Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 7

144.000 Israelcunatami sellashca

1Chaicunata ricushca q'uipaca, cai pacha chuscu esquinapi chuscu angelcuna shayacujtami ricurcani. Paicunaca, cai pacha allpaman, mama cucha yacuman, yuracunamanpish ima huaira ama p'ucuchunmi, huaira shamuna chuscu esquinacunapi jarcacurcacuna. Causacuj Taita Diospaj sellota apashca shujtaj angeltapishmi, inti llujshin ladomanta huichiyajta ricurcani. Chai angelca, cai pachata, mama cucha yacuta llaquichichun cachashca, caishuj chuscu angelcunatami sinchita caparishpa, cashna nirca: «¡Ñucanchij Taita Diosta servijcunata frentepi señalta ñucanchij churangacamaca, cai pachatapish, mama cucha yacutapish, yuracunatapish amaraj ima llaquita ruraichijchu!» nircami.

Chai huashaca sellashcacunamanta huillajpimi, mashna cashcata uyarcani: ‘Yaya Israelpaj chunga ishqui churicunamanta mirarishca tucui aillucunamantaca, 144.000 sellashcacunami’ nijtami uyarcani.

Judapaj aillumanta 12.000ta,

Rubenpaj aillumanta 12.000ta.

Gadpaj aillumanta 12.000ta,

Aserpaj aillumanta 12.000ta,

Neftalipaj aillumanta 12.000ta,

Manasespaj aillumanta 12.000ta,

Simeonpaj aillumanta 12.000ta,

Levipaj aillumanta 12.000ta,

Isacarpaj aillumanta 12.000ta,

Zabulonpaj aillumanta 12.000ta,

Josepaj aillumanta 12.000ta,

Benjaminpaj aillumanta 12.000tami sellarca.

Yurajlla churashca achcacunatami ricushca

Chaita ricushca q'uipaca, pi mana yupaipaj achcacunatami ricurcani. Chaicunaca, tucui llajtacunamanta, ch'ican ch'ican aillucunamanta, tucui pueblocunamanta, tucui rimaicunamantapishmi carca. Tucui paicunami, jatun tiyarinapi Tiyacujpaj ñaupajpi, Malta Ovejapaj ñaupajpipish, yurajlla churanata churashca, ramoscunata maquipi aisashca shayacurcacuna. 10 Paicunaca:

«¡Jatun tiyarinapi tiyacuj ñucanchij Taita Dioshuan,
    Malta Ovejahuanmi ñucanchijtaca quishpichirca!» nishpami, sinchita caparircacuna.

11 Shinallataj tucui angelcunami jatun tiyarinapaj, yuyajcunapaj, chuscu causaiyujcunapaj muyundijpi shayacurcacuna. Paicunaca, jatun tiyarinapi Tiyacuj Taita Diostami, pambaman tupajta cumurishpa adorarcacuna. 12 Paicunaca:

«¡Chashna cachun!
Ñucanchij Taita Diostaca, huiñai huiñaita allimari cangui,
sumajmari cangui, tucuita yachajmari cangui,
pagui nishcamari cangui, jatunmari cangui,
tucui imatapish jahualla rurai tucujmari cangui.
¡Chashna cachun!» nircacunami.

13 Chaimantaca, chai yuyajcunamanta shujmi ñucata tapushpaca:

–¿Chai yurajlla churanata churashcacunaca picunataj, maimantataj shamushca canga?– nircami.

14 Chashna nijpi ñucaca:

–Quiquinmari yachangui, amito– nijpi, paica cashnami nirca:

–Caicunaca, jatunta llaquichicunmanta llujshimushcacunamari.
Paicunaca churanacunataca, Malta Ovejapaj yahuarpimari tajshashpa yurajllata rurarcacuna.
15 Chaimantami paicunaca,
    jatun tiyarinapi tiyacuj Taita Diospaj ñaupajpi
    tutapish, punllapish Pai Diospaj huasipi Paita servicuncuna.
Paicunataca, jatun tiyarinapi Tiyacujmi,
    Paipaj carpa huasipi huaquichinga.
16 Paicunaca, ña mana yaricachingachu, mana yacunachingachu, intipish ña
    mana ashtahuan rupachingachu,
    ima shujtaj t'itaipish mana tiyangachu.
17 Jatun tiyarina chaupipi caj Malta Ovejami,
    paicunataca michinga.
    Paicunataca, causaita cuj yacucuna llujshicujmanmari ubyachingapaj pushanga.
Taita Diospish paicunapaj ñahuimantaca,
    tucui huiquita p'ichangami– nircami.

Slovo na cestu

Zjevení Janovo 7

Označení a záchrana vyvolených (144 000 slouží Bohu)

1Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř světových stran a bránili všem zhoubným vichrům, aby nezuřily na zemi, na moři ani v lesích. Tu se na východě objevil ještě jiný anděl a v ruce držel Boží pečetidlo. Volal na ty čtyři anděly, kteří mohli zadržet nebo rozpoutat všeobecnou zkázu: „Neškoďte zemi, moři ani lesům, dokud neoznačíme na čelech všechny, kdo slouží Bohu!“ A byl oznámen počet těch označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů Izraele, to je po dvanácti tisících z každého z dvanácti kmenů:

5-8 Juda,

Rúben,

Gád,

Ašer,

Neftalí,

Manases,

Šimeón,

Lévi,

Isachar,

Zabulón,

Josef a Benjamín.

Velký zástup

Pak jsem spatřil nesčíslné zástupy lidí všech národů, ras, kmenů i jazyků. Stáli před Božím trůnem a před Beránkem oblečeni do bílých oděvů, s palmovými listy v rukou 10 a hlasitě volali:

„Sláva našemu zachránci,
Bohu Králi a Beránkovi!“

11 Také všichni andělé byli shromážděni kolem trůnu, kolem starců a čtyř bytostí. Poklekli a slavili Boha:

12 „Ano.
Chvála,
sláva a čest našemu Bohu!
Dík jemu,
moudrému,
silnému a mocnému na věky.
Amen!“

13 Jeden z těch čtyřiadvaceti starců se mne zeptal: „Víš, kdo jsou ti lidé v bílých oděvech a odkud přicházejí?“ 14 Odpověděl jsem: „Nevím, pane, pověz mi to.“ Řekl: „To jsou ti, kteří prošli velikým utrpením pro víru. Očistili se od každé poskvrny hříchu Kristovou krví.

15 Teď stojí před Božím trůnem
    a slouží Bohu bez překážek dnem i nocí.
On je bude chránit,
16     nebudou trpět hladem ani žízní,
slunce ani jiný žár jim už neublíží.
17     Beránek je povede,
nasytí a napojí z pramenů životodárné vody
    a Bůh sám jim setře každou slzu z očí.“