Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 6:1-17

Canchis sellocunatami pascashca

1Malta Ovejataca, punta sellashcata anchuchishpa, pillushca carata pascajtami ricurcani. Chaita pascajpica, chai causaiyuj chuscucunamanta shujca, cʼulun nij shina uyarishpami: «Shamui ricungui» nirca.

2Chashna nijpi ricushpaca, shuj yurajlla caballotami ricurcani. Chai caballopi tiyacujca, shuj arcotami charicurca. Paimanca, shuj coronatami curcacuna. Paica, ñami mishashca carca, ashtahuan mishangapajmi llujshirca.

3Puntapaj cati sellashcata Malta Oveja pascajpica, puntapaj cati causaiyujmi: «¡Shamui ricungui!» nishpa uyarirca.

4Ñuca ricucujpimi, shujtaj pucajlla caballo llujshirca. Chai caballopi tiyacujmanca, tucui cai pachamanta sumaj causaita anchuchi tucunatapish, caishuj chaishuj huañuchinacuipi churai tucunatapish cushpami, shuj jatun espadatapish curca.

5Ishquipaj cati sellashcata pascajpica, ishquipaj cati causaiyujmi:

«¡Shamui ricungui!» nishpa uyarirca. Shina nijpi ricushpaca, shuj yanajlla caballotami ñapish ricurcani. Chai caballopi tiyacujca, shuj balanzata maquipi apashcami carca. 6Chai chuscu causaiyujcunapaj chaupimantaca: «Ishqui libra trigota, shuj denariopi, sujta libra cebadata shuj denariopi cʼatungui. Ashtahuanpish aceiteta, vinotaca ama imata ruranguichu» nijtami uyarcani.

7Quimsapaj cati sellashcata pascajpica, quimsapaj cati causaiyujtami: «Shamui, ricungui» nishpa uyarirca. 8Ñuca ricushpaca, ¡shuj quillujlla caballotami ricurcani! Chai caballopi tiyacujca, Huañui shutimi carca. Hadesmi, paita catishpa llujshirca. Chai ishquimanca, cai pachata chuscupi chaupishca shuj partetaca, jatun macanacuicunahuanpish, yaricaicunahuanpish, jatun ungüihuanpish, cai pacha millai animalcunahuanpish huañuchi tucunatami curca.

9Chuscupaj cati sellashcata pascajpica, altar ucupica almacunatami ricurcani. Paicunaca, Diospaj Shimita huillashcamantapish, huillashca shina causashcamantapish, huañuchishcacunami carca. 10Paicunami, sinchita caparishpa, cashna nirca: «Mandaj, Jucha Illaj, cashcata Huillaj Dioslla, ñucanchij yahuarta jichaj, cai pacha runacunataca, ¿maicamataj mana llaquichishpa shuyacunguillari?» nircacunami. 11Paicunamanca, yurajlla churanata cushpami: ‘Ashacama samacuichijraj. Cancuna shinallataj Cristota servicuj shujtaj crijcunata cancunata shinallatajmi huañuchingacuna. Paicunata mashnacunata huañuchina cashca pajtangacama shuyaichijlla’ nircami.

12Pichcapaj cati sellashcata pascajta ñuca ricucujpica, allpami manchanayajta chujchurca. Llaquihuan cashpa yanajlla churanata churaj shinami, intipish yanajlla tucurca. Lunapish, tucuimi yahuar shina pucajlla tucurca. 13Jahua pachamanta luźerocunapish, jatun huaira shamushpa higota chaspijpi, higo granocuna chajchurij shinami cai pachaman urmarca. 14Jahua pachapish, cara pillurij shinami chingarirca. Urcucunapish, yacu chaupipi tiyaj allpacunapish, tucuimi paicuna maipi tiyacushcamanta anchurca.

15Chashna tucujpica, cai pachapi jatun mandajcunapish, jatun yachajcunapish, achcata charijcunapish, soldadocunapish, shujtaj mandajcunapish, servijcunapish, mana servishpa causajcunapish jatun jutcucunapi, urcu chaupi jatun rumi cʼacunapimi miticurcacuna. 16Chai ucucunapi tiyarishpami, chai urcucunatapish, jatun rumicunatapish: «¡Ñucanchij jahuapi urmaichigari, jatun tiyarinapi Tiyacujpaj ñaupajmantapish, Malta Oveja pʼiñarishpa cachacuj jatun llaquicunamantapish pacahuaichigari. 17Pai pʼiñarishpa, jatunta llaquichina punllamari ña chayamushca! Cai jatun llaquipica, ¿pitaj shayacuillapish tucungari?» nircacunami.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 6:1-17

Jaganjac razlama prvih šest pečata

1Gledao sam kako Jaganjac otvara prvi od sedam pečata na svitku. Začujem zatim prvo od četiriju bića kako viče glasom poput grmljavine: “Dođi!” 2Pogledam i vidim bijelog konja. Konjaniku u ruci luk, a na glavi pobjednički vijenac. Izjahao je izvojevati pobjedu.

3Kad Jaganjac otvori drugi pečat, začujem drugo biće kako kaže: “Dođi!” 4Dođe i drugi konj, riđan. Njegov je konjanik dobio velik mač i vlast da uzme mir sa zemlje, da posvuda bude rata i pokolja.

5Kad Jaganjac razlomi treći pečat, začujem treće biće kako kaže: “Dođi!” Pogledam i vidim konja vranca, a konjaniku u ruci vaga. 6Začujem neki glas između četiriju bića kako govori: “Jedan bijeli kruh ili tri ječmena kruha za dnevnicu.6:6 U grčkome: Mjera pšenice za denar. Tri mjere ječma za denar. A maslinovu ulju i vinu ne nanosi štetu!”

7Kad Jaganjac razlomi četvrti pečat, začujem četvrto biće kako veli: “Dođi!” 8Pogledam i vidim konja zelenka. Konjanik mu se zvao Smrt, a za njim je išao još jedan: Pakao. Dobili su vlast nad četvrtinom zemlje da ubijaju mačem, glađu, bolešću i zemaljskim zvijerima.

9Kad Jaganjac razlomi peti pečat, ugledam pod žrtvenikom duše ljudi zaklanih zbog Božje riječi i zbog svjedočanstva. 10Glasno viču Gospodinu: “Gospodaru sveti i istiniti, kad ćeš već jednom osuditi ljude ovoga svijeta za to što su nam učinili?” 11Zatim je svatko od njih dobio bijelu haljinu i rečeno im je da se strpe još malo dok se ne ispuni broj Isusovih slugu, njihove braće, koji imaju biti ubijeni kao i oni.

12Gledao sam kako Jaganjac razlama šesti pečat. Nastane velik potres. Sunce pocrni poput crne kostrijeti, a mjesec postane krvavocrven. 13Zvijezde počnu padati s neba na zemlju poput zelenih smokvica sa smokve kad ju zatrese jak vjetar. 14Nebo se smota kao svitak i iščezne. Sve planine i otoci pokrenu se s mjesta. 15Zemaljski kraljevi, vladari, vojskovođe, bogataši i moćnici—svi se skriju po špiljama i gorskim pećinama. 16Gorama i pećinama vikali su: “Padnite na nas i skrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od Jaganjčeva gnjeva. 17Došao je velik dan njihova gnjeva! Tko će preživjeti?”