Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 12

Diosca Paipaj huahuacunataca sinchitami yachachin

1Riquichij, ñucanchij muyundijpica jatun p'uyu shina cai tucui gentecunatamari Diosta crishpa catishcata ricunchij. Chaimanta ñucanchijpish llashacuj shinatapish, urmachisha nij juchatapish tucui saquishunchij. Chaimantaca ñucanchij chayana cashcaman chayangacama, alli shunguhuan callpashunchijlla. Crinata callarichij, alli crijta ruraj Jesustaca, chaparashpa rishunchijlla. Paica huañushca q'uipaca, cushicuna cashcata yachashpami, paita asicujpipish mana pinganachishpa chacatashca huañurca. Chai q'uipaca, jatun tiyarinapi Taita Diospaj alli ladopimi tiyarirca. Jesustaca juchayuj runacuna jatunta llaquichijpipish, chai llaquita apashcataca yuyarichigari. Ama shaicurishpa, ama, ña mana catisha nichijchu.

Juchata ama rurangapajca, macanacucuj shinami sinchita shayarishcanguichij. Chashna llaquicunata apashpapish, manaraj cancunapaj yahuarta jichashcanguichijchu. Cancunataca Diosca, Paipaj huahuacunata shinataj cashna cunashcataca, ñamari cungarishcanguichij:

«Ñuca huahualla, Mandaj Dios imamanta
    sinchita jarcajpica, ama mana uyasha nichu.
    Pai rimajpipish, ama, ña mana catisha nichu.
Mandaj Diosca, Pai c'uyashcacunatami imata jarcana cajpica, llaquichin.
    Paipaj huahuacuna cachun, tucui Pai chasquishcacunatami azotin» nishcami.

Ima llaqui shamujpipish, apaichijlla. Taita Diosmari cancunataca Paipaj huahuacuna cajpi, chashna llaquichicun. Huahuataj cajpimi, pi yayapish sinchi sinchita yachachishpa huiñachin. Diospish Paipaj tucui huahuacunatami, chashnallataj sinchi sinchita yachachin. Cancunata mana chashna sinchi sinchita yachachijpica, mana Paipaj quiquin huahuacunatajchu canguichijman. Huainapaj huahuacuna shinallami canguichijman. Ñucanchij aicha yaya mama sinchi sinchita yachachijpica, paicunataca caźushpa c'uyashpami causarcanchij. Espiritucunapaj Yayatacarin, chaita yallitamari caźuna canchij. Chashna cashpami, huiñaita causashun. 10 Ñucanchij yayacunaca, ashacamallami paicuna yuyashca shina alli canata ricushpa, sinchita yachachishpa huiñachirca. Dioscarin ñucanchij allipajllatajmi, Pai shina ima jucha illaj cachun sinchita yachachin. 11 Ima llaqui japishpapish, llaquichinapajlla shamushcata yuyashpami mana cushicunchij. Chai llaquita apashpa allita yachashca q'uipaca, Dios munashca shina sumajta causanatami yachanchij.

12 Chashna cajpica mushuj yuyaita japichij. Shaicushca maquicunata huichi chutaichij. Mana cuyuri tucuj cunguricunata cuyuchichij. 13 «Cancuna purinapaj alli ñancunata ruraichij.» Chashna alli ñanpi churajpimi, patojo shina cajcunapish ñanmanta mana urmangacuna. Ashtahuanpish alli tucungacunami. Dios rimashcata mana uyajcunaca chingaringami.

14 Tucuicunahuan sumajta causaichij. Tucui juchacunata saquishpa, shuj yuyai Diospajlla causaichij. Mana chashna causashpaca, Apunchij Jesustaca pipish mana ricungachu. 15 Alli yuyarichij, mana c'uyaipajcunatamari Taita Diosca c'uyashca. Chashna cajpipish ñataj maijancunaca Paipaj c'uyaita mana japishpa saquiringuichijman. Ima jayaj sapiman rijchaj yuyaicuna shungupi huiñajpi, shujtajcunatapish chaihuan mapayachinguichijman. 16 Ñataj cancunapurapica, maijan huainayaj tiyanman. Mana cashpaca Esaú shina, imapish Diospajlla cashcataca, yanga cashcata yuyanguichijman. Paica asha micunallapimi, punta churi cashpa, imalla japina cashcataca c'aturca. 17 Chai q'uipaca, bendiciachun mañajpipish, yayaca mana curcachu. Esaú chaimanta achcata huacashpa mañashpapish, mana imata rurai tucushcataca yachanguichijmi.

