Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Filemón

Pablomi, huauqui Timoteondij,

ñucanchijhuan huillaj, c'uyashca can Filemonman quillcanchij. Ñucaca Jesucristota huillacushcamantami caipi preźu tiyacuni. Shinallataj pani Apiamanpish, ñucanchijhuan alli soldado shina purij huauqui Arquipomanpish, cambaj huasipi tandanacuj crijcunamanpishmi caitaca quillcanchij:

Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun c'uyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Filemonca Diosta alli crij c'uyajmi cashca

Diosta mañacushpaca, canta yuyarishpa, ñuca Taita Diostaca pagui nicunillamari. Apunchij Jesusta alli crij, alli c'uyaj, tucui Diospajlla cajcunatapish alli c'uyaj cashcatami uyani. Chashnallataj alli crij cashcata ricushpa, Cristo Jesusmanta Dios cushca allicunata charishcata tucuicuna alli yachachunpishmi, cancunamanta Diosta mañaracuni. Huauquicu, c'uyaj cashcamantami, Diospajlla cajcunapaj shungutaca achcata cushichishcangui. Cambaj c'uyaimantaca, ñucanchijpish achcatami cushicunchij.

‘Onesimota chasquipai’ nishcami

Ñucaca Cristomantaca, can imata rurana cashcata, mandai tucunimi. Shina cashpapish, can quiquinllataj ña alli cajta ricushpami, cantaca c'uyashpa yuyachinilla. Ñucaca, ña yuyaj Pablomi cani. Cunancarin Jesucristota huillacushcamanta, preźupishmari tiyacuni. 10 Ñuca caipi preźu cajpimi, Onesimoca Jesucristota crishpa, ñuca huahua shina tucurca. Paitami canman mingapani. 11 Ñaupaca Onesimoca yanga, imapajpish mana allimi carca. Cunanca cambajpish, ñucapajpish ña allimari tucushca.

12 Paitaca, cambajllamantajmi tigrachishpa cachani. Chaimanta ñucata chasquij shinallataj paitaca chasquipailla. 13 Alli huillaita huillashcamantami, ñucaca caipi preźu tiyacuni. Chaimanta, cambaj randi ñucapaj imatapish allita rurachun, paitaca caipi saquichiman yuyarcanimari. 14 Shina cajpipish can manaraj imata nijpica, ñuca quiquin munaimantaca, imata mana rurasha ninichu. Can ima allita ñucapaj rurasha nishpaca, ama ñuca mañachun shuyaichu, cambaj yuyaillamantataj rurapailla. 15 Onesimoca, huiñaita canhuan cangapaj chasquichunchari, cambaj huasimantaca ashacama llujshishpa rirca. 16 Paica cunanca, ña mana cambaj randishca runallachu. Ashtahuanpish cambaj c'uyashca, quiquin huauquimari. Chaimanta, ña mana randishca shinallachu charina cangui. Ñucapish achcatami paitaca c'uyani. Cancarin ñucata yallimari c'uyana cangui. Ña ama cambaj randishca runata shinalla c'uyaichu. Apunchij Jesusta crij huauqui cashcamantaca, ashtahuanmari c'uyana cangui.

17 Ñucatapish canpurallataj cashcata yuyashpaca, ñucata chasquij shinallataj paitaca chasquipai. 18 Pai canta ima mana allita rurashcamanta imata tigrachina cajpica, ñucata nipailla. Paimantaca ñuca ricushallami. 19 Pablomi, ñuca quiquin maquihuan ñuca shutitaca churani. Onésimo imata canman tigrachina cashca cajpica, paimantaca ñucami tigrachisha. Cancarin huiñai causaita japishcamantaca, yallitamari ñucamanca cuna carcangui. Chaitaca, mana yuyachisha nircanichu. 20 Chaimanta huauquicu, Apunchij Jesusta crij cashcamanta ñuca nishca allita rurapai. Apunchij Jesuspaj cashcamanta chashna rurashpa, ñucata cushichiari. 21 Ñuca nishcata can rurana cashcata yuyashpami, canman quillcani. Mana ñuca nishcallata ruranguichu, ashtahuan allitapishmi rurangui.

22 Ñuca maipi samaripaj poźadatapish allichicupai. Cancuna Diosta mañacushcamanta, Pai uyashpa ñucata cancunapajman cachachunmi shuyacuni.

23 Cristo Jesusta huillacushcamanta, ñucahuan preźu caj huauqui Epafraspish ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi. 24 Ñucahuan Diospajta ruraj Marcospish, Aristarcopish, Demaspish, Lucaspish ‘¿Allillachu cangui?’ nincunami.

25 Apunchij Jesucristoca, cancunaman Paipaj jatun c'uyaita cushca cachun. Chashna cachun.

Slovo na cestu

Filemonovi

Příkladný život povzbuzuje

1-3 Milý příteli, milost a pokoj ať spočinou na tobě, sestře Apfii, Archipovi a celé tvé domácnosti! Píši ti z vězení, které mne potkalo pro Kristovu věc; je u mne právě Timoteus.

4-6 Stále děkuji v modlitbách Bohu za tvou věrnost Ježíši Kristu a lásku ke všem bratřím. A modlím se, abys poznal, kolik dobrého v nás může vyrůst působením Ježíše Krista. Tvá láska, bratře, mi způsobila velkou radost a povzbudila mne. Potěšil jsi tím srdce všech věřících.

Pavel prosí za Onezima

Chci tě o něco poprosit. Mohl bych ti sice Kristovým jménem přikázat, co máš učinit, ale nebylo by to ode mne příliš laskavé. Proto dávám přednost prosbě – jsem už starý člověk a teď ještě pro Krista v žaláři. 10 Ta prosba se týká Onezima, kterého jsem zde ve vězení přivedl k víře a mám ho rád jako vlastního syna. 11 Dosud ti způsobil více škody než užitku, ale nyní nám bude užitečný oběma. 12 Posílám ti ho nazpět a s ním ti posílám své vlastní srdce. 13 Rád bych si ho zde ponechal, aby mi ulehčil pobyt ve vězení. 14 Nechci to však učinit bez tvého souhlasu, aby ten dobrý skutek nebyl vynucen, ale vyšel od tebe. 15 Snad proto se ti musel Onezimus na krátkou dobu vzdálit, aby byl navždycky tvým – 16 ne otrokem, ale milovaným bratrem. Je-li tak drahý mně, oč víc bude milý i tobě – jako člověk i jako křesťan.

Již ne otrok, ale bratr

17 Jestli jsem skutečně tvým přítelem, přijmi ho stejně, jako bych to byl já sám. 18 Jestli tě nějak poškodil nebo něco ukradl, připiš to na můj účet. 19 Já, Pavel, zaručuji se zde vlastní rukou, že ti to zaplatím. Nechci ti připomínat, že mi dlužíš celý svůj život. 20 Bratře, mysli na Pána a prokaž mi tu laskavost. 21 Nežádal bych tě o to, kdybych si nebyl jist, že uděláš ještě víc, než oč tě prosím.

Závěrečná prosba a pozdravy

22 Zároveň mi připrav nějaké ubytování. Doufám, že díky vašim modlitbám budu se k vám moci brzo vrátit.

23 Pozdravuje Epafras, který je tady také se mnou vězněn pro víru, 24 dále moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.

25 Milost Pána Ježíše Krista vám přeje

Pavel