Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Filemón 1:1-25

1Pablomi, huauqui Timoteondij,

ñucanchijhuan huillaj, cʼuyashca can Filemonman quillcanchij. Ñucaca Jesucristota huillacushcamantami caipi preźu tiyacuni. 2Shinallataj pani Apiamanpish, ñucanchijhuan alli soldado shina purij huauqui Arquipomanpish, cambaj huasipi tandanacuj crijcunamanpishmi caitaca quillcanchij:

3Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Filemonca Diosta alli crij cʼuyajmi cashca

4Diosta mañacushpaca, canta yuyarishpa, ñuca Taita Diostaca pagui nicunillamari. 5Apunchij Jesusta alli crij, alli cʼuyaj, tucui Diospajlla cajcunatapish alli cʼuyaj cashcatami uyani. 6Chashnallataj alli crij cashcata ricushpa, Cristo Jesusmanta Dios cushca allicunata charishcata tucuicuna alli yachachunpishmi, cancunamanta Diosta mañaracuni. 7Huauquicu, cʼuyaj cashcamantami, Diospajlla cajcunapaj shungutaca achcata cushichishcangui. Cambaj cʼuyaimantaca, ñucanchijpish achcatami cushicunchij.

‘Onesimota chasquipai’ nishcami

8Ñucaca Cristomantaca, can imata rurana cashcata, mandai tucunimi. Shina cashpapish, can quiquinllataj ña alli cajta ricushpami, 9cantaca cʼuyashpa yuyachinilla. Ñucaca, ña yuyaj Pablomi cani. Cunancarin Jesucristota huillacushcamanta, preźupishmari tiyacuni. 10Ñuca caipi preźu cajpimi, Onesimoca Jesucristota crishpa, ñuca huahua shina tucurca. Paitami canman mingapani. 11Ñaupaca Onesimoca yanga, imapajpish mana allimi carca. Cunanca cambajpish, ñucapajpish ña allimari tucushca.

12Paitaca, cambajllamantajmi tigrachishpa cachani. Chaimanta ñucata chasquij shinallataj paitaca chasquipailla. 13Alli huillaita huillashcamantami, ñucaca caipi preźu tiyacuni. Chaimanta, cambaj randi ñucapaj imatapish allita rurachun, paitaca caipi saquichiman yuyarcanimari. 14Shina cajpipish can manaraj imata nijpica, ñuca quiquin munaimantaca, imata mana rurasha ninichu. Can ima allita ñucapaj rurasha nishpaca, ama ñuca mañachun shuyaichu, cambaj yuyaillamantataj rurapailla. 15Onesimoca, huiñaita canhuan cangapaj chasquichunchari, cambaj huasimantaca ashacama llujshishpa rirca. 16Paica cunanca, ña mana cambaj randishca runallachu, ashtahuanpish cambaj cʼuyashca, quiquin huauquimari. Chaimanta, ña mana randishca shinallachu charina cangui. Ñucapish achcatami paitaca cʼuyani. Cancarin ñucata yallimari cʼuyana cangui. Ña ama cambaj randishca runata shinalla cʼuyaichu. Apunchij Jesusta crij huauqui cashcamantaca, ashtahuanmari cʼuyana cangui.

17Ñucatapish canpurallataj cashcata yuyashpaca, ñucata chasquij shinallataj paitaca chasquipai. 18Pai canta ima mana allita rurashcamanta imata tigrachina cajpica, ñucata nipailla. Paimantaca ñuca ricushallami. 19Pablomi, ñuca quiquin maquihuan ñuca shutitaca churani. Onésimo imata canman tigrachina cashca cajpica, paimantaca ñucami tigrachisha. Cancarin huiñai causaita japishcamantaca, yallitamari ñucamanca cuna carcangui. Chaitaca, mana yuyachisha nircanichu. 20Chaimanta huauquicu, Apunchij Jesusta crij cashcamanta ñuca nishca allita rurapai. Apunchij Jesuspaj cashcamanta chashna rurashpa, ñucata cushichiari. 21Ñuca nishcata can rurana cashcata yuyashpami, canman quillcani. Mana ñuca nishcallata ruranguichu, ashtahuan allitapishmi rurangui.

