Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Lucas 21:1-38

Viuda huarmimi Diospajca tucuicunata yalli churashca

(Mar 12:41-44)

1Jesusca, achcata charijcuna Diospaj huasipi, Diosman cullquita cushpa churanapi churacujtami ricurca. 2Shinallataj shuj huajcha viuda huarmitapish, ishquijlla quillu cullquita churacujtami ricurca. 3Chaimantami:

—Chai huajcha viuda huarmimari Diosmanca, caishujcunata yalli cun, chaica chashnatajmi. 4Chai charijcunaca, puchushcallatami Diospaj churashpa rincuna. Ashtahuanpish cai viuda huarmica imata mana charishpapish, pai causanapaj charishcataca tucuitamari churan— nircami.

Cai pacha tucurinapaj jatun llaquicuna tiyanatami huillashca

(Mat 24:1-35, 42-44; Mar 13:1-37)

5Chai qʼuipaca, tauca runacunami “Diospaj huasica sumaj rumicunahuanpish, Diosman cuna tucushpa cushca allicunahuanpish sumajta allichishcamari” nishpa parlanacucurcacuna. Paicunatami Jesusca, cashna nirca:

6—Cunan cancuna imalla ricushcacunaca, shuj rumillapish mana pircashca saquiringachu. Tucuita urmachishpa saquina punlla chayamucunmi— nirca.

7Chashna nijpimi, yachacujcunaca:

—Yachachij, ¿ima punllataj chashnaca tucunga? Chashna tucunapajca, ¿ima señalcunataj tiyanga?— nishpa tapurcacuna.

8Shina tapujpi Jesusca, cashnami nirca:

—Alli yuyaihuan puringuichij, ñataj cancunata crichinman. Achcacunami Ñuca shutipi shamushpa: “Ñucami Cristo cani” ningacuna. Shinallataj: “Ñamari chai punllaca chayamushca” ningacunapishmi, pajta catinguichijman. 9Jatun macanacuita uyashpapish, “Macanacungapaj gentecuna jatarin” nijta uyashpapish, ama mancharinguichijchu. Chai llaquicunaca, cai pacha manaraj tucurijpi tiyangallatajmi. Shina cashpapish, cai pachaca manaraj ña tucuringachu— nircami.

10Caitapish nircarajmi:

—Llajtacunapurami macanacungacuna. Llajtacunata jatun mandajcunapurapish macanacuchingacunami. 11Chʼican chʼican llajtacunapimi jatun allpa chujchuipish, yaricaipish, jatun ungüicunapish tiyanga. Jahuapipish jatun mancharina señalcunami ricuringa. 12Manaraj chashna tucujpica, cancunatami pʼiñashpa, mana ricusha nishpa japingacuna. Tandanacuna huasicunaman pushashpa, juchachishpa tapungacunami, carcelcunapi churangacunami. Shinallataj Ñucata catishcamantaca, jatun mandajcunapajman, llajtata mandajcunapajmanpish pushangacunami. 13Ashtahuanpish cancunata chashna pushajpimari, paicunaman huillai tucunguichij. 14Cancunapaj shungupica: “Paicunapaj ñaupajpi cashpaca, imatachari nishpa mitsarishun” nishpa, ama chai yuyailla canguichijchu. 15Ñucallatajmari cancunamanca, imallata alli rimana yuyaita cusha. Ñuca yuyachishcata rimajpica, cancunata pʼiñajcunaca mana imata ni tucushpa, upalla cangacunallami. 16Ashtahuanpish cancunataca yaya mamallataj, huauquicunallataj, quiquin huasi ucupurallataj, alli rijsishcacunallatajmari japichingacuna. Chashnami, maijancunataca huañuchingacuna. 17Ñucata caticushcamantami cancunataca, tucuicuna pʼiñashpa mana ricusha ninga. 18Chashna rurajpipish, cancunapaj uma ajchallapish mana chingaringachu. 19Mana pʼiñarishpa, alli shunguhuan chai tucui llaquicunata apashpaca, quishpiringuichijmi. 20Shina cashpapish, achca soldadocuna Jerusalén pueblo muyundijta shayacujta ricushpaca, ña cai pueblota tucui urmachina punlla chayamushcata yachanguichij. 21Chaita ricushpaca, Judeapi causajcunaca urcucunapi miticugringuichij. Jerusalenpi cajcunapish caimanta llujshishpa ringuichij. Chagracunapi cajcunaca ama tigramunguichij. 22Chai punllacunaca, Dios jatunta llaquichina punllamari canga. Dios Quillcachishpa tucui huillashcacunamari, chai punllacunapica pajtanga. 23Chai jatun llaqui punllacunapi chichu caj huarmicunapish, chuchucuj huahuayuj huarmicunapish, ¡ai, imachari tucunga! Cai pachapica jatun llaqui, jatun nanaimi tiyanga. Cai llajtapi cajcunatatajmi Diosca pʼiñarishpa, jatunta llaquichinga. 24Japi tucujcunataca, espadahuanmi huañuchingacuna. Causaj saquirijcunataca, huatashpami tucui llajtacunaman apangacuna. Chashnami mana israelcunaca, Jerusalenta llaquichishpa charichun, Dios paicunaman saquishca punllacuna pajtangacama, sarushpa charingacuna. 25Chai qʼuipaca intipipish, lunapipish, luźerocunapipish pi mana ricushca señalcunami ricuringa. Cai pachapi causajcunaca, mama cucha yacucuna manchanayajta huajyashpa, jahuata jatarishcamantami manchaihuan musparingacuna. 26Jahua pachapi imalla tiyajcuna chujchujpimi, cai pachapipish chashna jatun llaquicunaca huashan huashan jataringa. Chaicunata ricushpami, gentecunaca manchaihuan irquiyashpa chaquingacuna. 27Chashna tucucujpimi Runa Aichayuj Ñucataca, tucuita rurai tucuj, sumaj achij nicuj shuj pʼuyupi shamucujta ricungacuna. 28Chashna llaquicuna ricuri callarijpica, cushicushpa umata jatarichinguichij. Cancunata quishpichinamari ña caillapi canga— nircami.

