Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 3:1-21

Diosmi Pablotaca mana israelcunaman huillagrichun mingashca

1Ñucaca Cristo Jesusmanta, can mana israelcunaman huillangaraicumi preźu tiyacuni. Chai preźu tiyacuj Pablomi caitaca nini: 2Taita Diosca mana cʼuyaipajta cʼuyaj cashpa, cancunaman cai alli huillaita huillachun ñucaman mingashcataca, ñami yachashcanguichij. 3Pacalla charicushcata Dios ñucaman ricuchishcataca, ñami ashitata quillcashpa huillarcani. 4Chai quillcashcata ricushpami, pacalla charicushca Cristomanta ñuca yachashcata entendinguichij. 5Cai huillanataca, ñaupaca piman manaraj yachaj chayachishcachu. Chaitamari Diosca, huillagrichun mingashca Paipajlla huillajcunamanpish, Pai Dios ima nishcata huillajcunamanpish, Paipaj Espirituhuan huillachishpa, cunan ricuchishca: 6Diosca, mana israelcunatamari israelcunahuan chasquichun, Cristopaj cuerpopi shujllata rurana tucushca. Pai Dios cusha nishcata Cristo Jesusmanta paicunapish japijcuna cachunmari, alli huillaita cushca.

7Ñucataca, Tucuita Rurai Tucuj Diosmi, mana cʼuyaipajta cʼuyashpalla, chai huillaita huillagrichun mingarca. 8Ñucaca, Diospajlla cajcunamantaca, tucuicunapaj qʼuipallami cani. Shina cajpipish Diosca, mana cʼuyaipajta cʼuyashpallami, Cristo tucuita yalli charij cashca alli huillaita huillagrichun mingahuarca. Chaitami, mana israelcunamanca huillacuni. 9Tucuita ruraj Diosca, chashna rurana tucushpa, ñaupamanta pacalla charicushcatami, tucuicunaman alli entendichishpa huillachun mandarca. 10Taita Diosca, Pai tucuita yachaj cashcataca, jahua huairapi mandajcunamanpish, mandai tucunata charijcunamanpish, tandanacushca crijcunapimari ricuchina tucushca. 11Apunchij Cristo Jesus-huan chashna ruranataca, Taita Diosca huiñaita Paipaj yuyaipi charicushca shinatajmi rurashca. 12Ñucanchijca, Paita crishcamantami, Paillamanta Diospajmanca mana manchashpa chayagrina ñahuita charinchij. 13Chaimantami, ñucaca cancunamanta cashna llaquita apacuni. Shina cajpica, cai llaquicunata ñuca apacushcamanta llaquirinapaj randica, cushicunami canguichij.

Crijcuna Jesucristota alli rijsichunmi Diosta mañashca

14Chaimantami ñucaca, Apunchij Jesucristopaj Yayapaj ñaupajpi cungurini. 15Paimari, jahua pachapi cajcunamanpish, cai pachapi cajcunamanpish, tucuicunaman quiquin shutita curca. 16Paitami caita mañacuni: Tucuita yalli sumaj achij nicuj canata charij Taita Dios, Paipaj Espirituhuan cancunapaj shunguta sinchiyachichunmi mañani. 17Cancuna crishcamanta Cristoca, cancunapaj shungupi causachun. Cʼuyanapica, ucujta allashpa huasichi callarishca shinapish, alli sapiyashca shinapish sinchicuna cachunmi mañacuni. 18Shinallataj Diospajlla tucui cajcunallahuantaj Cristopaj cʼuyaica jahuata, ucuta, chainijta, tucui maicamapish pillushpa charicushcata entendichunmi mañacuni. 19Cristopaj cʼuyaica, tucui ima yachanatapish yalli jatunmi. Chaita rijsishpami, Taita Dios tucui ima laya cashcataca, cancunallapitaj chasquishpa jundaringuichij. Tucui chaitami, cancunapaj mañacuni.

