Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Gálatas 1

1Ñucaca, huillagrichun mingashca Pablomi cani. Ñucataca, mana runacunachu agllashpa cacharca. Ashtahuanpish huañushcacunapaj chaupimanta Jesucristota causachij Yaya Dioshuan, Jesucristohuanmi chai ruranapi churarca. Ñucahuan caipi caj tucui huauquicunandijmi,

Galacia llajtapi crij tandanacushcacunamanca quillcashpa cachanchij:

Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun c'uyaita, sumaj causaita cushca cachun. Apunchij Jesucristoca, Taita Diospaj munaita rurashpami, ñucanchij juchacunamanta paipaj quiquin causaita curca. Paica, cai millai pachamanta ñucanchijta quishpichingapajmi, chashnaca huañurca. Cunanca, Taita Dioslla huiñai huiñaita jatunyachishca cachun. Chashna cachun.

Alli huillaica shujllami tiyan

Diosmari cancunataca, Cristo mana c'uyaipajta c'uyashcamanta cayarca. Cancunaca ña maita paimanta caruyashpa, shujtaj “alli huillaita” caticujpimi, ñucaca achcata mancharini. Shujtaj alli huillaica mana tiyanchu, Cristomanta alli huillaita cancuna yachacushcatami pandachishun nishpa, taucacuna shujtajta yachachishpa puricuncuna. Ñucanchij huillamushca alli huillai ima shina cashcataca, allimi yachanguichij. Chai huillaimanta ch'ican, shujtaj huillaita huillajca, ñucanchijpurallataj cashpa, jahua pacha ángel cashpapish, jatunta llaquichishcataj cachun. Ña nishca shinallatajmi, cunanpish cutintaj nini: Cancuna chasquishca alli huillaimanta ch'ican shujtajta yachachijca, jatunta llaquichishca cachun.

10 ¿Cunanca, runacuna alli nichun nishpa, mana cashpaca Dios alli nichun mashcashpa chashna nicushcatachu yuyanguichij? ¿Shujtajcuna alli nichun nishpallachu chashnaca nicuni imashi? Shujtajcunapi alli ricurinallata mashcacushpaca, mana Cristota servicuimanchu.

Diosmi Pablotaca huillaj cachun cayashca

11 Huauqui, panicuna, caitatajca allimi yachana canguichij: Ñuca cancunaman huillashca alli huillaica, mana pi runacuna cushca huillanachu. 12 Chaitaca, ñucamanca pi runa mana huillarcachu, mana yachachircachu. Ashtahuanpish Jesucristomari ricuchihuarca.

13 Ñaupa judiocuna yachachishcata caticushpa, ñuca ima laya cashcataca, cancunallataj allimi yachanguichij. Ñucaca, Taita Diospajlla tandanacushca crijcunataca, tucui chingachina yuyaihuanmi yallitaj llaquichij carcani. 14 Judiocuna yachachishcata catinapica, ñucahuan huiñaillataj, ñuca llajtapuracunata yallimi carcani. Ñucamari ñaupa yayacunamanta yachashcataca, paicunata yalli, chai yuyai pajtachij carcani. 15 Chashna cajpipish Taita Diosca, mana c'uyaipajta c'uyashpallamari ñucataca, ñuca mamapaj huijsapi tiyacujpiraj, ch'icanyachishpa cayarca. 16 Chashna cayashpaca, Diosca Paipaj Churimanta mana israelcunaman huillashpa rijsichichunmi mandahuarca. Pai chaita mandajta uyashpaca, mana pi aichayuj tulluyuj runata tapugrircanichu. 17 Huillagrichun ñucapaj ñaupa mingashcacunapajman, Jerusalenmanpish mana rircanichu. Ashtahuanpish Arabia llajtaman rishpami, Damascoman cutin tigrarcani.

18 Chaimanta quimsa huata q'uipami, Pedrota Jerusalenpi ricunaman rishpaca, chunga pichca punllacama paihuan carcani. 19 Chaipica, huillagrichun mingashca shujtajcunataca, pi shujtajta mana ricurcanichu. Ashtahuanpish Apunchij Jesuspaj huauqui Jacobllatami ricurcani. 20 Taita Diospish ricucunmi, ñucaca caicunataca mana llullashpami cancunaman quillcani.

