Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 9:1-21

1Chai chuscupaj cati angelpish trompetapi tocajpica, jahuamanta cai pachaman shuj luźero urmajtami ricurcani. Chai luźeromanca, jatun jutcupaj pungu llavetami curca. 2Chai jatun jutcupaj punguta pascajpica, jatun hornomanta cushni llujshicuj shinami, jutcumanta cushni llujshirca. Chai jutcumanta llujshicuj cushnimi intitapish, huairatapish tucui amsayachirca. 3Chai cushnimantaca, langostacunami allpa jahuata llujshirca. Chaicunamanca, allpapi tiyaj escorpioncuna shina llaquichi tucunatami curca. 4Paicunataca: “Allpapi tiyaj qʼuihuacunatapish, ima verdijllacunatapish, ima yuracunatapish ama imata ruranguichijchu. Taita Diospaj señalta frentepi mana charijcunallata llaquichinguichij” nishpami mandarca. 5Mana gentecunata huañuchichun mandarcachu. Ashtahuanpish escorpioncuna tujsishpa nanachij shina, pichca quillacama ñacachichunllami cacharca. Chaimantami chai langostacunaca, gentecunataca escorpioncuna shinallataj llaquichircacuna. 6Chai punllacunapi causajcunaca, ima shinapish huañusha yuyangacunami. Chashna yuyashpapish, mana ima shina huañui tucungacunachu. Paicuna huañusha nijpipish, huañuica paicunamanta miticungami.

7Chai langostacunaca, jatun macanacuiman ringapaj allichishca caballocunaman rijchajmi carca. Umacunapica, curi coronacuna shinata churashca, ñahuicunapish gente ñahuicuna shina, 8uma ajchapish, huarmicunapaj ajcha shina, quirucunapish, leoncunapaj quirucuna shinami carca. 9Paicunaca, fierro churana shinatami churashca carca. Paicunapaj alascunapish, achca caballocuna carretacunata aisashpa jatun macanacuiman ricuj shinami huajyarca. 10Chupacunapish, escorpioncunapaj chupa shina tujsinayujmi carca. Chai chupacunapimi, gentecunata pichca quillacama llaquichi tucunatapish charircacuna. 11Jatun jutcuta ricuj angelmi, paicunapaj jatun mandaj carca. Chai angelpaj shutica, hebreo rimaipica, Abadón shutimi, griego rimaipica, Apolión shutimi.

12Punta ‘¡Ai!’ nishca llaquica, ñami tucurin. Cati ishqui ‘¡Ai!’ nishca llaquicunaca shamungarajmi.

13Chai pichcapaj qʼuipa ángel trompetapi tocajpica, Taita Diospaj ñaupajpi shayacuj curi altarpaj chuscu gachucuna chaupimanta caparishcatami uyarcani. 14Chai trompetata charicuj, pichca angelpaj qʼuipa angeltami: «Chai Éufrates shuti jatun yacu uripi huatashca shayacuj chuscu angelcunata cachari» nishpa sinchita caparirca. 15Shina nijpimi ima horas, ima punlla, ima quilla, ima huatapi gentecunata huañuchichun allichishca, chai chuscu angelcunataca cacharirca. Paicunami cai pachapi causacujcunataca, quimsapi chaupishca shuj parte gentecunata huañuchinaman llujshirca. 16Caballocunapi tiyarishca soldadocunapish, ‘200 millonmi’ nijtami uyarcani.

17Chashnami muscuipi shina ricurashpaca, caballocunatapish, chai caballocunapi tiyarishcacunatapish ricurcani. Caballocunapi tiyarishcacunaca, paicunapaj pechopica nina shina puca, zafiro shina aźul, azufre shina quillu fierro churanacunata churashcami carca. Chai caballocunapaj umacunaca, leoncunapaj umacuna shinami carca. Paicunapaj shimicunamantaca, ninahuan, cushnihuan, azufrehuanmi llujshirca. 18Chai caballocunapaj shimimanta llujshicuj ninahuan, cushnihuan, azufrehuanmi cai pachata quimsapi chaupishca shuj parte gentecunata huañuchirca. 19Caballocunaca shimipi, chupapimi chashna llaquichi tucunata charirca. Chai chupacunaca, culebra shina umayujmi carca. Chaicunahuanmi, chashna jatunta llaquichirca.

