Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 4:1-11

Jahua pachapimi Diosta adoracujta ricushca

1Chai qʼuipaca, jahua pachapica, shuj pungu pascashcatami ricurcani. Trompetapi tocashca shina uyarij rimaihuan ñaupaman rimajllatajmi ñucataca:

«Caiman huichiyamui, cunan can ricushcacuna ña tucushca qʼuipaca, imalla tucuna cashcata canman ricuchisha» nirca.

2Chashna ninca, ñapish ñucataca Diospaj Espiritumi, jahua pachaman aparca. Chaipimi shuj jatun tiyarinata ricurcani. Chai jatun tiyarinapica, shujmi tiyacurca. 3Chai jatun Tiyarinapi Tiyacujca jaspe shuti, cornalina shuti sumaj rumicunaman rijchajmi carca. Pai tiyacun jatun tiyarina jahuataca, esmeralda sumaj rumiman rijchaj cuichimi shayacurca. 4Chai jatun tiyarina muyundijpica, ishqui chunga chuscu tiyarinacunatapishmi ricurcani. Chai tiyarinacunapica, ishqui chunga chuscu yuyajcunami tiyacurca. Paicunaca, yurajlla churanacunata churashca, umacunapica, curi coronacunata churashcami tiyacurcacuna. 5Chai jatun tiyarinamantaca, relampacunami llujshicurca, cʼulun nishcacunapish, rimanacushcapishmi uyarirca. Shinallataj chai jatun tiyarina ñaupajpica, canchis lamparacunami japichishca rupacurca. Chaicunaca, Diospaj canchis Espiritucunami. 6Chai jatun tiyarina ñaupajpica, cristalman rijchaj vidrio mama cuchami tiyarca. Shinallataj chai jatun tiyarina cʼuchupipish, jatun tiyarina muyundijpipish, causaiyuj chuscucunami huashamanpish, ñaupajmanpish ñahui luluncunalla junda shayacujta ricurcani. 7Chai causaiyuj chuscucunamanta shujca, leonman rijchajmi carca. Cutin shujca malta huagraman rijchajmi carca. Caishujca, gente ñahuitami charirca, cutin caishujca, águila jatarishpa ricuj shinami carca. 8Chai causaiyuj chuscucunaca, tucuicunami sujta alasta charircacuna. Chai alas jahuapipish, ucupipish ñahui luluncunallahuan jundami carca. Paicunaca tutapish, punllapish mana samashpami:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Diosca

jucha illaj, jucha illaj, jucha illajmi.

Paica sarunpish, cunanpish Paillatajmi,

Paillatajmi shamunga» nicurcacuna.

9Chashna nishpami, chai causaiyuj chuscucunaca, jatun tiyarinapi tiyacuj huiñaita Causacujtaca: “Sumajmari cangui, allimari cangui” nishpa pagui nircacuna. 10Shinallataj chai ishqui chunga chuscu yuyajcunapish, jatun tiyanapi Tiyacujpaj ñaupajpimi pambacama cumurircacuna. Chashna cungurishpami, huiñai huiñaita Causacujtaca adorancuna. Paicunapaj coronacunatapish, chai jatun tiyarina ñaupajpi churashpami, cashna nincuna:

11«Canmi tucui imatapish rurarcangui.

Can munashcamantami tucui imapish tiyan,

canmi tucuita rurarcangui.

Chaimanta ñucanchijta Mandaj Dios,

Canca sumajmari cangui, allimari cangui,

tucuita Rurajmari cangui» nincunami.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 4:1-11

Ang Pagsamba sa Langit

1Pagkatapos nito, nakita kong nabuksan ang pinto sa langit. At narinig kong muli ang tinig na parang trumpeta. Sinabi niya, “Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari sa hinaharap.” 2Bigla na lang akong napuspos ng Banal na Espiritu. At nakita ko roon sa langit ang isang trono na may nakaupo 3na nagniningning tulad ng mamahaling mga batong jasper at kornalina. At nakapaikot sa trono ang bahagharing kakulay ng batong esmeralda. 4Nakapaligid sa trono ang 24 pang trono kung saan nakaupo ang 24 na namumuno na nakaputi at may mga koronang ginto. 5Mula sa tronoʼy kumikidlat, kumukulog at may umuugong. Sa harap ng tronoʼy may pitong nakasinding ilawan. Ito ang pitong Espiritu ng Dios.4:5 pitong Espiritu ng Dios: Tingnan ang “footnote” sa 1:4-5. 6Sa harap ng trono ay mayroon ding parang dagat na salamin na kasinglinaw ng kristal.

Nakapaligid sa trono ang apat na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. 7Ang unang nilalang ay parang leon, ang pangalawa ay parang guya,4:7 guya: sa Ingles, “calf.” ang pangatlo ay may mukha na parang tao, at ang pang-apat ay parang agilang lumilipad. 8Tig-aanim ang mga pakpak nila at punong-puno ng mata ang buong katawan. Araw-gabi ay wala silang tigil sa pagsasabi ng:

“Banal! Banal! Banal ang Panginoong Dios nating makapangyarihan sa lahat.

Siya ang Dios noon, ngayon, at sa hinaharap.”

9Habang nagbibigay sila ng parangal, papuri at pasasalamat sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman, 10lumuluhod at sumasamba sa kanya ang 24 na namumuno. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono, at sinasabi,

11“Karapat-dapat po kayo Panginoon naming Dios na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan,

dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay.

At ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan.”