Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Judas 1:1-25

1Ñucaca, Jesucristota servij Judas, Jacobopaj huauquimi cani.

Ñucami Yaya Dios, Paipajlla causachun, agllashcacunaman quillcani: Cancunataca, Jesucristomi tucui mana allimanta huaquichin.

2Diosca cancunamanca, sumaj causaitapish, cʼuyaitapish yallijta cushca cachun.

Llullashpa pandata yachachijcunatami rimashca

(2 Ped 2:1-17)

3Cʼuyashca crijcuna, cancunapish ñucapish quishpirishcacunami canchij. Chaimantami chai quishpirinamanta quillcana yuyai shamujpi, cancunamanca quillcana tucurcani. Diosmi crinataca, Paipajlla cajcunamanca ña shuj cutin cushca. Chaitami cʼari, cʼarita shayarishpa, alli sinchita catipaichij nishpa, cunashpa cachapani. 4Ñamari maijancunaca, cancunapurapi pacalla satirishpa, crichi callarishcacuna. Chaicunaca jatun llaquiman rinapaj, ñaupamanta chʼicanyarishcacunami. Diostapish mana manchajcunami. Chaimantami, mana cʼuyaipajta ñucanchij Taita Dios cʼuyaj cashcata yachashpapish, “Ashtahuan millaita ruranallami” nincuna. Tucuita Mandaj, ñucanchij Apu Jesucristotapish, yangapimi charincuna.

5Cancuna ña yachajpipish, caitaca yuyachisha ninimi. Mandaj Diosca, Egiptomanta israelcunata llujshichishca qʼuipaca, Paita mana crijcunataca huañuchircami. 6Maijan angelcunaca jatun canapi Dios churashcata saquishpami, quiquin maipi causacushcata shitarcacuna. Chaimantami Paica, huiñaita mana llujshipaj amsapi huichcashpa churarca. Jatun llaquiman cachana punllacamami chaipi charicun. 7Sodomapi, Gomorrapi causajcunatapish, chai cʼuchulla caishuj pueblocunapi causajcunatapish, shujtajcuna ricushpa manchachunmi, huiñaita rupacuj ninapi, jatun llaquita apachun churarca. Chai caishuj pueblocunapi causajcunapísh Sodoma, Gomorra runacuna shinallatajmi pingai illaj tucushpa, huainayanallapi yuyaita churashpa cʼaricunapura, huarmicunapurallataj mana rurana millaita rurashpa causarcacuna. Chaimantami chashna llaquichirca.

8Chashna tucushcata yachashpapish, chai muscushcata yachachijcunapish chashnallatajmi paicunapaj aichata mapayachincuna. Mandashpa tiyajcunatapish pʼiñancunami. Jahua pachapi mandajcunatapish cʼamincunami. 9Angelcunata mandaj Miguel shuti jatun angelpish, huañushca Moisespaj aichata quichunacucushpaca, diablotaca llaquichij ima jatun shimihuan mana rimashcachu. Chaipaj randica: «Mandaj Diosllataj cantaca llaquichichun» nishcallami. 10Shina cajpipish, chaicunaca mana rijsishcatapish cʼaminllacunami. Shinallataj quiquin yuyaimanta imalla yachashcahuanmi, animalcuna shina yuyai illaj tucushpa, mapayashpa causancuna.

11¡Ai, chashna rurajcunaca, imachari tucunga! Paicunaca, Cainpaj ñantami catishcacuna. Balaam shinallataj cullquiraicullami, yuyai chingarishca pandarircacuna. Coré shuti runa cʼariyashcamanta huañushca shinallatajmi, chingarinaman ricuncuna.

12Chai runacunaca, can crijcunapura cʼuyanacushpa micungapaj tandanacushcapi chagrurishpaca, mapayachijcunami. Pitapish mana pingashpa micushpa, paicunallataj michirishpami, quiquin huijsallata jundachincuna. Chaicunaca, chaquishca pʼuyuta huaira caiman chaiman apashca shinami. Usya punllacunapi pʼanga urmashca, ima grano illaj chaquishca yuracunaman rijchajcunami. Sapi illaj yuracuna shinami, ishqui cutin huañushcacunami. 13Paicunapaj pinganayaj rurashcacunaca, mama cucha yacu pʼiñarishpa puscuyashca shinami. Chashna gentecunaca, tucuita yalli amsapi huiñaita chingarina huañujlla luźerocuna shina chingarinaman ringapajllami tiyacuncuna.

