Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 7:1-17

144.000 Israelcunatami sellashca

1Chaicunata ricushca qʼuipaca, cai pacha chuscu esquinapi chuscu angelcuna shayacujtami ricurcani. Paicunaca, cai pacha allpaman, mama cucha yacuman, yuracunamanpish ima huaira ama pʼucuchunmi, huaira shamuna chuscu esquinacunapi jarcacurcacuna. 2Causacuj Taita Diospaj sellota apashca shujtaj angeltapishmi, inti llujshin ladomanta huichiyajta ricurcani. Chai angelca, cai pachata, mama cucha yacuta llaquichichun cachashca, caishuj chuscu angelcunatami sinchita caparishpa, 3cashna nirca: «¡Ñucanchij Taita Diosta servijcunata frentepi señalta ñucanchij churangacamaca, cai pachatapish, mama cucha yacutapish, yuracunatapish amaraj ima llaquita ruraichijchu!» nircami.

4Chai huashaca sellashcacunamanta huillajpimi, mashna cashcata uyarcani: ‘Yaya Israelpaj chunga ishqui churicunamanta mirarishca tucui aillucunamantaca, 144.000 sellashcacunami’ nijtami uyarcani.

5Judapaj aillumanta 12.000ta,

Rubenpaj aillumanta 12.000ta.

Gadpaj aillumanta 12.000ta,

6Aserpaj aillumanta 12.000ta,

Neftalipaj aillumanta 12.000ta,

Manasespaj aillumanta 12.000ta,

7Simeonpaj aillumanta 12.000ta,

Levipaj aillumanta 12.000ta,

Isacarpaj aillumanta 12.000ta,

8Zabulonpaj aillumanta 12.000ta,

Josepaj aillumanta 12.000ta,

Benjaminpaj aillumanta 12.000tami sellarca.

Yurajlla churashca achcacunatami ricushca

9Chaita ricushca qʼuipaca, pi mana yupaipaj achcacunatami ricurcani. Chaicunaca, tucui llajtacunamanta, chʼican chʼican aillucunamanta, tucui pueblocunamanta, tucui rimaicunamantapishmi carca. Tucui paicunami, jatun tiyarinapi Tiyacujpaj ñaupajpi, Malta Ovejapaj ñaupajpipish, yurajlla churanata churashca, ramoscunata maquipi aisashca shayacurcacuna. 10Paicunaca:

«¡Jatun tiyarinapi tiyacuj ñucanchij Taita Dios-huan,

Malta Ovejahuanmi ñucanchijtaca quishpichirca!» nishpami, sinchita caparircacuna.

11Shinallataj tucui angelcunami jatun tiyarinapaj, yuyajcunapaj, chuscu causaiyujcunapaj muyundijpi shayacurcacuna. Paicunaca, jatun tiyarinapi Tiyacuj Taita Diostami, pambaman tupajta cumurishpa adorarcacuna. 12Paicunaca:

«¡Chashna cachun!

Ñucanchij Taita Diostaca, huiñai huiñaita allimari cangui,

sumajmari cangui, tucuita yachajmari cangui,

pagui nishcamari cangui, jatunmari cangui,

tucui imatapish jahualla rurai tucujmari cangui.

¡Chashna cachun!» nircacunami.

13Chaimantaca, chai yuyajcunamanta shujmi ñucata tapushpaca:

—¿Chai yurajlla churanata churashcacunaca picunataj, maimantataj shamushca canga?— nirca.

14Chashna nijpi ñucaca:

—Quiquinmari yachangui, apu— nijpi, paica cashnami nirca:

—Caicunaca, jatunta llaquichicunmanta llujshimushcacunamari.

Paicunaca churanacunataca, Malta Ovejapaj yahuarpimari tajshashpa yurajllata rurarcacuna.

15Chaimantami paicunaca,

jatun tiyarinapi tiyacuj Taita Diospaj ñaupajpi

tutapish, punllapish Pai Diospaj huasipi Paita servicuncuna.

Paicunataca, jatun tiyarinapi Tiyacujmi,

Paipaj carpa huasipi huaquichinga.

16Paicunaca, ña mana yaricachingachu, mana yacunachingachu, intipish ña

mana ashtahuan rupachingachu,

ima shujtaj tʼitaipish mana tiyangachu.

17Jatun tiyarina chaupipi caj Malta Ovejami,

paicunataca michinga.

Paicunataca, causaita cuj yacucuna llujshicujmanmari ubyachingapaj pushanga.

Taita Diospish paicunapaj ñahuimantaca,

tucui huiquita pʼichangami— nircami.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 7:1-17

Ang 144,000 na Tinatakan Mula sa mga Lahi ng Israel

1Pagkatapos nito, nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng mundo. Pinipigil nila ang apat na hangin upang walang hanging umihip sa lupa, sa dagat o sa alin mang punongkahoy. 2At nakita ko ang isa pang anghel na galing sa silangan na taglay ang pantatak ng buhay na Dios. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Dios ng kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. 3Sinabi niya, “Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punongkahoy hanggaʼt hindi pa natin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Dios.” 4Ayon sa narinig ko, 144,000 ang lahat ng tinatakan mula sa 12 lahi ng Israel.

512,000 mula sa lahi ni Juda;

12,000 mula sa lahi ni Reuben;

12,000 mula sa lahi ni Gad;

612,000 mula sa lahi ni Asher;

12,000 mula sa lahi ni Naftali;

12,000 mula sa lahi ni Manase;

712,000 mula sa lahi ni Simeon;

12,000 mula sa lahi ni Levi;

12,000 mula sa lahi ni Isacar;

812,000 mula sa lahi ni Zebulun;

12,000 mula sa lahi ni Jose;

12,000 mula sa lahi ni Benjamin.

Ang mga Tao sa Harap ng Trono ng Dios

9Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng Tupa. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may mga hawak na palaspas. 10Sumisigaw sila nang malakas, “Purihin ang Dios na nakaupo sa trono, at purihin din ang Tupa dahil iniligtas nila kami sa kaparusahan!” 11Tumayo ang mga anghel sa palibot ng trono, ng mga namumuno, at ng apat na buhay na nilalang. At lumuhod sila sa harap ng trono at sumamba sa Dios. 12Sinabi nila, “Amen! Ang Dios natin ay dapat purihin, sambahin, pasalamatan at parangalan. Nalalaman niya ang lahat, at nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan. Purihin siya magpakailanman! Amen!”

13Tinanong ako ng isa sa 24 na namumuno, “Sino ang mga taong iyon na nakadamit ng puti, at saan sila nanggaling?” 14Sumagot ako, “Hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam.” At sinabi niya sa akin, “Sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap. Nilinis at pinaputi nila ang kanilang mga damit sa pamamagitan ng dugo ng Tupa. 15Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Dios. Naglilingkod sila sa kanya araw at gabi sa kanyang templo. At ang Dios mismo na nakaupo sa kanyang trono ang siyang kumakalinga sa kanila. 16Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli. At hindi na rin mabibilad sa init o mapapaso sa sinag ng araw. 17Sapagkat ang Tupang nasa trono ang magiging pastol nila, at dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay-buhay, at papahirin na ng Dios ang lahat ng luha sa kanilang mga mata.”