Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 6:1-17

Canchis sellocunatami pascashca

1Malta Ovejataca, punta sellashcata anchuchishpa, pillushca carata pascajtami ricurcani. Chaita pascajpica, chai causaiyuj chuscucunamanta shujca, cʼulun nij shina uyarishpami: «Shamui ricungui» nirca.

2Chashna nijpi ricushpaca, shuj yurajlla caballotami ricurcani. Chai caballopi tiyacujca, shuj arcotami charicurca. Paimanca, shuj coronatami curcacuna. Paica, ñami mishashca carca, ashtahuan mishangapajmi llujshirca.

3Puntapaj cati sellashcata Malta Oveja pascajpica, puntapaj cati causaiyujmi: «¡Shamui ricungui!» nishpa uyarirca.

4Ñuca ricucujpimi, shujtaj pucajlla caballo llujshirca. Chai caballopi tiyacujmanca, tucui cai pachamanta sumaj causaita anchuchi tucunatapish, caishuj chaishuj huañuchinacuipi churai tucunatapish cushpami, shuj jatun espadatapish curca.

5Ishquipaj cati sellashcata pascajpica, ishquipaj cati causaiyujmi:

«¡Shamui ricungui!» nishpa uyarirca. Shina nijpi ricushpaca, shuj yanajlla caballotami ñapish ricurcani. Chai caballopi tiyacujca, shuj balanzata maquipi apashcami carca. 6Chai chuscu causaiyujcunapaj chaupimantaca: «Ishqui libra trigota, shuj denariopi, sujta libra cebadata shuj denariopi cʼatungui. Ashtahuanpish aceiteta, vinotaca ama imata ruranguichu» nijtami uyarcani.

7Quimsapaj cati sellashcata pascajpica, quimsapaj cati causaiyujtami: «Shamui, ricungui» nishpa uyarirca. 8Ñuca ricushpaca, ¡shuj quillujlla caballotami ricurcani! Chai caballopi tiyacujca, Huañui shutimi carca. Hadesmi, paita catishpa llujshirca. Chai ishquimanca, cai pachata chuscupi chaupishca shuj partetaca, jatun macanacuicunahuanpish, yaricaicunahuanpish, jatun ungüihuanpish, cai pacha millai animalcunahuanpish huañuchi tucunatami curca.

9Chuscupaj cati sellashcata pascajpica, altar ucupica almacunatami ricurcani. Paicunaca, Diospaj Shimita huillashcamantapish, huillashca shina causashcamantapish, huañuchishcacunami carca. 10Paicunami, sinchita caparishpa, cashna nirca: «Mandaj, Jucha Illaj, cashcata Huillaj Dioslla, ñucanchij yahuarta jichaj, cai pacha runacunataca, ¿maicamataj mana llaquichishpa shuyacunguillari?» nircacunami. 11Paicunamanca, yurajlla churanata cushpami: ‘Ashacama samacuichijraj. Cancuna shinallataj Cristota servicuj shujtaj crijcunata cancunata shinallatajmi huañuchingacuna. Paicunata mashnacunata huañuchina cashca pajtangacama shuyaichijlla’ nircami.

12Pichcapaj cati sellashcata pascajta ñuca ricucujpica, allpami manchanayajta chujchurca. Llaquihuan cashpa yanajlla churanata churaj shinami, intipish yanajlla tucurca. Lunapish, tucuimi yahuar shina pucajlla tucurca. 13Jahua pachamanta luźerocunapish, jatun huaira shamushpa higota chaspijpi, higo granocuna chajchurij shinami cai pachaman urmarca. 14Jahua pachapish, cara pillurij shinami chingarirca. Urcucunapish, yacu chaupipi tiyaj allpacunapish, tucuimi paicuna maipi tiyacushcamanta anchurca.