20Chashna jatun llaquicunahuanpish mana huañujcunaca, paicuna millaita ruracushcamantaca, mana llaquirircacunachu, Diospajmanca manataj cutirircacunachu. Supaicunata adoranatapish, mana ricuj, mana uyaj, mana purij, rurashcalla dioscunata adoranatapish manataj saquircacunachu. Chaicunaca curi, cullqui, bronce, rumi, caspi dioscunallami. 21Shinallataj, huañuchinata, yumbu ruraicunata, huainayanata, shuhuanatapish manataj saquircacunachu, Diospajmanca manataj cutirircacunachu.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 9:1-21

Peta trublja: prva strahota

1Zatrubi peti anđeo. Ugledam zvijezdu koja je pala s neba na zemlju. Dobila je ključ od zjala Bezdana. 2Kad ga otvori, iz njega sukne dim kao iz goleme peći te zamrači sunce i zrak.

3Iz dima pak iziđu skakavci koji mogu bosti poput štipavaca. 4Dobili su zapovijed da ne ude travi ni biljkama ni drveću, već da napadaju ljude koji nemaju Božji pečat na čelu. 5Ne smiju ubijati ljude, nego ih samo mučiti pet mjeseci. Bol koju nanose slična je boli od uboda štipavca. 6U te će dane ljudi tražiti smrt, ali ju neće naći, željet će umrijeti, ali će smrt bježati od njih!

7Skakavci izgledaju poput konja spremnih za borbu. Na glavama im zlatni vijenci, a lica poput ljudskih. 8Kosa im duga kao u žena, a zubi poput lavljih. 9Imaju na sebi željezni oklop, a šum je njihovih krila poput štropota cijele vojske bojnih kola koja juri u boj. 10Repovima mogu bosti poput štipavaca, žalcima mučiti ljude pet mjeseci. 11Vođa im je anđeo Bezdana. Na hebrejskome se zove Abadon, a na grčkome Apolion—Uništavač.

12Jedna strahota prolazi, ali za njom, evo, dolaze druge dvije!

Šesta trublja: druga strahota

13Zatrubi šesti anđeo. Začujem glas iz rogova zlatnoga žrtvenika pred Bogom. 14Govorio je šestom anđelu koji je imao trublju: “Oslobodi onu četvoricu anđela svezanih na velikoj rijeci Eufratu!” 15I odriješena su četiri anđela spremna za taj čas, dan, mjesec i godinu da pobiju trećinu svih ljudi na zemlji. 16Broj konjaničkih četa iznosio je dvjesto milijuna—čuo sam koliko ih ima.

17U viđenju sam vidio konje i jahače na njima. Imali su na sebi oklope ognjene, plavetne i sumpornožute boje. Glave konja bile su poput lavljih, a iz usta su im sukljali oganj, dim i sumpor. 18Trećina ljudi na zemlji poginula je od tih triju pošasti—ognja, dima i sumpora što su konjima sukljali iz usta. 19Snaga tih konja nije bila samo u ustima već i u repovima. Na njima su imali glave poput zmijskih, koje su udile ljudima.

20Preostali ljudi, koji nisu poginuli od tih zala, ipak se nisu htjeli obratiti od zlih djela. I dalje su se klanjali zlodusima i idolima—načinjenima od zlata, srebra, mjedi, kamena ili drva—idolima koji ne vide, ne čuju i ne hodaju. 21Nisu se pokajali za svoja ubojstva, ni vračanja, ni blud, ni krađe.