Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 6:1-17

Canchis sellocunatami pascashca

1Malta Ovejataca, punta sellashcata anchuchishpa, pillushca carata pascajtami ricurcani. Chaita pascajpica, chai causaiyuj chuscucunamanta shujca, cʼulun nij shina uyarishpami: «Shamui ricungui» nirca.

2Chashna nijpi ricushpaca, shuj yurajlla caballotami ricurcani. Chai caballopi tiyacujca, shuj arcotami charicurca. Paimanca, shuj coronatami curcacuna. Paica, ñami mishashca carca, ashtahuan mishangapajmi llujshirca.

3Puntapaj cati sellashcata Malta Oveja pascajpica, puntapaj cati causaiyujmi: «¡Shamui ricungui!» nishpa uyarirca.

4Ñuca ricucujpimi, shujtaj pucajlla caballo llujshirca. Chai caballopi tiyacujmanca, tucui cai pachamanta sumaj causaita anchuchi tucunatapish, caishuj chaishuj huañuchinacuipi churai tucunatapish cushpami, shuj jatun espadatapish curca.

5Ishquipaj cati sellashcata pascajpica, ishquipaj cati causaiyujmi:

«¡Shamui ricungui!» nishpa uyarirca. Shina nijpi ricushpaca, shuj yanajlla caballotami ñapish ricurcani. Chai caballopi tiyacujca, shuj balanzata maquipi apashcami carca. 6Chai chuscu causaiyujcunapaj chaupimantaca: «Ishqui libra trigota, shuj denariopi, sujta libra cebadata shuj denariopi cʼatungui. Ashtahuanpish aceiteta, vinotaca ama imata ruranguichu» nijtami uyarcani.

7Quimsapaj cati sellashcata pascajpica, quimsapaj cati causaiyujtami: «Shamui, ricungui» nishpa uyarirca. 8Ñuca ricushpaca, ¡shuj quillujlla caballotami ricurcani! Chai caballopi tiyacujca, Huañui shutimi carca. Hadesmi, paita catishpa llujshirca. Chai ishquimanca, cai pachata chuscupi chaupishca shuj partetaca, jatun macanacuicunahuanpish, yaricaicunahuanpish, jatun ungüihuanpish, cai pacha millai animalcunahuanpish huañuchi tucunatami curca.

9Chuscupaj cati sellashcata pascajpica, altar ucupica almacunatami ricurcani. Paicunaca, Diospaj Shimita huillashcamantapish, huillashca shina causashcamantapish, huañuchishcacunami carca. 10Paicunami, sinchita caparishpa, cashna nirca: «Mandaj, Jucha Illaj, cashcata Huillaj Dioslla, ñucanchij yahuarta jichaj, cai pacha runacunataca, ¿maicamataj mana llaquichishpa shuyacunguillari?» nircacunami. 11Paicunamanca, yurajlla churanata cushpami: ‘Ashacama samacuichijraj. Cancuna shinallataj Cristota servicuj shujtaj crijcunata cancunata shinallatajmi huañuchingacuna. Paicunata mashnacunata huañuchina cashca pajtangacama shuyaichijlla’ nircami.

12Pichcapaj cati sellashcata pascajta ñuca ricucujpica, allpami manchanayajta chujchurca. Llaquihuan cashpa yanajlla churanata churaj shinami, intipish yanajlla tucurca. Lunapish, tucuimi yahuar shina pucajlla tucurca. 13Jahua pachamanta luźerocunapish, jatun huaira shamushpa higota chaspijpi, higo granocuna chajchurij shinami cai pachaman urmarca. 14Jahua pachapish, cara pillurij shinami chingarirca. Urcucunapish, yacu chaupipi tiyaj allpacunapish, tucuimi paicuna maipi tiyacushcamanta anchurca.

15Chashna tucujpica, cai pachapi jatun mandajcunapish, jatun yachajcunapish, achcata charijcunapish, soldadocunapish, shujtaj mandajcunapish, servijcunapish, mana servishpa causajcunapish jatun jutcucunapi, urcu chaupi jatun rumi cʼacunapimi miticurcacuna. 16Chai ucucunapi tiyarishpami, chai urcucunatapish, jatun rumicunatapish: «¡Ñucanchij jahuapi urmaichigari, jatun tiyarinapi Tiyacujpaj ñaupajmantapish, Malta Oveja pʼiñarishpa cachacuj jatun llaquicunamantapish pacahuaichigari. 17Pai pʼiñarishpa, jatunta llaquichina punllamari ña chayamushca! Cai jatun llaquipica, ¿pitaj shayacuillapish tucungari?» nircacunami.

Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 6:1-17

Ang Paghukas sang mga Selyo sa Kasulatan

1Nakita ko dayon ang Karnero nga nagahukas sang premiro sa pito ka selyo sa linukot nga kasulatan. Kag nabatian ko nga naghambal ang isa sa apat ka buhi nga mga tinuga. Ang iya tingog daw sa daguob. Siling niya, “Dali!” 2Pagtan-aw ko, nakita ko ang isa ka puti nga kabayo. Ang nagasakay sini may ginauyatan nga pana. Ginhatagan siya sing korona kag ginpadalagan niya dayon ang iya kabayo kag sige ang iya pagpangdaog.

3Pagkatapos sadto, ginhukas sang Karnero ang ikaduha nga selyo sang kasulatan. Kag nabatian ko nga nagsiling ang ikaduha nga buhi nga tinuga, “Dali!” 4Kag nagguwa ang pula nga kabayo. Ang nagasakay sini ginhatagan sing dako nga espada, kag ginhatagan man siya sing gahom agod magdala sang gira sa duta, agod magpinatyanay ang mga tawo.

5Paghukas sang Karnero sang ikatatlo nga selyo, nabatian ko ang ikatatlo nga buhi nga tinuga nga nagsiling, “Dali!” Kag nakita ko ang itom nga kabayo. Ang nagasakay sini may ginauyatan nga kilohan. 6Pagkatapos may nabatian ako nga daw sa tingog nga halin sa apat ka buhi nga mga tinuga nga nagasiling, “Pamahala ang ila pagkaon. Ang bili sang tatlo ka litse nga harina nga trigo bali isa ka adlaw nga suhol, kag ang isa ka gantang nga harina nga barley6:6 barley: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. bali isa man ka adlaw nga suhol. Pero indi pagpataasi ang mantika kag ang bino!”

7Pagkatapos sadto ginhukas dayon sang Karnero ang ikaapat nga selyo kag nabatian ko ang ikaapat nga buhi nga tinuga nga nagsiling, “Dali!” 8Kag nakita ko ang isa ka malapsi nga kabayo. Ang nagasakay sini gin-ngalanan nga Kamatayon, kag ang Hades6:8 Hades: buot silingon, lugar sang mga patay. nagasunod sa iya. Ginhatagan sila nga duha sang gahom agod pamatyon ang ikaapat nga parte sang mga tawo sa kalibutan paagi sa gira, gutom, mga balatian, kag mapintas nga mga sapat sa kalibutan.

9Ginhukas dayon sang Karnero ang ikalima nga selyo. Kag nakita ko sa idalom sang halaran ang mga kalag sadtong mga tawo nga ginpamatay tungod sa ila pagwali sang pulong sang Dios. 10Nagsinggit sila sing mabaskog, “Ginoo nga Makagagahom, balaan kag masaligan! San-o mo pa bala hukman kag silutan ang mga tawo sa kalibutan tungod sang ila pagpatay sa amon?” 11Ang kada isa sa ila ginhatagan sing malaba nga bayo nga puti, kag ginsilingan sila nga maghulat-hulat lang anay hasta makompleto ang kadamuon sang ila mga utod kag mga kaupod nga mga alagad sang Dios nga pagapatyon man pareho sa ila.

12Karon, ang ikaanom na nga selyo ang ginhukas sang Karnero. Pagkahukas sini, naglinog dayon sing mabaskog. Nag-itom ang adlaw pareho sang itom gid nga panapton, kag nagpula ang bulan pareho sang dugo. 13Nagkalahulog sa duta ang mga bituon sa langit nga daw sa mga ulihi nga bunga sang kahoy nga higera nga nagakalahulog kon huyupon sang mabaskog nga hangin. 14Nadula ang langit nga daw sa papel nga ginlukot, kag nagkalakuha ang mga bukid kag mga isla sa ila puwesto. 15Dayon nagpanago sa mga kuweba kag sa idalom sang dalagko nga mga bato sa mga bukid ang mga hari sa kalibutan, ang mga manugdumala, ang mga opisyal sang mga soldado, ang mga manggaranon, ang mga gamhanan, kag ang tanan nga klase sang tawo, ulipon ukon indi. 16Nagsiling sila sa mga bukid kag sa mga bato, “Tiphagi ninyo kami kag tabuni agod indi kami makita sang nagapungko sa trono kag agod makaluwas kami sa kaakig sang Karnero. 17Tungod kay nag-abot na ang adlaw nga ipaagom nila ang ila kaakig sa mga tawo, kag wala gid sing may makakontra sa ila.”