Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 6:1-17

Canchis sellocunatami pascashca

1Malta Ovejataca, punta sellashcata anchuchishpa, pillushca carata pascajtami ricurcani. Chaita pascajpica, chai causaiyuj chuscucunamanta shujca, cʼulun nij shina uyarishpami: «Shamui ricungui» nirca.

2Chashna nijpi ricushpaca, shuj yurajlla caballotami ricurcani. Chai caballopi tiyacujca, shuj arcotami charicurca. Paimanca, shuj coronatami curcacuna. Paica, ñami mishashca carca, ashtahuan mishangapajmi llujshirca.

3Puntapaj cati sellashcata Malta Oveja pascajpica, puntapaj cati causaiyujmi: «¡Shamui ricungui!» nishpa uyarirca.

4Ñuca ricucujpimi, shujtaj pucajlla caballo llujshirca. Chai caballopi tiyacujmanca, tucui cai pachamanta sumaj causaita anchuchi tucunatapish, caishuj chaishuj huañuchinacuipi churai tucunatapish cushpami, shuj jatun espadatapish curca.

5Ishquipaj cati sellashcata pascajpica, ishquipaj cati causaiyujmi:

«¡Shamui ricungui!» nishpa uyarirca. Shina nijpi ricushpaca, shuj yanajlla caballotami ñapish ricurcani. Chai caballopi tiyacujca, shuj balanzata maquipi apashcami carca. 6Chai chuscu causaiyujcunapaj chaupimantaca: «Ishqui libra trigota, shuj denariopi, sujta libra cebadata shuj denariopi cʼatungui. Ashtahuanpish aceiteta, vinotaca ama imata ruranguichu» nijtami uyarcani.

7Quimsapaj cati sellashcata pascajpica, quimsapaj cati causaiyujtami: «Shamui, ricungui» nishpa uyarirca. 8Ñuca ricushpaca, ¡shuj quillujlla caballotami ricurcani! Chai caballopi tiyacujca, Huañui shutimi carca. Hadesmi, paita catishpa llujshirca. Chai ishquimanca, cai pachata chuscupi chaupishca shuj partetaca, jatun macanacuicunahuanpish, yaricaicunahuanpish, jatun ungüihuanpish, cai pacha millai animalcunahuanpish huañuchi tucunatami curca.

9Chuscupaj cati sellashcata pascajpica, altar ucupica almacunatami ricurcani. Paicunaca, Diospaj Shimita huillashcamantapish, huillashca shina causashcamantapish, huañuchishcacunami carca. 10Paicunami, sinchita caparishpa, cashna nirca: «Mandaj, Jucha Illaj, cashcata Huillaj Dioslla, ñucanchij yahuarta jichaj, cai pacha runacunataca, ¿maicamataj mana llaquichishpa shuyacunguillari?» nircacunami. 11Paicunamanca, yurajlla churanata cushpami: ‘Ashacama samacuichijraj. Cancuna shinallataj Cristota servicuj shujtaj crijcunata cancunata shinallatajmi huañuchingacuna. Paicunata mashnacunata huañuchina cashca pajtangacama shuyaichijlla’ nircami.

12Pichcapaj cati sellashcata pascajta ñuca ricucujpica, allpami manchanayajta chujchurca. Llaquihuan cashpa yanajlla churanata churaj shinami, intipish yanajlla tucurca. Lunapish, tucuimi yahuar shina pucajlla tucurca. 13Jahua pachamanta luźerocunapish, jatun huaira shamushpa higota chaspijpi, higo granocuna chajchurij shinami cai pachaman urmarca. 14Jahua pachapish, cara pillurij shinami chingarirca. Urcucunapish, yacu chaupipi tiyaj allpacunapish, tucuimi paicuna maipi tiyacushcamanta anchurca.

15Chashna tucujpica, cai pachapi jatun mandajcunapish, jatun yachajcunapish, achcata charijcunapish, soldadocunapish, shujtaj mandajcunapish, servijcunapish, mana servishpa causajcunapish jatun jutcucunapi, urcu chaupi jatun rumi cʼacunapimi miticurcacuna. 16Chai ucucunapi tiyarishpami, chai urcucunatapish, jatun rumicunatapish: «¡Ñucanchij jahuapi urmaichigari, jatun tiyarinapi Tiyacujpaj ñaupajmantapish, Malta Oveja pʼiñarishpa cachacuj jatun llaquicunamantapish pacahuaichigari. 17Pai pʼiñarishpa, jatunta llaquichina punllamari ña chayamushca! Cai jatun llaquipica, ¿pitaj shayacuillapish tucungari?» nircacunami.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 6:1-17

Ang mga Selyo

1Nakita kong tinanggal ng Tupa ang una sa pitong selyo ng nakarolyong kasulatan. At narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa apat na buhay na nilalang: “Halika!” ang sabi niya. 2Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona. At umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma.

3Nang tanggalin ng Tupa ang ikalawang selyo, narinig kong sinabi ng ikalawang buhay na nilalang, “Halika!” 4At lumitaw ang isang pulang kabayo. Ang nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpatayan ang mga tao.

5Nang tanggalin ng Tupa ang ikatlong selyo, narinig kong sinabi ng ikatlong buhay na nilalang, “Halika!” At nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan. 6May narinig akong parang tinig mula sa apat na buhay na nilalang. At sinabi sa nakasakay sa kabayo, “Itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng isang kilo ng harinang trigo ay dapat isang araw na sahod, at ganoon din ang presyo ng tatlong kilo ng harinang sebada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak!”

7Nang tanggalin ng Tupa ang ikaapat na selyo, narinig kong sinabi ng ikaapat na buhay na nilalang, “Halika!” 8At nakita ko ang isang maputlang kabayo. Ang pangalan ng nakasakay ay Kamatayan, at kasunod nito ang Hades.6:8 Hades: Ang ibig sabihin, lugar ng mga patay. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ang ikaapat na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit at mababangis na hayop.

9Nang tanggalin ng Tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Dios. 10Sumisigaw sila nang malakas, “Panginoong Makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin?” 11Bawat isa sa kanilaʼy binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay nang kaunti pang panahon, hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Dios, na papatayin ding tulad nila.

12Nang tanggalin ng Tupa ang ikaanim na selyo, lumindol nang malakas. Nagdilim ang araw na kasing-itim ng damit-panluksa, at pumula ang buwan na kasimpula ng dugo. 13Nahulog sa lupa ang mga bituin, na parang mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malakas na hangin. 14Naalis ang langit na parang binilot na papel, at naalis din ang mga bundok at isla sa kinalalagyan nila. 15Nagtago sa mga kweba at sa malalaking bato sa kabundukan ang mga hari, mga namumuno, mga opisyal ng mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan, at ang lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi. 16Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, “Tabunan ninyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha ng nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit ng Tupa. 17Sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao, at walang sinumang makakapigil sa kanila.”