14Yaya Adanmanta canchis huahua huahuapi shamuj Enocca, allimari caicunamantaca cashna huillashca: «Mandaj Diostaca, huaranga huaranga paipaj angelcunandij shamucujtami ricurcani. 15Tucuicuna imalla rurashcata ricushpa juchachingapajmi shamurca. Chai punllami Paita mana manchajcuna, mana manchashpa millaita rurashcamanta llaquichina tucushcata ricuchirca. Shinallataj Diosta mana manchaj juchasapacuna millai shimicunahuan paita cʼamishcamantapish llaquichingapajmi shamurca» nishcami. 16Chai runacunaca, huashalla parlarishpa, imatapish mana alli nishpa rimajcunami. Quiquin munaillata rurashpa cushicujcunami. Jatun tucushpa, ‘Allimi cani’ nirijcunami. Imata quichungaraiculla, shujtajcunahuan mishqui shimi purijcunami.

Crishpa caticushcata amataj saquichun cunashcami

17Shina cajpipish cʼuyashca huauquicuna, Apunchij Jesucristo huillagrichun mingashcacuna ñaupaman imalla nishcataca yuyaipi charichigari. 18Paicunami cancunamanca: «Shamuj punllacunapica, imapish Diospajlla cajcunataca, pugllashpa asijcunami tiyanga. Paicunapaj quiquin mapa munaicunallata catishpa causajcunami tiyanga» nircacuna. 19Chai shinacunaca, crijcunata chʼicanyanacuipi churajcunami. Cai pachapajlla yuyarijcunami, Diospaj Espiritutaca mana charincunachu.

20Chashna cajpipish cʼuyashca huauquicuna, Dios cancunaman cushca crinataca, Diospaj jucha illaj Espíritu yuyaita cushca shina Diosta mañashpa, alli sinchita catichijlla. 21Taita Dios cancunata cʼuyacushcataca, ama cungarichijchu. Apunchij Jesucristo llaquishpa, huiñai causaita cungacama shuyacuichijlla.

22Maijancuna mana tucui shunguhuan caticujpica, alli cringacama yachachichij. 23Ninapi rupanaman ricujcunatapish, aisashpa llujshichij shina quishpichichij. Shujtajcuna millaita rurajpipish, llaquichij. Shina cashpapish paicunapica, churanallapipish ama tuparichijchu. Aichahuan millaita rurashcamantaca, churanacama mapacunami. Chaimanta, caru carulla caichij.

Diosta ‘Allimari cangui’ nishcami

24¡Ñucanchijta Quishpichij shujlla Diosmi ama urmachun huaquichi tucun. Paimi achij nicuj Pai Diospaj ñaupajpi, jatun cushicuihuan ricurichun, chuyata charicun. 25Paitaca, ñucanchij Apu Jesucristomanta, cunanpish huiñaitapish, ‘Sumajmari cangui, jatunmari cangui, caźuchijmari cangui, mandajmari cangui’ nishca cachun! Chashna cachun.

Słowo Życia

Judy 1:1-25

Pozdrowienie

1Ja, Juda, sługa Jezusa Chrystusa i brat Jakuba, piszę do wszystkich powołanych i ukochanych przez Boga Ojca i chronionych przez Jezusa Chrystusa.

2Niech Bóg obficie obdarza was pokojem oraz miłością i współczuciem dla innych ludzi!

Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami

3Kochani, chciałem napisać do was o naszym wspólnym zbawieniu. Uznałem jednak, że muszę raczej zachęcić was do walki w obronie wiary, która raz na zawsze została przekazana świętym.

4Piszę o tym dlatego, że pojawili się wśród was jacyś bezbożni ludzie, którzy twierdzą, że skoro Bóg okazał im łaskę, to mogą teraz prowadzić rozwiązłe życie. W ten sposób odrzucają Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Władcę i Pana. Dawno już jednak wydany został na nich wyrok potępienia.

