Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 3:1-22

Sardis crijcunataca: ‘Amaraj tucui chiriyashpa allichirichij’ nishcami

1Sardispi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Diospaj canchis Espiritucunatapish, canchis luźerocunatapish charicujca cashnami nicun: “Ñucaca, can imallata ruracushcatapish, causacushpapish huañushca shinallataj cashcatapish yachanimi. 2¡Cutin rijchariari! Can imalla allita ruracushcata manaraj tucui chiriyajpi, allichiari. Ñucaca can imallata rurashcataca, Taita Diospaj ñaupajpi manaraj alli cashcatami ricuni. 3Chaimanta imalla yachachishcatapish, uyashcatapish alli yuyarishpa caźuiari, mana allita ruracushcamanta cutiriari. Can mana rijcharijpica, ñucaca can mana yuyashca horaspimi, shuhua shina cambajman shamusha.

4Shina cajpipish cai Sardispi causaj cancunapurapica, ashacunallami churanacunata mana mapayachishcacuna. Paicunaca, alli causaj cashcamanta, yurajlla churanata churashcami, ñucahuan puringacuna. 5Millaita mishajmanca, yurajlla churanatami churachisha. Paipaj shutitaca, causanaman rinapaj libromantaca, mana pʼichashachu. Ashtahuanpish ñuca Yayamanpish, Paipaj angelcunamanpish, paica ñucapajmi’ nishpami huillasha. 6Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.

Filadelfia crijcunataca: ‘Llaquimanta huaquichishami’ nishcami

7Filadelfiapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Ima Jucha Illaj, Cashcatataj huillaj, Davidpaj llaveta Charicujmi huillaj cachan. Pai pascashcataca pi mana huichcai tucunchu. Shinallataj Pai huichcashcatapish, pi mana pascai tucunchu. Paimari cashna nin: 8“Ñucaca, can imalla ruracushcataca yachanimi. Riqui, ñucami can huillachun punguta pascani, chaitaca pi mana huichcai tucunchu. Canca, huillashpa catina yuyaita charinguirajmi. Ñuca Shimitaca, allimi caźucungui. Ñuca shutitaca mana pacashcanguichu. 9Riqui, cunanca Satanaspaj tandanacuna huasimantami manapish judiocuna cashpa, ‘Judiocunamari canchij’ nishpa llullaj maijancunataca cambajman cachani. Chaicunataca, ñuca canta cʼuyacushcata yachachunmi, cambaj ñaupajpi pambacama cumurichisha. 10‘Alli shunguhuan shuyacuilla’ nishpa ñuca mandashcatami huaquichishcangui. Chaimanta ñucapish cantaca, tucui llajtacunaman shamugrij jatun llaqui punllamantaca huaquichishami. Chai llaquicunahuan jatunta ñacachishpami, cai pachapi causajcunataca, paicuna ima cashcata ricuchisha.

11Riqui, ñallami shamusha. Can japina coronata pi ama quichuchun, can ima allita ña charicushcataca alli charirangui. 12Millaita mishajtaca, ñuca Diospaj huasipimi pilarta shina churasha. Chai huasimantaca, huiñaita manataj llujshingachu. Paipica, ñuca Diospaj shutita, ñuca Diospaj pueblopaj shutitapish quillcashami. Chai puebloca, jahua pacha ñuca Diospajmanta uriyamucuj mushuj Jerusalenmi. Paipica, ñuca mushuj shutitapishmi quillcasha. 13Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.

