Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 9:1-21

1Chai chuscupaj cati angelpish trompetapi tocajpica, jahuamanta cai pachaman shuj luźero urmajtami ricurcani. Chai luźeromanca, jatun jutcupaj pungu llavetami curca. 2Chai jatun jutcupaj punguta pascajpica, jatun hornomanta cushni llujshicuj shinami, jutcumanta cushni llujshirca. Chai jutcumanta llujshicuj cushnimi intitapish, huairatapish tucui amsayachirca. 3Chai cushnimantaca, langostacunami allpa jahuata llujshirca. Chaicunamanca, allpapi tiyaj escorpioncuna shina llaquichi tucunatami curca. 4Paicunataca: “Allpapi tiyaj qʼuihuacunatapish, ima verdijllacunatapish, ima yuracunatapish ama imata ruranguichijchu. Taita Diospaj señalta frentepi mana charijcunallata llaquichinguichij” nishpami mandarca. 5Mana gentecunata huañuchichun mandarcachu. Ashtahuanpish escorpioncuna tujsishpa nanachij shina, pichca quillacama ñacachichunllami cacharca. Chaimantami chai langostacunaca, gentecunataca escorpioncuna shinallataj llaquichircacuna. 6Chai punllacunapi causajcunaca, ima shinapish huañusha yuyangacunami. Chashna yuyashpapish, mana ima shina huañui tucungacunachu. Paicuna huañusha nijpipish, huañuica paicunamanta miticungami.

7Chai langostacunaca, jatun macanacuiman ringapaj allichishca caballocunaman rijchajmi carca. Umacunapica, curi coronacuna shinata churashca, ñahuicunapish gente ñahuicuna shina, 8uma ajchapish, huarmicunapaj ajcha shina, quirucunapish, leoncunapaj quirucuna shinami carca. 9Paicunaca, fierro churana shinatami churashca carca. Paicunapaj alascunapish, achca caballocuna carretacunata aisashpa jatun macanacuiman ricuj shinami huajyarca. 10Chupacunapish, escorpioncunapaj chupa shina tujsinayujmi carca. Chai chupacunapimi, gentecunata pichca quillacama llaquichi tucunatapish charircacuna. 11Jatun jutcuta ricuj angelmi, paicunapaj jatun mandaj carca. Chai angelpaj shutica, hebreo rimaipica, Abadón shutimi, griego rimaipica, Apolión shutimi.

12Punta ‘¡Ai!’ nishca llaquica, ñami tucurin. Cati ishqui ‘¡Ai!’ nishca llaquicunaca shamungarajmi.

13Chai pichcapaj qʼuipa ángel trompetapi tocajpica, Taita Diospaj ñaupajpi shayacuj curi altarpaj chuscu gachucuna chaupimanta caparishcatami uyarcani. 14Chai trompetata charicuj, pichca angelpaj qʼuipa angeltami: «Chai Éufrates shuti jatun yacu uripi huatashca shayacuj chuscu angelcunata cachari» nishpa sinchita caparirca. 15Shina nijpimi ima horas, ima punlla, ima quilla, ima huatapi gentecunata huañuchichun allichishca, chai chuscu angelcunataca cacharirca. Paicunami cai pachapi causacujcunataca, quimsapi chaupishca shuj parte gentecunata huañuchinaman llujshirca. 16Caballocunapi tiyarishca soldadocunapish, ‘200 millonmi’ nijtami uyarcani.

17Chashnami muscuipi shina ricurashpaca, caballocunatapish, chai caballocunapi tiyarishcacunatapish ricurcani. Caballocunapi tiyarishcacunaca, paicunapaj pechopica nina shina puca, zafiro shina aźul, azufre shina quillu fierro churanacunata churashcami carca. Chai caballocunapaj umacunaca, leoncunapaj umacuna shinami carca. Paicunapaj shimicunamantaca, ninahuan, cushnihuan, azufrehuanmi llujshirca. 18Chai caballocunapaj shimimanta llujshicuj ninahuan, cushnihuan, azufrehuanmi cai pachata quimsapi chaupishca shuj parte gentecunata huañuchirca. 19Caballocunaca shimipi, chupapimi chashna llaquichi tucunata charirca. Chai chupacunaca, culebra shina umayujmi carca. Chaicunahuanmi, chashna jatunta llaquichirca.

