Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 7:1-17

144.000 Israelcunatami sellashca

1Chaicunata ricushca qʼuipaca, cai pacha chuscu esquinapi chuscu angelcuna shayacujtami ricurcani. Paicunaca, cai pacha allpaman, mama cucha yacuman, yuracunamanpish ima huaira ama pʼucuchunmi, huaira shamuna chuscu esquinacunapi jarcacurcacuna. 2Causacuj Taita Diospaj sellota apashca shujtaj angeltapishmi, inti llujshin ladomanta huichiyajta ricurcani. Chai angelca, cai pachata, mama cucha yacuta llaquichichun cachashca, caishuj chuscu angelcunatami sinchita caparishpa, 3cashna nirca: «¡Ñucanchij Taita Diosta servijcunata frentepi señalta ñucanchij churangacamaca, cai pachatapish, mama cucha yacutapish, yuracunatapish amaraj ima llaquita ruraichijchu!» nircami.

4Chai huashaca sellashcacunamanta huillajpimi, mashna cashcata uyarcani: ‘Yaya Israelpaj chunga ishqui churicunamanta mirarishca tucui aillucunamantaca, 144.000 sellashcacunami’ nijtami uyarcani.

5Judapaj aillumanta 12.000ta,

Rubenpaj aillumanta 12.000ta.

Gadpaj aillumanta 12.000ta,

6Aserpaj aillumanta 12.000ta,

Neftalipaj aillumanta 12.000ta,

Manasespaj aillumanta 12.000ta,

7Simeonpaj aillumanta 12.000ta,

Levipaj aillumanta 12.000ta,

Isacarpaj aillumanta 12.000ta,

8Zabulonpaj aillumanta 12.000ta,

Josepaj aillumanta 12.000ta,

Benjaminpaj aillumanta 12.000tami sellarca.

Yurajlla churashca achcacunatami ricushca

9Chaita ricushca qʼuipaca, pi mana yupaipaj achcacunatami ricurcani. Chaicunaca, tucui llajtacunamanta, chʼican chʼican aillucunamanta, tucui pueblocunamanta, tucui rimaicunamantapishmi carca. Tucui paicunami, jatun tiyarinapi Tiyacujpaj ñaupajpi, Malta Ovejapaj ñaupajpipish, yurajlla churanata churashca, ramoscunata maquipi aisashca shayacurcacuna. 10Paicunaca:

«¡Jatun tiyarinapi tiyacuj ñucanchij Taita Dios-huan,

Malta Ovejahuanmi ñucanchijtaca quishpichirca!» nishpami, sinchita caparircacuna.

11Shinallataj tucui angelcunami jatun tiyarinapaj, yuyajcunapaj, chuscu causaiyujcunapaj muyundijpi shayacurcacuna. Paicunaca, jatun tiyarinapi Tiyacuj Taita Diostami, pambaman tupajta cumurishpa adorarcacuna. 12Paicunaca:

«¡Chashna cachun!

Ñucanchij Taita Diostaca, huiñai huiñaita allimari cangui,

sumajmari cangui, tucuita yachajmari cangui,

pagui nishcamari cangui, jatunmari cangui,

tucui imatapish jahualla rurai tucujmari cangui.

¡Chashna cachun!» nircacunami.

13Chaimantaca, chai yuyajcunamanta shujmi ñucata tapushpaca:

—¿Chai yurajlla churanata churashcacunaca picunataj, maimantataj shamushca canga?— nirca.

14Chashna nijpi ñucaca:

—Quiquinmari yachangui, apu— nijpi, paica cashnami nirca:

—Caicunaca, jatunta llaquichicunmanta llujshimushcacunamari.

Paicunaca churanacunataca, Malta Ovejapaj yahuarpimari tajshashpa yurajllata rurarcacuna.

15Chaimantami paicunaca,

jatun tiyarinapi tiyacuj Taita Diospaj ñaupajpi

tutapish, punllapish Pai Diospaj huasipi Paita servicuncuna.

Paicunataca, jatun tiyarinapi Tiyacujmi,

Paipaj carpa huasipi huaquichinga.

16Paicunaca, ña mana yaricachingachu, mana yacunachingachu, intipish ña

mana ashtahuan rupachingachu,

ima shujtaj tʼitaipish mana tiyangachu.

17Jatun tiyarina chaupipi caj Malta Ovejami,

paicunataca michinga.

Paicunataca, causaita cuj yacucuna llujshicujmanmari ubyachingapaj pushanga.

Taita Diospish paicunapaj ñahuimantaca,

tucui huiquita pʼichangami— nircami.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 7:1-17

Guds folk ska räddas

1Sedan fick jag se fyra änglar stå vid jordens fyra hörn, och de hindrade de fyra vindarna från att blåsa över jorden, över havet eller mot något träd. 2Jag fick också se en annan ängel komma upp från öster, och han hade med sig den levande Gudens sigill. Han ropade högt till de fyra änglarna, som hade fått makt att skada jorden och havet: 3”Skada inte jorden, havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med ett sigill på pannan.”

4Jag fick höra hur många som hade blivit märkta med sigill. Det var 144 000,7:4 De 144 000 är ett symboliskt tal, 12×12×1 000. Det står antingen för alla troende eller för alla judar som har börjat tro på Jesus som Messias. Se också not till 21:16. och de kom från alla Israels stammar:

512 000 från Judas stam var märkta med sigill,

12 000 från Rubens stam,

12 000 från Gads stam,

612 000 från Ashers stam,

12 000 från Naftalis stam,

12 000 från Manasses7:6 Manasse hörde egentligen till Josefs stam, eftersom han var Josefs son. Men Manasse fick ersätta Dans stam, eftersom de hade blivit avgudadyrkare enligt Dom 18:30. stam,

712 000 från Simons stam,

12 000 från Levis stam,

12 000 från Isaskars stam,

812 000 från Sebulons stam,

12 000 från Josefs stam och

12 000 från Benjamins stam.

Den stora skaran hyllar Gud och Lammet

9Sedan fick jag se en stor skara människor som ingen kunde räkna. De var från alla folk och stammar och länder och språk, och de stod inför tronen och Lammet, klädda i vita dräkter och med palmkvistar i sina händer. 10De ropade högt:

”Frälsningen finns hos vår Gud,

han som sitter på tronen,

och hos Lammet.”

11Alla änglarna stod runt tronen och runt de himmelska ledarna och de fyra levande varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud 12och sa:

”Amen.

Pris, härlighet,

vishet och tacksägelse,

ära, makt och kraft tillhör vår Gud

i all evighet.

Amen.”

13Sedan frågade en av de äldste mig: ”Dessa som är klädda i vita dräkter, vilka är de, och varifrån kommer de?”

14”Min herre”, svarade jag, ”du är den som vet det.”

Då sa han till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina dräkter rena och gjort dem vita i Lammets blod.7:14 De har blivit rättfärdiga inför Gud genom tron på att Jesus tog straffet för människornas synder då han dog och offrade sitt blod. 15Det är därför

de står här inför Guds tron

och tjänar honom dag och natt i hans tempel.

Han som sitter på tronen

ska slå upp sitt tält över dem.

16De ska aldrig mer gå hungriga eller törstiga,

och varken solen

eller någon annan brännande hetta ska skada dem.

17För Lammet, som står mitt för tronen,

ska vara deras herde

och leda dem till källorna med livets vatten7:17 Livets vatten är en bild på det eviga livet. Jfr Ps 36:10..

Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.”