Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Filipenses 1

1Cristo Jesusta servij Pablohuan, Timoteohuanmi,

Filipos pueblopi Cristo Jesusmanta Diospajlla causacuj, crijcunaman quillcanchij. Cancunapish, cancunata ricujcunapish, servijcunapish, ¿allillachu canguichij?

Ñucanchij Taita Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun c'uyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Crijcunamanta Pablo Diosta mañashcami

Cancunamantaca, cutin, cutin yuyarishpa ñuca Taita Diosta pagui nicunillami. Diosta ñuca mañacushpaca, cushicushpami tucui cancunamantaca mañani. Alli huillaita ñuca huillai callari punllamanta cunancamami, chai ruranapica maquita cucushcanguichij. Caitatajca allimi yachani: Diosmi cancunapica chai allita rurai callarirca. Chaitaca Jesucristo cutin shamuna punllacama, Paillataj rurashpa caticungallami. Cancunataca, chashna alli nina cajpitaj alli nishpami, tucuicunata ñuca shungupi apani. Cancunaca tucuicunami, Dios mana c'uyaipajta c'uyashpalla cushca cai huillanapica maquita cushcanguichij. Alli huillaimanta ñuca preźu cajpipish, cai alli huillai alli cashcata ricuchishpa, mitsaricujpipish, ñucahuanmi cashcanguichij. Ñuca cancunata Jesucristo shinallataj, ima shina yallitaj c'uyajtaca, Taita Diosllataj yachanmi.

Cancunapica, ashtahuan ashtahuan c'uyaita mirachichun. Shinallataj imalla alli canatapish, Paita rijsinapipish alli yachajcunata rurachunmi mañacuni. 10 Chashna cashpami, imapish alli cajllata agllanguichij, Cristo shamuna punllapajpish pi mana juchachipaj, alli shuyacunguichij. 11 Chashna alli granota p'ucushca shinami, Jesucristomantaca cashcata rurashpa, Taita Diostaca sumajyachishpa alabanguichij.

Cristopajmi causacuni

12 Huauqui, panicuna, caita yachapaichij: Ñucata tucui laya llaquicuna japishcamantamari, ashtahuanpish alli huillaitaca maipipish ashtahuan huillai tucushcani. 13 Cunancarin jatun mandajpaj cai huasipi caj soldadocunapish, chaishujcunapish, tucuicunamari Cristomanta ñuca caipi preźu cajta yachancuna. 14 Ashtahuancarin chaupi yalli crijcunamari, ñuca caipi preźu cashcata yachashpaca, mana manchashpa Apunchij Jesusmantaca, cushicushpa Diospaj Shimitaca, ashtahuan huillana yuyailla tucushpa huillancuna.

15 Maijancunaca, ñuca shina casha nishpa ñucata p'iñachingaraicullami, Cristomantaca huillancuna. Chashna cajpipish, shujtajcunaca alli shunguhuanmi huillancuna. 16 Alli shunguhuan huillajcunaca, alli huillaita mitsangapaj ñuca caipi preźu tiyacujta yachashpami, c'uyashcamanta huillacuncuna. 17 Cutin caishujcunaca, quiquinpaj allita mashcashpallami huillaj tucuncuna. Paicunaca ñuca preźu tiyacujta yachashpa, ashtahuan llaquichingaraicullami huillancuna.

18 ¿Imatataj nishunri? Chashna ñucata llaquichingaraiculla huillashpapish, huillana yuyaihuantaj alli shunguhuan huillashpapish, ashtahuanca, Cristomanta huillachunlla. Chaimi ñucataca, achcata cushichin, ashtahuan cushicushapishmi. 19 Cancunaca, ñucamanta Diosta mañacunguichijmi. Jesucristopaj Espíritu ñucata ayudacunmi. Chaimantami, caimantaca llujshina cashcata yachani. 20 Chashnami ñuca munashca, ñuca yuyashca shinallataj, imapipish mana pingachishca casha. Ashtahuanpish huañushpapish, causashpapish saruncuna shinallatajmi, Cristolla jatun cashcataca cunancarin ashtahuan ñuca aichapi ricuchisha nini. 21 Chaimanta ñuca causacushpaca, Cristopajmi causacuni. Huañushpaca, japina cashcata ña japishamari. 22 Shina cajpipish cai pachapi causacushpaca, Cristopajta ruranapaj alli cajpimari, imata mana agllai tucuni. 23 Ñucapajca huañunapish alli, causanapish allimari ricurin. Ashtahuanca huañushpaca, Cristohuan ña tiyagrina cashcata ricushpaca, huañunatami yallica munani. 24 Shina cajpipish cancunapajca, ñuca cai pachapi causashpa catinamari tucuita yalli alli. 25 Chashna cajpica, crishcata alli catinata cancunaman ashtahuan yachachishpa, cushicushpa tucui cancunahuan cana cashcataca, allimi yachani. 26 Chashna ñuca cutin tigrashpa cancunahuan cajpimi, Cristo Jesusmantaca ashtahuan cushicunguichij.

27 Ashtahuanca, Cristomanta alli huillaita caticujcuna shinataj alli causacuichijlla. Chashnami cancunaca alli huillaimantapish, tucuicuna shayarishpa macanacuj shina, shuj shinalla, shuj yuyailla alli catinguichij. Ñuca cancunapajman rishpa, mana rishpapish, cancunataca chaillatami uyasha nini. 28 Cancunata p'iñajcunataca, ama manchaichijchu. Paicunapaj yuyaipica, cancuna caita caticushcamanta chingarinaman ricushcatami yuyancuna. Ashtahuanpish cancunapajca, quishpirishcataj cashcatami yachanguichij. Chaica, Taita Dios cushcamari. 29 Taita Diosca cancunamanca, mana Cristota crinallatachu curca, ashtahuanpish Paimantaca llaquita apanatapishmari curca. 30 Chaimantami, cancunapish ñaupa ñuca apaj cashca llaquicunallatataj apacunguichij. Cunanpish llaquita ñuca apacushcataca, ña yachanguichijllatajmi.

