Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Lucas 24:1-53

Jesusca domingo tutamantami causarishca

(Mat 28:1-10; Mar 16:1-8; Juan 20:1-10)

1Domingo tutamanta manaraj alli pacarijpimi, huarmicunaca paicuna allichishca, mishquijllata ashnacujcunata apashpa, Jesusta churashca jutcuman shamurcacuna. Shujtaj huarmicunandijmi shamurcacuna. 2Paicuna chayanapajca, jutcu pungupi jarcashca rumica ña anchuchishcami ricurirca. 3Jutcuman yaicushpa ricujpica, Apunchij Jesuspaj cuerpoca mana ricurircachu. 4Paipaj cuerpo mana ricurijpimi, achcata mancharishpa shayacurcacuna. Chaipimi ñapish ishqui runacunaca, lamyacuj churanata churashca, paicunapaj cʼuchupi ricurirca. 5Chaita ricushpacarin, ashtahuan mancharishpa cumurijpimi, chai ishqui runacunaca, cashna nircacuna:

—¿Ima nishpataj ña causarishcataca, huañushcacunapaj chaupipi mashcacunguichij? 6Paica mana caipichu, ñamari causarirca. Pai Galileapi cashparaj, ima nishcataca yuyarichigari. 7Illu Galileapi cashpaca: “Runa Aichayuj Ñucataca, juchayuj runacuna japishpa chacatashpa huañuchingacunami. Huañuchijpipish, quimsa punllapica causarishallami” nircami— nircacunami.

8Chashna nijpimi chai huarmicunaca, Jesús chashna nishcataca yuyarircacuna. 9Jutcumanta paicuna tigrashpami, chunga shuj yachacujcunamanpish, caishuj crijcunamanpish, tucui imalla tucushcata huillarcacuna. 10Huillagrichun mingashcacunamanca, Magdalamanta Mariapish, Juanapish, Jacobopaj mama Mariapish, shujtaj huarmicunapishmi huillagrircacuna. 11Paicuna chaita uyashpaca, musparishpalla chashna nicujtami yuyarcacuna. Jesús causarishcataj canataca, mana crircacunachu.

12Mana cricushpapish, Pedroca huasimanta llujshishcahuanmi, callpashpa jutcuman rirca. Chaiman chayashpaca, pillushca linsocunallatami siricujta ricurca. Chaita ricushpaca, achcata mancharishpami huasiman tigramurca.

Jesusca Emausman ishqui yachacujcuna ricujpimi tupashca

(Mar 16:12-13)

13Chai punllallatajmi ishqui yachacujcunaca, Emausman ricurca. Chai puebloca, Jerusalenmanta chunga shuj kilómetro shinallapimi. 14Paicunaca tucui imalla tucushcatami, parlanacuihuan ricurcacuna. 15Chashna caishuj chaishuj parlanacushpa rimanacuihuan ricujpimi, Jesusca ñapish paicunapajman cʼuchuyashpa, paicunahuan tandalla rirca. 16Shina cajpipish Jesusta ama rijsichun, paicunapaj ñahuicunaca huichcashca shinami carca. 17Jesusca:

—¿Imatataj parlanacuihuan ricunguichij? ¿Ima nishpataj llaquilla canguichij?— nishpami tapurca.

18Chashna nijpi chai ishquimanta Cleofas shuti runaca, cashnami nirca:

—Illu tucuicunatajmari cai punllacuna Jerusalenpi ima tucushcataca yachancuna. ¿Maimanta cashpataj canllaca mana yachanguiari?— nircami.

19Shina nijpica:

—¿Imataj tucushca canga?— nircami.

Chashna nijpi, paicunaca cashnami nirca:

—Dios ima nishcata huillaj, Nazaretmanta Jesustamari parlanacunchij. Paica Taita Diospaj ñaupajpipish, tucui gentecunapaj ñaupajpipish, imata rurangapaj, imata yachachingapajpish tucuita rurai tucuj cashcatamari ricuchirca. 20Paitamari pushaj curacunapish, ñucanchij llajtata mandajcunapish juchachishpa, chacatashpa huañuchircacuna. 21Ñucanchijca paillatamari, ‘Ñucanchij Israel llajtataca quishpichingami’ nishpa chapacurcanchij. Ashtahuanpish Paita huañuchishcaca, ñamari quimsa punllapish tucun. 22Chashna cajpipish manaraj pacarijpi, ñucanchijpura maijan huarmicuna chai jutcupi ricugrishpamari, ñucanchijtaca ashtahuan manchachincuna. 23Paicunamari Jesuspaj cuerpotaca, chai jutcupi ña mana ricushcacuna. Ashtahuanpish ‘Angelcuna ricurishpamari, Jesús causarishcata huillan’ nishpamari tigramurcacuna. 24Chashna huillajpimi, ñucanchijpuramanta maijancunaca jutcupi ricunaman rishcacuna carca. Paicunapish huarmicuna parlashca shinallataj, Jesuspaj cuerpotaca ña mana japishcacunachu carca— nircacunami.