29Yuyachij cai parlotapishmi, Jesusca cashna parlarca:

—Higo yuratapish, shujtaj yuracunatapish ricushpa yuyarichij. 30Chai yuracunapi pʼangacuna jundarimujta ricushpaca, usya punllacuna ña chayamucushcata cancunallataj yachanguichijmi. 31Chashnallataj Ñuca huillashcacuna pajtamucujta ricushpaca, Dios mandana punlla ña chayamucushcata yachaichij. 32Cai runacuna manaraj tucurijpimi, cunan Ñuca huillashcacunaca tucui pajtanga, chashnatajmi canga. 33Cai pachapish, jahua pachapish chingaringami. Ashtahuanpish, Ñuca shimicunaca huiñaipajmi. 34Alli yuyaihuan causanguichij, ñataj cancunapaj shungupica achcata micuna, machana yuyaillahuan, cai pachapi imatapish charina yuyaillahuan junda causacunguichijman. Cancuna chashna cungailla causacujpica, chai punllaca ñapish chayamungallami. 35Chai punllaca, tucui cai pachapi causajcunatamari, huascahuan laźyashpa japij shina, ñapish japinga. 36Chaimanta cancunaca, punllanta Diosta mañashpa chaparacunguichij. Chashna allichirishpami, shamuna tiyacuj chai tucui llaquicunamanta quishpichishca cana ñahuitapish, Runa Aichayuj Ñuca ñaupajpi shayarigrina ñahuitapish charinguichij— nircami.

37Chashnami Jesusca, punllaca Diospaj huasipi yachachirca. Tutaca, Olivos yuracuna tiyan urcumanmi rirca. 38Tutamantacunaca achcacunami Jesús yachachishcata uyangapaj, Diospaj huasiman utca tandanacumurcacuna.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Luku 21:1-38

Oore opó

121.1-4: Mk 12.41-44.Nígbà tí ó sì gbé ojú sókè, ó rí àwọn ọlọ́rọ̀ ń fi ẹ̀bùn wọn sínú àpótí ìṣúra. 2Ó sì rí tálákà opó kan pẹ̀lú, ó ń sọ owó idẹ wẹ́wẹ́ méjì síbẹ̀. 3Ó sì wí pé, “Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, tálákà opó yìí fi sí i ju gbogbo wọn lọ: 4Nítorí gbogbo àwọn wọ̀nyí fi sínú ẹ̀bùn Ọlọ́run láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìní wọn; ṣùgbọ́n òun nínú àìní rẹ̀ ó sọ gbogbo ohun ìní rẹ̀ tí ó ní sínú rẹ̀.”

