Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Lucas 3:1-38

Bautiźaj Juanmi shitashca pambapi huillashca

(Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Juan 1:19-28)

1Tiberio shuti Cesarca, ñami chunga pichca huatata mandacurca. Chai huatacunapica, Poncio Pilatoca Judea llajtata, Herodesca Galilea llajtata, paipaj huauqui Felipeca Iturea shuti, Traconite shuti llajtacunata, Lisaniasca Abilinia llajtatami mandacurcacuna. Paicunaca llajtata chuscupi chaupishca quiquin mirga llajtata mandajcunami carca. 2Anás shuti, Caifás shuti curacunaca, mandaj curacunami carca. Chai punllacunapimi, Zacariaspaj churi Juantaca, shitashca pambapi cajpi Diosca, Paimanta huillachun cacharca. 3Chaimantami Juanca, Jordán yacu cʼuchulla tucui llajtacunapica, Dios juchacunata perdonachun Paiman cutirishpa bautiźarichun huillashpa purirca. 4Dios ima nishcata huillaj Isaías quillcashca libropi huillashca shinallatajmi tucushca. Paica cashnami nishca:

«Shitashca pambapica, shuj runamari caparicun:

“Mandaj Diospaj ñanta allichichij.

Pai purichun, ama quingushpalla chaqui ñancunatapish ruraichij.

5Tucui pugru pambacunata jundachichij,

tucui urcucuna, lomacunataca uriyachishpa pambajllata ruraichij.

Quingushca ñancunatapish, quingucunata pʼitishpa allichichij.

Jutcu jutcu ñancunapish jundachishpa, purinajllata ruraichij.

6Taita Dios cachashca Quishpichijtaca, tucuicunami ricunga” nicunmari» nishcami pajtashca.

7Gentecunaca bautiźarishun nishpami, achcacuna Juanpajman shamujcuna carca. Paicunataca cashnami nirca:

—¡Culebra shina millai runacuna! Dios jatunta pʼiñarishpa llaquichinamantaca, ¿pitaj: ‘Quishpirichij’ nishpa yuyaita curcari? 8Cancuna Diospajman cutirishcataj cashpaca, allita rurashpa causaichigari. “Ñucanchijca, yaya Abrahampaj huahuacunamari canchij” niringuichijchari. Chashna yuyacujpipish, cancunataca cashnami nini: Taita Dios munashpaca, cai rumicunatapish Abrahampaj huahuacunata rurai tucunmari. 9Yurata sapimanta urmachingapaj ñami hachataca, yura sapipi churashpa charicun. Mana pʼucuj yuracunataca, tucui urmachishpa ninapi shitashpa rupachingami— nircami.

10Chashna nijpimi chaipi cajcunaca:

—Shinashpaca, ¿imatataj rurana canchij?— nishpa tapurcacuna.

11Chashna nijpi Juanca:

—Pipish ishqui churanata charijca, mana charijman shujta cuichij, micunata charijpish, mana charijman caraichij— nircami.

12Impuestota japijcunamanta maijancunapish bautiźarishun nishpami, Juanpajman shamushpaca:

—Yachachij, ¿imatataj rurashun?— nircacuna.

13Paicunataca:

—Impuestotaca, mandashcapi nicushcallata mañaichij, ama yallihuan mañashpa japichijchu— nircami.

14Huaquin soldadocunapish shamushpaca:

—Ñucanchijpish, ¿imatataj rurashun?— nijpi, Juanca:

—Ama pitapish imata nij tucushpallapish, cullquita mañaichijchu. Ama pitapish mandajcunaman yanga juchachishpa huillaichijchu. Cancuna servishcamanta pagashcallahuan cushi caichij— nircami.