18 Cunan cancunaca maquihuan japiripaj, nina rupacuj, jatun amsa urcumanca mana c'uchuyarcanguichijchu. 19 Trompetapi tocashcatapish, Dios rimashcatapish mana uyana tucushcanguichijchu. Chaita uyajcunaca, ña mana uyai tucushpami: «Ama ashtahuan rimapaichu» nishpa rogarircacuna. 20 Diosca: «Ima animal cashpapish, chai urcuman chayajpica, rumihuan cashpapish, lanzahuan cashpapish huañuchishcami canga» nishpami mandarca. Chaitami mana uyanachircacuna. 21 Paicuna ricushcaca, chashna jatun mancharina cajpimi, Moisespish: «Manchaihuan chujchucunimari» nirca.

22 Ashtahuanpish cancunaca, Sion urcuman, causacuj Diospaj jahua pacha Jerusalén puebloman, huaranga huaranga angelcuna tiyacunmanmari chayarcanguichij. 23 Jahua pacha libropi shuticunata quillcashca, Diospaj punta huahuacuna tandanacushcamanmari chayarcanguichij. Tucuicuna imalla rurashcata Ricuchij Taita Diospajmantaj, cashcata rurajcunata ima jucha illajta Dios rurashca espiritucunapajmantajmi chayarcanguichij. 24 Mushujta rurasha nishpa, Dios ari nishcata Mañashpa Cuj Jesuspajmanpish, pai jichashca yahuarmanpishmi chayarcanguichij. Ñucanchijmanta rimaj Paipaj yahuarca, Abelpaj yahuartapish yallimari.

25 Riquichij, cancunata Rimajtaca, ama mana uyasha nichijchu. Cai pachapi Diosmanta Rimajta mana uyashun nijcunapish, llaquiman rinamantaca mana quishpirircacunachu. Ñucanchijcarin jahua pachamantataj Rimajta mana uyashpaca, ¿llaquiman rinamantaca maitataj quishpirishunri? 26 Chai punllacunapi Dios rimashpaca, pambapish chujchujtami rimarca. Cunancarin Diosca: «Shuj cutinhuan rimashpaca, mana cai pachallatachu chujchuchisha, ashtahuanpish jahua pachandijmi chujchuchisha» nishcamari. 27 Chashna: «Shuj cutinhuan chujchuchishami» nishpaca, Dios rurashca, chai cuyuchipajllacunata anchuchinatami nisha nicun. Chashna rurajpimi, mana cuyuchipajcunalla saquiringa.

28 Cunan ñucanchijca, mana pi cuyuchipajta Dios mandacuntamari japishcanchij. Chaimanta Taita Diostaca, pagui nishunchigari. Manchashpa, caźushpa pai munashca shina adorashunchigari. 29 «Ñucanchij Taita Diosca, rupachishpa tucuchij ninamari.»

Thai New Contemporary Bible

ฮีบรู 12

1เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีพยานหมู่ใหญ่พรั่งพร้อมรอบด้านเช่นนี้แล้ว ก็ให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่น ให้เราวิ่งด้วยความอดทนบากบั่นไปตามลู่ที่ทรงกำหนดไว้สำหรับเรา ให้เราเพ่งมองที่พระเยซูผู้ทรงลิขิตความเชื่อและทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ทรงทนรับกางเขนและไม่ใส่พระทัยในความอัปยศของไม้กางเขนเพราะเห็นแก่ความชื่นชมยินดีที่อยู่เบื้องหน้า และพระองค์ได้ประทับที่เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงใคร่ครวญถึงพระองค์ผู้ทรงทนการต่อต้านเช่นนั้นจากคนบาป เพื่อว่าท่านจะได้ไม่อ่อนล้าและท้อแท้ใจ

พระเจ้าทรงตีสอนบุตรของพระองค์

ในการขับเคี่ยวกับบาป ท่านยังไม่ได้ต่อสู้จนถึงกับหลั่งเลือด และท่านได้ลืมถ้อยคำให้กำลังใจซึ่งมีมาถึงท่านในฐานะบุตรว่า

“ลูกเอ๋ย อย่าละเลยการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า
อย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตำหนิท่าน
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก
และทรงลงโทษทุกคนที่ทรงรับเป็นบุตร”[a]

จงทนความทุกข์ยากโดยถือเสมือนว่าเป็นการตีสอน พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะบุตร เพราะบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่เคยตีสอน? หากท่านไม่ถูกตีสอน (และทุกคนได้รับการตีสอน) ท่านก็เป็นบุตรนอกกฎหมายและไม่ใช่บุตรแท้ ยิ่งไปกว่านั้นเราทั้งปวงล้วนมีบิดาซึ่งเป็นมนุษย์ผู้ตีสอนเราและเราเคารพนับถือท่านที่ทำเช่นนั้น ยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดที่เราควรอยู่ในโอวาทของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของเราและมีชีวิตอยู่! 10 บิดาของเราตีสอนเราชั่วระยะหนึ่งตามที่คิดเห็นว่าดีที่สุด แต่พระเจ้าทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อเราจะได้มีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์ 11 ไม่มีการตีสอนใดดูน่าชื่นใจในเวลานั้น มีแต่จะเจ็บปวด แต่ภายหลังจะเกิดผลเป็นความชอบธรรมและสันติสุขแก่บรรดาผู้รับการฝึกฝนโดยการตีสอนนั้น