25Chashna nijpimi, Jesusca cashna nirca:

—¡Cancunaca upacunamari canguichij! ¿Ima nishpataj Dios ima nishcata huillajcuna nishcataca, mana utca cringuichigari? 26Quishpichij Cristoca sumajyachishca canapajca, ¿manachari llaquitaraj apana carcari?— nircami.

27Chashna nishpaca, Moisés Quillcashcamanta callarishpa, Dios ima nishcata tucui huillajcuna quillcashcacamami, Dios tucui Quillcachishcacunapi Paimanta imalla nishcataca huillashpa yuyachirca.

28Paicuna ricushca puebloman ña chayajpica, Jesusca ashtahuan caruman ricuj shinami tucurca. 29Shina cajpipish paicunaca, mana cachasha nishpami:

—Shuyailla, ñamari chishi. Ña tutayacunpishmari— nircacuna.

Chashna nijpi Jesusca, paicunahuan saquiringapaj yaicurcami. 30Ña micungapaj meźapi paicunahuan tiyacushpaca, tandata japishpami Diosta pagui nirca. Chaimantaca chaupishpami paicunaman cararca. 31Chashna rurajpi chai runacunapaj ñahuicunaca pascarij shina ricushpaca, Jesús cashcata rijsircacunami. Ashtahuanpish Jesusca, paicunapaj ñahuimantaca chingarircallami. 32Pai ña mana ricurijpimi, paicunaca:

—Dios Quillcachishcacunata ñanpi ñucanchijta Pai yuyachishpa rimashpaca, ¿manachu ñucanchijtaca, shunguman yaicujtamari rimarca?— ninacurca.

33Chashna ninacushpaca, jatarishcahuan Jerusalenman shamurcallacunami. Ña chayamushpaca, chunga shuj yachacujcunataca, shujtajcunahuanpish tandanacushcatami japircacuna. 34Tucui paicunami: «Apunchij Jesusca causarishcatajmari. Simonmari Paitaca ricushca» nircacunami.

35Shina nijpimi, paicunapish ñanpi imalla tucushcatapish, tandata chaupishpa caracujpi ima shina rijsishcatapish huillarcacuna.

Jesusca chunga yachacujcunamanmi ricurishca

(Mat 28:16-20; Mar 16:14-18; Juan 20:19-23)

36Jesusta ricushcata caishuj chaishuj parlanacucujpirajmi, Jesusca ñapish paicunapaj chaupipi ricurirca. Chaipi ricurishpaca:

—Ama manchaichijchu— nirca.

37Chashna ricurijpica, ‘Ayatami ricunchij’ yuyashpami, chujchushpa achcata mancharircacuna. 38Chashna mancharijpimi, Jesusca cashna nirca:

—¿Ima nishpataj mancharinguichij? ¿Ima nishpataj cancunapaj shungupica, chashna yuyacunguichij? 39Ñuca maquita, Ñuca chaquita japishpa ricuichigari, Ñucallatajmari cani. ¿Maitataj ayaca aichata, tullutaca charingari? Ñucaca cancuna ricucuj shinallataj aichayuj, tulluyujmari cani— nircami.

40Shina nishpami maquita, chaquita ricuchirca. 41Chashna ricuchijpipish cushicushpa, mancharishpa, Pai cashcata manaraj crijpimi Jesusca:

—¿Ima micunata caipi charinguichijchu?— nirca.

42Chashna nijpi cusashca asha chalhuahuan, asha abeja mishquihuanmi cararcacuna. 43Chaita carajpica, japishpa paicunapaj ñaupajpi micurcami. 44Ña micushca qʼuipaca, Jesusca paicunataca cashnami nirca:

—Moisés Mandashcapipish, Dios ima nishcata huillajcuna Quillcashcapipish, Salmocunapi Ñucamanta tucui imalla nishcacunapish pajtachunmi, chashnaca tucurca. Illu chashna tucunataca, ñaupamanmari huillarcani— nircami.