15Tucui chaipi cajcuna, chaicunata uyashpaca shungullapimi, ‘¿Caichu Cristo imashi?’ yuyacurcacuna. 16Chaimantami Juanca, tucuicunata cashna nirca:

—Ñucaca, yacullahuanmari cancunataca bautiźacuni. Ñucapaj qʼuipa shamucujca, ñucata yalli tucuita rurai tucujmi. Ñucaca, Paipaj pargate huatashcata cumurishpa pascaipajllapish mana canichu. Paimari jucha illaj Espirituhuanpish, ninahuanpish cancunataca bautiźanga. 17Paica cai pachapi causajcunataca huairachishpa trigomanta ujshata chʼicanyachij shinami ñalla chʼicanyachinga. Trigota huasipi huaquichij shinami allicunataca quishpichinga; millaicunataca, ujshata shinami, mana huañuj ninapi rupachinga— nircami.

18Juanca paipajman shamujcunamanca, chashna tucui laya cunashpami, alli huillaitaca huillarca. 19Chuscupi chaupishca shuj mirga llajtata mandaj Herodesca, paipaj quiquin huauqui Felipepaj huarmi Herodias-huanmi pushanacushpa causarca. Shujtaj mana allicunatapishmi ruraj carca. Chaimantami Juanca, sinchita rimashpa jarcashca carca. 20Chai tucui mana allita rurashca jahuami Herodesca, Juanta preźu churarca. Chashna rurashpacarin, ashtahuan mana allitami rurarca.

Jesusta bautiźashcatapish, Paipaj ñaupa yayacunapaj shuticunatapish huillashcami

(Mat 1:1-17; 3:13-17; Mar 1:9-11)

21Achca gentecuna shamushpa bautiźaricujpica, Jesuspish Juanpajman shamushpa bautiźarircami. Ña bautiźarishpa Diosta Jesús mañacujpica, jahua pachami pascarirca. 22Chaimantaca jucha illaj Espirituca, paloma shina cuerpoyuj uriyamushpaca, Paipaj jahuapi tiyarirca. Shinallataj jahua pachamantaca: “Canmi Ñuca cʼuyashca Churi cangui, Canllami Ñucataca jatunta cushichingui” nishpa rimashcapishmi uyarirca.

23Jesusca, alli huillaita huillai callarinapajca, quimsa chunga huatayuj shinami carca. Gentecunaca Jesustaca, Josepaj churi cashcatami yuyajcuna carca. Joseca, Elipaj churimi. 24Elica, Matatpaj churimi. Matatca, Levipaj churimi. Levica, Melquipaj churimi. Melquica, Janapaj churimi. Janaca, Josepaj churimi. 25Joseca, Matatiaspaj churimi. Matatiasca, Amospaj churimi. Amosca, Nahumpaj churimi. Nahumca, Eslipaj churimi. Eslica, Nagaipaj churimi. 26Nagaica, Maatpaj churimi. Maatca, Matatiaspaj churimi. Matatiasca, Semeipaj churimi. Semeica, Josepaj churimi. Joseca, Judapaj churimi. 27Judaca, Joananpaj churimi. Joananca, Resapaj churimi. Resaca, Zorobabelpaj churimi. Zorobabelca, Salatielpaj churimi. Salatielca, Neripaj churimi. 28Nerica, Melquipaj churimi. Melquica, Adipaj churimi. Adica, Cosanpaj churimi. Cosanca, Elmadanpaj churimi. Elmadanca, Erpaj churimi. 29Erca, Josuepaj churimi. Josueca, Eliezerpaj churimi. Eliezerca, Jorinpaj churimi. Jorinca, Matatpaj churimi. 30Matatca, Levipaj churimi. Levica, Simeonpaj churimi. Simeonca, Judapaj churimi. Judaca, Josepaj churimi. Joseca, Jonanpaj churimi. Jonanca, Eliaquinpaj churimi. 31Eliaquinca, Meleapaj churimi. Meleaca, Mainanpaj churimi. Mainanca, Matatapaj churimi. Matataca, Natanpaj churimi. 32Natanca, Davidpaj churimi. Davidca, Isaipaj churimi. Isaica, Obedpaj churimi. Obedca, Boozpaj churimi. Boozca, Salmonpaj churimi. Salmonca, Naasonpaj churimi. 33Naasonca, Aminadabpaj churimi. Aminadabca, Arampaj churimi. Aramca, Esronpaj churimi. Esronca, Farespaj churimi. Faresca, Judapaj churimi. 34Judaca, Jacobopaj churimi. Jacoboca, Isaacpaj churimi. Isaacca, Abrahampaj churimi. Abrahamca, Tarepaj churimi. Tareca, Nacorpaj churimi. 35Nacorca, Serugpaj churimi. Serugca, Ragaupaj churimi. Ragauca, Pelegpaj churimi. Pelegca, Eberpaj churimi. Eberca, Salapaj churimi. 36Salaca, Cainanpaj churimi. Cainanca, Arfaxadpaj churimi. Arfaxadca, Sempaj churimi. Semca, Noepaj churimi. Noeca, Lamecpaj churimi. 37Lamecca, Matusalenpaj churimi. Matusalenca, Enocpaj churimi. Enocca, Jaredpaj churimi. Jaredca, Mahalaleelpaj churimi. Mahalaleelca, Cainanpaj churimi. 38Cainanca, Enospaj churimi. Enosca, Setpaj churimi. Setca, Adanpaj churimi. Adanca, Taita Diospaj churimi.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Luku 3:1-38

