Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 1

1Taita Dios munashcamanta, Jesucristo huillagrichun mingashca Pablondij, huauqui Timoteondijmi,

Colosas pueblo crijcunaman quillcanchij. Cancunaca Diospajlla cashpami, Jesucristota alli caticunguichij.

Ñucanchij Taita Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun c'uyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Crijcunamanta Pablo Diosta mañashcami

Cancunamanta Diosta mañacushpaca, Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, pagui nicunchijllami. Cancuna Cristo Jesusta crishpa caticushcatapish, Diospajlla caj tucui crijcunata c'uyashcatapish uyarcanchijmi. Cancunaca, jahua pachapi huaquichishcata japina yuyailla cashcamantami, chashnaca causacunguichij. Cashcatataj huillaj alli huillaita uyashcamantami, chai yuyailla canguichij. Taita Dios mana c'uyaipajta c'uyaj cashcamanta chashnataj cashcata cancunaman huillashca punllamantami, cancunapurapipish, tucui shujtaj llajtacunapi uyajcunapipish cai huillaica punllanta mirachishpa huiñachicun. Chaitaca, Cristomanta cancunaman alli huillaj, c'uyashca huauqui Epafras yachachijpimi, yacharcanguichij. Paica, ñucanchijhuanmi Cristota servicun. Paimari ñucanchijmanca, Diospaj Espíritu cushca c'uyaihuan, cancuna ima shina c'uyanacujta huillarca.

Ñucanchijpish chaita uyashca punllamantami, cancunamanta Diosta mañanataca manataj saquinchij. Paipaj munai ima cashcata alli yachachichun, Paipaj Espiritupish, ashtahuan alli yachaita, alli yuyaita cancunaman cuchunmi mañaracunchij. 10 Cancunaca Apunchij Jesuspaj cashca shinataj, tucuipi Paita cushichishpa causachunmi mañanchij. Chashnami alli granota p'ucuj shina, imatapish allita rurashpa causanguichij. Taita Diostapish, ashtahuan allimi rijsinguichij. 11 Diosca, Pai imatapish rurai tucuj sumaj cashcamanta, cancunata sinchiyachingami. Ima llaqui shamujpipish, mana p'iñarij alli shungu canata yachachingami. 12 Yaya Diosca achij llajtapi tucui Paipajlla cajcunahuan, pai cushcata chasquichunmi ñucanchijtaca allichirca. Chaimantami Paitaca cushicushpa, pagui nicunchij. 13 Paimari ñucanchijtaca, amsa mandashpa charicunmanta llujshichirca. Chaimanta llujshichishpami, Paipaj c'uyashca Churi mandacunpi churarca. 14 Paimi ñucanchij juchacunata Quiquin yahuarhuan anchuchishpa, ñucanchijta quishpichirca.

Cristo huañujpimi Dioshuan alli tucuna tiyashca

15 Cristoca, mana ricuipaj Taita Dios ima shina cashcatataj ricuchijmi.
    Shinallataj tucui imalla tiyajcunapaj ñaupamanta Tiyajmi.
16 Taita Diosca, Paihuanmari jahua pachapi, cai pachapi
    tucui imalla tiyajtaca, ricuipajcunatapish, mana ricuipajcunatapish rurarca.
    Jatun mandajcunata, imatapish rurai tucujcunatapish, llajtata mandajcunatapish, ima mandanata charijcunatapish
Paipaj Churipaj cachunmi, paillahuantaj rurarca.
17 Paimari, tucui imapish manaraj tiyajpi, ñaupamanta tiyan.
    Tucui imapish Paipaj maquipimi, maillapi cana cashcapi sumajta tiyacun.
18 Tandanacushca crijcunaca, Cristopaj Cuerpomi, Paica paicunata Mandaj Umami.
    Tucuita Pai callarichij cashcamanta, tucui imapipish Paillataj punta cangapajmi, huañushcacunapaj chaupimantapish Pai punta causarirca.
19 Yaya Diosca Cristotaca, tucuipimi Pai shinallataj cachun munarca.
20 Diosca,cai pachapi cajcunatapish, jahua pachapi cajcunatapish tucuitami Cristollamanta cutinllataj Paihuan alli tucuchun munarca.
    Chaimantami, Cristo Paipaj yahuarta cruzpi jichashcamanta, tucuicunahuan alli tucurca.

21 Cancunapish ñaupaca, quiquin yuyaipitaj mana alli cashpami, mana allillata rurashpa causarcanguichij. Chaimantami Diosta p'iñashpa, Paimanta carupi causarcanguichij. 22 Shina cajpipish Diosmari cancunataca, chuya, ima panda illaj, imata mana juchachipajcuna Paipaj ñaupajpi ricurichun munashca. Chaimantami, Cristo Paipaj aichapi huañushcamanta, alli tucushpa chasquirca. 23 Cunanca, crishcataca sinchita catiraichijlla; ucujta allashpa shayachishca shina, ama maiman cuyuichijchu. Alli huillaipi cancunaman imallata cusha nishcatapish, ama shitashpa saquichijchu. Cai alli huillaitami cancunaca uyarcanguichij. Caillatatajmi tucui cai pachapi causajcunamanpish huillachishca. Pablomi, chaita huillashpa servicuni.