45Chashna yuyaita cushpami, Dios Quillcachishcacunapi imalla nicushcata entendichun yuyaita pascarca. 46Cashnami entendichirca:

—Diospaj Quillcapi nishca shinallatajmi, Quishpichij Cristoca huañuna carca. Huañushpapish, quimsa punllapica causarinami carca. 47Chai huashaca Jerusalenmanta callarishpa, tucui llajtacunapimi: “ ‘Juchacunata anchuchichun Diospajman cutirichij’ nishpa, Paipaj shutipi huillashca canga” nishcamari. 48Chai quillcashca shinallataj tucujtaca, quiquin ñahuihuanmi ricushcanguichij. 49Chaicunata huillachunca, Ñuca Yaya cachasha nishca Paipaj Espirituta cancunapajman cachashami. Paita Ñuca cachangacamaca, Jerusalenllapitaj shuyanguichijlla. Ñuca cachajpi jahuamanta Pai shamushpa cancunata japijpimi, imatapish rurai tucunguichij— nircami.

Apunchij Jesusca Betaniamantami jahua pachaman rishca

(Mar 16:19-20)

50Jesusca, chai qʼuipami paicunataca, Betania pueblo chʼimbanijman pushashpa rirca. Chaipimi, paicunapaj jahuata maquicunata chutashpa bendiciarca. 51Paicunata bendiciashpa, paicunamanta raquirijpica, jahua pachaman aparcallami. 52Paicunaca Jesusta adorashca qʼuipaca, achcata cushicushpami, Jerusalenman tigrarcacuna. 53Chaiman tigramushpaca, Diospaj huasipi Taita Diosta ‘Allimari cangui’ nishpa, punllanta alabarcallacunami. Chashna cachun.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Luku 24:1-53

Àjíǹde náà

124.1-9: Mt 28.1-8; Mk 16.1-7; Jh 20.1,11-13.Ní kùtùkùtù òwúrọ̀ ọjọ́ ọ̀sẹ̀, àwọn obìnrin wá sí ibojì, wọ́n sì mú ìkunra olóòórùn dídùn ti wọ́n tí pèsè sílẹ̀ wá. 2Òkúta ti yí kúrò ní ẹnu ibojì. 3Nígbà tí wọ́n sì wọ inú rẹ̀, wọn kò rí òkú Jesu Olúwa. 4Bí wọ́n ti dààmú kiri níhà ibẹ̀, kíyèsi i, àwọn ọkùnrin méjì aláṣọ dídán dúró tì wọ́n: 5Nígbà tí ẹ̀rù ń bà wọ́n, tí wọ́n sì dojúbolẹ̀, àwọn angẹli náà bi wọ́n pé, “Èéṣe tí ẹ̀yin fi ń wá alààyè láàrín àwọn òkú? 624.6: Lk 9.22; 13.32-33.Kò sí níhìn-ín yìí, ṣùgbọ́n ó jíǹde; ẹ rántí bí ó ti wí fún yín nígbà tí ó wà ní Galili. 7Pé, ‘A ó fi ọmọ ènìyàn lé àwọn ènìyàn ẹlẹ́ṣẹ̀ lọ́wọ́, a ó sì kàn án mọ́ àgbélébùú, ní ọjọ́ kẹta yóò sì jíǹde.’ ” 8Wọ́n sì rántí ọ̀rọ̀ rẹ̀.

9Wọ́n sì padà ti ibojì wá, wọ́n sì ròyìn gbogbo nǹkan wọ̀nyí fún àwọn mọ́kànlá, àti fún gbogbo àwọn ìyókù. 1024.10: Mk 16.1; Lk 8.1-3; Jh 20.2.Maria Magdalene, àti Joanna, àti Maria ìyá Jakọbu, àti àwọn mìíràn pẹ̀lú wọn sì ni àwọn tí ó ròyìn nǹkan wọ̀nyí fún àwọn aposteli. 11Ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sì dàbí ìsọkúsọ lójú wọn, wọn kò sì gbà wọ́n gbọ́. 12Nígbà náà ni Peteru dìde, ó súré lọ sí ibojì; nígbà tí ó sì bẹ̀rẹ̀, ó rí aṣọ àlà lọ́tọ̀ fúnrawọn, ó sì padà lọ sí ilé rẹ̀, ẹnu yà á sí ohun tí ó ṣe.

