Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Juan 3

Nicodemomi Jesushuan parlanacushca

1Judiocunata mandajcunapuramanta Nicodemo shuti shuj fariseomi tiyarca. Paimi Jesuspajman tuta shamushpaca, cashna nirca:

–Rabí, Canca ñucanchijta yachachichun Taita Dios cachashcamari cangui. Taita Diosllataj Pai Canhuan cajpi Canca, cai señalcunata ruracushcataca yachanchijmi– nircami.

Shina nijpi Jesusca:

–Pipish mana cutin huacharishpaca, Taita Dios mandacuntaca manataj ricui tucunchu, chaica chashnatajmi– nircami.

Chashna nijpimi, Nicodemoca:

–¿Ima shinataj shuj yuyaj runaca, cutin huacharingari? ¿Ima shinataj mamapaj huijsamanca cutin yaicungari?– nishpami tapurca.

Shina nijpi Jesusca, cashnami cutichirca:

–Pipish yacumanta, Diospaj Espiritumanta mana huacharishpaca, Taita Dios mandacunmanca manataj yaicui tucunchu, chaica chashnatajmari. Aichamanta huacharishcaca, aichallamari. Espiritumanta huacharishcaca, espiritumari. “Cutin huacharinatajmi canguichij” nishcamantaca, ama mancharichu. Huairaca, maimanta p'ucusha nishpapish p'ucunllami. Huajyajta uyashpapish maimanta shamucujta, maiman ricujtaca mana yachanguichu. Diospaj Espiritumanta huacharijpish, chashnallatajmi– nircami.

Chashna nijpimi, Nicodemoca:

–¿Ima shinataj chashnaca tucungari?– nishpa tapurca.

10 Chaimantami Jesusca, cashna nirca:

–¿Canca, israelcunata yachachij cashca jahuachu, caitaca mana yachangui? 11 Ñucanchijca yachashcatami parlanchij, ñucanchij ñahuihuan ricushcatami huillanchij. Ashtahuanpish cancunamari ñucanchij huillashcataca mana chasquinguichij. Chashnatajmari canguichij. 12 Cai pachapi tiyajcunahuan ch'imbapurashpa huillajpipish, mana cringuichijchu. Jahua pachamanta huillajpicarin, ¿ima shinataj cringuichigari?

13 Jahua pachamanca, pi mana huichiyarcachu. Runa Aichayujmi, jahua pachapi causacushpa uriyamurcani.

Cai pachapi causajcunataca Diosca yallitajmi c'uyan

14 Ima shinami shitashca pambapi Moisesca, bronce culebrata caspipi huarcurca, Runa Aichayujpish chai shinallataj caspipi huarcushca cangatajmi. 15 Pipish Paita crijca ama chingarichun, ashtahuanpish huiñai causaita charichunmi chashnaca tucunga.

16 Taita Diosca cai pachapi causajcunata yallitaj c'uyashpami, Paipaj shujlla Churita curca. Pipish Paita crijca ama chingarichun, ashtahuanpish huiñai causaita charichunmi Paita curca. 17 Taita Diosca Paipaj Churitaca, cai pachapi causajcunata jatun llaquiman cachachunca mana cacharcachu. Ashtahuanpish cai pachapi causajcunaca, Paillamanta quishpirichunmi cacharca. 18 Pipish Paita crijca, jatun llaquimanca mana ringachu. Ashtahuanpish Taita Diospaj shujlla Churita mana crijmi, Paita mana crishcamantaca ña jatun llaquiman rinapaj tiyacun. 19 Luz cai pachaman shamujpica, gentecunaca, mana allita rurajcuna cashpami, Luzta munanapaj randica amsataraj munarcacuna. Chaimantami jatun llaquiman rina tucuncuna. 20 Mana allita rurajcunaca, Luztaca p'iñancunami. Paicuna rurashca mana allicuna ama ricurichunmi, Luzmanca mana c'uchuyancuna. 21 Ashtahuanpish rurana cashcata rurajcunaca, Taita Dios munashca shina causacushca ricurichunmi, Luzmanca c'uchuyamunllacuna– nircami.

Bautiźaj Juanmi Jesusmanta huillashca

22 Chai q'uipami Jesusca, Paipaj yachacujcunandij Judea llajtaman shamushpa, asha punllacunacama paicunahuan saquirirca. Chaipi cashpaca bautiźarcapishmi. 23 Juanpish, Salim c'uchupi caj, achca yacucuna tiyan Enón pambapimi, paipajman shamujcunata bautiźacurca. 24 (Chaicamaca Juantaca, manaraj preźuchishcachu carca). 25 Chuyayangapaj maillarina jahuami, Juanpaj yachacujcunahuan, shuj judiohuan rimanacurcacuna. 26 Chaimantami Juanpaj yachacujcuna paipajman rishpaca:

–Rabí, can ñucanchijman parlashca runaca, canhuanmari Jordán yacu ch'imbanijpi carca. Cunanca Paipish bautiźacunmari. Gentecunapish tucuicunamari, Paipajman ricuncuna– nircacunami.

