Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 7:1-17

144.000 Israelcunatami sellashca

1Chaicunata ricushca qʼuipaca, cai pacha chuscu esquinapi chuscu angelcuna shayacujtami ricurcani. Paicunaca, cai pacha allpaman, mama cucha yacuman, yuracunamanpish ima huaira ama pʼucuchunmi, huaira shamuna chuscu esquinacunapi jarcacurcacuna. 2Causacuj Taita Diospaj sellota apashca shujtaj angeltapishmi, inti llujshin ladomanta huichiyajta ricurcani. Chai angelca, cai pachata, mama cucha yacuta llaquichichun cachashca, caishuj chuscu angelcunatami sinchita caparishpa, 3cashna nirca: «¡Ñucanchij Taita Diosta servijcunata frentepi señalta ñucanchij churangacamaca, cai pachatapish, mama cucha yacutapish, yuracunatapish amaraj ima llaquita ruraichijchu!» nircami.

4Chai huashaca sellashcacunamanta huillajpimi, mashna cashcata uyarcani: ‘Yaya Israelpaj chunga ishqui churicunamanta mirarishca tucui aillucunamantaca, 144.000 sellashcacunami’ nijtami uyarcani.

5Judapaj aillumanta 12.000ta,

Rubenpaj aillumanta 12.000ta.

Gadpaj aillumanta 12.000ta,

6Aserpaj aillumanta 12.000ta,

Neftalipaj aillumanta 12.000ta,

Manasespaj aillumanta 12.000ta,

7Simeonpaj aillumanta 12.000ta,

Levipaj aillumanta 12.000ta,

Isacarpaj aillumanta 12.000ta,

8Zabulonpaj aillumanta 12.000ta,

Josepaj aillumanta 12.000ta,

Benjaminpaj aillumanta 12.000tami sellarca.

Yurajlla churashca achcacunatami ricushca

9Chaita ricushca qʼuipaca, pi mana yupaipaj achcacunatami ricurcani. Chaicunaca, tucui llajtacunamanta, chʼican chʼican aillucunamanta, tucui pueblocunamanta, tucui rimaicunamantapishmi carca. Tucui paicunami, jatun tiyarinapi Tiyacujpaj ñaupajpi, Malta Ovejapaj ñaupajpipish, yurajlla churanata churashca, ramoscunata maquipi aisashca shayacurcacuna. 10Paicunaca:

«¡Jatun tiyarinapi tiyacuj ñucanchij Taita Dios-huan,

Malta Ovejahuanmi ñucanchijtaca quishpichirca!» nishpami, sinchita caparircacuna.

11Shinallataj tucui angelcunami jatun tiyarinapaj, yuyajcunapaj, chuscu causaiyujcunapaj muyundijpi shayacurcacuna. Paicunaca, jatun tiyarinapi Tiyacuj Taita Diostami, pambaman tupajta cumurishpa adorarcacuna. 12Paicunaca:

«¡Chashna cachun!

Ñucanchij Taita Diostaca, huiñai huiñaita allimari cangui,

sumajmari cangui, tucuita yachajmari cangui,

pagui nishcamari cangui, jatunmari cangui,

tucui imatapish jahualla rurai tucujmari cangui.

¡Chashna cachun!» nircacunami.

13Chaimantaca, chai yuyajcunamanta shujmi ñucata tapushpaca:

—¿Chai yurajlla churanata churashcacunaca picunataj, maimantataj shamushca canga?— nirca.

14Chashna nijpi ñucaca:

—Quiquinmari yachangui, apu— nijpi, paica cashnami nirca:

—Caicunaca, jatunta llaquichicunmanta llujshimushcacunamari.

Paicunaca churanacunataca, Malta Ovejapaj yahuarpimari tajshashpa yurajllata rurarcacuna.

15Chaimantami paicunaca,

jatun tiyarinapi tiyacuj Taita Diospaj ñaupajpi

tutapish, punllapish Pai Diospaj huasipi Paita servicuncuna.

Paicunataca, jatun tiyarinapi Tiyacujmi,

Paipaj carpa huasipi huaquichinga.

16Paicunaca, ña mana yaricachingachu, mana yacunachingachu, intipish ña

mana ashtahuan rupachingachu,

ima shujtaj tʼitaipish mana tiyangachu.

17Jatun tiyarina chaupipi caj Malta Ovejami,

paicunataca michinga.

Paicunataca, causaita cuj yacucuna llujshicujmanmari ubyachingapaj pushanga.

Taita Diospish paicunapaj ñahuimantaca,

tucui huiquita pʼichangami— nircami.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 7:1-17

Bog će sačuvati svoj narod

1Ugledam zatim četiri anđela kako stoje na četirima krajevima zemlje zadržavajući četiri vjetra da ne zapušu ni zemljom, ni morem, ni kojim drvetom. 2Ugledam zatim još jednog anđela kako dolazi s istoka noseći pečat živoga Boga. On glasno dovikne četvorici anđela koji su dobili vlast da naude zemlji i moru: 3“Čekajte! Ne udite ni zemlji, ni moru, ni drveću dok ne stavimo pečat na čelo slugama našega Boga!”

4Čuo sam koliko ih je opečaćeno: sto četrdeset četiri tisuće iz svih dvanaest izraelskih plemena:

5iz Judina plemena dvanaest tisuća,

iz Rubenova plemena dvanaest tisuća,

iz Gadova plemena dvanaest tisuća,

6iz Ašerova plemena dvanaest tisuća,

iz Naftalijeva plemena dvanaest tisuća,

iz Manašeova plemena dvanaest tisuća,

7iz Šimunova plemena dvanaest tisuća,

iz Levijeva plemena dvanaest tisuća,

iz Jisakarova plemena dvanaest tisuća,

8iz Zebulonova plemena dvanaest tisuća,

iz Josipova plemena dvanaest tisuća

i iz Benjaminova dvanaest tisuća.

Slavljenje golemog mnoštva

9Ugledam zatim veliko, neizbrojivo mnoštvo iz svakoga naroda i plemena, puka i jezika, kako stoji ispred prijestolja i ispred Jaganjca u bijelim haljinama, s palmama u rukama. 10Glasno viču: “Spasenje je djelo našega Boga, koji sjedi na prijestolju, i Jaganjca!”

11Svi anđeli koji su stajali oko prijestolja, starješina i četiriju bića padnu ničice pred prijestoljem, licem prema zemlji, 12te se poklone Bogu govoreći:

“Amen! Blagoslov i slava,

i mudrost,

i hvala i čast,

i moć i sila

pripadaju našemu Bogu

u vijeke vjekova. Amen.”

13Jedan od starješina me upita: “Znaš li tko su ti odjeveni u bijele haljine i odakle dolaze?”

14“Ne znam, gospodine”, odgovorim. “Ti znaš.”

“To su oni koji dolaze iz velike nevolje. Oprali su svoje haljine u Jaganjčevoj krvi i ubijelili ih. 15Zato stoje pred Božjim prijestoljem i danonoćno mu služe u hramu. Onaj koji sjedi na prijestolju živjet će s njima i zakriliti ih. 16Nikad više neće biti gladni ni žedni, neće ih više moriti sunce ni žega. 17Jer Jaganjac koji stoji ispred prijestolja bit će im Pastir. Vodit će ih na izvore vode života. Bog će otrti svaku suzu s njihovih očiju.”