Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 2:1-22

Diosca Cristomantami causaita cushca

1Diosca cancunamanca, mana caźuj juchayujcuna cashcamanta, huañushca shina cajpirajmi, causaita curca. 2Ñaupaca, huairapi mandajpaj munaillatami caźuj carcanguichij. Chaimantami cai pachapaj cajcuna shinallataj, mana allita rurashpa causarcanguichij. Cunanpish chai millai supaica, Diosta mana caźujcunatami mandashpa, millaillata rurachicun. 3Ñucanchijpish ñaupaca, paicunapurallatajmi carcanchij. Chaimantami paicuna shinallataj, quiquin aicha munashcata pajtachircanchij. Quiquin aicha munashcataca, yuyaiman shamushcatami, chaitataj rurashpa causarcanchij. Chaimantami paicuna shinallataj, Dios pʼiñarishpa jatunta llaquichinapajlla puricurcanchij. 4Shina cajpipish, Taita Diosca yallitaj llaquij cashpallami, ñucanchijtaca tucuita yalli jatun cʼuyaihuan cʼuyarca. 5Chaimantami, Diosca juchapi ñucanchij huañushca cajpiraj, Cristota cacharca. Paimi causaita curca. ¡Cancunaca mana cʼuyaipajcuna cajpipish Dios chashna cʼuyashcamantamari, quishpichishca canguichij! 6Cristohuan shujllata rurashpami, ñucanchijtaca causachirca. Chai huashaca, Cristo Jesusllahuantajmi jahua pachapi tiyachirca. 7Taita Diosca, chashna imahuan mana chʼimbapuraipaj, yallitaj cʼuyajmari. Chashna mana cʼuyaipajta cajpipish Jesusmanta jatun cʼuyaita ñucanchijpi tucui tallishcataca, shamuj punllacunapimari ricuchingapaj tiyacun. 8Mana cancunallatajchu quishpirishca canguichij. Mana cʼuyaipajta Taita Dios cʼuyajpi, crishcallamantami quishpichishca canguichij. Chaimanta, chaica Dios cushcallami. 9Pi ama jatun tucuchunmi, ima allita rurashcallamantaca, mana quishpichishca. 10Taita Diosmari ñucanchijtaca, Cristo Jesusmanta mushujta rurashca. Paica ñucanchijtaca, ñaupamantatajmi allicunata rurajcuna cachun munashca. Chaimantami cunanca chaita pajtachichun mushujyachishca.

Cristollamantami alli tucunacuna tiyashca

11Chaimanta can mana israelcunaca, ñaupa ima shina cashcata yuyarichij. «Judiocunaca, runacunapaj maquillahuan, aichallapimi, paicuna charishca aicha punta carata pʼitincuna.» Shina cashpapish cancunataca: «Aicha punta carata mana pʼitichishcacuna» nijcunami carca. 12Ñaupaca Cristopish illaj, israelcunamantapish chʼicanmi carcanguichij. Dios imallata cusha nishpa ari nishcacunapish mana cancunapaj cajpi, ima chasquinata mana charircanguichijchu. Cai pachapica, imata shuyana illajpish, Taita Dios illajpishmi carcanguichij. 13Ñaupaca chashna, Diosmanta carupi cashca cashpapish, cunanca Cristopaj yahuarmantami, Diosman cʼuchuyachishca canguichij.

14Paimantamari alli tucunacushcanchij. Paica israelcunapaj, mana israelcunapaj chaupipi, pata shina jarcashpa tiyacujta urmachishpami, ishquindijta tandachishpa shujllata rurarca. 15Cristoca quillcashpa cushca, chʼicanchicuj Mandashcatami Paipaj quiquin aichahuan tucuchirca. Chaita tucuchishpami, israelcunatapish, mana israelcunatapish mushujyachishpa, shujllata rurashpa sumaj causaipi churarca. 16Cristoca chacatashca huañushpami, ishquindijta pʼiñanacuchicujta tucuchishpa, shuj cuerpollata rurashpaca, Taita Dios-huanpish alli tucunacuchirca. 17Cristo shamushpami, Diosmanta carupi caj cancunamanpish, cʼuchullapi cajcunamanpish, sumaj causaipi churaj alli huillaita huillarca. 18Paillamantamari, Israelcuna cashpa, mana israelcuna cashpapish, Yayapajmanca chayagri tucunchij. Diospaj Espirituhuan cashpami, tucuicunallataj Paipajman chayai tucunchij.