Johanu onítẹ̀bọmi tún ọnà náà ṣe

13.1: Lk 23.1; 9.7; 13.31; 23.7.Ní ọdún kẹ́ẹ̀dógún ìjọba Tiberiu Kesari, nígbà tí Pọntiu Pilatu jẹ́ baálẹ̀ Judea, tí Herodu sì jẹ́ tetrarki Galili, Filipi arákùnrin rẹ̀ sì jẹ́ tetrarki Iturea àti ti Trakoniti, Lisania sì jẹ́ tetrarki Abilene, 23.2: Jh 18.13; Ap 4.6; Mt 26.3; Jh 11.49.tí Annasi òun Kaiafa ń ṣe olórí àwọn àlùfáà, nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ Johanu ọmọ Sekariah wá ní ijù. 33.3-9: Mt 3.1-10; Mk 1.1-5; Jh 1.6,23.Ó sì wá sí gbogbo ilẹ̀ aginjù Jordani, ó ń wàásù ìtẹ̀bọmi ìrònúpìwàdà fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀; 43.4-6: Isa 40.3-5.Bí a ti kọ ọ́ nínú ìwé ọ̀rọ̀ wòlíì Isaiah pé,

“Ohùn ẹni tí ń kígbe ní ijù,

‘ẹ tún ọ̀nà Olúwa ṣe,

ẹ mú ipa ọ̀nà rẹ̀ tọ́.

5Gbogbo ọ̀gbun ni a yóò kún,

gbogbo òkè ńlá àti òkè kékeré ni a ó tẹ́ pẹẹrẹ;

Wíwọ́ ni a ó ṣe ní títọ́,

àti ọ̀nà gbọ́ngungbọ̀ngun ni a o sọ di dídán.

63.6: Lk 2.30.Gbogbo ènìyàn ni yóò sì rí ìgbàlà Ọlọ́run.’ ”

73.7: Mt 12.34; 23.33.Nígbà náà ni ó wí fún ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn tí ó wá láti ṣe ìtẹ̀bọmi lọ́dọ̀ rẹ̀ pé, “Ẹ̀yin ìran paramọ́lẹ̀, ta ni ó kìlọ̀ fún un yín láti sá kúrò nínú ìbínú tí ń bọ̀? 83.8: Jh 8.33,39.Nítorí náà kí ẹ̀yin kí ó so èso tí ó yẹ fún ìrònúpìwàdà, kí ẹ má sì ṣe sí í wí nínú ara yín pé, ‘Àwa ní Abrahamu ní baba.’ Kí èmi kí ó wí fún un yín, Ọlọ́run lè gbé ọmọ dìde fún Abrahamu nínú òkúta wọ̀nyí. 93.9: Mt 7.19; Hb 6.7-8.Àti nísinsin yìí pẹ̀lú, a fi àáké lé gbòǹgbò igi náà: gbogbo igi tí kò bá so èso rere, a óò ge lulẹ̀, a sì wọ jù sínú iná.”

10Àwọn ènìyàn sì ń bi í pé, “Kí ni kí àwa kí ó ṣe?”

11Ó dáhùn ó sì wí fún wọn pé, “Ẹni tí ó bá ní ẹ̀wù méjì, kí ó fi ọ̀kan fún ẹni tí kò ní; ẹni tí ó bá sì ní oúnjẹ, kí ó ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú.”

12Àwọn agbowó òde sì tọ̀ ọ́ wá láti ṣe ìtẹ̀bọmi lọ́dọ̀ rẹ̀, wọ́n sì bi í pé, “Olùkọ́, kí ni àwa ó ha ṣe?”

13Ó sì wí fún wọn pé, “Ẹ má ṣe fi agbára gbà jù bí a ti rán yín lọ mọ́.”

14Àwọn ọmọ-ogun sì béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀ pé, “Àti àwa, kí ni àwa ó ṣe?”

Ó sì wí fún wọn pé, “Ẹ má ṣe hùwà ipá sí ẹnikẹ́ni, kí ẹ má sì ṣe ka ẹ̀sùn èké sí ẹnikẹ́ni; kí òwò ọ̀yà yín tó yín.”

153.15: Ap 13.25; Jh 1.19-22.Bí àwọn ènìyàn sì ti ń retí, tí gbogbo wọn sì ń rò nínú ara wọn nítorí Johanu, bí òun ni Kristi tàbí òun kọ́; 163.16-18: Mt 3.11-12; Mk 1.7-8; Jh 1.26-27,33; Ap 1.5; 11.16; 19.4.Johanu dáhùn ó sì wí fún gbogbo wọn pé, “Lóòótọ́ ni èmi ń fi omi bamitiisi yín; ṣùgbọ́n ẹni tí ó lágbára jù mí lọ ń bọ̀, okùn bàtà ẹsẹ̀ ẹni tí èmi kò tó tú: òun ni yóò fi Ẹ̀mí Mímọ́ àti iná bamitiisi yín: 17Ẹni tí àtẹ rẹ̀ ń bẹ ní ọwọ́ rẹ̀, láti gbá ilẹ̀ ìpakà rẹ̀ mọ́ tó tó, kí ó sì kó alikama rẹ̀ sínú àká; ṣùgbọ́n ìyàngbò ni yóò fi iná àjóòkú sun.” 18Johanu lo oríṣìíríṣìí ọ̀rọ̀ púpọ̀ láti gba àwọn ènìyàn níyànjú àti láti wàásù ìhìnrere fún wọn.

193.19-20: Mt 14.3-4; Mk 6.17-18.Ṣùgbọ́n nígbà ti Johanu bú Herodu tetrarki, tí ó bá wí nítorí Herodia aya Filipi arákùnrin rẹ̀, àti nítorí ohun búburú gbogbo tí Herodu tí ṣe, 20Ó fi èyí parí gbogbo rẹ̀ nígba tí ó fi Johanu sínú túbú.

Ìtẹ̀bọmi àti ìtàn ìdílé Jesu

213.21-22: Mt 3.13-17; Mk 1.9-11; Jh 1.29-34.3.21: Lk 5.16; 6.12; 9.18,28; 11.1; Mk 1.35.Nígbà tí a ṣe ìtẹ̀bọmi àwọn ènìyàn gbogbo tán, ó sì ṣe, a bamitiisi Jesu pẹ̀lú, bí ó ti ń gbàdúrà, ọ̀run ṣí sílẹ̀, 223.22: Sm 2.7; Isa 42.1; Lk 9.35; Ap 10.38; 2Pt 1.17.Ẹ̀mí Mímọ́ sì sọ̀kalẹ̀ sí orí rẹ̀ ní àwọ̀ àdàbà, ohùn kan sì ti ọ̀run wá, tí ó wí pé, “Ìwọ ni àyànfẹ́ ọmọ mi; ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi.”

