Juan 21 – MTDS & LB

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Juan 21:1-25

Canchis yachacujcunamanmi Jesusca ricurishca

1Chai qʼuipapish Tiberias cucha cʼuchupimi Jesusca, cutin paipaj yachacujcunaman ricurirca. Chaipica cashnami tucurca: 2Simón Pedro, ishqui huacharishca Tomás, Galileapi caj Caná pueblomanta Natanael, Zebedeopaj churicuna, shujtaj ishqui yachacujcunandijmi tandalla carcacuna.

3Chaipimi, Simón Pedroca:

—Ñucaca chalhuata japinamanmi rigrini— nijpi caishujcunapish:

—Ñucanchijpish canhuan rishun— nishpami, barcopi yaicushpa chalhuanaman rircacuna. Ashtahuanpish chai tutaca, imata mana japircacunachu.

4Ñalla achijyamucujpimi Jesusca, ñapish chai cucha uripi ricurirca. Ashtahuanpish yachacujcunaca, Jesús cashcataca mana rijsircacunachu.

5Chaimantami paicunataca:

—Huahuacuna, ¿imallatapish micunapaj charinguichijchu?— nijpi paicunaca:

—¡Imata mana charinchijchu!— nircacuna.

6Shina nijpi, Jesusca:

—Barcomanta alli maquinijman linchita shitaichij, japinguichijllami— nircami.

Chashna nijpi shitashpaca, achca chalhuacuna jundajpi linchitaca, mana llujshichi tucurcacunachu. 7Chaimantami Jesús cʼuyashca yachacujca, Pedrotaca: «¡Apunchij Jesusmari!» nirca.

«Apunchij Jesusmari» nijta uyashpaca Simón Pedroca, churanata churarishpa chumbillirishcahuan, yacuman huashicurcallami. Chaicamaca churanata llujshichishcami puricurca. 8Caishuj yachacujcunaca, linchi junda chalhuata aisashpami, barcopi shamurcacuna. Allpaman chayanapajca, iscun chunga metro shinallami illarca. 9Barcomanta allpaman uriyashpaca, yanta rupacuj nina jahuapi shuj chalhua cusaricujtapish, tandatapishmi ricurcacuna.

10Jesusca:

—Cunan cancuna japishca asha chalhuacunata apamuichij— nircami.

11Simón Pedroca barcoman huichiyashpami, patsaj pichca chunga quimsa jatun chalhuacunahuan junda linchita allpaman llujshichirca. Chashna achca chalhuacunahuan junda cashpapish, linchica, mana lliquirircachu. 12Jesusca:

—Shamuichij, micunguichij— nircami.

Shina nijpipish Paitaca, Apu Jesús cashcata yachashpami, maijan yachacujpish: «¿Canca pitaj canguiari?» nishpallapish mana tapurca. 13Jesusca cʼuchuyashpami, tandata japishpa paicunaman cararca. Chalhuatapish cararcami. 14Jesusca huañushcacunapaj chaupimanta causarishca qʼuipaca, caihuanca ñami quimsa cutin Paipaj yachacujcunaman ricurirca.

Pedrotami Jesusca ‘Ñuca ovejacunata michicungui’ nishca

15Ña micushca qʼuipami Jesusca, Simón Pedrotaca:

—Jonaspaj churi Simón, ¿canca caicuna cʼuyashcatapish yallichu cʼuyahuangui?— nishpa tapurca.

Chashna nijpica:

—Ari Apu, ñuca Canta cʼuyajtaca, Canllataj yachanguimi— nircami.

Chashna nijpi:

—Ñuca malta ovejacunaman caracungui— nircami.

16Jesusca caihuanca, ishqui cutinmi:

—Jonaspaj churi Simón, ¿Ñucataca cʼuyanguitajchu?— nijpi, Pedroca:

—Ari Apu, ñuca Canta cʼuyajtaca canllataj yachanguimi— nircami.

Chashna nijpica:

—Ñuca ovejacunata michicungui— nircami.

17Jesusca caihuanca, quimsa cutinmi Pedrotaca:

—Jonaspaj churi Simón, ¿Ñucataca cʼuyanguitajchu?— nirca.

Caihuanca ña quimsa cutin: «¿Ñucataca cʼuyanguichu?» nishcamanta llaquirishpami, Pedroca:

—Apu, Canca tucuitamari yachangui. Ñuca Canta cʼuyajtaca, Canllataj yachanguimari— nircami.

Chashna nijpi, Jesusca cashnami nirca:

—Ñuca ovejacunata michicungui. 18Can chairaj cashpaca, canllataj chumbilliringuillami. Maiman risha nishpapish ringuillami. Ashtahuanpish yuyajyajpica, cambaj rigracunamantami aisangacuna. Chumbillinatapish shujtajmi chumbillichinga, can mana risha nishcamanmi pushangacuna, chashnatajmi canga— nircami.

19Chashna nishpaca Jesusca, Pedro ima shina huañushpa, Taita Dios jatun cashcata ricuchina cashcatami huillarca. Chashna nishca qʼuipami Jesusca, Pedrotaca:

—Ñucata catilla— nirca.

20Pedro tigralla ricushpaca, Jesuspaj cʼuyashca yachacuj caticujtami ricurca. Chai yachacujca Jesús huañuna ñaupa, paicunahuan chishi micucujpi Paipi huancarishpa: «Apunchij Jesús, Cantaca, ¿pitaj japichigrin?» nishpa tapujllatajmi carca. 21Pedroca paita ricushpami, Jesustaca:

—Apu, cutin paica, ¿imataj tucunga?— nirca.

22Shina nijpi, Jesusca:

—Ñuca munajpica paica Ñuca tigramungacama causacuchunpish, canca, ¿imatataj nisha ningui? Canca Ñucata catilla— nircami.

23Jesús chashna nishcatami, crijcunapurapica, “Chai yachacujca mana huañungachu” nishpa huashan parlanacurcacuna. ‘Mana huañungachu’ nishpaca, Jesusca mana nircachu, ashtahuanpish: «Ñuca munajpica paica Ñuca tigramungacama causacuchunpish, canca, ¿imatataj nisha ningui? Canca Ñucata catilla» nircallami.

24Cai yachacujllatajmi tucui caicunataca huillan, paillatajmi caicunataca quillcarca. Paica chashnataj tucushcata ricushpami huillarca.

25Jesusca shujtaj achca allicunatami rurarca. Chai tucuita, callarishpa quillcasha nijpica, cai pachapica librocunata maipi churangapajca, mana pajtanmanchu yuyanimi. Chashna cachun.

En Levende Bok

Johannes 21:1-25

Jesus viser seg for disiplene mens de fisker

1Senere viste Jesus seg igjen for disiplene ved Genesaretsjøen21:1 Genesaretsjøen ble også kalt Tiberiassjøen.. Det skjedde på denne måten:

2En gruppe som besto av Simon Peter, Tomas, han som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Jakob og Johannes, som var sønnene til Sebedeus, og to andre disipler var sammen ved sjøen. 3Da sa Simon Peter til de andre: ”Jeg tar meg en tur ut og fisker”. De andre svarte: ”Vi blir også med.” De steg ombord i båten og dro ut på sjøen, men de fikk ikke en eneste fisk hele natten.

4Da det ble morgen, sto Jesus på stranden, men de forsto ikke at det var ham.

5Jesus ropte ut over sjøen: ”Går det bra, mine venner? Har dere fått noe fisk?”

”Nei”, svarte de.

6Da sa han: ”Kast noten ut på høyre side av båten, da vil dere få fisk.” De fulgte rådet hans, og nå fikk de så mye fisk at de ikke maktet å dra inn noten!

7Den disippelen som Jesus elsket21:7 Hvilken disippel Johannes siktet til bli avslørt i v.20-24., sa til Peter: ”Det er Herren Jesus.” Da Simon Peter hørte at det var Herren, knyttet han ytterklærne om seg, for han hadde nesten ikke noe på seg. Han hoppet i vannet og svømte i land. 8De andre disiplene kom etter med båten som slepte noten med fiskene i. De var omkring 100 meter fra stranden. 9Da de kom i land, så de at Jesus hadde gjort opp et bål og holdt på å grille fisk og steke brød over glørne.

10Jesus sa: ”Hent noen av fiskene som dere nettopp har fått.” 11Da hoppet Simon Peter ombord i båten og hjalp de andre med å dra noten i land. Det var 153 store fisker i noten. Til tross for at den var så full, hadde den ikke revnet.

12Jesus sa til disiplene: ”Kom hit og spis.” Ingen av dem våget å spørre hvem han var, men alle skjønte at det måtte være Herren. 13Jesus gikk fram og serverte dem av brødet og fisken.

14Dette var tredje gangen som Jesus viste seg for disiplene etter at han hadde stått opp fra de døde.

Jesus og Peter

15Da de hadde spist, sa Jesus til Simon Peter: ”Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre gjør?”

”Ja, Herre”, svarte Peter, ”du vet at jeg elsker deg.”

”Gi da mat til mine lam”, sa Jesus.

16Jesus spurte for andre gangen: ”Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?”

”Ja, Herre”, sa Peter, ”du vet at jeg elsker deg.”

”Vær da gjeter for mine sauer”, sa Jesus.

17For tredje gangen spurte Jesus ham: ”Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?”

Peter ble lei seg over at Jesus på nytt måtte spørre om han elsket ham, men han svarte: ”Herre, du vet alt. Du vet at jeg elsker deg.”

Da sa Jesus: ”Gi da mat til sauene mine. 18Jeg skal si deg som sant er: Da du var ung, kunne du gjøre deg i stand og dra dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og andre vil gjøre deg i stand og føre deg dit du ikke vil.21:18 Jesus forutsier at Peter skulle bli henrettet ved å blir spikret fast på et kors.19Dette sa Jesus for å vise hva slags død Peter skulle opphøye og ære Gud med. Jesus sa til han: ”Følg meg.”

20Peter vendte seg nå rundt og fikk se at den disippelen som Jesus elsket21:20 I v.24 bli avslørt hvem disippelen er., fulgte etter ham. Det var han som under det siste måltidet med Jesus hadde lent seg inn mot Jesus og spurt hvem som skulle forråde ham. 21Da Peter fikk se disippelen, spurte han Jesus: ”Hva kommer til å skje med ham?”

22Men Jesus svarte: ”Dersom jeg vil at han skal leve til jeg kommer igjen, så påvirker ikke det din situasjon. Se bare til at du følger meg.”

23På grunn av dette utsagnet spredde det seg et rykte blant de troende om at denne disippelen ikke skulle dø. Men Jesus sa aldri til Peter at disippelen ikke skulle dø. Han sa bare: ”Dersom jeg vil at han skal leve til jeg kommer igjen, så påvirker ikke det din situasjon.”

Sluttord

24Det er denne disippelen som har sett alle tingene som skjedde, og som har skrevet det ned i denne boken. Vi vet at det han forteller, er sant.

25Jesus gjorde også mye annet. Om alle de tingene som skjedde skulle bli skrevet ned, ja, da tror jeg ikke at hele verden ville romme det antall bøker som da måtte bli skrevet!