20Chashna jatun llaquicunahuanpish mana huañujcunaca, paicuna millaita ruracushcamantaca, mana llaquirircacunachu, Diospajmanca manataj cutirircacunachu. Supaicunata adoranatapish, mana ricuj, mana uyaj, mana purij, rurashcalla dioscunata adoranatapish manataj saquircacunachu. Chaicunaca curi, cullqui, bronce, rumi, caspi dioscunallami. 21Shinallataj, huañuchinata, yumbu ruraicunata, huainayanata, shuhuanatapish manataj saquircacunachu, Diospajmanca manataj cutirircacunachu.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 9:1-21

1Sedan blåste den femte ängeln i sin trumpet, och då såg jag en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Stjärnan fick nyckeln till avgrunden, 2och när den öppnade avgrunden vällde det fram rök som från en väldig ugn, och solen och luften förmörkades av röken från avgrunden.

3Sedan kom det fram gräshoppor ur röken ut över jorden, och de fick en likadan makt som skorpionerna har på jorden. 4Men de blev tillsagda att inte skada gräset på jorden eller några växter eller träd, utan bara de människor som inte var märkta med Guds sigill på sina pannor. 5De fick inte döda dem, men de skulle plåga dem under fem månader, och plågan som de orsakade kändes som skorpionstick. 6På den tiden kommer människor att söka döden, men de ska inte finna den. De ska längta efter att få dö, men döden ska fly ifrån dem.

7Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid. De hade något som såg ut som kransar av guld på sina huvuden, och deras ansikten liknade människors ansikten. 8Deras hår var som kvinnohår, och deras tänder var som lejontänder. 9De hade bröstsköldar av något som liknade järn, och dånet av deras vingar lät som när en armé med hästar och vagnar rusar iväg till strid. 10De hade stjärtar och giftgaddar som skorpioner, och det var i stjärten de hade makten att plåga människorna under fem månader. 11Deras kung som de har över sig är avgrundens ängel. På hebreiska heter han Abaddon och på grekiska Apollyon9:11 Betyder fördärvaren..

12Det första veropet är över, men det ska komma två till.

13Den sjätte ängeln blåste nu i sin trumpet, och då hörde jag en röst från de fyra hornen på altaret av guld inför Guds tron. 14Rösten sa till den sjätte ängeln med trumpeten: ”Släpp lös de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat.” 15De fyra änglar som hade hållits beredda för just den stunden, den dagen, den månaden och det året, släpptes lösa för att döda en tredjedel av människorna. 16De ledde en armé med 200 miljoner9:16 Ordagrant: tjugo tusen gånger tio tusen ryttare; jag fick höra hur många de var.

17I min syn såg jag hästarna och ryttarna, och de såg ut så här: Ryttarna bar eldröda och mörkblå och svavelgula bröstsköldar. Hästarnas huvuden liknade lejonhuvuden, och ur deras mun kom det eld och rök och svavel. 18En tredjedel av alla människor dödades av dessa tre plågor, av elden, röken, och svavlet som kom från hästarnas munnar. 19De hade sin kraft i sina munnar, men också i sina svansar, för deras svansar var som ormar med huvuden, som de kunde vålla skada med.

20Men de övriga människor som överlevde dessa plågor omvände sig fortfarande inte från sina händers verk. De fortsatte att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver, koppar, sten och trä, och som varken kan se eller höra eller gå. 21De omvände sig inte från sitt mördande, sin magi och ockultism, sin sexuella lössläppthet och sina stölder.