19Cunanca, ña mana mai caru llajtamanta shamushpa, catishpa causajllacuna canguichijchu. Ashtahuanpish Diospajlla cajcunapurallataj, Taita Diospaj huasi ucu huahuacunallatajmi canguichij. 20Cancunaca, huillagrichun mingashcacunapish, Dios ima nishcata huillajcunapish ña huasita shayachi callarishca jahuapi huasichishcami canguichij. Callari esquina Rumica, Jesucristollatajmi. 21Paipaj jahuapimi, Diospajlla huasi tucungacama, sumajta pircashpa catij shina, huiñarishpa caticun. 22Cancunapish Cristomantatajmi, tucui shujtajcunandij shujlla tucushpa, Diospaj Espiritumanta, Taita Dios causana huasi tucushcanguichij.

Tagalog Contemporary Bible

Efeso 2:1-22

Binuhay Kayo Kasama ni Cristo

1Noong una, itinuring kayong mga patay ng Dios dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. 2Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritung naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritung kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Dios. 3Dati, namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Dios.

4Ngunit napakamaawain ng Dios at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, 5na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Cristo. (Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Dios.) 6At dahil sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus, binuhay tayo ng Dios mula sa mga patay kasama ni Cristo, para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. 7Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat, sa darating na panahon, ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 8Dahil sa biyaya ng Dios, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Cristo. Kaloob ito ng Dios, at hindi galing sa inyo. 9Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa, para walang maipagmalaki ang sinuman. 10Nilikha tayo ng Dios; at sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay, para gumawa tayo ng kabutihan na noon paʼy itinalaga na ng Dios na gawin natin.

11Alalahanin nʼyo ang kalagayan ninyo noon bilang mga hindi Judio. Ipinanganak kayong hindi mga Judio at sinasabi ng mga Judio na wala kayong kaugnayan sa Dios dahil sa hindi kayo katulad nila na mga tuli, pero ang pagkakatuling ito ay sa laman lang. 12Alalahanin nʼyo rin na noon ay hindi nʼyo pa kilala si Cristo; hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel at hindi sakop ng mga kasunduan ng Dios na batay sa mga pangako niya. Namumuhay kayo sa mundong ito ng walang pag-asa at walang Dios. 13Ngunit kayo ngayon ay na kay Cristo na. Malayo kayo noon sa Dios, pero ngayon ay malapit na kayo sa kanya sa pamamagitan ng dugo ni Cristo. 14At sa pamamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo. Pinag-isa niya ang mga Judio at ang mga hindi Judio sa pamamagitan ng paggiba sa pader na naghihiwalay sa atin. 15Ang pader na giniba niya ay ang Kautusan, kasama ang mga utos at mga tuntunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Judio at hindi Judio, nang sa ganoon ay magkasundo na ang dalawa. 16Ngayong iisang katawan na lang tayo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, winakasan na niya ang alitan natin at ibinalik niya tayo sa Dios. 17Pumarito si Cristo at ipinahayag ang Magandang Balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hindi Judio na noong unaʼy malayo sa Dios, at maging sa aming mga Judio na malapit sa Dios. 18Ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Cristo para sa atin. 19Kaya kayong mga hindi Judio ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinabanal2:19 pinabanal: Tingnan ang “footnote” sa 1:1. at kabilang sa pamilya ng Dios. 20Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta, at ang pundasyon ay si Cristo Jesus. 21Sa pamamagitan ni Cristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. 22At dahil kayo ay nakay Cristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo, kung saan nananahan ang Dios sa pamamagitan ng kanyang Espiritu.