Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 13:1-25

Tucui crijcuna Dios cushicunata causaichij

1Caishujhuan chaishujhuan cʼuyanacunataca, amataj saquichijchu. 2Huasiman shamujcunata chasquinataca, amataj cungaringuichijchu. Maijancunaca huasipi alli chasquishpaca, pi cashcata mana yachashpa, angelcunatamari chasquishcacuna. 3Preźu tiyacujcunatapish paicunahuan tandalla tiyacuj shina llaquinguichij. Macashpa llaquichishcacunamantapish, cancunapaj aichapi chai llaquita apashca shina nanaringuichij.

4Caźarashpa causanataca, tucuicunallataj mai sumaj alli nishpa, jahuaman churanguichij. Ama shujtajhuan chayarinacushpa mapayanguichijchu. Manaraj caźarashpa chayarijcunatapish, caźarashca jahua huainayacuntapish Taita Diosmi llaquichinga.

5Chaimanta ama ashtahuan ashtahuan charinallata munaichijchu. Cunan imata charishcacunallahuan cushi caichijlla. Diosca:

«Cantaca mana cungarishachu,

mana saquishachu» nishcamari.

6Chaimanta ñucanchijca, Diospi shunguta churashpami:

«Mandaj Diosca, ñucata ayudajmi.

¿Pitaj ñucataca imata rurangari?» nina canchij.

7Cancunaman Diospaj Shimita yachachij michijcunata yuyarichij. Paicuna ima shina causashcata yuyarishpa, cancunapish Jesucristotaca paicuna shina catichij. 8Jesucristoca sarunpish, cunanpish, huiñaitapish Paillatajmari.

9Cancunaman ima mana yachashca shujtajta yachachijpica, chaitaca ama catichijchu. ‘Caita micunami alli, chaita micunaca mana allichu’ nishcata yuyanapaj randica, mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashcata ñucanchij shungupi ashtahuan chai yuyailla canamari alli. Chashna imalla micuna cashcata yachachishcata catijcunaca manapish ima allita japishcacunachu.

10Ñucanchijca, Diosman cushpa rupachina shuj altartamari charinchij. Chai altarmantaca, Diospaj Carpa huasipi Diosta servij curacunaca, mana micui tucuncunachu. 11Curacunata mandaj curallami, Diospajlla ashtahuan chʼicanchishca ucumanca, animalcunapaj yahuarta juchamanta Diosman cungapaj apan. Animalcunapaj aichataca, Carpa huasimanta llujshichishpa canllamanmi rupachincuna. 12Chashnallatajmari Jesuspish, Pai jichashca yahuarhuan tucuicunata ima juchachina illajta rurangapajca, pueblomanta canllaman llaquita apashpa huañurca. 13Shinashpaca ñucanchijpish, Jesús shinallataj pueblomanta canllaman llujshishpa, pinganayaj llaquita Pai apashca shinallataj apashunchijlla. 14Huiñaita mana chingarina pueblotaca, caipica mana charinchijchu. Ashtahuanpish shamuj punllapi ricurina pueblotami, chai yuyai mashcacunchij.

15Chaimantami, Jesucristomanta Taita Diostaca, ‘Allimari cangui’ nicunalla canchij. Taita Diosman animalta cushpa huañuchina shinaca, shimihuan Diosta ‘Allimari cangui’ ninami. 16Shinallataj pipaj ima allita ruranatapish, caishuj chaishuj caranacunatapish amataj cungaringuichijchu. Diosman animalta cushpa huañuchij shina chashna rurajpimi, Taita Diosca cushicun.

17Cancunata michijcunata caźuichij. Paicunaca, cancunapaj almata cuidana yuyaillami purincuna. Chaita rurashcamantaca, Diosman ricuchina cashcata yachashpami, chai yuyai purincuna. Chaita paicuna llaquilla shunguhuan ruranapaj randica, cushicushpa rurachun paicunahuan alli caichij. Paicuna imatapish llaquilla rurajpica, cancunaca ima allita mana japinguichijchu.

18Tucui imapish alli llujshichun, allita pushana yuyaihuanmi canchij. Chaimanta ñucanchijmantaca, Diosta mañapaichij. 19Shinallataj ñucata cancunapajman Dios utca tigrachishpa pushachun nishpapishmi, ashtahuanca Diostaca mañapaichij nini.