Àwọn ààmì ìkẹyìn ayé

521.5-23: Mt 24.1-19; Mk 13.1-17.Bí àwọn kan sì ti ń sọ̀rọ̀ nípa tẹmpili, bí a ti fi òkúta dáradára àti ẹ̀bùn ṣe é ní ọ̀ṣọ́, fun Ọlọ́run, Jesu wí pé 621.6: Lk 19.43-44; Mk 14.58; 15.29; Ap 6.14.“Ohun tí ẹ̀yin ń wò wọ̀nyí, ọjọ́ ń bọ̀, nígbà tí a kì yóò fi òkúta kan sílẹ̀ lórí èkejì tí a kì yóò wó lulẹ̀.”

721.7: Lk 17.20; Ap 1.6.Wọ́n sì béèrè lọ́wọ́ rẹ̀, pé, “Olùkọ́, nígbà wo ni nǹkan wọ̀nyí yóò rí bẹ́ẹ̀? Àti ààmì kín ni yóò wà, nígbà tí nǹkan wọ̀nyí yóò fi ṣẹ?”

821.8: Lk 17.23; Mk 13.21; 1Jh 2.18.Ó sì wí pé, “Ẹ máa kíyèsára, kí a má bá à mú yín ṣìnà: nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò wá ní orúkọ mi, tí yóò máa wí pé, ‘Èmi ní Kristi náà àkókò náà sì kù sí dẹ̀dẹ̀.’ Ẹ má ṣe tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. 9Ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ̀yin bá gbúròó ogun àti ìdágìrì, ẹ má ṣe fòyà; nítorí nǹkan wọ̀nyí ní láti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀: ṣùgbọ́n òpin náà kì í ṣe lójúkan náà.”

1021.10: 2Ki 15.6; Isa 19.2.Nígbà náà ni ó wí fún wọn pé, “Orílẹ̀-èdè yóò dìde sí orílẹ̀-èdè, àti ìjọba sí ìjọba. 11Ilẹ̀-rírì ńlá yóò sì wà káàkiri, àti ìyàn àti àjàkálẹ̀-ààrùn; ohun ẹ̀rù, àti ààmì ńlá yóò sì ti ọ̀run wá.

1221.12-17: Mt 10.17-21.21.12: Ap 25.24; Jh 16.2.“Ṣùgbọ́n ṣáájú gbogbo nǹkan wọ̀nyí, wọn ó nawọ́ mú yín, wọn ó sì ṣe inúnibíni sí yín, wọn ó mú yín lọ sí Sinagọgu, àti sínú túbú, wọn ó mú yín lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba àti àwọn ìjòyè nítorí orúkọ mi. 1321.13: Fp 1.12.Ẹ o si jẹ́rìí nípa mi. 1421.14-15: Lk 12.11-12.Nítorí náà ẹ pinnu rẹ̀ ní ọkàn yín pé ẹ ko ronú ṣáájú, bí ẹ ó ti dáhùn. 15Nítorí tí èmi ó fún yín ní ẹnu àti ọgbọ́n, tí gbogbo àwọn ọ̀tá yín kì yóò lè sọ̀rọ̀-òdì sí, tí wọn kì yóò sì lè kò lójú. 1621.16: Lk 12.52-53.A ó sì fi yín hàn láti ọwọ́ àwọn òbí yín wá, àti àwọn arákùnrin, àti àwọn ìbátan, àti àwọn ọ̀rẹ́; on ó sì mú kì a pa nínú yín. 1721.17: Mt 10.22; Jh 15.18-25.A ó sì kórìíra yín lọ́dọ̀ gbogbo ènìyàn nítorí orúkọ mi. 1821.18: Lk 12.7; Mt 10.30; Ap 27.34; 1Sa 14.45.Ṣùgbọ́n irun orí yín kan kì yóò ṣègbé. 1921.19: Mt 10.22; If 2.7.Nínú ìdúró ṣinṣin yín ni ẹ̀yin ó jèrè ọkàn yín.

