Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 1

Apunchij Jesusca Abrahammanta miraimi

1Cai Libropica, Abrahammanta mirai Davidpaj huahua huahua Jesucristopaj ñaupa yayacunapaj shuticunami tiyacun. Abrahampaj churica, Isaacmi carca. Isaacpaj churica, Jacobomi carca. Jacobopaj churicunaca, Judá huauquicunandijmi carca. Judapaj churicunaca Farespish, Zarapishmi carca. Paicunapaj mamaca, Tamarmi carca. Farespaj churica, Jesrom, Jesrompaj churica, Arammi carca. Arampaj churica, Aminadab, Aminadabpaj churica Naasón, Naasonpaj churica Salmón, Salmonpaj churica, Boozmi carca. Boozpaj mamaca, Rahabmi carca. Boozpaj churica Obedmi carca. Obedpaj mamaca, Rutmi carca. Obedpaj churica, Isaimi carca. Jatun mandaj Davidca, Isaipaj churimi carca. Davidca, Uriaspaj huarmipimi Salomontaca charirca. Salomonpaj churica Roboam, Roboampaj churica Abías, Abiaspaj churica Asa, Asapaj churica Josafat, Josafatpaj churica Joram, Jorampaj churica Uzías, Uziaspaj churica Jotam, Jotampaj churica Acaz, Acazpaj churica Ezequías, 10 Ezequiaspaj churica Manasés, Manasespaj churica Amón, Amonpaj churica Josiasmi carca. 11 Josiaspaj churicunaca, Jeconías huauquicunandijmi carca. Paicuna causai punllacunami, israelcunataca Babiloniaman preźu aparcacuna. 12 Babiloniaman preźu apashca q'uipami Jeconiasca, Salatiel shuti churita charirca. Salatielpaj churica Zorobabel, 13 Zorobabelpaj churica Abiud, Abiudpaj churica Eliaquim, Eliaquimpaj churica Azor, 14 Azorpaj churica Sadoc, Sadocpaj churica Aquim, Aquimpaj churica Eliud, 15 Eliudpaj churica Eleazar, Eleazarpaj churica Matán, Matanpaj churica Jacobo, 16 Jacobopaj churica, Josemi carca. Chai Josemi, Mariapaj cusa tucurca. Mariami, Jesuspaj mama carca. Jesusmi, Quishpichij Cristo.

17 Chashnami ñaupa yaya Abrahammanta Davidcamaca, chunga chuscu yayacuna tiyarca. Shinallataj Davidmantapacha israelcunata Babiloniaman preźu apashca punllacamapish, chunga chuscu yayacunami tiyarca. Babiloniaman apashca punllamanta, Quishpichij Cristo huacharingacamapish chunga chuscu yayacunallatajmi tiyarca.

Jesús huacharinapajca cashnami cashca

18 Jesucristoca, cashnami huacharirca: Paipaj mama Mariaca, Josehuanmi caźarangapaj ari ninacushpa puricurca. Shinapish paihuan manaraj caźarashpami, Mariaca Diospaj jucha illaj Espiritumanta huijsapi huahuan ricurirca. 19 Paipaj cusa tucugrij Joseca, alli shungu runami carca. Chashna cashpami, Mariata shujtajcunapaj ñaupajpi mana pingachisha nishpa, huashalla shitasha yuyacurca. 20 Chaimantami, Mandaj Dios cachashca shuj angelca, ñapish Joseman muscuipi ricurishpa cashna nirca:

«Davidpaj huahua José, Mariahuan caźaranataca ama manchaichu. Diospaj jucha illaj Espiritumantami paipica huahua tiyarishca. 21 Paica, c'ari huahuatami huachagrin, chai huahuataca, JESÚS shutita shutichingui. Paimi Paipaj israelcunataca, juchacunamanta quishpichinga» nircami.

22 Tucui caicunaca, Mandaj Dios Pai ima nishcata huillajhuan cashna huillachishcami pajtarca:

23 «C'arihuan manaraj chayarinacushca huarmi
chichushpa, c'ari huahuata huachangami.
Paipaj shutica, Emanuelmi canga» nishcami carca.

(Cai shutica: «Taita Dios ñucanchijhuanmi» nisha ninmi).

24 José rijcharishpaca, Mandaj Dios cachashca ángel imalla nishcata caźushpami, Mariahuan caźararca. 25 Ña tandanacushpapish, María paipaj punta churita huachangacamaca mana chayarircachu. Ña huahua huacharijpica, JESÚS shutitami shutichirca.

Nya Levande Bibeln

Matteus 1

Jesu familjeträd

1Detta är Jesu Kristi förfäder, från kung David och Abraham:

Abraham, Isak, Jakob (Jakob var far till Judas och hans bröder),

Judas, Peres och Sera (deras mor hette Tamar), Hesron,

Ram, Amminadav, Nahshon,

Salma, Boas (hans mor hette Rahav), Oved (hans mor hette Rut), Ishai

Kung David, Salomo (hans mor var Urias hustru),

Rehabeam, Avia, Asa,

Josafat, Joram, Ussia,

Jotam, Ahas, Hiskia,

10 Manasse, Amon, Josia,

11 Jojakin och hans bröder (födda vid tidpunkten för fångenskapen i Babylon)

12 Och efter fångenskapen: Shealtiel, Serubbabel,

13 Avihud, Eljakim, Asor,

14 Sadok, Akim, Elihud,

15 Elasar, Mattan, Jakob,

16 Jakob var far till Josef. (Josef var Marias man, och hon var mor till Jesus Kristus, Guds Son).

17 Detta är de fjorton generationerna från Abraham till kung David, de fjorton generationerna från kung David till fångenskapen och de fjorton generationerna från fångenskapen till Kristus.

En ängel visar sig för Josef

18 När Jesus Kristus föddes gick det till så här: Hans mor Maria var förlovad och skulle gifta sig med Josef. Men redan innan de gift sig väntade hon barn genom den helige Ande.

19 Josef, hennes blivande man, såg då ingen annan utväg än att i tysthet bryta förlovningen. Han ville leva efter Guds bud, men inte heller skämma ut Maria offentligt.

20 Medan han alltjämt grubblade över hur han skulle lösa problemet visade sig en ängel för honom i en dröm.Ängeln sa: Josef, du Davids son, tveka inte att gifta dig med Maria! Barnet i henne har nämligen blivit till genom den helige Ande.

21 Hon kommer att få en son, och du ska kalla honom Jesus (det betyder Frälsare), för han ska frälsa sitt folk från deras synder.

22 På detta sätt kommer det som Gud sagt genom profeterna att uppfyllas:

23 'Lyssna! Den unga flickan ska bli med barn och föda en son, och han ska kallas Immanuel (det betyder Gud är med oss).'

24 När Josef vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria,

25 men de hade inget sexuellt samliv förrän sonen hade fötts. Och Josef kallade honom Jesus.