233.23-38: Mt 1.1-17; Gẹ 5.3-32; 11.10-26; Ru 4.18-22; 1Ki 1.1-4,24-28; 2.1-15.3.23: Jh 8.57; Lk 1.27.Jesu tìkára rẹ̀ ń tó bí ẹni ọgbọ̀n ọdún, nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ ó jẹ́ (bí a ti fi pè) ọmọ Josẹfu,

tí í ṣe ọmọ Eli, 24tí í ṣe ọmọ Mattati,

tí í ṣe ọmọ Lefi, tí í ṣe ọmọ Meliki,

tí í ṣe ọmọ Janai, tí í ṣe ọmọ Josẹfu,

25tí í ṣe ọmọ Mattatia, tí í ṣe ọmọ Amosi,

tí í ṣe ọmọ Naumu, tí í ṣe ọmọ Esili,

tí í ṣe ọmọ Nagai, 26tí í ṣe ọmọ Maati,

tí í ṣe ọmọ Mattatia, tí í ṣe ọmọ Ṣimei,

tí í ṣe ọmọ Josẹfu, tí í ṣe ọmọ Joda,

27Tí í ṣe ọmọ Joana, tí í ṣe ọmọ Resa,

tí í ṣe ọmọ Serubbabeli, tí í ṣe ọmọ Ṣealitieli,

tí í ṣe ọmọ Neri, 28tí í ṣe ọmọ Meliki,

tí í ṣe ọmọ Adi, tí í ṣe ọmọ Kosamu,

tí í ṣe ọmọ Elmadamu, tí í ṣe ọmọ Eri,

29Tí í ṣe ọmọ Joṣua, tí í ṣe ọmọ Elieseri,

tí í ṣe ọmọ Jorimu, tí í ṣe Mattati,

tí í ṣe ọmọ Lefi, 30tí í ṣe ọmọ Simeoni,

tí í ṣe ọmọ Juda, tí í ṣe ọmọ Josẹfu,

tí í ṣe ọmọ Jonamu, tí í ṣe ọmọ Eliakimu,

31Tí í ṣe ọmọ Melea, tí í ṣe ọmọ Menna,

tí í ṣe ọmọ Mattata, tí í ṣe ọmọ Natani,

tí í ṣe ọmọ Dafidi, 32tí í ṣe ọmọ Jese,

tí í ṣe ọmọ Obedi, tí í ṣe ọmọ Boasi,

tí í ṣe ọmọ Salmoni, tí í ṣe ọmọ Nahiṣoni,

33Tí í ṣe ọmọ Amminadabu, tí í ṣe ọmọ Ramu,

tí í ṣe ọmọ Hesroni, tí í ṣe ọmọ Peresi,

tí í ṣe ọmọ Juda. 34Tí í ṣe ọmọ Jakọbu,

tí í ṣe ọmọ Isaaki, tí í ṣe ọmọ Abrahamu,

tí í ṣe ọmọ Tẹra, tí í ṣe ọmọ Nahori,

35Tí í ṣe ọmọ Serugu, tí í ṣe ọmọ Reu,

tí í ṣe ọmọ Pelegi, tí í ṣe ọmọ Eberi,

tí í ṣe ọmọ Ṣela. 36Tí í ṣe ọmọ Kainani,

tí í ṣe ọmọ Arfaksadi, tí í ṣe ọmọ Ṣemu,

tí í ṣe ọmọ Noa, tí í ṣe ọmọ Lameki,

37Tí í ṣe ọmọ Metusela, tí í ṣe ọmọ Enoku,

tí í ṣe ọmọ Jaredi, tí í ṣe ọmọ Mahalaleli,

tí í ṣe ọmọ Kainani. 38Tí í ṣe ọmọ Enosi,

tí í ṣe ọmọ Seti, tí í ṣe ọmọ Adamu,

tí í ṣe ọmọ Ọlọ́run.