Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 1

Diospaj Churica angelcunata yallimi

1Taita Diosca, ñaupa punllacunapica, ñucanchij ñaupa yayacunamanca cutin cutinmi, Pai ima nishcata huillajcunataca, huashan cachashpa, tucui laya huillachirca. Cunan cai q'uipa punllacunacarin Diosca, Paipaj Churitamari ñucanchijman huillachun cachashca. Paihuanmari cai pachatapish, jahua pachatapish, chaicunapi imalla tiyajcunatapish rurarca. Diosca, Pai tucui imalla charishcataca, Paimanmari cuna tucushca. Paica, Yaya Dios shinallataj achij nicuj sumajmi. Yaya ima shina cashcamantaj rijchajmi. Tucuita rurai tucuj Paipaj rimaillahuan, tucui imatapish caźuchishpa charijmi. Ñucanchij juchacunatapish anchuchijmi. Chashna cashpami, jahua pachapi tucuita yalli Jatun Mandajpaj alli ladopi tiyarirca. Taita Diosca, Paipaj Churitaca, angelcunata yalli jatun canapimi churashca. Paimanca angelcunapaj shutitapish yalli sumaj shutitami curca.

Taita Diosca pi angelta mana cashna nishcachu:

«Canca, Ñuca Churimi cangui.
    Cunanmi Canman causaita cuni» nishcami.

Shujtaj cutinca:

«Ñucaca, Paipaj Yayami casha.
    Paica, Ñuca Churimi canga» nishcamari.

Paipaj shujlla Churita cai pachaman cachai punllacarin:

«Taita Diospaj tucui angelcuna, Paita adoraichij» nishcamari.

Angelcunamantaca cashnami nin:

«Paipaj angelcunataca espiritucunatami rurashca,
    Paipajta rurajcunataca, c'unyacuj nina shinatami rurashca» nintajmari.

Ashtahuanpish Diosca, Paipaj Churimantaca, cashnami nishca:

«Dioslla, Can mandashpa tiyacunca, huiñai huiñaicamami.
    Can mandashpaca imatapish cashcata ricushpa, allimari mandangui.
Canca, cashcata ruranallatami c'uyashcangui, millaita ruranataca p'iñashcanguimi.
    Chaimantami Cantaca, Diosca aceitehuan churashpa ch'icanchishca.
    Cambaj Diosca, Canhuan purijcunaman cushca cushicuita yalli cushicunatami, Canmanca cushca» nishcami.

10 Cashnapishmari nishca:

«Mandaj Dioslla, Canmari callaripica cai pachata rurarcangui.
    Jahua pachacunapish cambaj maquihuan rurashcami.
11 Chaicunaca chingaringami, ashtahuanpish canca huiñaita causacunguillami.
    Tucui chaicunaca, churana shina maucayangallami.
12 Chaicunataca, churanata shina pillushpaca, shujtajtami churangui.
    Ashtahuanpish Canca, canllataj, causacunguillami.
Cambaj causai huatacunaca, manataj tucuringachu» nishcami.
13 Taita Diosca, shuj cutillapish pi angelta mana cashna nishcachu:
    «Canta p'iñajcunata Cambaj chaqui ucupi churangacama,
Canca, Ñuca alli ladopi tiyacuilla» nishcamari.

14 Illu tucui angelcuna Diospajta ruraj espiritucunallami. Paicunaca, quishpirinata chasquingapaj shuyacujcunata servichun, Dios cachashcacunami.

Słowo Życia

List do Hebrajczyków 1

Syn Boży przewyższa aniołów

1W różnych momentach historii i w różny sposób Bóg przemawiał do naszych przodków poprzez swoich proroków. Teraz natomiast, w czasach ostatecznych, przemówił do nas przez swojego Syna, któremu poddał wszystko i przez którego stworzył wszechświat. On jaśnieje chwałą Boga i ukazuje Jego istotę, a potęgą swojego słowa utrzymuje cały świat. Gdy oczyścił ludzi z grzechów, zasiadł w niebie po prawej stronie Boga.

On jest większy od wszystkich aniołów, bo otrzymał imię przewyższające wszystkie inne tytuły. Do którego bowiem anioła Bóg zwrócił się, mówiąc:

„Ty jesteś moim Synem,
    Ciebie dziś zrodziłem”?

O żadnym z nich nie powiedział również:

„Ja będę Jego Ojcem,
    a On będzie moim Synem”.

A gdy posłał na ziemię swojego jedynego Syna, rozkazał:

„Niech Mu oddadzą pokłon
    wszyscy aniołowie Boga”.

O aniołach zaś Bóg powiedział tak:

„Jego aniołowie będą szybcy jak wiatr,
    Jego słudzy jak płomienie ognia”.

Natomiast do swojego Syna zwrócił się, mówiąc:

„Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
    a sprawiedliwość jest podstawą Twojego królestwa.
Kochasz prawość i nienawidzisz zła.
    Dlatego Twój Bóg, Boże, wybrał Cię
i obdarzył szczęściem
    większym niż kogokolwiek innego”.

10 Pismo mówi o Nim:

„To Ty, Panie, stworzyłeś na początku ziemię,
    a niebo jest dziełem Twoich rąk.
11 Ty trwasz, a ono przeminie
    i zniszczy się jak ubranie.
12 Zwiniesz je jak zużytą odzież i wyrzucisz.
    Ty sam pozostajesz jednak niezmienny,
a Twoje życie nigdy się nie skończy”.

13 Do którego z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział:

„Zasiądź po mojej prawej stronie,
    aż rzucę Ci pod nogi wszystkich wrogów”?

14 Czy wszyscy aniołowie nie są tylko duchowymi posłańcami, mającymi służyć tym, którzy otrzymają zbawienie?