Chinese Union Version (Simplified)

腓 立 比 書 1

1基 督 耶 稣 的 仆 人 保 罗 和 提 摩 太 写 信 给 凡 住 腓 立 比 、 在 基 督 耶 稣 里 的 众 圣 徒 , 和 诸 位 监 督 , 诸 位 执 事 。

愿 恩 惠 、 平 安 从 神 我 们 的 父 并 主 耶 稣 基 督 归 与 你 们 !

我 每 逢 想 念 你 们 , 就 感 谢 我 的 神 ;

每 逢 为 你 们 众 人 祈 求 的 时 候 , 常 是 欢 欢 喜 喜 的 祈 求 。

因 为 从 头 一 天 直 到 如 今 , 你 们 是 同 心 合 意 的 兴 旺 福 音 。

我 深 信 那 在 你 们 心 里 动 了 善 工 的 , 必 成 全 这 工 , 直 到 耶 稣 基 督 的 日 子 。

我 为 你 们 众 人 有 这 样 的 意 念 , 原 是 应 当 的 ; 因 你 们 常 在 我 心 里 , 无 论 我 是 在 捆 锁 之 中 , 是 辩 明 证 实 福 音 的 时 候 , 你 们 都 与 我 一 同 得 恩 。

我 体 会 基 督 耶 稣 的 心 肠 , 切 切 的 想 念 你 们 众 人 ; 这 是 神 可 以 给 我 作 见 证 的 。

我 所 祷 告 的 , 就 是 要 你 们 的 爱 心 在 知 识 和 各 样 见 识 上 多 而 又 多 ,

10 使 你 们 能 分 别 是 非 ( 或 作 : 喜 爱 那 美 好 的 事 ) , 作 诚 实 无 过 的 人 , 直 到 基 督 的 日 子 ;

11 并 靠 着 耶 稣 基 督 结 满 了 仁 义 的 果 子 , 叫 荣 耀 称 赞 归 与 神 。

12 弟 兄 们 , 我 愿 意 你 们 知 道 , 我 所 遭 遇 的 事 更 是 叫 福 音 兴 旺 ,

13 以 致 我 受 的 捆 锁 在 御 营 全 军 和 其 馀 的 人 中 , 已 经 显 明 是 为 基 督 的 缘 故 。

14 并 且 那 在 主 里 的 弟 兄 多 半 因 我 受 的 捆 锁 就 笃 信 不 疑 , 越 发 放 胆 传 神 的 道 , 无 所 惧 怕 。

15 有 的 传 基 督 是 出 於 嫉 妒 纷 争 , 也 有 的 是 出 於 好 意 。

16 这 一 等 是 出 於 爱 心 , 知 道 我 是 为 辩 明 福 音 设 立 的 ;

17 那 一 等 传 基 督 是 出 於 结 党 , 并 不 诚 实 , 意 思 要 加 增 我 捆 锁 的 苦 楚 。

18 这 有 何 妨 呢 ? 或 是 假 意 , 或 是 真 心 , 无 论 怎 样 , 基 督 究 竟 被 传 开 了 。 为 此 , 我 就 欢 喜 , 并 且 还 要 欢 喜 ;

19 因 为 我 知 道 , 这 事 藉 着 你 们 的 祈 祷 和 耶 稣 基 督 之 灵 的 帮 助 , 终 必 叫 我 得 救 。

20 照 着 我 所 切 慕 、 所 盼 望 的 , 没 有 一 事 叫 我 羞 愧 。 只 要 凡 事 放 胆 , 无 论 是 生 是 死 , 总 叫 基 督 在 我 身 上 照 常 显 大 。

21 因 我 活 着 就 是 基 督 , 我 死 了 就 有 益 处 。

22 但 我 在 肉 身 活 着 , 若 成 就 我 工 夫 的 果 子 , 我 就 不 知 道 该 挑 选 甚 麽 。

23 我 正 在 两 难 之 间 , 情 愿 离 世 与 基 督 同 在 , 因 为 这 是 好 得 无 比 的 。

24 然 而 , 我 在 肉 身 活 着 , 为 你 们 更 是 要 紧 的 。

25 我 既 然 这 样 深 信 , 就 知 道 仍 要 住 在 世 间 , 且 与 你 们 众 人 同 住 , 使 你 们 在 所 信 的 道 上 又 长 进 又 喜 乐 ,

26 叫 你 们 在 基 督 耶 稣 里 的 欢 乐 , 因 我 再 到 你 们 那 里 去 , 就 越 发 加 增 。

27 只 要 你 们 行 事 为 人 与 基 督 的 福 音 相 称 , 叫 我 或 来 见 你 们 , 或 不 在 你 们 那 里 , 可 以 听 见 你 们 的 景 况 , 知 道 你 们 同 有 一 个 心 志 , 站 立 得 稳 , 为 所 信 的 福 音 齐 心 努 力 。

28 凡 事 不 怕 敌 人 的 惊 吓 , 这 是 证 明 他 们 沉 沦 , 你 们 得 救 都 是 出 於 神 。

29 因 为 你 们 蒙 恩 , 不 但 得 以 信 服 基 督 , 并 要 为 他 受 苦 。

30 你 们 的 争 战 , 就 与 你 们 在 我 身 上 从 前 所 看 见 、 现 在 所 听 见 的 一 样 。