Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 5:1-14

Malta Ovejami canchis selloyuj librota pascashca

1Chai jatun tiyarinapi Tiyacujtaca, shuj pillushca caratami alli maquipi charicujta ricurcani. Chai pillushca caraca ucupish, jahuapish quillcashca, canchis sellohuan sellashcami ricurirca. 2Chaipica, shuj jatun sinchi angeltapishmi ricurcani. Chai angelca, sinchita caparishpami: «¿Chai pillushca carata pascaipajpish, sellashcacunata anchuchi tucuipajpish pitaj tiyanguichij?» nishpa tapurca. 3Chashna tapujpica, jahua pachapi cajcunapish, cai pachapi causajcunapish, allpa ucupi cajcunapish pi mana chai pillushca carata pascaipaj tiyarcachu. Pi mana ricuillapish tucurcacunachu. 4Chai pillushca carata pascaipaj, reźaipaj, ricuipajllatapish maipi mana japishcachu carca. Chaimantami ñucaca, yallitaj huacacurcani. 5Chashna huacacujpica, chai yuyajcunamanta shujmi ñucataca cashna nirca: «Ama huacaichu. Riqui, Judá aillumanta Leonca, ñaupa mandaj Davidpaj huahua huahua cashpami, chai pillushca carata pascangapaj, canchis sellohuan sellashcacunata anchuchingapajpish, tucuita mishashca» nircami.

6Chashna nijpi ricushpaca, jatun tiyarinapaj, causaiyuj chuscucunapaj, yuyajcunapaj chaupipica, shuj Malta Oveja shayacujtami ricurcani. Chai Malta Ovejaca, huañuchishca cashca shinamanmi ricurirca. Chai Malta Ovejaca, canchis gachuta, canchis ñahui luluncunatami charirca. Chai canchis ñahui luluncunaca, cai tucui pachaman cachashca, Diospaj canchis Espiritucunami. 7Chai Malta Ovejami, chai jatun tiyarinapi tiyacujpajman cʼuchuyashpaca, Paipaj alli maquipi charicuj pillushca carataca japirca. 8Pillushca carata ña japijpica, chai causaiyuj chuscucunapish, ishqui chunga chuscu yuyajcunapish Malta Ovejapaj ñaupajpimi cungurircacuna. Chai yuyajcunaca, tucuicunami arpacunata charircacuna. Shinallataj curi copacunatapish, inciensohuan jundatami charircacuna. Chai inciensoca, Diospajlla cajcuna Diosta mañashcacunami. 9Chai yuyajcunaca, mushuj cantotami cashna nishpa cantarcacuna:

«Canllamari pillushca carata japishpa,

sellashcacunatapish anchuchi tucuj cangui.

Canca, huañuchishcami carcangui.

Cambaj yahuarhuanmi,

ñucanchijtaca tucui chʼican chʼican aillucunamanta,

tucui rimaicunamanta, pueblocunamanta,

jatun llajtacunamantapish Taita Diospaj cachun randircangui.

10Chashnami ñucanchij Diospajta rurachun ñucanchijtaca,

jatun mandajcunatapish,

curacunatapish rurarcangui.

Chaimantami, cai pachataca mandashun» nishpami cantarcacuna.

11Chai qʼuipa ricucushpaca, jatun tiyarinapaj, causaiyujcunapaj, yuyajcunapajpish muyundijpica, achca angelcuna rimashcatami uyarcani. Chai angelcunaca, huaranga huaranga mana yupaipaj, yallitaj achcacunami carca. 12Paicunaca:

«Huañuchishca cashca Malta Ovejallami tucuita mandanata,

tucui ima charinacunata, tucuita yachaj canata,

imatapish rurai tucuj canata, ‘Allimari cangui,

sumajmari cangui,

jatunmari cangui’ nishca canata chasqui tucuipaj cangui»

nishpami, sinchita caparircacuna.

13Shinallataj Dios rurashcacunaca, jahua pachapi, cai pachapi, allpa ucupi, mama cucha yacupi, tucui chaicunapi imalla tiyajcunapishmi tucuicuna:

«¡Jatun tiyarinapi tiyacujpish,

Malta Ovejapish, huiñai huiñaita jatunmari cangui,

allimari cangui, sumajmari cangui,

tucuita rurai tucujmari cangui!» nicurcacuna.

14Chashna nijpica, chai causaiyuj chuscucunapish: «Chashna cachun» nircacunami. Shina nijpica, ishqui chunga chuscu yuyajcunapish pambacama cumurishpami, huiñai huiñaita Causacujta adorarcacuna.

Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 5:1-14

1ראיתי לימין היושב על הכסא מגילה כתובה בפנים ובחוץ וחתומה בשבעה חותמות. 2מלאך גיבור הופיע וקרא בקול גדול: ”מי ראוי לשבור את החותמות ולפתוח את המגילה?“ 3ולא נמצא איש בשמים, בארץ או מבין המתים אשר היה מסוגל לפתוח את המגילה או להביט בכתוב.

4פרצתי בבכי מר, כי איש לא נמצא ראוי לפתוח את המגילה ולקרוא בה. 5אך אחד מעשרים־וארבעה הזקנים אמר אלי: ”אל תבכה. ראה, האריה משבט יהודה ושורש דויד ניצח, והוכיח את עצמו ראוי לשבור את החותמות ולפתוח את המגילה.“

6הבטתי במרכז כסא־המלכות, שמוקף בארבע החיות ובעשרים־וארבעה הזקנים, וראיתי שה שעליו פצעים וחבורות אשר גרמו פעם למותו. לשה היו שבע קרניים ושבע עיניים, שהן שבע רוחות האלוהים שנשלחות אל כל קצווי העולם. 7השה בא ולקח את המגילה מימינו של היושב על כיסא המלכות. 8בלקחו את המגילה השתחוו לפניו ארבע החיות ועשרים־וארבעה הזקנים. כל אחד מהזקנים אחז כינור וקערת זהב מלאה קטורת, אשר היא תפילת בני־האלוהים הקדושים. 9הם שרו שיר חדש, ואלו מילותיו:

”ראוי אתה לקחת את המגילה

ולפתוח את חותמיה,

כי אתה נשחטת,

ובדמך קנית לאלוהים את בניו

מכל עם, גזע ולשון.

10ממלכת כוהנים לאלוהינו עשית אותם,

והם ימלכו על הארץ.“

11לאחר מכן שמעתי בחיזיון קול מלאכים רבים סביב כסא המלכות, ארבע החיות והזקנים. 12הם שרו שירה אדירה:

”ראוי השה הטבוח

לקבל עוז,

עושר וחכמה,

גבורה והדר,

כבוד וברכה.“

13וכל בריה בשמים, בארץ, מתחת לארץ ובים, שמעתי קוראים:

”ליושב על הכסא ולשה

הברכה וההדר והעוז,

לעולם ועד!“

14ארבע החיות אמרו: ”אמן!“ ועשרים וארבעה הזקנים נפלו על פניהם והשתחוו לו.