Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hechos 24

Pabloca Felixpaj ñaupajpimi mitsaringapaj huillashca

1Pichca punlla q'uipami, curacunata mandaj Ananiasca, Felixpaj ñaupajpi Pablota juchachingapaj Cesareaman rirca. Chaipajca maijan cunaj yuyajcunandij, Tértulo shuti abogadondijmi rirca. Pablota Felixpaj ñaupajman pushamujpica, chai Tértulo runaca Pablota juchachishpami cashna nirca:

–Quiquinca alli yachaj cashpami, ñucanchijtaca alli mandacungui. Canmantamari ñucanchijca alli, sumajta causacunchij. Alli nishca quiquin Felix chashna sumajta mandacujpimi, quiquin mandacun llajtapica, quiquintaca tucuicuna maipipish alli ninchij. Cunanca, ama achcata unaiyashpa p'iñachingapaj, ñucanchij huillashcata quiquinpaj alli shunguhuan ashallata uyahuai. Cai runaca, judiocunatami maipipish pandata yachachishpa, macanacuita jatarichishpa, purij ungüi shina llaquichishpa puricushca. Paimari, nazarenocunapaj yuyaita yachachishpa pushaj uma tucushca. Diospaj huasitapish mapayachisha nicushcata yachashpami, paita japishpa, ñucanchij Mandashcapi nishca shina tapucurcanchij. Paita tapujllapimi, huaranga soldadocunata mandaj Lisiasca shamushcahuan, ñucanchij maquimanta aisashpa quichurca. Chai huashami, paita juchachijcunataca quiquinpajman shamuchun nirca. Imamanta ñucanchij paita juchachicushcataca, quiquinllataj tapushpa uyapailla– nircami.

Chashna nijpica, chaipi caj judiocunapish, ‘Chaica chashnatajmari’ nircacunami. 10 Shina nijpica Pablo rimachun, chai mandaj maquihuan ricuchijpimi, paica cashna nirca:

–Quiquin ña tauca huatacunata cai llajtata alli mandaj cashcata yachanimi. Chaimantami ñucata juchachijcunamantaca, cushicushpa quiquinpaj ñaupajpi mitsarisha nini. 11 Quiquinllataj tapushpa alli yachailla. Jerusalenpi Diosta adorangapaj ñuca rishcaca, cunan chunga ishqui punllallami tucun. 12 Ñucataca, Diospaj huasipipish, tandanacuna huasicunapipish, pueblollapitaj mai shujtajpipish pita tandachishpa imata rimanacucujta, macanacuiman jatarichicujtapish mana japircacunachu. 13 Cunan ñucata juchachicushcatapish, paicunaca, ima shina mana chashnataj cashcata ricuchi tucuncunachu. 14 Caitatajcarinpish quiquinman huillanimi: Ñucaca, Jesuspaj Ñanta catishpami, ñaupa yayacuna shinallataj Taita Diosta servini. Chaitami paicunaca, mana allita catij nishpa juchachihuancuna. Ñucaca, Mandashcapi imalla quillcashcatapish, Dios ima nishcata huillajcuna huillashcatapish tucuitamari crishpa caticuni. 15 Huañushcacunataca cashcata rurajcunatapish, millaicunatapish Taita Dios tucuicunata causachina cashcatami, paicuna shinallataj crishpa shuyani. 16 Chaimantami ñucaca Taita Diospaj ñaupajpipish, runacunapaj ñaupajpipish, pi ama imata juchachichun, chai yuyai alli causani.

17 Ñucaca, unai huatacunapimari, Diosman cushca cullquita ñuca llajtapi causajcunaman cungapajpish, ñuca quiquin imallatapish Diosman cungapajpish Jerusalenman tigramurcani. 18 Tucui chaicunata cungapaj shamushpami, ña chuyayashca huasha Diospaj huasi ucupi carcani. Chaipica, ñapish Asiamanta maijan judiocuna chai ucupi ricurircallami. Paicuna yaicushpaca ñucataca, pi taucacunata tandachishpa, ima p'iñanacuita jatarichicujta mana japircacunachu. 19 Paicunami, ñucata imata juchachinata charishpaca, quiquinpaj ñaupajpi juchachinaman shamuna carca. 20 Tandanacushca mandajcunapaj ñaupajpi ñucata juchachicushpa, ima mana allita japishca cashpapish, caipi cajcunallataj quiquinman huillachunlla. 21 Paicunapaj ñaupajpi shayacushpaca: “Huañushcacuna causarinata crishcallamantami, cunan cancunapaj ñaupajpi juchachishca shayacuni” nishpallami caparircani– nircami.

22 Chashna nijpica, mandaj Felixca:

–Huaranga soldadocunata mandaj Lisias shamujpimi, caitaca imatapish nisha– nishpa saquircallami. Paica, Jesuspaj Ñan ima shina cashcata alli yachashcamantami, mana imata ashtahuan nisha nirca.

23 Shina nishpaca, patsaj soldadocunata mandajtaca: “Pablotaca ama imata nishpa charicunguilla. Paipaj rijsishcacuna imahuan paita ricuj shamujpipish, ama jarcanguichu” nishpami mandarca.

24 Asha punllacuna q'uipami Felixca, judiocunapurallataj caj paipaj huarmi Drusilandij shamurca. Paica, Pablota cayachishpami, Jesucristota ima shina crinata parlachirca. 25 Pabloca, Dios munashca shina cashcata rurashpa causanatapish, quiquin munaita jarcarina cashcatapish, imalla rurashcata Dios ricuchina cashcatapishmi huillarca. Chaita huillajpica Felixca, achcata mancharishpami Pablotaca: «¡Cunanca rilla! Cutin uyasha nishpaca, cayashallami» nirca.

26 Felixca, cullquita cujpi Pablota cacharisha yuyashpapishmi, tauca cutin cayachishpa paihuan parlarca.

27 Ña ishqui huata tucujpimi, Felixca, pai mandacushcamanta llujshirca. Paipaj catica, Porcio Festomi mandaj tucurca. Felixca judiocunapi alli ricurisha nishpami, Pablotaca preźullataj saquirca.

Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 24

Obžaloba proti Pavlovi

1 O päť dní došiel do Cézarey sám veľkňaz Ananiáš v sprievode niekoľkých členov veľrady a právneho zástupcu Tertula, aby podali na Pavla u miestodržiteľa žalobu.

Predvolali Pavla a Tertulus predniesol obžalobu:

Vznešený Felix! Tvojou zásluhou žijeme v mieri a vďaka tvojej prezieravej starostlivosti sa nášmu národu žije čoraz lepšie. To všade a vždy uznávame s nesmiernou vďačnosťou.

Nechcem ťa dlho zdržiavať, no prosím ťa, aby si bol taký láskavý a vypočul nás.

Zistili sme totiž, že tento človek po celom svete vyvoláva medzi Židmi nepokoje, ktoré sa šíria ako morová epidémia, a je hlavou nazarejskej sekty.

Pokúsil sa dokonca znesvätiť chrám. Pritom sme ho chytili a chceli súdiť podľa našich zákonov.

Ale veliteľ Lyziáš nám ho násilne vytrhol z rúk a žiada,

aby jeho žalobcovia prišli k tebe a aby bol súdený podľa rímskych zákonov. Keď ho budeš vypočúvať, sám sa môžeš presvedčiť, že naša obžaloba sa zakladá na pravde."

Aj ostatní Židia sa pripojili k obžalobe a potvrdili, že všetko, čo Tertulus povedal, je pravda.

Pavol sa obhajuje pred Felixom

10 Teraz prišiel rad na Pavla. Na miestodržiteľov pokyn vstal a ozval sa: Viem, že už dlhé roky vykonávaš úrad sudcu v tomto národe. Preto sa s dôverou budem pred tebou obhajovať.

11 Môžeš si presne zistiť, že len pred dvanástimi dňami som prišiel do Jeruzalema vzdať Bohu poklonu v chráme.

12 Ale ani v chráme, ani v synagógach, ani na uliciach ma nikto nepristihol, že by som s niekým debatoval, alebo dokonca vyvolával vzburu medzi ľudom.

13 Ba ani tí, čo na mňa teraz žalujú, to nemôžu nijako dokázať.

14 Ale k jednému sa priznávam otvorene: slúžim Bohu našich predkov spôsobom, ktorý oni pokladajú za sektárstvo. Pevne verím všetkému, čo je napísané v Mojžišovom zákone a v prorockých knihách.

15 A pevne dúfam, napokon ako aj mnohí z nich, že Boh raz vzkriesi z mŕtvych spravodlivých aj nespravodlivých.

16 Práve táto viera ma nabáda, aby som sa usiloval zachovať si čisté svedomie pred Bohom aj pred ľuďmi.

17 A tak po mnohých rokoch som sa vrátil, aby som svojmu národu odovzdal peňažnú podporu od iných národov a priniesol obeť v chráme.

18 A vtedy ma tam pri očistnom obrade zazreli. No nebol tam ani zhluk ľudí, ani nedošlo k nijakým výtržnostiam. Boli tam, pravda, niektorí Židia z Malej Ázie.

19 Tí by mali byť teraz tu, ak niečo proti mne majú.

20 Alebo nech tí, čo sú tu prítomní, povedia, z akého zločinu ma usvedčili, keď som stál pred veľradou.

21 Bol to azda iba jediný výrok, ktorý som vykríkol, keď som stál medzi nimi: Pre vieru vo vzkriesenie stojím dnes pred vaším súdom!"

22 Felix, ktorý už bol oboznámený s kresťanským učením, odročil preto rokovanie s odôvodnením: Váš spor rozhodnem až potom, keď príde veliteľ Lyziáš.

23 Dôstojníkovi potom prikázal, aby Pavla držal len v ľahkej väzbe a nebránil jeho priateľom, keby mu chceli poskytnúť nejaké úsluhy.

Felix váha s rozhodnutím

24 O niekoľko dní prišiel Felix so svojou manželkou Druzilou, ktorá bola Židovka. Dal si zavolať Pavla a chcel sa od neho viac dozvedieť o viere v Ježiša Krista.

25 Keď sa však Pavol dotkol problému spravodlivosti, sebaovládania a budúceho súdu, Felix znervóznel a povedal: Nadnes stačí. Keď budem mať čas, dám si ťa zase zavolať."

26 A naozaj, často posielal po Pavla a debatoval s ním, ale zrejme najmä preto, že čakal od neho nejaký úplatok.

27 Aby si získal priazeň Židov, nechával Pavla naďalej vo väzení. Tak to trvalo dva roky, kým Felixa nevystriedal v úrade Porcius Festus.