Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Marcos 8:1-38

Chuscu huarangamanmi carashca

(Mat 15:32-39; 16:1-4; Luc 12:54-56)

1Chai punllacunapica, mana jahualla gentecuna tandanacujpimi, ima micunapish mana tiyarca. Chaimantami Jesusca, shuj punllaca yachacujcunata cayashpa cashna nirca:

2—Cai tucui gentecunaca, ñamari quimsa punllata caipi Ñucahuan tiyancuna. Ima micunatapish manamari charincunachu. Paicunataca llaquinanmari. 3Mana micushcata huasiman cachajpica, ñahui amsayashpa, ñanpi urmangallatajmari. Maijancunacarin carumantamari shamushcacuna— nircami.

4Shina nijpica yachacujcunaca:

—¿Cai shitashca pambapica, cai tucuicunapaj pajta tandataca, maipitaj japishunri?— nircacunami.

5—¿Mashna tandatataj charinguichij?— nishpa, Jesús tapujpi paicunaca:

—Canchisllatami charinchij— nircacunami.

6Chashna nijpimi, chai tucui gentecunata pambapi tiyarichun mandarca. Chai huashaca, canchis tandata japishpami Diosta pagui nirca. Chaitaca, tucui chaipi cajcunaman carachunmi, asha asha chaupishpa, yachacujcunaman curca. Paicunami tucuicunaman raquircacuna. 7Yachacujcunaca, uchilla, huaquin chalhuacunatapishmi charircacuna. Diosta pagui nishpaca, chaicunatapish tucuicunamanmi carachirca. 8Tucuicuna mana nijta micushca qʼuipaca, puchushcataca canchis canasta jundatami tandarcacuna. 9Micujcunaca, chuscu huaranga shinami carca. Paicunata ‘Minchacamachij’ nishcahuan, 10yachacujcunandij barcoman yaicurcallami. Chaimantaca, Dalmanuta llajtamanmi paicunandij shamurca. 11Chaipi cajpimi fariseocuna shamushpa, Jesus-huan rimanacui callarircacuna. Ricungaraicumi, jahua pachamanta ima señalta ricuchichun mañarcacuna. 12Jesusca, Paipaj espiritupi llaquirishpa, shungu llujshishpami: «¿Imamantataj cai runacunaca, ima señalta ricuchichun mañancunachu, imamí? Cai runacunamanca, ima señalta manataj ricuchishachu» nircami.

13Chaimantaca paicunamanta chʼicanyashpa, cutin barcoman yaicushpaca, yacu caishuj urimanmi chʼimbarca.

Fariseocuna yachachishcaca levadura shinami

(Mat 16:5-12; Luc 12:1-3)

14Yachacujcunaca, tandata apanata cungarishcamantami, barcopica, shuj tandallata charicurcacuna. 15Jesusca, chai cutitajmi:

—Riquichij, fariseocunapaj, Herodespaj levadurataca pajta chasquinguichijman— nishpa mandarca.

16Yachacujcunaca: «Tandata mana apamushcamantamari chashna nicunga» nishpami, paicunapura rimanacurcacuna.

17Paicuna imata rimanacucujta yachashpami, Jesusca cashna nirca:

—¿Ima nishpataj tandata mana apamushcamantaca rimanacunguichij? ¿Manatajchu entendinguichij, manatajchu yuyaita japinguichij? ¿Cancunapaj shunguca sinchirajchu, imatagari? 18¿Cancunapaj ñahuica manatajchu ricun, rinrinca manatajchu uyan imatagari? ¿Manachu yuyaringuichij? 19Pichca tandallata, pichca huarangaman carajpica, ¿mashna canasta puchushcatataj tandarcanguichij?— nircami.

Chashna nijpi paicunaca:

—Chunga ishquita— nircacunami.

20—Shinallataj canchis tandata chuscu huarangaman Ñuca raquijpica, ¿mashna canasta puchushcatataj tandarcanguichij?— nijpica paicunaca:

—Canchista— nircacunami.

21Chashna nijpi Jesusca:

—Shinashpaca, ¿ima nishpataj manaraj entendinguichij?— nircami.

Betsaidapimi mana ricuj runata alliyachishca

22Chai qʼuipaca, Jesús Betsaidaman chayajpimi, shujcunaca mana ricuj runata Paipajman pushamurcacuna. Chaimantaca, paipi tuparichunmi mañarcacuna. 23Chaipimi Jesusca, mana ricuj runataca maquimanta japishpa, chai uchilla aillu llajtamanta llujshichirca. Chai huashaca, ñahuipi chʼucashpa, maquicunata paipaj jahuapi churashpaca: “¿Imallatapish ricunguichu?” nishpa tapurca.

24Paica:

—Gentecunatami yuracuna puricuj layata ricuni, paicunaca puricunmari— nircami.

25Cutintajmi Jesusca, Paipaj maquicunata ñahui jahuapi churarca. Chashna rurajpica, chai mana ricuj runaca alliyarcallami. Ñahui alliyajpica, carutapish achijllata ricurcallami. 26Jesusca, chai runataca:

—Aillu llajtamanca ama yaicunguichu, chaipica imata piman ama huillashpa ringuilla— nishpami, paipaj huasiman tigrachishpa cacharca.