Crijcuna ima shina causanata Pablo yachachishcami

24 Cunan cancunamanta llaquicunata apacushpaca, achcatami cushicuni. Cristoca, tandanacushca crijcuna Paipaj Cuerpo cajpimi, paicunamanta llaquita aparca. Pai apashpa catina cashca llaquitami, ñuca quiquin aichapi apacuni. 25 Taita Diosmari, Paipaj Shimita cancunaman huillachunca ñucaman mingashca. Chaitaca Pai nishca shinataj huillashpa servijmi cani. Pai Dios nishca shinatajmi pajtachishpa caticuni. 26 Cai huillanataca, cai tucui huatacunatami, huahuan huahuanman manaraj huillashpa charicushcalla. Chaitamari cunanca tucui Paipajlla cajcunaman yachaj chayachicun. 27 Cristo cancunapi cashpamari, cancunataca sumajyachinga. Cancunataca tucui llajtacunapuramanta japishpamari, Paica chai shuyanata cushca. Pacalla charicushca chai huillanatami cunanca cancunaman huillachicun.

28 Ñucanchijca, Paimantami tucui runacunaman huillacunchij. Tucuicunallataj Paita crishpa, Paipaj ñaupajpi alli ricurichunmi, cunashpa alli yachaicunata yachachicunchij. 29 Chai yuyaihuanmi, Cristo ñucaman imatapish rurai tucunata cushcamanta, sinchi sinchita shayarishpa huillacunilla.

Het Boek

Colossenzen 1

Christus is in alles de eerste

1Van: Paulus, door God aangesteld als apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timotheüs. Aan: de broeders en zusters in Colosse, die trouw en in geloof Christus volgen. Wij wensen u de genade en vrede toe van God, onze Vader.

Altijd als wij voor u bidden, danken wij God, die de Vader is van onze Here Jezus Christus. Want wij hebben gehoord dat u op Christus Jezus vertrouwt en ook uw medegelovigen liefhebt. Deze liefde komt voort uit de verwachting die u hebt van de toekomst die u in de hemel wacht. U ziet uit naar die hemelse vreugde sinds u de waarheid, het goede nieuws, gehoord hebt. Dit goede nieuws heeft overigens niet alleen u bereikt, het gaat over de hele wereld. Overal worden er mensen door veranderd, net als u vanaf de dag dat u van Gods genade hebt gehoord en deze als waarheid erkend hebt. U hebt het gehoord van onze medewerker Epafras die bij ons erg geliefd is, hij is ook een trouw dienaar van Christus. Hij heeft ons verteld hoe groot de liefde is die u door de Heilige Geest hebt ontvangen.

Daarom blijven wij, vanaf de dag dat wij dat hebben gehoord, steeds voor u bidden. Wij vragen God om u te laten begrijpen wat Hij wil dat u doen zult. Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht. 10 Dan zult u tot eer van de Here leven en doen wat Hij graag wil. Hoe beter u God leert kennen, hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn.

11 Ook vragen wij Hem u te sterken met zijn geweldige, hemelse kracht, opdat u alles blij en geduldig kunt verdragen, 12 en wij danken Hem dat Hij u in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis die toebehoort aan zijn volk dat in het licht leeft. 13 Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, 14 die onze vrijheid kocht met zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden.

15 In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. 16 In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. 17 Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem. 18 Hij is het hoofd van de Gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste. 19 Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen. 20 Door zijn Zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God.

21 Dat geldt ook voor u, die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van Hem, zoals bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. 22 Maar nu heeft God Zich met u verzoend, door de dood aan het kruis van zijn aardse lichaam. Zo heeft Christus u heilig en zuiver gemaakt en in de dichte nabijheid van God gebracht. 23 De enige voorwaarde is dat u deze waarheid met heel uw hart gelooft en er standvastig in blijft. Dat u sterk bent in de Here en vast overtuigd van het goede nieuws dat Jezus voor u gestorven is. Dit geweldige nieuws gaat de hele wereld door en ik heb mijn leven in dienst ervan gesteld.

24 Ik ben blij dat ik nu voor u moet lijden, omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van het lijden dat Christus ten behoeve van zijn lichaam, de Gemeente, heeft geleden. 25 God heeft mij immers opgedragen de Gemeente te dienen door haar alles over zijn Woord te vertellen. 26 Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekendgemaakt aan hen die Hem liefhebben en voor Hem willen leven. 27 Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim Hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim: dat Christus in u leeft. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. 28 Overal waar wij komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft. 29 Dit is mijn werk. Ik kan dat alleen maar doen doordat ik van Christus de kracht daarvoor krijg.