20Sumaj causaita cuj Taita Diosmi, ñucanchij Apu Jesucristotaca, huañushcacunapaj chaupimanta causachirca. Jesucristoca, Dios huiñaipaj ruranata ari nishcata pajtachishpami, Paipaj yahuarta jicharca. Chaimantami Paipaj ovejacunata Jatun Michij tucurca. 21Cancunataca, Taita Diosllataj tucui imatapish Pai munashca shina allita rurajcuna canata yachachichun. Shinallataj Jesucristomantaca tucui ñucanchijllatataj, Pai munashca shinata rurachichun. Pai Jesucristolla huiñai huiñaita sumajyachishca cachun. Chashna cachun.

22Ashallatami cancunata cunashpa quillcani. Tucuicunallataj chaitaca, sumajta uyapaichij.

23Ñami ñucanchij huauqui Timoteotaca, preźumanta cacharirca. Pai utca caiman shamujpica, paihuanmi cancunata ricunaman shamusha.

24Cancunata tucui michijcunatapish, tucui Diospajlla cajcunatapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Italiapi causacuj crijcunapish ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi.

25Diosca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.

Tagalog Contemporary Bible

Hebreo 13:1-25

Ang Paglilingkod na Nakalulugod sa Dios

1Magpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay Cristo. 2Huwag ninyong kalimutang patuluyin ang mga dayuhan sa tahanan ninyo. May mga taong gumawa niyan noon, at hindi nila alam na mga anghel na pala ang mga bisita nila. 3Damayan ninyo ang mga kapatid na nasa bilangguan na parang nakabilanggo rin kayong kasama nila, at damayan din ninyo ang mga kapatid na pinagmamalupitan na para bang dumaranas din kayo ng ganoon.

4Dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa, at dapat ninyong iwasan ang pangangalunya. Sapagkat hahatulan ng Dios ang mga nangangalunya at ang mga imoral.

5Iwasan nʼyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Dios, “Hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man.”13:5 Deu. 31:6-8. 6Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin,

“Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin?”13:6 Salmo 118:6.

7Alalahanin nʼyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Dios. Isipin nʼyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. 8Si Jesu-Cristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. 9Huwag kayong padadala sa kung anu-anong mga aral na iba sa natutunan ninyo. Mas mabuting patibayin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Dios kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin tungkol sa pagkain, na wala namang naidudulot sa mga sumusunod nito.

10Tayong mga mananampalataya ay may altar, at walang karapatang makisalo rito ang mga pari ng mga Judio na naghahandog sa sambahan nila. 11Sapagkat ang dugo ng mga hayop na handog sa paglilinis ay dinadala ng punong pari sa Pinakabanal na Lugar, pero ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. 12Ganyan din ang nangyari kay Jesus, pinatay siya sa labas ng bayan para malinis niya ang mga tao sa mga kasalanan nila sa pamamagitan ng kanyang dugo. 13Kaya lumapit tayo kay Jesus sa “labas ng bayan” at makibahagi sa mga tiniis niyang kahihiyan. 14Sapagkat wala tayong tunay na bayan sa mundong ito, pero hinihintay natin ang bayan na paparating pa lang. 15Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Dios sa pamamagitan ni Jesus. Itoʼy ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin at nagpapahayag ng pagkilala natin sa kanya. 16At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba, dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Dios.

17Sundin nʼyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa espiritwal ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Dios sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nʼyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila, at hindi ito makakatulong sa inyo.

18Ipanalangin nʼyo kami, dahil sigurado kaming malinis ang mga konsensya namin. Sapagkat hinahangad naming mamuhay nang marangal sa lahat ng bagay. 19At lalo ninyong ipanalangin na makabalik ako sa inyo sa lalong madaling panahon. 20Idinadalangin ko rin kayo sa Dios na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa ating Panginoong Jesus na ating Dakilang Pastol. At dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. 21Nawaʼy ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod ninyo ang kalooban niya. At sa pamamagitan ni Jesu-Cristo, nawaʼy gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Purihin natin siya magpakailanman. Amen.

Huling Bilin

22Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo na pakinggan ninyong mabuti ang mga payo ko, dahil maikli lang ang sulat na ito. 23Gusto ko ring malaman nʼyo na pinalaya na sa bilangguan ang kapatid nating si Timoteo. At kung makarating agad siya rito, isasama ko siya pagpunta ko riyan.

24Ikumusta nʼyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng mga pinabanal13:24 pinabanal: sa Griego, hagios, na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios para sa kanya. ng Dios. Kinukumusta kayo ng mga kapatid nating taga-Italia.

25Pagpalain nawa kayong lahat ng Dios.