5Dobrze znacie historię wyzwolenia Izraelitów z niewoli w Egipcie. Chciałbym wam jednak przypomnieć, że spośród ludzi, którzy zostali wyzwoleni, Pan zgładził tych, którzy Mu nie uwierzyli. 6Ukarał również aniołów, którzy nie pozostali tam, gdzie powinni, ale opuścili swoje miejsce. Uwięził ich w ciemnej otchłani, gdzie czekają na dzień Bożego sądu. 7Przypomnijcie sobie również, co się stało z Sodomą i Gomorą oraz okolicznymi miastami. Życie mieszkańców tych miast było rozwiązłe, a ich pragnienia—sprzeczne z naturą. Dlatego kara, którą ponieśli, stała się przykładem kary wiecznego ognia.

8Ludzie, którzy wkradli się między was, są do nich podobni. Kierują się bowiem swoimi urojeniami i hańbią własne ciała. Odrzucają władzę Pana i obrażają niebiańskie istoty, 9podczas gdy nawet archanioł Michał, spierając się z diabłem o ciało Mojżesza, nie ośmielił się go oskarżyć. Powiedział tylko: „Niech Pan cię potępi!”. 10Ci zaś, którzy pojawili się wśród was, przeklinają to, o czym nie mają zielonego pojęcia. Skończą jednak jak nierozumne zwierzęta, które kierują się tylko zmysłami. 11Marny ich los! Poszli bowiem w ślady Kaina, który był mordercą, oraz Baalama, który dla pieniędzy był gotów popełnić zło, a także Korego, który zbuntował się przeciwko Bogu i został za to zgładzony. Ich spotka taki sam los!

12Ludzie ci chętnie zasiadają z wami przy wspólnym stole. Myślą jednak tylko o tym, żeby się najeść, i wciąż sprawiają wam kłopoty. Są jak chmury gnane wiatrem, ale nie dające potrzebnego deszczu, i jak wyrwane z korzeniami, uschnięte drzewa, na których brak owoców. 13Ich złe uczynki są jak spienione morskie fale, oni sami zaś—jak zabłąkane gwiazdy, których przeznaczeniem jest wieczna ciemność.

14Henoch, który żył siedem pokoleń po Adamie, prorokował o nich, mówiąc:

„Pan nadchodzi z tysiącami swoich świętych,

15aby osądzić wszystkich ludzi.

On ukarze bezbożnych za złe czyny,

których się dopuścili,

oraz za zuchwałe słowa,

którymi obrazili Boga”.

16Ludzie ci wiecznie narzekają na swój los i kierują się tylko swoimi własnymi pragnieniami. Używają wyszukanych słów i dobrze mówią o tych, od których spodziewają się coś dostać.

Zachęta do wytrwania

17Wy jednak, kochani, pamiętajcie słowa apostołów naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 18którzy mówili:

„W czasach ostatecznych pojawią się ludzie

wyśmiewający Boże obietnice

i kierujący się tylko swoimi bezbożnymi pragnieniami”.

19Oni to doprowadzają do podziałów, nie mają bowiem Ducha Świętego i myślą tylko o zaspokajaniu swoich pragnień.

20Ale wy, kochani, budujcie z samych siebie budowlę, opartą na fundamencie świętej wiary. Macie w sobie Ducha Świętego, więc módlcie się! 21Trwajcie w Bożej miłości, czekając na dzień, w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, okaże wam swoje współczucie i da wam wieczne życie. 22Bądźcie wyrozumiali dla tych, którzy mają wątpliwości. 23Wyrywajcie z ognia tych, którzy giną. Okazujcie współczucie tym, którzy tego potrzebują—nie miejcie jednak nic wspólnego z ich grzechami.

24-25Bóg może ochronić was przed upadkiem i sprawić, że—czyści i radośni—będziecie mogli stanąć przed Jego chwalebnym majestatem. On jest jedynym, prawdziwym Bogiem i Jemu należy się wieczna chwała, uwielbienie, moc i władza. Oddajmy Mu więc cześć, poprzez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen!