Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 5

1Taita Diosca, runacunamanta Paihuan rimachunmi, curacunata mandaj curataca runacunapurallamantataj agllashpa churashca. Diosca, runacuna juchacunamanta imallata cushcata Paiman cuchunpish, animalcunata huañuchishpa Paiman cuchunpishmi, chai ruranapi churarca. Pai quiquinllataj imapipish urmaipajlla runa cashcamanta, mana yachajcunatapish, chingarishcacunatapish llaquij cachunmi chashna rurarca. Paica, chashna urmaipajlla cashcamantami, Diosman cushpa rupachinataca paillamantatajpish, shujtajcunamantapish Diosmanca cunataj can.

Pipish quiquin munaimantaca, curacunata mandajca mana cai tucunchu. Ashtahuanpish Taita Diosllataj Aaronta shinallataj cayajllapimi, curacunata mandaj cai tucun. Cristopish mana Paipaj quiquin munaimanta curacunata Mandaj Cura tucushpa, sumaj canata japircachu. Ashtahuanpish Diosmari:

«Canca, Ñuca Churimi cangui.
    Cunanmi Canman causaita cuni» nishca.

Shinallataj Dios Quillcachishcallapitajmi, shujtajpica:

«Melquisedecta, cura cachun churashca shinallataj,
    Canca huiñaitami Cura cangui» nishca.

Cristoca, aichapi causacushpaca, llaquinayajta caparishpa huacashpami, huañunamanta quishpichij Diosta mañaj carca. Chashna manchashpa yuyarij cajpimi, Diosca Pai mañashcataca uyarca. Chashnami Cristoca, Diospaj Churi cashpapish, jatun llaquita apashpa, Diosta ima shina caźunata alli yacharca. Chashna imapi, mana pandarij cashpami, Paita tucui caźujcunataca, huiñaipaj Quishpichij tucurca. 10 Chaimantami Taita Diosca Cristotaca, Melquisedecta cura cachun churashca shinallataj, curacunata Mandaj Cura cachun churarca.

Jesusmantaca amataj shaicuringuichijchu

11 Caicunamantaca, achcata yachachinami tiyan. Shina cajpipish cancunallataj mana uyasha nishcamantami, mana jahualla yachaipaj cajpi, mana yachachi tucushcanchij. 12 Cai tucui huatacunapica, cancunaca ñamari yachachijcunapish cana canguichij. Chaipaj randica, Diospaj Shimimanta punta yachachishca jahualla yachanacunatamari cancunamanca cutintaj yachachina tucun. Chaquishca micuita micunapaj randica, lechellata ubyaj shinamari tucushcanguichij. 13 Lechellata ubyashpa causajcuna shinaca, chuchucuj huahuacuna shinami. Chashna cashpami, Diospaj Shimi nishca shina cashcata ruranataca, mana yachancuna. 14 Ashtahuanpish chaquishca micuica jatuncunapajllami. Paicunami ima alli cashcatapish, ima mana alli cashcatapish yachashcamanta, ima shina cana cashcataca yachancuna.

Nkwa Asem

Hebrifo 5

1Woyi ɔsɔfo panyin biara fi nnipa bi mu na wasi wɔn ananmu akyɛ ade, abɔ bɔne ho afɔre de asom Onyankopɔn. Esiane sɛ n’ankasa yɛ mmerɛw akwan horow pii so no nti, otumi tɔ ne bo ase ma wɔn a wonnim na wɔyɛ mfomso no. Na esiane sɛ ɔno ankasa yɛ mmerɛw nti, sɛ ɔrebɔ bɔne ho afɔre a, ɛnsɛ sɛ ɔbɔ ma nnipa a wɔayɛ bɔne nko na mmom ɔno ankasa ne bɔne nti.

Obiara ntumi nyi ne ho mfa nhyɛ ne ho anuonyam sɛ ɔyɛ ɔsɔfo panyin. Onyankopɔn frɛ nko na onipa nam so bɛyɛ ɔsɔfo panyin sɛnea wɔfrɛɛ Aaron no.

Saa ara nso na Kristo annye anto ne ho so sɛ ɔyɛ ɔsɔfo panyin amfa anhyɛ ne ho anuonyam. Na mmom, Onyankopɔn ka kyerɛɛ no se, “Woyɛ me Ba: ɛnnɛ, mayɛ w’agya.” Ɔsan kaa wɔ baabi foforo se, “Wobɛyɛ ɔsɔfo akosi daa sɛnea Melkisedek asɔfo kwan nhyehyɛe te no.”

Yesu baa ɔhonam mu wɔ asase so no, ɔbɔɔ mpae nam nkotosrɛ so de n’abisade too Onyankopɔn a obetumi agye no afi owu mu no anim. Esiane sɛ odwo na ɔde ne ho nyinaa som no no nti, Onyankopɔn tiee no.

Ɛwom sɛ na ɔyɛ Onyankopɔn Ba de, nanso ɔnam n’amanehunu so suaa ahobrɛase. Na owiee pɛyɛ no, wɔn a wotie no no nam ne so nya nkwagye a enni awiei, 10 na Onyankopɔn ada no adi sɛ ɔyɛ ɔsɔfo panyin sɛnea Melkisedek asɔfo kwan nhyehyɛe te no.

11 Yɛwɔ eyi ho nsɛm pii ka nanso emu kyerɛkyerɛ yɛ den, efisɛ, mo ntease yɛ den.

12 Moayɛ nkyerɛkyerɛ adwuma no akyɛ nanso ɛsɛ sɛ munya obi ma ɔkyerɛkyerɛ mo Onyankopɔn ho asɛm fi ne mfitiase. Anka ɛsɛ sɛ saa bere yi mudi aduan a ɛyɛ den nanso nufusu na eye ma mo. 13 Obiara a nufusu ye ma no da so yɛ abofra a onnim nea eye ne nea enye. 14 Aduan a ɛyɛ den nso ye ma mpanyimfo a wɔatetew wɔn ma wɔnam nea ɛka wɔn ano no so hu papa ne bɔne ntam nsonoe.