Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 5

Malta Ovejami canchis selloyuj librota pascashca

1Chai jatun tiyarinapi Tiyacujtaca, shuj librotami alli maquipi charicujta ricurcani. Chai libroca ucupish, jahuapish quillcashca, canchis sellohuan sellashcami ricurirca. Chaipica, shuj jatun sinchi angeltapishmi ricurcani. Chai angelca, sinchita caparishpami: «¿Chai librota pascaipajpish, sellashcacunata anchuchi tucuipajpish pitaj tiyanguichij?» nishpa tapurca. Chashna tapujpica, jahua pachapi cajcunapish, cai pachapi causajcunapish, allpa ucupi cajcunapish pi mana chai librota pascaipaj tiyarcachu. Pi mana ricuillapish tucurcacunachu. Chai librota pascaipaj, reźaipaj, ricuipajllatapish maipi mana japishcachu carca. Chaimantami ñucaca, yallitaj huacacurcani. Chashna huacacujpica, chai yuyajcunamanta shujmi ñucataca cashna nirca: «Ama huacaichu. Riqui, Judá aillumanta Leonca, ñaupa mandaj Davidpaj huahua huahua cashpami, chai librota pascangapaj, canchis sellohuan sellashcacunata anchuchingapajpish, tucuita mishashca» nircami.

Chashna nijpi ricushpaca, jatun tiyarinapaj, causaiyuj chuscucunapaj, yuyajcunapaj chaupipica, shuj Malta Oveja shayacujtami ricurcani. Chai Malta Ovejaca, huañuchishca cashca shinamanmi ricurirca. Chai Malta Ovejaca, canchis gachuta, canchis ñahui luluncunatami charirca. Chai canchis ñahui luluncunaca, cai tucui pachaman cachashca, Diospaj canchis Espiritucunami. Chai Malta Ovejami, chai jatun tiyarinapi tiyacujpajman c'uchuyashpaca, Paipaj alli maquipi charicuj librotaca japirca. Librota ña japijpica, chai causaiyuj chuscucunapish, ishqui chunga chuscu yuyajcunapish Malta Ovejapaj ñaupajpimi cungurircacuna. Chai yuyajcunaca, tucuicunami arpacunata charircacuna. Shinallataj curi copacunatapish, inciensohuan jundatami charircacuna. Chai inciensoca, Diospajlla cajcuna Diosta mañashcacunami. Chai yuyajcunaca, mushuj cantotami cashna nishpa cantarcacuna:

«Canllamari librota japishpa,
    sellashcacunatapish anchuchi tucuj cangui.
Canca, huañuchishcami carcangui.
    Cambaj yahuarhuanmi,
    ñucanchijtaca tucui ch'ican ch'ican aillucunamanta,
    tucui rimaicunamanta, pueblocunamanta,
    jatun llajtacunamantapish Taita Diospaj cachun randircangui.
10 Chashnami ñucanchij Diospajta rurachun ñucanchijtaca,
    jatun mandajcunatapish,
    curacunatapish rurarcangui.
    Chaimantami, cai pachataca mandashun» nishpami cantarcacuna.

11 Chai q'uipa ricucushpaca, jatun tiyarinapaj, causaiyujcunapaj, yuyajcunapajpish muyundijpica, achca angelcuna rimashcatami uyarcani. Chai angelcunaca, huaranga huaranga mana yupaipaj, yallitaj achcacunami carca. 12 Paicunaca:

«Huañuchishca cashca Malta Ovejallami tucuita mandanata,
tucui ima charinacunata, tucuita yachaj canata,
imatapish rurai tucuj canata, ‘Allimari cangui,
sumajmari cangui,
jatunmari cangui’ nishca canata chasqui tucuipaj cangui»

nishpami, sinchita caparircacuna.

13 Shinallataj Dios rurashcacunaca, jahua pachapi, cai pachapi, allpa ucupi, mama cucha yacupi, tucui chaicunapi imalla tiyajcunapishmi tucuicuna:

«¡Jatun tiyarinapi tiyacujpish,
    Malta Ovejapish, huiñai huiñaita jatunmari cangui,
allimari cangui, sumajmari cangui,
    tucuita rurai tucujmari cangui!» nicurcacuna.

14 Chashna nijpica, chai causaiyuj chuscucunapish: «Chashna cachun» nircacunami. Shina nijpica, ishqui chunga chuscu yuyajcunapish pambacama cumurishpami, huiñai huiñaita Causacujta adorarcacuna.

Slovo na cestu

Zjevení Janovo 5

Bůh má se světem svůj plán a Beránek jej uskuteční

1Tu jsem uviděl, že onen sedící na trůnu má v pravé ruce svitek popsaný z obou stran, zapečetěný sedmi pečetěmi. Jeden mocný anděl zvolal silným hlasem: „Kdo může rozlomit tyto pečetě a rozvinout ten svitek?“ 3-4 Nikde se však nikdo nenašel, kdo by to mohl učinit a přečíst. To mě zarmoutilo, že jsem až plakal. Ale jeden z těch starců mě potěšil: „Neplač! Ježíš, Lev z Judova kmene, Davidův potomek zvítězil! On proto může rozlomit ty pečetě a svitek rozvinout.“

Setřel jsem slzy a vidím, že v kruhu starců, mezi čtyřmi bytostmi u trůnu, stojí Beránek, s jizvami po smrtelných ranách. Na hlavě má znamení plnosti síly a vševědoucnosti Božího Ducha. Beránek přistoupil až k sedícímu na trůnu a z jeho pravice přijal ten svitek.

Jakmile se to stalo, ty čtyři bytosti a dvacet čtyři starci se mu hluboce uklonili. Každý z nich měl harfu a zlatou nádobu z níž jako vonný dým vystupovaly modlitby věřících. Začali zpívat novou píseň:

„Ty jediný jsi hoden vzít tento zápis a rozlomit pečetě!
    Vždyť jsi položil svůj život a z otroctví hříchu jsi Bohu vykoupil svou krví lidi všech kmenů,
jazyků, tříd i národů.
10     Udělal jsi je Božími králi
a knězi na zemi.“

11 Tu se k nim připojil obrovský zástup andělů, kteří obklopovali Boží trůn. Byly jich statisíce. 12 Volali:

„Obětovanému Beránkovi patří všechna moc,
    bohatství, moudrost i síla,
    čest, sláva i dík.“

13 A všechno tvorstvo v nebi, na zemi, v hlubinách, v mořích – prostě celý vesmír se rozezvučel:

„Bohu na trůnu a Beránkovi díky,
    čest, sláva a moc na věky věků!“

14 Čtyři bytosti kolem trůnu uzavřely chvalozpěvy společným „Amen!“ A čtyřiadvacet starců se hluboce poklonilo.