Pedromi Jesustaca ‘Quishpichij Cristomi cangui’ nishca

(Mat 16:13-20; Luc 9:18-21)

27Filipopaj nishca Cesarea pueblo cʼuchu llajtacunaman ñanta ricushpami Jesusca, Paipaj yachacujcunataca:

—¿Gentecunaca, pi cashcatataj Ñucataca nincuna?— nishpami, tapurca.

28Shina nijpi, paicunaca:

—Shujcunaca, ‘Bautiźaj Juanmi’ nincunami. Shujtajcunaca, ‘Dios ima nishcata huillaj Eliasmi’ nincunami. Maijancunacarin, ‘Dios ima nishcata maijan huillajmi canga’ nincunami— nishpami huillarcacuna.

29Shina nijpi Jesusca:

—Cutin cancunaca, ¿pi cashcatataj Ñucataca yuyanguichij?— nijpi Pedroca:

—Quiquinca, Quishpichij Cristomari cangui— nishpami cutichirca.

30Ashtahuanpish Jesusca, Pai pi cashcataca, amataj piman huillachunmi mandarca.

‘Ñucataca huañuchingacunami’ nishcami

(Mat 16:21-28; 17:1-13; Luc 9:22-36)

31Chai qʼuipaca, Jesusca Pai quiquinmantami cashna huillai callarirca:

—Runa Aichayuj Ñucaca, achca llaquita apanatajmi cani. Cunaj yuyajcuna, pushaj curacuna, Mandashcata yachachijcunami, pʼiñashpa huañuchingacuna. Huañuchijpipish, quimsa punllapica causarishallami— nircami.

32Chashnami tucuita alli huillarca. Chaita uyashpami Pedroca, Jesusllata chʼicanchishpa, ña ama chashna nichun jarcashpa rimai callarirca. 33Ashtahuanpish Paica, yachacujcunata tigrarishpa ricushpami, Pedrotaca:

—¡Ñuca ñaupajmanta anchui, Satanás! Canca, Taita Dios imallata rurasha nishcataca mana yachanguichu. Runacuna imallata rurasha nishcallatami yuyacungui— nishpa, jarcashpa rimarca.

34Chai qʼuipaca chaipi tandanacushcacunatapish, yachacujcunatapish cayashpami, cashna nirca:

—Pipish Ñucata catisha nijca, quiquin causanata cungashpa, cruzta aparishpa Ñucata catichunlla. 35Maijanpish quiquin causaita llaquijca, chingaringami. Maijanpish Ñucata catingaraicupish, alli huillaita huillangaraicupish quiquin causaita mana llaquijca, quishpiringami. 36Yuyarichigari, pipish cai pachapi tucui imalla tiyajcunata japishpapish, paipaj almata chingachishpaca, ¿ima allitaj cangari? 37Mana cashpaca, paipaj almamantaca, ¿imatataj cui tucungari? 38Maijanca, cai juchasapa runacunapaj ñaupajpi, Ñucamantapish, Ñuca shimicunamantapish pingaringami. Chashna rurajpica, Runa Aichayuj Ñucapish, Yayapajmanta sumaj achij nicuj, jucha illaj angelcunahuan shamushpaca, paimanta pingarishami— nircami.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Marko 8:1-38

Yesu Adyetsa Anthu 4,000

1Mʼmasiku amenewo gulu lina lalikulu la anthu linasonkhana. Popeza iwo analibe chakudya, Yesu anayitana ophunzira ake nati kwa iwo, 2“Ndili ndi chifundo ndi anthu awa; akhala ali ndi Ine masiku atatuwa ndipo alibe chakudya. 3Ngati nditawawuza kuti apite kwawo ali ndi njala, iwo adzakomoka mʼnjira chifukwa ena a iwo achokera kutali.”

4Ophunzira ake anayankha nati, “Kodi ndi kuti kuthengo kuno kumene munthu angapeze buledi okwanira kuwadyetsa?”

5Yesu anafunsa kuti, “Muli ndi malofu a buledi angati?”

Iwo anayankha kuti, “Asanu ndi awiri.”

6Iye anawuza gulu la anthu kuti likhale pansi. Atatenga malofu a buledi asanu ndi awiri, anayamika, nawanyema ndipo anapatsa ophunzira ake kuti agawire anthu, ndipo iwo anatero. 7Analinso ndi tinsomba tochepa; Iye anayamikanso chifukwa cha nsombazo. Ndipo anawuza ophunzira kuti awagawire. 8Anthu anadya ndipo anakhuta. Atamaliza, ophunzira anatola buledi ndi nsomba zotsalira ndi kudzaza madengu asanu ndi awiri. 9Panali amuna pafupifupi 4,000. Ndipo atawawuza kuti apite kwawo, 10analowa mʼbwato pamodzi ndi ophunzira ake napita ku dera la Dalamanuta.