12 เพราะฉะนั้นจงทำให้แขนที่อ่อนแรงและเข่าที่อ่อนล้าเข้มแข็งขึ้น 13 “จงทำทางที่ราบเรียบสำหรับเท้าของท่าน”[b] เพื่อคนง่อยจะไม่พิการแต่กลับเป็นปกติดี

เตือนไม่ให้ปฏิเสธพระเจ้า

14 จงเพียรพยายามที่จะอยู่อย่างสงบสุขร่วมกับคนทั้งปวงและเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีใครจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย 15 จงระวังอย่าให้ใครพลาดไปจากพระคุณของพระเจ้า และอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาสร้างความเดือดร้อน และทำให้คนเป็นอันมากแปดเปื้อนมลทิน 16 จงระวัง อย่าให้ใครผิดศีลธรรมทางเพศ หรือไม่อยู่ในทางพระเจ้าแบบเอซาวผู้ขายสิทธิบุตรหัวปีแลกกับอาหารมื้อเดียว 17 ท่านทั้งหลายทราบอยู่ว่าในภายหลังเมื่อเอซาวต้องการรับพรนี้เป็นมรดกก็ถูกปฏิเสธ เขาไม่อาจแก้ไขอะไรได้แม้เขาจะแสวงหาพรนั้นด้วยน้ำตา

18 ท่านทั้งหลายไม่ได้มายังภูเขาที่จับต้องได้และที่ลุกเป็นไฟ ไม่ได้มายังความมืด ความมืดมนและพายุ 19 ไม่ได้มายังเสียงแตรกระหึ่มหรือพระสุรเสียงตรัสซึ่งบรรดาผู้ที่ได้ยินแล้ววอนขออย่าได้ตรัสคำใดๆ กับเขาอีก 20 เพราะพวกเขาไม่อาจทนกับคำบัญชาที่ว่า “แม้แต่สัตว์ที่แตะต้องภูเขานั้นก็จะต้องถูกหินขว้างตาย”[c] 21 สิ่งที่เห็นนั้นน่าหวาดกลัวยิ่งนักจนโมเสสกล่าวว่า “ข้าพเจ้ากลัวจนตัวสั่น”[d]

22 แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาศิโยน คือถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ คือเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ ท่านได้มาถึงที่ซึ่งทูตสวรรค์มากมายได้ชุมนุมกันอย่างร่าเริงยินดี 23 มาสู่คริสตจักรแห่งบุตรหัวปีผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์ ท่านได้มาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษามวลมนุษย์ มายังวิญญาณจิตของคนชอบธรรมซึ่งทรงทำให้สมบูรณ์แล้ว 24 มาสู่พระเยซูผู้ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ และมาถึงโลหิตประพรมซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่าโลหิตของอาแบล

25 จงระวังอย่าปฏิเสธพระองค์ผู้ตรัสอยู่ ถ้าพวกเขายังหนีไม่พ้นเมื่อปฏิเสธพระองค์ผู้ตรัสเตือนในโลก เราย่อมจะหนีไม่พ้นยิ่งขึ้นเพียงใดหากเราหันหนีพระองค์ผู้ทรงเตือนเราจากสวรรค์? 26 ครั้งนั้นพระสุรเสียงของพระองค์ทำให้โลกสะเทือนสะท้าน แต่บัดนี้พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่า “เราจะไม่เพียงเขย่าโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง แต่จะเขย่าฟ้าสวรรค์ด้วย”[e] 27 คำว่า “อีกครั้งหนึ่ง” บ่งบอกว่าสิ่งที่สั่นคลอนได้คือสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นนั้นจะถูกขจัดทิ้ง เพื่อให้เหลืออยู่แต่สิ่งที่ไม่สั่นคลอน

28 เพราะฉะนั้นในเมื่อเรากำลังได้รับอาณาจักรอันไม่อาจสั่นคลอนได้ ก็ให้เราขอบพระคุณและนมัสการพระเจ้าอย่างที่ทรงพอพระทัย ด้วยความยำเกรงและด้วยความครั่นคร้าม 29 เพราะว่า “พระเจ้าทรงเป็นไฟอันเผาผลาญ”[f]

Notas al pie

  1. 12:5,6 สภษ. 3:11,12
  2. 12:13 สภษ. 4:26
  3. 12:20 อพย.19:12,13
  4. 12:21 ฉธบ.9:19
  5. 12:26 ฮกก. 2:6
  6. 12:29 ฉธบ.4:24