , 我 们 已 经 撇 下 所 有 的 跟 从 你 , 将 来 我 们 要 得 甚 麽 呢 ?

28 耶 稣 说 : 我 实 在 告 诉 你 们 , 你 们 这 跟 从 我 的 人 , 到 复 兴 的 时 候 , 人 子 坐 在 他 荣 耀 的 宝 座 上 , 你 们 也 要 坐 在 十 二 个 宝 座 上 , 审 判 以 色 列 十 二 个 支 派 。

29 凡 为 我 的 名 撇 下 房 屋 , 或 是 弟 兄 、 姐 妹 、 父 亲 、 母 亲 、 ( 有 古 卷 在 此 有 : 妻 子 ) 儿 女 、 田 地 的 , 必 要 得 着 百 倍 , 并 且 承 受 永 生 。

30 然 而 , 有 许 多 在 前 的 , 将 要 在 後 ; 在 後 的 , 将 要 在 前 。