2021.20-22: Lk 19.41-44; 23.28-31; 17.31.“Nígbà tí ẹ̀yin bá sì rí ti a fi ogun yí Jerusalẹmu ká, ẹ mọ̀ nígbà náà pé, ìsọdahoro rẹ̀ kù sí dẹ̀dẹ̀. 21Nígbà náà ni kí àwọn tí ń bẹ ní Judea sálọ sórí òkè; àti àwọn tí ń bẹ láàrín rẹ̀ kí wọn jáde kúrò; kí àwọn tí ó sì ń bọ̀ ní ìgbèríko má ṣe wọ inú rẹ̀ wá. 22Nítorí ọjọ́ ẹ̀san ni ọjọ́ wọ̀nyí, kì a lè mú ohun gbogbo tí a ti kọ̀wé rẹ̀ ṣẹ. 2321.23: Lk 23.29.Ṣùgbọ́n ègbé ni fún àwọn tí ó lóyún, àti àwọn tí ó fi ọyàn fún ọmọ mu ní ọjọ́ wọ̀nyí! Nítorí tí ìpọ́njú púpọ̀ yóò wà lórí ilẹ̀ àti ìbínú sí àwọn ènìyàn wọ̀nyí. 2421.24: Ro 11.25; Isa 63.18; Da 8.13; If 11.2.Wọn ó sì ti ojú idà ṣubú, a ó sì dìwọ́n ní ìgbèkùn lọ sí orílẹ̀-èdè gbogbo; Jerusalẹmu yóò sì di ìtẹ̀mọ́lẹ̀ lẹ́sẹ̀ àwọn aláìkọlà, títí àkókò àwọn aláìkọlà yóò fi kún.

2521.25-27: Mt 24.29-30; Mk 13.24-26.21.25: If 6.12-13; Isa 13.10; Jl 2.10; Sf 1.15.“Ààmì yóò sì wà ní oorun, àti ní òṣùpá, àti ní ìràwọ̀; àti lórí ilẹ̀ ayé ìdààmú fún àwọn orílẹ̀-èdè nínú ìpayà híhó Òkun àti ìgbì omi. 26Àyà àwọn ènìyàn yóò máa já fún ìbẹ̀rù, àti ìrètí nǹkan wọ̀nyí tí ń bọ̀ sórí ayé: nítorí àwọn agbára ọ̀run ni a ó mì tìtì. 2721.27: Lk 9.27; Da 7.13-14.Nígbà náà ni wọn ó sì rí Ọmọ ènìyàn tí yóò máa bọ̀ wá nínú àwọsánmọ̀ pẹ̀lú agbára àti ògo ńlá. 2821.28: Lk 18.7-8.Ṣùgbọ́n nígbà tí nǹkan wọ̀nyí bá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹ, ǹjẹ́ kí ẹ wo òkè, kí ẹ sì gbé orí yín sókè; nítorí ìdáǹdè yín kù sí dẹ̀dẹ̀.”

2921.29-33: Mt 24.32-35; Mk 13.28-31.Ó sì pa òwe kan fún wọn pé, “Ẹ kíyèsi igi ọ̀pọ̀tọ́, àti sí gbogbo igi; 30Nígbà tí wọ́n bá rúwé, ẹ̀yin rí i, ẹ sì mọ̀ fúnra ara yín pé, ìgbà ẹ̀ẹ̀rùn kù fẹ́ẹ́rẹ́. 31Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin, nígbà tí ẹ̀yin bá rí nǹkan wọ̀nyí tí o ṣẹ, kí ẹ̀yin mọ̀ pé, ìjọba Ọlọ́run kù sí dẹ̀dẹ̀.

3221.32: Lk 9.27.“Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, Ìran yìí kì yóò rékọjá, títí gbogbo nǹkan wọ̀nyí yóò fi ṣẹ. 3321.33: Lk 16.17.Ọ̀run àti ayé yóò rékọjá: ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ mi kì yóò rékọjá.

3421.34: Lk 12.45; Mk 4.19; 1Tẹ 5.6-7.“Ṣùgbọ́n ẹ máa kíyèsára yín, kí ọkàn yín má ṣe kún fún wọ̀bìà, àti fún ọtí àmupara, àti fún àníyàn ayé yìí, tí ọjọ́ náà yóò sì fi dé bá yín lójijì bí ìkẹ́kùn. 35Nítorí bẹ́ẹ̀ ni yóò dé bá gbogbo àwọn tí ń gbé orí gbogbo ilẹ̀ ayé. 3621.36: Mk 13.33.Ǹjẹ́ kì ẹ máa ṣọ́nà, kí ẹ sì máa gbàdúrà nígbà gbogbo, kí ẹ ba à lè la gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí yóò ṣẹlẹ̀, kí ẹ sì lè dúró níwájú Ọmọ Ènìyàn.”

3721.37: Lk 19.47; Mk 11.19.Lọ́sàn án, Jesu a sì máa kọ́ni ní tẹmpili: lóru, a sì máa jáde lọ í wọ̀ ní òkè tí à ń pè ní Òkè Olifi. 38Gbogbo ènìyàn sì ń tọ̀ ọ́ wá ní tẹmpili ní kùtùkùtù òwúrọ̀, láti gbọ́rọ̀ rẹ̀.