21 Jerusalenmantaca, Siria llajtaman, Cilicia llajtamanpishmi rircani. 22 Ashtahuanpish Judeapica, Cristota crij tandanacushcacunaca, ñucataca manaraj ñahui ñahui rijsircacunachu. 23 «Ñucanchij crishcata chingachisha nishpa, sarun llaquichishpa purij runaca, cunanca paipish chaillatatajmari huillacun» nijllatami uyashcacuna carca. 24 Chaimantami ñucamantaca, Taita Diosta jatunyachircacuna.

Korean Living Bible

갈라디아서 1

1사람이 보냈거나 사람을 통해서 사도가 된 것이 아니라 예수 그리스도와 그분을 죽은 사람들 가운데서 다시 살리신 하나님 아버지를 통해서 사도가 된 나 바울과

그리고 나와 함께 있는 모든 형제들이 갈라디아 여러 교회들에게

우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평안이 함께하기를 기도합니다.

그리스도께서는 우리 하나님 아버지의 뜻을 따라 우리를 이 악한 세상에서 구원하시려고 우리 죄를 위해 자기를 바치셨습니다.

하나님 아버지께 길이길이 영광이 있기를 바랍니다. 아멘.

다른 복음은 없다

여러분이 그리스도의 은혜로 여러분을 부르신 하나님을 그처럼 쉽게 저버리고 다른 [a]복음을 따르다니 정말 놀라지 않을 수 없습니다.

사실 다른 복음이란 있을 수가 없습니다. 다만 어떤 사람들이 여러분을 혼란 가운데 빠뜨리고 그리스도의 복음을 변질시키려는 것에 지나지 않습니다.

우리뿐만 아니라 하늘에서 온 천사라도 우리가 여러분에게 전한 기쁜 소식 외에 다른 것을 전한다면 저주를 받을 것입니다.

우리가 전에 말한 대로 내가 다시 말하지만 누구든지 여러분이 이미 받은 기쁜 소식 외에 다른 것을 전하면 저주를 받을 것입니다.

10 내가 지금 사람에게 잘 보이려고 하는 줄 아십니까? 아닙니다. 내가 원하는 것은 하나님의 인정을 받는 일입니다. 내가 이제 와서 사람을 기쁘게 하겠습니까? 내가 아직도 사람을 기쁘게 하려고 한다면 나는 그리스도의 종이 아닙니다.

11 형제 여러분, 내가 여러분에게 알게 합니다만 내가 전한 기쁜 소식은 사람이 만들어낸 것이 아닙니다.

12 이 기쁜 소식은 내가 사람에게서 받았거나 배운 것이 아니라 예수 그리스도의 계시로 받은 것입니다.

13 내가 전에 유대교에 있을 때 한 일들을 여러분은 들어서 알 것입니다. 그때 나는 하나님의 교회를 몹시 박해하였고 아예 교회를 없애 버리려고까지 했습니다.

14 나는 같은 나이 또래의 그 어떤 유대인들보다 유대교를 신봉하는 데 앞장섰으며 조상들의 전통을 지키는 데도 누구 못지않게 열심이었습니다.

15-16 그러나 내가 태어나기도 전에 나를 택하시고 은혜로 나를 부르신 하나님이 자기 아들을 나에게 나타내어 이방인들에게 그분에 대한 기쁜 소식을 전하게 하시기를 기뻐하셨을 때 나는 [b]사람과 의논하지 않았으며

17 나보다 먼저 사도가 된 사람들을 만나려고 예루살렘으로 가지도 않았고 곧바로 아라비아로 갔다가 다시 다마스커스로 돌아왔습니다.

18 그 후 나는 3년 만에 베드로를 만나러 예루살렘으로 가서 15일 동안 그와 함께 지냈습니다.

19 나는 거기서 주님의 형제 야고보 외에는 다른 사도를 만나지 못했습니다.

20 내가 지금 쓰고 있는 이것이 거짓말이 아니라는 것을 나는 하나님 앞에서 여러분에게 확실히 말할 수 있습니다.

21 그 후에 나는 시리아와 길리기아 지방으로 갔습니다.

22 그때까지만 해도 유대에 있는 교회들은 내 얼굴을 몰랐습니다.

23 그들은 전에 자기들을 괴롭히던 사람이 지금은 박해하던 그 믿음을 전한다는 말만 듣고

24 나 때문에 하나님께 영광을 돌렸습니다.

Notas al pie

  1. 1:6 또는 ‘기쁜 소식’
  2. 1:15-16 원문에는 ‘혈육’