Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Filipenses 4

1Shina cajpica ñuca c'uyashca, ñuca llaquishca, ñuca cushicuna crijcunalla. Cancunamantami coronata japisha. Chaimanta ñuca c'uyashcacuna, Apunchij Jesustaca alli catiraichij.

Jesucristohuan imapipish cushicuichij

Evodiatapish, Sintiquetapish Apunchij Jesusmantaca, ñañandij shinataj shuj yuyailla tucupachun ninimi. Shinallataj ñucahuan Diospajta alli ruracuj can huauquitapishmi, chai panicuna alli tucuchun rimapai nini. Chai panicunaca, huauqui Clementendij, chaishuj huauquicunandijmi, pi imata nicujpipish, alli huillaitaca c'ari, c'arita shayarishpa ñucahuan huillarcacuna. Paicunapaj shuticunapish, causanaman rinapaj libropi quillcashcamari.

Apunchij Jesusmanta imapipish cushicuichij. Cutinpishmi nini: ¡Cushicuichij! Cancuna llaquij shungu cashcataca tucuicunaman rijsichichij, Apunchij Jesusca ñallamari shamunga.

Ama imatapish charina yuyailla caichijchu. Ashtahuanpish Taita Diosta mañacushpaca, Paiman tucuita huillaichij. Imamantapish Diosta mañashpa pagui nichij. Chashna rurajpica, Taita Diosca mana yuyai tucuipaj sumaj causaitami cunga. Chai sumaj causaimi cancunapaj shungutapish, cancunapaj yuyaitapish Cristo Jesuspi huaquichinga.

Huauqui, panicuna, cunanca ña caillata mandasha: Tucui imatapish cashcatataj yachana cajllapi, tucui imapipish ama juchachishca canapi, tucui imatapish cashcata ruraj canapi, tucuipi chuya canapi, tucuipi c'uyaita ricuchinapi, tucui imatapish munanajllata ruranapi, tucuita allita ruranapi, alli nishca canapaj imatapish ruranapi yuyaita churaichij. Ñuca yachachijpi yachashcata, ricushcata, uyashcatapish, ñuca quiquinllapitaj imallata ricucushcatapish chaita ruraichij. Chashna rurajpica, sumaj causaita cuj Taita Diosca cancunahuanmi canga.

Pabloca Filipos crijcuna cullquita cachashcamantami pagui nishca

10 Cancuna ñucaman cuna cashcata cutintaj yuyarinata callarishcamantami, Apunchij Jesusmantaca, jatunta cushicurcani. Chaitaca ñucaman cachanata yuyacushpapish, ima shina mana cachai tucushpallami, manaraj cacharcanguichij. 11 Ñucaca, ima illajlla cashcamanta mana chashnaca ninichu. Ñucaca, ima charishcallahuan cushi canata yachanimi. 12 Ima illajlla canatapish, achcata charinatapish yachanimi. Pajtata micunatapish, yaricaihuan purinatapish, ima shinapish canata, maipi canatapish yachanimi. Achcata charinata, ima illajpi llaquita apanatapish yachanimi. 13 Imatapish rurai tucunata ñucaman cuj Cristohuan cashcamantaca, imata mana atichinichu.

14 Shina cajpipish, ñuca llaquipi cajta cancuna llaquishpa cushpaca, allitamari rurarcanguichij. 15 Filipos crijcunalla, cancunallataj yachanguichijmi. Alli huillaita huillai callaricushpa, Macedoniamanta rijpica, tandanacushca pi shujtaj crijcuna mana curcachu. Ashtahuanpish Diospajta chasquishcamanta cuna cashcata pi mana cujpipish, cancunallami curcanguichij. 16 Tesalonicapi cashpa ima illajlla cajpipish, cutin cutinmi cacharcanguichij. 17 Ñucaman imatapish cachacuchunlla nishpaca, mana chashna nicunichu. Ashtahuanpish Diospaj ñaupajpi, cancuna chasquinata ashtahuan mirachichunllami chashnaca nicuni. 18 Cancuna cachashcataca, tucuitami chasquircani. Cunanca, charina cashcatapish yalli yallitami charini. Epafroditohuan cancuna cachashcata chasquishpacarin, ashtahuanmi charini. Cancuna cachashcacunaca, Diosman cushpa rupachijpi mishquiman ashnacuj shinamari. Chaitami Taita Diosca cushicushpa chasquin. 19 Ñuca Taita Diosca tucuita charij, sumaj Diosmi. Paimi, cancunamanca ima illashcatapish, Cristo Jesusmantaca achcata cunga.

20 Chaimanta ñucanchij Yaya Diosca, huiñai huiñaita ‘Sumajmari cangui’ nishca cachun. Chashna cachun.

Tucuchinapajmi bendiciashca

21 Cristo Jesusmanta Diospajlla cajcunataca, tucuicunallatataj “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Ñucahuan caj huauquicunapish cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincunami. 22 Tucui Diospajlla cajcunami, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincuna. Jatun mandajpaj huasipi caj crijcunacarin, ashtahuanmi cancunataca ‘¿Allillachu canguichij?’ nincuna.

23 Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun c'uyaita cushca cachun. Chashna cachun.

Het Boek

Filippenzen 4

De vrede van God gaat ons menselijk besef te boven

1Broeders en zusters, blijf daarom standvastig in de Here. Ik verlang erg naar u, omdat u een speciale plaats in mijn hart hebt. U bent mijn vreugde en de kroon op mijn werk.

Euodia en Syntyche vraag ik het eens te worden in de Here. Aan u, mijn toegewijde reisgenoot, vraag ik hun te helpen. Deze vrouwen hebben zich immers met mij ingespannen om het goede nieuws bekend te maken, net als Clemens en mijn andere medewerkers, van wie de namen staan opgeschreven in het Boek van het leven.

Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.

Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de vrede met u zijn.

10 Ik ben erg blij en dankbaar dat u mij weer hebt geholpen. U was al een hele tijd bezorgd geweest, maar kreeg steeds de kans niet om iets te doen. 11 Ik zeg dit niet omdat ik iets tekort kom, want ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb, of het nu veel of weinig is. 12 Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met genoeg te eten te hebben als met honger lijden en zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. 13 Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft. 14 Hoe dan ook, het is goed dat u de druk waaronder ik leef, hebt verlicht.

15 Beste Filippenzen, u weet immers nog goed dat in het begin van mijn werk voor de verbreiding van het goede nieuws u de enige gemeente was die mij geregeld een gift stuurde nadat ik uit uw streek, Macedonië, vertrokken was. 16 Zelfs toen ik in Thessalonica was, hebt u mij nog twee keer iets gestuurd om mij te helpen. 17 Nu gaat het mij niet om de gift op zich, maar wel om uw goede werk waardoor uw hemelse beloning steeds groter wordt. 18 Ik heb de hele gift ontvangen en heb momenteel meer dan voldoende. Voorlopig kom ik niets tekort nu Epafroditus mij uw gaven heeft overhandigd. Zij zijn een heerlijk geurend offer, aangenaam voor God. 19 Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt. 20 Alle eer is voor God, onze Vader, voor altijd en eeuwig. Amen.

21 Breng mijn groeten over aan alle christenen daar. De broeders en zusters die bij mij zijn, groeten u ook. 22 Evenals alle gelovigen hier en vooral zij die bij de keizer in dienst zijn. 23 Ik wens u toe dat de genade van de Here Jezus Christus met uw geest zal zijn.