27 Chashna nijpimi, Juanca cashna cutichirca:

–Jahua pacha Diosllataj cujllapimi, pipish ima ruranataca chasqui tucun. 28 Illu cancunallamantajmi: “Ñucaca mana Cristochu cani, Dios cachajpi Paita ñaupashpa shamujllami cani” nishpa huillarcani. 29 Noviollami noviapaj cusatajca. Noviohuan apanacujca, novio sumajta rimajta, c'uchullamanta uyashpallami jatunta cushicun. Ñucapish chashnallatajmi Paimantaca, cushicusha nicushca shinataj cushicuni. 30 Paimari tucuipi ashtahuan rijsishca tucunataj can, ashtahuanpish ñucaca huashayanamari cani– nircami.

Jesusca jahua pachamantami shamushca

31 Jahua pachamanta shamujca, tucuicunata yallimi. Cai pachallamanta cajca, cai pachapi tiyajcunallamantami riman. Jahua pachamanta shamujmi, tucuicunata yalli. 32 Paica imalla ricushcata uyashcatami huillan. Ashtahuanpish Pai huillashcataca, pi mana chasquinchu. 33 Maijanpish Pai huillashcata chasquijmi, Taita Diostaca cashcatataj huillaj cashcata ricuchin. 34 Taita Dios cachashca cashpami, Diospaj Shimita huillan. Diosca Paipaj Espiritutaca, manamari mitsaj mitsajlla cushcachu. 35 Yayaca Paipaj Churi cajpi c'uyashpami, tucuita Paipaj maquipi churarca. 36 Pipish Churita crijca, huiñai causaita charinmi. Ashtahuanpish Churita mana crijca, huiñai causaitaca manataj charingachu, Diosca jatunta p'iñacungallami.

Ang Pulong Sa Dios

Juan 3

Si Jesus ug si Nicodemo

1May usa ka tawo nga ginganlag Nicodemo. Siya usa sa mga tigdumala sa mga Judio, ug sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa niana ka gabii miadto siya kang Jesus ug miingon kaniya, “Rabbi, nahibalo kami nga ikaw magtutudlo nga pinadala sa Dios, tungod kay walay makahimo sa mga milagro nga sama sa imong gihimo kon wala ang Dios kaniya.” Mitubag si Jesus kaniya, “Sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga walay tawo nga masakop sa paghari sa Dios[a] gawas kon matawo siya pag-usab.”[b] Nangutana si Nicodemo, “Unsaon man niya pagpakatawo pag-usab kon tigulang na siya? Dili na siya mahimong mosulod pagbalik sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab.” Mitubag si Jesus, “Sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga walay tawo nga masakop sa paghari sa Dios[c] kon dili siya matawo pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Ang gipanganak pinaagi sa tawo, tawhanon, apan ang gipanganak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, espirituhanon. Busa ayaw katingala sa akong giingon kanimo nga kinahanglan matawo kamo pag-usab. Mohuros ang hangin bisan asa kini gustong mopaingon. Madungog ta ang iyang paghuros, apan wala kita masayod kon asa kini gikan ug asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga gipanganak pinaagi sa Espiritu Santo. Nangutana pag-usab si Nicodemo, “Unsaon pagkahitabo niini?” 10 Mitubag si Jesus, “Inila ka nga magtutudlo sa Israel, apan wala ka masayod niini? 11 Sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga ang among nahibaloan ug nakita mao ang among gisulti. Apan wala kamo motuo niini. 12 Kon wala gani kamo motuo sa akong gisulti kaninyo mahitungod sa mga ania niining kalibotan, labaw na nga dili kamo motuo kanako kon sultihan ko kamo mahitungod sa mga atua didto sa langit. 13 Ug walay bisan kinsa nga nakaadto sa langit gawas lang kanako nga Anak sa Tawo, kay didto ako gikan.”

14 Midugang si Jesus sa pag-ingon, “Sama sa pagbayaw ni Moises sa halas didto sa kamingawan, ako nga Anak sa Tawo kinahanglan nga ibayaw usab,[d] 15 aron nga ang matag usa nga motuo kanako makaangkon ug kinabuhi nga walay kataposan.”