Ní ojú ọnà sí Emmausi

13Sì kíyèsi i, àwọn méjì nínú wọn ń lọ ní ọjọ́ náà sí ìletò kan tí a ń pè ní Emmausi, tí ó jìnnà sí Jerusalẹmu níwọ̀n ọgọ́ta ibùsọ̀. 14Wọ́n ń bá ara wọn sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí ó ṣẹlẹ̀. 15Ó sì ṣe, bí wọ́n ti ń bá ara wọn sọ̀rọ̀, tí wọ́n sì ń bá ara wọn jíròrò, Jesu tìkára rẹ̀ súnmọ́ wọn, ó sì ń bá wọn rìn lọ. 1624.16: Jh 20.14; 21.4.Ṣùgbọ́n a rú wọn lójú, kí wọn má le mọ̀ ọ́n.

17Ó sì bi wọ́n pé, “Ọ̀rọ̀ kín ni ẹ̀yin ń bá ara yín sọ, bí ẹ̀yin ti ń rìn?”

Wọ́n sì dúró jẹ́, wọ́n fajúro. 18Ọ̀kan nínú wọn, tí a ń pè ní Kileopa, sì dáhùn wí fún un pé, “Àlejò sá à ni ìwọ ní Jerusalẹmu, tí ìwọ kò sì mọ ohun tí ó ṣẹ̀ níbẹ̀ ní ọjọ́ wọ̀nyí?”

1924.19: Mt 21.11; Lk 7.16; 13.33; Ap 3.22.Ó sì bi wọ́n pé, “Kín ni?”

Wọ́n sì wí fún un pé, “Ní ti Jesu ti Nasareti, ẹni tí ó jẹ́ wòlíì, tí ó pọ̀ ní ìṣe àti ní ọrọ̀ níwájú Ọlọ́run àti gbogbo ènìyàn, 20Àti bí àwọn olórí àlùfáà àti àwọn alàgbà wa ti fi òun lé wọn lọ́wọ́ láti dá a lẹ́bi ikú, àti bí wọ́n ti kàn án mọ́ àgbélébùú. 21Bẹ́ẹ̀ ni òun ni àwa ti ní ìrètí pé, òun ni ìbá dá Israẹli ní ìdè. Àti pẹ̀lú gbogbo nǹkan wọ̀nyí, òní ni ó di ọjọ́ kẹta tí nǹkan wọ̀nyí ti ṣẹlẹ̀. 22Àwọn obìnrin kan pẹ̀lú nínú ẹgbẹ́ wa, tí wọ́n lọ si ibojì ní kùtùkùtù, sì wá yà wá lẹ́nu: 23Nígbà tí wọn kò sì rí òkú rẹ̀, wọ́n wá wí pé, àwọn rí ìran àwọn angẹli tí wọ́n wí pé, ó wà láààyè. 2424.24: Jh 20.3-10.Àti àwọn kan tí wọ́n wà pẹ̀lú wa lọ sí ibojì, wọ́n sì rí i gẹ́gẹ́ bí àwọn obìnrin náà ti wí: ṣùgbọ́n òun tìkára rẹ̀ ni wọn kò rí.”

25Ó sì wí fún wọn pé, “Ẹ̀yin tí òye kò yé, tí ẹ sì yigbì ní àyà láti gba gbogbo èyí tí àwọn wòlíì ti wí gbọ́: 26Kò ha yẹ kí Kristi ó jìyà nǹkan wọ̀nyí kí ó sì wọ inú ògo rẹ̀ lọ.” 2724.27: Lk 24.44-45; Ap 28.23; 1Pt 1.11.Ó sì bẹ̀rẹ̀ láti Mose àti gbogbo àwọn wòlíì wá, ó sì túmọ̀ nǹkan fún wọn nínú ìwé mímọ́ gbogbo nípa ti ara rẹ̀.

2824.28: Mk 6.48.Wọ́n sì súnmọ́ ìletò tí wọ́n ń lọ: ó sì ṣe bí ẹni pé yóò lọ sí iwájú. 29Wọ́n sì rọ̀ ọ́, pé, “Bá wa dúró: nítorí ó di ọjọ́ alẹ́, ọjọ́ sì kọjá tán.” Ó sì wọlé lọ, ó bá wọn dúró.

3024.30: Lk 9.16; 22.19.Ó sì ṣe, bí ó ti bá wọn jókòó ti oúnjẹ, ó mú àkàrà, ó súre sí i, ó sì bù ú, ó sì fi fún wọn. 31Ojú wọn sì là, wọ́n sì mọ̀ ọ́n; ó sì nù mọ́ wọn ní ojú 32Wọ́n sì bá ara wọn sọ pé, “Ọkàn wa kò ha gbiná nínú wa, nígbà tí ó ń bá wa sọ̀rọ̀ tí ó sì ń túmọ̀ ìwé mímọ́ fún wa!”