22Ñuca maipi samaripaj poźadatapish allichicupai. Cancuna Diosta mañacushcamanta, Pai uyashpa ñucata cancunapajman cachachunmi shuyacuni.

23Cristo Jesusta huillacushcamanta, ñucahuan preźu caj huauqui Epafraspish ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi. 24Ñucahuan Diospajta ruraj Marcospish, Aristarcopish, Demaspish, Lucaspish ‘¿Allillachu cangui?’ nincunami.

25Apunchij Jesucristoca, cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.

Słowo Życia

Filemona 1:1-25

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, będący teraz w więzieniu z powodu wierności Chrystusowi Jezusowi, oraz Tymoteusz, nasz drogi przyjaciel, piszemy do ciebie, drogi Filemonie, nasz współpracowniku, 2oraz do Apfii, Archipa, towarzyszącego nam w walce, oraz do całego kościoła, który spotyka się w twoim domu. 3Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem!

Podziękowanie i modlitwa

4Zawsze, gdy wspominam cię w swoich modlitwach, dziękuję za ciebie Bogu, 5bo słyszę, że wierzysz Panu Jezusowi i kochasz wszystkich wierzących. 6Proszę też Boga, aby twoja wiara udzieliła się również tym, którzy są z tobą—aby oni także mogli zobaczyć to wspaniałe duchowe bogactwo, darowane nam przez Chrystusa Jezusa. 7Wieści o tym, że twoja miłość tak bardzo podnosi na duchu innych wierzących, były dla mnie ogromną radością i zachętą.

Prośba o przebaczenie Onezymowi

8Właśnie ze względu na tę miłość chciałbym cię teraz o coś prosić. Mógłbym wprawdzie nakazać ci to w imieniu Chrystusa, 9ale wolę cię o to poprosić. Ja, stary Paweł, będący teraz w więzieniu z powodu wierności Chrystusowi Jezusowi, 10proszę cię więc o przychylność dla Onezyma, który tu, w więzieniu, stał się moim duchowym synem. 11Wiem, że kiedyś nie przynosił ci zbyt wiele pożytku. Teraz jednak jest naprawdę użyteczny zarówno dla ciebie, jak i dla mnie.

12Odsyłam go więc do ciebie, choć sprawia mi to smutek. 13Z powodu głoszenia dobrej nowiny jestem teraz w więzieniu i jego pomoc byłaby mi bardzo potrzebna. Chciałem nawet zatrzymać go przy sobie, aby w twoim zastępstwie mógł służyć mi pomocą. 14Wolałem jednak nie robić tego bez twojej zgody, nie chciałem bowiem wymuszać na tobie dobrego uczynku. Lepiej będzie, jeśli sam podejmiesz taką decyzję. 15Może właśnie dlatego Onezym uciekł od ciebie na pewien czas, abyś teraz odzyskał go już na wieki. 16Jest on cenny zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Dla mnie jest on przyjacielem w wierze, dla ciebie zaś—odzyskanym niewolnikiem, a teraz również przyjacielem w Panu.

17Jeśli więc darzysz mnie przyjaźnią, przyjmij Onezyma, jak mnie. 18Jeżeli wyrządził ci jakąś szkodę lub jest ci coś winien, policz to na mój rachunek. 19Oto moje własnoręczne zobowiązanie: „Ja, Paweł, ureguluję to”. Nie chciałbym jednak ci przypominać, że ty, Filemonie, też jesteś mi coś winien—mianowicie samego siebie. 20Przyjacielu, wyświadcz mi więc tę przysługę i w imieniu Chrystusa spraw mi tę radość. 21Piszę ten list, dobrze wiedząc, że spełnisz moją prośbę, a nawet zrobisz znacznie więcej.

22Proszę, przygotuj dla mnie pokój. Mam bowiem nadzieję, że dzięki waszym modlitwom wkrótce zostanę wypuszczony z więzienia.

23Pozdrawia cię Epafras, który—z powodu wierności Chrystusowi Jezusowi—razem ze mną przebywa w więzieniu. 24Pozdrowienia przesyłają ci również moi współpracownicy: Marek, Arystarch, Demas i Łukasz.

25Niech nasz Pan, Jezus Chrystus, będzie blisko was i niech obdarza was swoją łaską!