15Chashna tucujpica, cai pachapi jatun mandajcunapish, jatun yachajcunapish, achcata charijcunapish, soldadocunapish, shujtaj mandajcunapish, servijcunapish, mana servishpa causajcunapish jatun jutcucunapi, urcu chaupi jatun rumi cʼacunapimi miticurcacuna. 16Chai ucucunapi tiyarishpami, chai urcucunatapish, jatun rumicunatapish: «¡Ñucanchij jahuapi urmaichigari, jatun tiyarinapi Tiyacujpaj ñaupajmantapish, Malta Oveja pʼiñarishpa cachacuj jatun llaquicunamantapish pacahuaichigari. 17Pai pʼiñarishpa, jatunta llaquichina punllamari ña chayamushca! Cai jatun llaquipica, ¿pitaj shayacuillapish tucungari?» nircacunami.

Słowo Życia

Apokalipsa 6:1-17

Złamanie sześciu pieczęci

1Następnie zobaczyłem, że Baranek złamał pierwszą pieczęć, i usłyszałem, jak jedna z czterech istot zawołała: „Ruszaj!”. Okrzyk ten był tak głośny, jak huk pioruna. 2I zobaczyłem jeźdźca na białym koniu. Na głowie miał wieniec, a w ręku trzymał łuk. Wyruszył, aby odnieść kolejne zwycięstwo.

3Gdy Baranek złamał drugą pieczęć, usłyszałem głos drugiej istoty: „Ruszaj!”. 4I pojawił się koń ognistoczerwony. Jego jeździec dostał do ręki miecz i wyruszył, aby odebrać ziemi pokój i sprawić, że ludzie będą się nawzajem zabijać.

5Gdy Baranek złamał trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia istota powiedziała: „Ruszaj!”. I zobaczyłem czarnego konia oraz jego jeźdźca, który trzymał w ręku wagę. 6Następnie usłyszałem głos dobiegający od czterech istot: „Dzień pracy to bochenek chleba lub trzy kilo mąki. Nie marnuj oliwy i wina”.

7Gdy złamał czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej istoty: „Ruszaj!”. 8I zobaczyłem sinozielonego konia. Ten, który na nim siedział, miał na imię Śmierć i reprezentował krainę zmarłych. Dano mu władzę nad jedną czwartą ziemi, aby zsyłał na ludzi śmierć. Jedni mieli zginąć w walce, inni—umrzeć z głodu lub z powodu epidemiami, jeszcze inni—rozszarpani przez dzikie zwierzęta.

9Gdy Baranek złamał piątą pieczęć, zobaczyłem ołtarz, a poniżej niego—dusze ludzi, którzy zostali zamordowani za to, że byli posłuszni słowu Bożemu i opowiadali innym o Chrystusie. 10Głośno wołali oni: „Święty Panie, jedyny i prawdziwy Władco, kiedy ukarzesz tych, którzy nas zamordowali?!”. 11Wszystkim im dano białe szaty i powiedziano, żeby odpoczęli i przez krótki czas zaczekali, aż dołączą do nich ich przyjaciele, którzy również służą Panu, i—podobnie jak oni—również zostaną zamordowani.

12Gdy zobaczyłem, że Baranek złamał szóstą pieczęć, rozpoczęło się ogromne trzęsienie ziemi. Słońce straciło swój blask, jakby ktoś zasłonił je czarną płachtą, a księżyc stał się krwawoczerwony. 13Gwiazdy zaś spadały na ziemię jak owoce z targanego wichurą drzewa. 14Nagle zniknęło niebo—jakby było zwojem papirusu, który został przez kogoś zwinięty. Góry i wyspy zostały przesunięte ze swoich miejsc. 15Przywódcy i władcy świata, wybitni dowódcy, najbogatsi i najbardziej wpływowi ludzie—wszyscy oni, razem z niewolnikami, poukrywali się w jaskiniach i grotach, 16marząc tylko o tym, aby zasypały ich przewracające się góry i spadające skały. W ten sposób chcieli bowiem ukryć się przed obliczem Tego, który zasiada na tronie, oraz przed gniewem Baranka. 17Nadszedł bowiem wielki dzień Ich gniewu i nikt nie był w stanie uciec przed Ich sądem.