Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 4:1-11

Jahua pachapimi Diosta adoracujta ricushca

1Chai qʼuipaca, jahua pachapica, shuj pungu pascashcatami ricurcani. Trompetapi tocashca shina uyarij rimaihuan ñaupaman rimajllatajmi ñucataca:

«Caiman huichiyamui, cunan can ricushcacuna ña tucushca qʼuipaca, imalla tucuna cashcata canman ricuchisha» nirca.

2Chashna ninca, ñapish ñucataca Diospaj Espiritumi, jahua pachaman aparca. Chaipimi shuj jatun tiyarinata ricurcani. Chai jatun tiyarinapica, shujmi tiyacurca. 3Chai jatun Tiyarinapi Tiyacujca jaspe shuti, cornalina shuti sumaj rumicunaman rijchajmi carca. Pai tiyacun jatun tiyarina jahuataca, esmeralda sumaj rumiman rijchaj cuichimi shayacurca. 4Chai jatun tiyarina muyundijpica, ishqui chunga chuscu tiyarinacunatapishmi ricurcani. Chai tiyarinacunapica, ishqui chunga chuscu yuyajcunami tiyacurca. Paicunaca, yurajlla churanacunata churashca, umacunapica, curi coronacunata churashcami tiyacurcacuna. 5Chai jatun tiyarinamantaca, relampacunami llujshicurca, cʼulun nishcacunapish, rimanacushcapishmi uyarirca. Shinallataj chai jatun tiyarina ñaupajpica, canchis lamparacunami japichishca rupacurca. Chaicunaca, Diospaj canchis Espiritucunami. 6Chai jatun tiyarina ñaupajpica, cristalman rijchaj vidrio mama cuchami tiyarca. Shinallataj chai jatun tiyarina cʼuchupipish, jatun tiyarina muyundijpipish, causaiyuj chuscucunami huashamanpish, ñaupajmanpish ñahui luluncunalla junda shayacujta ricurcani. 7Chai causaiyuj chuscucunamanta shujca, leonman rijchajmi carca. Cutin shujca malta huagraman rijchajmi carca. Caishujca, gente ñahuitami charirca, cutin caishujca, águila jatarishpa ricuj shinami carca. 8Chai causaiyuj chuscucunaca, tucuicunami sujta alasta charircacuna. Chai alas jahuapipish, ucupipish ñahui luluncunallahuan jundami carca. Paicunaca tutapish, punllapish mana samashpami:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Diosca

jucha illaj, jucha illaj, jucha illajmi.

Paica sarunpish, cunanpish Paillatajmi,

Paillatajmi shamunga» nicurcacuna.

9Chashna nishpami, chai causaiyuj chuscucunaca, jatun tiyarinapi tiyacuj huiñaita Causacujtaca: “Sumajmari cangui, allimari cangui” nishpa pagui nircacuna. 10Shinallataj chai ishqui chunga chuscu yuyajcunapish, jatun tiyanapi Tiyacujpaj ñaupajpimi pambacama cumurircacuna. Chashna cungurishpami, huiñai huiñaita Causacujtaca adorancuna. Paicunapaj coronacunatapish, chai jatun tiyarina ñaupajpi churashpami, cashna nincuna:

11«Canmi tucui imatapish rurarcangui.

Can munashcamantami tucui imapish tiyan,

canmi tucuita rurarcangui.

Chaimanta ñucanchijta Mandaj Dios,

Canca sumajmari cangui, allimari cangui,

tucuita Rurajmari cangui» nincunami.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 4:1-11

Prijestolje u nebu

1Zatim ugledam otvorena vrata u nebo, a onaj isti glas koji sam prije čuo, snažan poput glasa trublje, reče mi: “Uziđi ovamo pa ću ti pokazati što će se poslije dogoditi!” 2Odmah sam se našao u duhu4:2 Ili: u Duhu. i ugledao prijestolje u nebu. Na njemu je sjedio Netko. 3Blistao je poput dragoga kamenja: jaspisa i sarda. A prijestolje je okruživala duga slična smaragdu. 4Oko njega su se nalazila još dvadeset četiri prijestolja na kojima su sjedili dvadeset četiri starješine, obučeni u bijele haljine i sa zlatnim vijencima na glavi. 5Od prijestolja su sijevale munje, čula se grmljavina i gromovi. Ispred njega stajalo je sedam svijećnjaka, sedam upaljenih zublji, sedam Božjih duhova. 6Ispred prijestolja bilo je stakleno more, blistavo poput prozirca.

U sredini prijestolja i oko njega bila su četiri bića puna očiju sprijeda i straga. 7Prvo je bilo slično lavu, drugo juncu, treće je imalo čovječje lice, a četvrto je bilo poput orla u letu. 8Sva su imala po šest krila iznutra i izvana prepuna očiju. Danju i noću ta bića neprestano govore:

“Svet, svet, svet je Gospodin Bog Svemogući,

koji je oduvijek bio, koji jest i koji će doći!”

9Svaki put kad ta bića daju slavu, čast i zahvalu Onomu koji sjedi na prijestolju, Živome uvijeke, 10dvadeset četiri starješine padnu ničice pred Onim na prijestolju, koji je Živ uvijeke, i poklone mu se te polože svoje vijence pred prijestolje govoreći:

11“Dostojan si, Gospodine Bože,

Primiti slavu, čast i moć!

Jer ti si sve stvorio.

Sve je postalo tvojom voljom.

Sve je stvoreno tvojom voljom.”