11Afarisi anabwera nayamba kumufunsa Yesu. Pomuyesa Iye, anamufunsa za chizindikiro chochokera kumwamba. 12Ndipo anatsitsa moyo nati, “Nʼchifukwa chiyani mʼbado uno ukufuna chizindikiro chodabwitsa? Zoonadi, ndikuwuzani kuti palibe chizindikiro chidzapatsidwa kwa iwo.” 13Ndipo anawasiya, nalowanso mʼbwato ndi kuwolokera tsidya lina.

Yisiti wa Afarisi ndi Herode

14Ophunzira anayiwala kutenga buledi, kupatula buledi mmodzi yekha amene anali naye mʼbwato. 15Yesu anawachenjeza kuti, “Samalani ndipo onetsetsani yisiti wa Afarisi ndi wa Herode.”

16Iwo anakambirana wina ndi mnzake ndipo anati, “Ndi chifukwa choti tilibe buledi.”

17Yesu atadziwa zokambirana zawo anawafunsa kuti, “Nʼchifukwa chiyani mukukambirana kuti mulibe buledi? Kodi inu simukuonabe kapena kuzindikira? Kodi mitima yanu ndi yowumitsidwa? 18Kodi muli ndi maso ndipo simukuona, ndi makutu ndipo mukulephera kumva? Kodi simukukumbukira? 19Pamene ndinagawa malofu asanu a buledi kwa anthu 5,000, ndi madengu angati amene munatoleramo buledi ndi nsomba zotsalira?”

Iwo anayankha kuti, “Khumi ndi awiri.”

20“Ndipo pamene ndinagawa malofu asanu ndi awiri a buledi, kwa anthu 4,000, ndi madengu angati amene munatoleramo buledi ndi nsomba zotsalira?”

Iwo anayankha kuti, “Asanu ndi awiri.”

21Iye anawafunsa kuti, “Kodi simumvetsetsabe?”

Kuchiritsidwa kwa Munthu Wosaona ku Betisaida

22Iwo anafika ku Betisaida, ndipo anthu ena anabweretsa munthu wosaona ndipo anamupempha Yesu kuti amukhudze. 23Iye anagwira dzanja la munthu wosaonayo napita naye kunja kwa mudzi. Atalavulira mʼmaso a munthuyo ndi kumusanjika manja, Yesu anafunsa kuti, “Kodi ukuona kalikonse?”

24Iye anakweza maso nati, “Ndikuona anthu; akuoneka ngati mitengo imene ikuyendayenda.”

25Kenakanso Yesu anayika manja ake mʼmaso a munthuyo. Ndipo maso ake anatsekuka, naonanso, ndipo anaona zonse bwinobwino. 26Yesu anamuwuza kuti apite kwawo nati, “Usapite mʼmudzimo.”

Petro Avomereza Khristu

27Yesu ndi ophunzira ake anapita ku midzi yozungulira Kaisareya wa Filipo. Ali panjira, Iye anawafunsa kuti, “Kodi anthu amati ndine yani?”

28Iwo anayankha kuti, “Ena amati Yohane Mʼbatizi; ena amati Eliya; ndipo enanso amati ndinu mmodzi wa aneneri.”

29Iye anafunsa kuti, “Koma nanga inu, mumati ndine yani?”

Petro anayankha kuti, “Inu ndinu Khristu.”

30Yesu anawachenjeza kuti asawuze wina aliyense za Iye.

Yesu Aneneratu za Imfa Yake

31Iye anayamba kuwaphunzitsa kuti, “Mwana wa Munthu ayenera kumva zowawa zambiri ndi kukanidwa ndi akulu a ansembe, ndi aphunzitsi a malamulo, ndi kuti ayenera kuphedwa ndipo patatha masiku atatu adzaukanso.” 32Izi anaziyankhula momveka bwino, ndipo Petro anamutengera pambali ndipo anayamba kumudzudzula.

33Koma Yesu atatembenuka ndi kuyangʼana ophunzira ake, anamudzudzula Petro nati, “Choka pamaso panga Satana! Suganizira zinthu za Mulungu koma za anthu.”

Njira ya Mtanda

34Kenaka anayitana gulu la anthu pamodzi ndi ophunzira ake nati: “Ngati wina aliyense afuna kunditsata Ine, ayenera kudzikana yekha ndi kunyamula mtanda wake ndi kunditsata. 35Pakuti aliyense amene afuna kupulumutsa moyo wake adzawutaya, koma aliyense amene ataya moyo wake chifukwa cha Ine ndi cha Uthenga Wabwino, adzawupulumutsa. 36Kodi munthu adzapindulanji akalandira dziko lonse lapansi, koma ndi kutaya moyo wake? 37Kapena nʼchiyani chomwe munthu angapereke chosinthana ndi moyo wake? 38Ngati wina achita manyazi chifukwa cha Ine ndi mawu anga mu mʼbado uno wachigololo ndi wochimwa, Mwana wa Munthu adzachita naye manyazi pamene adzabwera mu ulemerero wa Atate ake pamodzi ndi angelo oyera.”