16 Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibotan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kondili makaangkon hinuon ug kinabuhi nga walay kataposan. 17 Kay ang Dios wala magpadala sa iyang Anak dinhi sa kalibotan aron hukman sa silot ang katawhan, kondili aron sa pagluwas sa mga tawo. 18 Busa si bisan kinsa nga motuo kaniya dili pagahukman sa silot, apan si bisan kinsa nga wala motuo kaniya nahukman na tungod kay wala siya motuo sa bugtong nga Anak sa Dios.[e] 19 Silotan sila tungod kay mianhi siya dinhi sa kalibotan isip suga,[f] apan gipalabi pa sa mga tawo ang pagpabilin sa kangitngit kaysa moduol kaniya nga naghatag sa kahayag, tungod kay daotan ang ilang binuhatan. 20 Ang tawo nga daotan ug binuhatan dili gusto sa kahayag. Maglikay pa gani siya sa kahayag kay mahadlok siya nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. 21 Apan ang tawo nga nagabuhat sumala sa kamatuoran nagapaduol sa kahayag, aron mabutyag nga ang iyang maayong binuhatan nahimo niya pinaagi sa tabang sa Dios.

Si Jesus ug si Juan

22 Pagkahuman niadto, miadto si Jesus ug ang iyang mga sumusunod sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto uban kanila ug nangbautismo. 23 Nangbautismo usab si Juan didto sa Enon, duol sa Salem, kay daghan ang tubig didto, ug nangadto kaniya ang mga tawo aron magpabautismo. 24 (Wala pa niadto mabilanggo si Juan.)

25 Karon ang uban sa mga sumusunod ni Juan ug ang usa ka Judio naglantugi mahitungod sa bautismo. 26 Nangadto sila kang Juan ug nag-ingon, “Magtutudlo, nahinumdoman mo ba kadtong tawo nga kauban mo kaniadto sa tabok sa Suba sa Jordan, nga imong gipaila sa mga tawo? Nangbautismo na siya karon ug halos ang tanan nga mga tawo nangadto na kaniya!” 27 Mitubag si Juan, “Wala gayoy mahimo ang tawo kon kini dili kabubut-on sa Dios. 28 Kamo mismo makapamatuod nga nag-ingon ako nga dili ako ang Cristo, kondili gipadala lang ako sa Dios una kaniya aron pagbalita nga siya moabot na. 29 Sama ba kon may kasal: ang pangasaw-onon alang lang gayod sa pamanhonon, ug ang higala sa pamanhonon nga nagatambong ug nagahulat, malipay kon madungog niya nga anaa na ang pamanhonon. Sama usab kanako karon, nalipay gayod ako nga ang mga tawo nangadto na kang Jesus. 30 kinahanglan magdugang pa gayod ang pagkabantogan ni Jesus, ug ako angay na nga hikalimtan.”

Ang Gikan sa Langit

31 Ang Cristo gikan sa langit, busa labaw siya sa tanan. Taga-dinhi kita sa kalibotan ug ang atong gipanghisgotan mao lang gayod ang dinhi sa kalibotan. Apan siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. 32-33 Nagasugilon siya mahitungod sa iyang nakita ug nadungog sa langit, apan gamay lang gayod ang nagatuo sa iyang gisulti. Apan ang mga nagatuo nagapamatuod nga ang gisulti sa Dios tinuod. 34 Kay si Cristo nga gipadala sa Dios dinhi sa kalibotan nagasulti kanato kon unsa ang ginasulti sa Dios kaniya, tungod kay walay kinutoban ang paghatag sa Dios kaniya sa Espiritu Santo. 35 Ginahigugma sa Amahan ang iyang Anak ug gitugyan niya kaniya ang tanan. 36 Ang motuo sa Anak sa Dios may kinabuhi nga walay kataposan. Apan ang dili motuman sa Anak sa Dios dili gayod makaangkon sa kinabuhi nga walay kataposan; magapabilin hinuon ang kaligutgot sa Dios kaniya.

Notas al pie

  1. Juan 3:3 masakop sa paghari sa Dios: Sa literal, makakita sa gingharian sa Dios.
  2. Juan 3:3 matawo siya pag-usab: o kaha, matawo siya gikan sa ibabaw.
  3. Juan 3:5 masakop sa paghari sa Dios: Sa literal, makasulod sa gingharian sa Dios.
  4. Juan 3:14 ibayaw usab: Sa Numeros 21:8-9, naghimo si Moises ug halas nga bronsi, gihigot niya kini sa kahoy nga taas ug gibandira. Si bisan kinsa nga gipaak sa halas mamaayo kon motutok niining halas nga bronsi.
  5. Juan 3:18 3:18 sa bugtong nga Anak sa Dios: Sa literal, sa ngalan sa bugtong nga Anak sa Dios.
  6. Juan 3:19 isip suga buot ipasabot, aron maghatag ug kahayag sa mga hunahuna sa mga tawo.