Laodicea crijcunataca: ‘Shungu tigragrinimi’ nishcami

14Laodiceapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Chashna Cachun nishca, huillana cashcata alli Pajtachij, cashcatataj Huillaj, Dios imalla rurashcacunapajpish ñaupaman Tiyajca, cashnami nin: 15“Ñucaca, can imalla ruracushcataca, tucuitami yachani. Canca chiripish, rupajpish manamari canguichu. Cantaca, chiri cashpapish chiri cachun, rupaj cashpapish rupaj cachun ninimari. 16Mana tucui chiriyashcanguichu, rupajpish mana canguichu. Chashna cunujlla cajpimi, cantaca shungu tigragrini. 17Canca: ‘Achcatami charini, allimari charijyashcani. Ñucapajca, ima mana illanchu’ niricunguimi. Ashtahuanpish canca llaquinayaj, huajcha, ñahuipish mana ricuj, lluchullamari cangui. Chaitaca manamari yachanguichu. 18Chaimantami cantaca, cunashpa yachachini. Can charijtaj casha nishpaca, ninapi rupachishca sumaj curita ñucaman randi. Churaringapajpish, ñucaman yurajlla churanata randishpa, cambaj pinganayaj lluchulla aichatapish tapari. Ñahui alli ricuchunpish, ñahui jambita ñucaman randishpa ñahuipi churari.

19Ñucaca, ñuca cʼuyashcacunatami tucuicunallatataj rimanipish, llaquichinipish. Chaimanta ñucapajlla causangapaj, mana allimanta cutiri. 20Riqui, ñucaca pungupimi ‘Huasiyuj’ nishpa shayacuni. Maijanpish ñuca rimashcata uyashpa, punguta pascajpica, paipajman yaicushpa paihuan micushami, paipish ñucahuanmi micunga.

21Millaita mishajtaca, ñuca jatun tiyarinapimi, ñucahuan tiyachisha. Ñucapish millaita mishashcamantami, ñuca Yayahuan Paipaj jatun tiyarinapi tiyarircani.

22Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai» nircami.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 3:1-22

Ang Sulat para sa Iglesya sa Sardis

1“Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesya sa Sardis:

“Ito ang mensahe ng may pitong Espiritu ng Dios3:1 pitong Espiritu ng Dios: Tingnan ang “footnote” sa 1:4-5. at may hawak na pitong bituin: Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Marami ang nagsasabi na buhay na buhay ang pananampalataya nʼyo sa akin, ngunit ang totoo, para kayong patay. 2Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya, para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa nʼyo ay hindi pa ganap sa paningin ng aking Dios. 3Kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi ninyo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw na hindi ninyo alam kung kailan darating. 4Ngunit may ilan sa inyo riyan sa Sardis na hindi nahawa sa masamang gawain ng iba. Lalakad silang kasama ko na nakasuot ng puting damit, dahil karapat-dapat sila. 5Ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko.

6“Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesya.”

Ang Sulat para sa Iglesya sa Filadelfia

7“Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesya sa Filadelfia:

“Ito ang mensahe ng banal at mapagkakatiwalaan na may hawak ng susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pinto ng kaharian, walang makapagsasara nito. At kapag isinara niya, wala sinumang makapagbubukas nito: 8Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinunod ninyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin. Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sinumang makapagsasara. 9Makinig kayo! Ito naman ang gagawin ko sa mga kampon ni Satanas na mga sinungaling at nagpapanggap na mga Judio: Paluluhurin ko sila sa harapan ninyo, at malalaman nila na mahal ko kayo. 10Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod ninyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. 11Malapit na akong dumating. Kaya ipagpatuloy ninyo ang mabubuti ninyong gawa upang hindi maagaw ng kahit sino ang gantimpalang inihanda para sa inyo. 12Ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Dios, at hindi na siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Dios at ang pangalan ng lungsod ng Dios, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan.

13“Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesya.”

Ang Sulat para sa Iglesya sa Laodicea

14“Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesya sa Laodicea:

“Ito ang mensahe ng tinatawag na Amen, ang tapat at tunay na saksi. Siya ang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Dios: 15-16Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. 17Sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at wala nang pangangailangan. Ngunit hindi nʼyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan at hubad sa paningin ng Dios. 18Kaya pinapayuhan ko kayong bumili sa akin ng ginto na dinalisay sa apoy3:18 ginto na dinalisay sa apoy: Maaaring ang ibig sabihin, ang tunay at subok na pananampalataya. upang maging totoong mayaman kayo. Bumili rin kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya ninyong kahubaran, at pati na rin ng gamot sa mata upang makita ninyo ang katotohanan. 19Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. 20Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. 21Ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono,3:21 pauupuin ko sa tabi ng aking trono: Ang ibig sabihin, maghaharing kasama ko. tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama.

22“Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesya.”