20Diosca, ñucanchij mañashcatapish, ñucanchij yuyashcatapish yallitami rurai tucun. Pai tucuita rurai tucuj cashpami, ñucanchijpica, tucuita ruracun. 21¡Cristo Jesuspaj tandanacushca crijcunaca, huatan huatanta, huiñai huiñaita Pai Diosllata ‘Sumajmari cangui’ nichun! Chashna cachun.

Tagalog Contemporary Bible

Efeso 3:1-21

Ang Plano ng Dios sa mga Hindi Judio

1Akong si Pablo ay nabilanggo dahil sa paglilingkod ko kay Cristo sa pamamagitan ng pagtuturo na kayong mga hindi Judio ay kasama rin sa mga pagpapala ng Dios. 2Siguradong nabalitaan nʼyo na dahil sa biyaya ng Dios, ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapahayag ng biyaya niya para sa inyo. 3Gaya ng nabanggit ko sa sulat na ito,3:3 Gaya … sulat na ito: o, Gaya ng nabanggit ko sa isa kong sulat. ang Dios mismo ang nagpahayag sa akin tungkol sa kanyang lihim na plano para sa inyo. 4Habang binabasa nʼyo ang sulat kong ito,3:4 Habang … sulat kong ito: o, Kung mabasa nʼyo ang sulat kong iyon. malalaman nʼyo ang pagkakaunawa ko tungkol sa lihim na plano ng Dios para sa inyo sa pamamagitan ni Cristo. 5Hindi inihayag ng Dios ang planong ito sa mga tao noon, pero ipinahayag na niya ngayon sa mga banal3:5 banal: o, pinili. na apostol at mga propeta sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. 6At ito nga ang plano ng Dios: na sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga hindi Judio ay tatanggap ng mga pangako ng Dios kasama ng mga Judio, at magiging bahagi rin sila ng iisang katawan dahil sa pakikipag-isa nila kay Cristo Jesus.

7Dahil sa biyaya ng Dios, naging tagapangaral ako ng Magandang Balitang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. 8Kahit ako ang pinakahamak sa lahat ng mga mananampalataya,3:8 mananampalataya: sa Griego, hagios, Tingnan ang “footnote” sa 1:1. ipinagkaloob pa rin sa akin ng Dios ang pribilehiyong ipangaral sa mga hindi Judio ang hindi masukat na biyayang galing kay Cristo, 9at ipaliwanag sa lahat kung paano maisasakatuparan ang plano ng Dios. Noong unaʼy inilihim ito ng Dios na lumikha ng lahat ng bagay, 10para sa pamamagitan ng iglesya ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan niyang nahahayag sa ibaʼt ibang paraan. 11Ito na ang plano niya sa simula pa lang, at natupad niya ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na Panginoon natin. 12Sa pananampalataya natin kay Cristo Jesus at pakikipag-isa sa kanya, tayo ngayon ay malaya nang makakalapit sa Dios nang walang takot o pag-aalinlangan. 13Kaya huwag sana kayong panghinaan ng loob dahil sa mga paghihirap na dinaranas ko, dahil para ito sa ikabubuti3:13 ikabubuti: o, ikararangal. ninyo.

Ang Pag-ibig ni Cristo

14Tuwing naaalala ko ang plano ng Dios, lumuluhod ako sa pagsamba sa kanya. 15Siya ang Ama ng mga nasa langit at nasa lupa na itinuturing niya na kanyang buong pamilya. 16Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang espiritwal nʼyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu 17para manahan si Cristo sa mga puso nʼyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Dios, 18-19para maunawaan nʼyo at ng iba pang mga pinabanal3:18-19 pinabanal: Tingnan ang “footnote” sa 1:1. kung gaano kalawak, at kahaba, at kataas, at kalalim ang pag-ibig ni Cristo sa atin. Maranasan nʼyo sana ito, kahit hindi ito lubusang maunawaan, para maging ganap sa inyo ang katangian ng Dios. 20Purihin natin ang Dios na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. 21Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesya na nakay Cristo Jesus. Amen.