33Wọ́n sì dìde ní wákàtí kan náà, wọ́n padà lọ sí Jerusalẹmu, wọ́n sì bá àwọn mọ́kànlá péjọ, àti àwọn tí ń bẹ lọ́dọ̀ wọn, 3424.34: 1Kọ 15.5.Wọn si wí pé, “Olúwa jíǹde nítòótọ́, ó sì ti fi ara hàn fún Simoni!” 35Àwọn náà sì ròyìn nǹkan tí ó ṣe ní ọ̀nà, àti bí ó ti di mí mọ̀ fún wọn ní bíbu àkàrà.

Jesu fi ara han àwọn ọmọ-ẹ̀yìn rẹ̀

3624.36-43: Jh 20.19-20,27; Jh 21.5,9-13; 1Kọ 15.5; Ap 10.40-41.Bí wọ́n sì ti ń sọ nǹkan wọ̀nyí Jesu tìkára rẹ̀ dúró láàrín wọn, ó sì wí fún wọn pé, “Àlàáfíà fún yín.”

37Ṣùgbọ́n àyà fò wọ́n, wọ́n sì wárìrì, wọ́n ṣe bí àwọn rí ẹ̀mí kan. 38Ó sì wí fún wọn pé, “Èéṣe tí ara yín kò lélẹ̀? Èé sì ti ṣe tí èròkerò fi ń sọ nínú ọkàn yín? 3924.39: 1Jh 1.1.Ẹ wo ọwọ́ mi àti ẹsẹ̀ mi, pé èmi tìkára mi ni! Ẹ dì mímú kí ẹ wò ó nítorí tí iwin kò ní ẹran àti egungun lára, bí ẹ̀yin ti rí tí èmi ní.”

40Nígbà tí ó sì wí bẹ́ẹ̀ tan, ó fi ọwọ́ àti ẹsẹ̀ rẹ̀ hàn wọ́n. 41Nígbà tí wọn kò sì tí ì gbàgbọ́ fún ayọ̀, àti fún ìyanu, ó wí fún wọn pé, “Ẹ̀yin ní ohunkóhun jíjẹ níhìn-ín yìí?” 42Wọ́n sì fún un ní ẹja tí a fi oyin sè. 43Ó sì gbà á, ó jẹ ẹ́ lójú wọn.

4424.44: Lk 24.26-27; Ap 28.23.Ó sì wí fún wọn pé, “Wọ̀nyí ni ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín, nígbà tí èmí ti wà pẹ̀lú yín pé: A ní láti mú ohun gbogbo ṣẹ, tí a ti kọ nínú òfin Mose, àti nínú ìwé àwọn wòlíì, àti nínú Saamu, nípasẹ̀ mi.”

45Nígbà náà ni ó ṣí wọn ní iyè, kí ìwé mímọ́ lè yé wọn. 4624.46: Ho 6.2; 1Kọ 15.3-4.Ó sì wí fún wọn pé, “Bẹ́ẹ̀ ni a ti kọ̀wé rẹ̀, pé: Kí Kristi jìyà, àti kí ó sì jíǹde ní ọjọ́ kẹta kúrò nínú òkú: 4724.47: Ap 1.4-8; Mt 28.19.Àti pé kí a wàásù ìrònúpìwàdà àti ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lórúkọ rẹ̀, ní orílẹ̀-èdè gbogbo, bẹ̀rẹ̀ láti Jerusalẹmu lọ. 48Ẹ̀yin sì ni ẹlẹ́rìí nǹkan wọ̀nyí. 4924.49: Ap 2.1-4; Jh 14.26; 20.21-23.Èmi yóò rán ohun tí Baba mi ṣe ìlérí sí yín: ṣùgbọ́n ẹ jókòó ní ìlú Jerusalẹmu, títí a ó fífi agbára wọ̀ yín, láti òkè ọ̀run wá.”

Ìgòkè re ọ̀run

50Ó sì mú wọn jáde lọ títí wọ́n fẹ́rẹ̀ dé Betani, nígbà tí ó sì gbé ọwọ́ rẹ̀ sókè, ó súre fún wọn. 5124.51: Ap 1.9-11.Ó sì ṣe, bí ó ti ń súre fún wọn, ó yà kúrò lọ́dọ̀ wọn, a sì gbé e lọ sí ọ̀run. 5224.52-53: Ap 1.12-14.Wọ́n sì foríbalẹ̀ fún un, wọ́n sì padà lọ sí Jerusalẹmu pẹ̀lú ayọ̀ púpọ̀: 53Wọ́n sì wà ní tẹmpili nígbà gbogbo, wọ́n ń fi ìyìn, àti ìbùkún fún Ọlọ́run.