Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 3:1-22

Sardis crijcunataca: ‘Amaraj tucui chiriyashpa allichirichij’ nishcami

1Sardispi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Diospaj canchis Espiritucunatapish, canchis luźerocunatapish charicujca cashnami nicun: “Ñucaca, can imallata ruracushcatapish, causacushpapish huañushca shinallataj cashcatapish yachanimi. 2¡Cutin rijchariari! Can imalla allita ruracushcata manaraj tucui chiriyajpi, allichiari. Ñucaca can imallata rurashcataca, Taita Diospaj ñaupajpi manaraj alli cashcatami ricuni. 3Chaimanta imalla yachachishcatapish, uyashcatapish alli yuyarishpa caźuiari, mana allita ruracushcamanta cutiriari. Can mana rijcharijpica, ñucaca can mana yuyashca horaspimi, shuhua shina cambajman shamusha.

4Shina cajpipish cai Sardispi causaj cancunapurapica, ashacunallami churanacunata mana mapayachishcacuna. Paicunaca, alli causaj cashcamanta, yurajlla churanata churashcami, ñucahuan puringacuna. 5Millaita mishajmanca, yurajlla churanatami churachisha. Paipaj shutitaca, causanaman rinapaj libromantaca, mana pʼichashachu. Ashtahuanpish ñuca Yayamanpish, Paipaj angelcunamanpish, paica ñucapajmi’ nishpami huillasha. 6Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.

Filadelfia crijcunataca: ‘Llaquimanta huaquichishami’ nishcami

7Filadelfiapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Ima Jucha Illaj, Cashcatataj huillaj, Davidpaj llaveta Charicujmi huillaj cachan. Pai pascashcataca pi mana huichcai tucunchu. Shinallataj Pai huichcashcatapish, pi mana pascai tucunchu. Paimari cashna nin: 8“Ñucaca, can imalla ruracushcataca yachanimi. Riqui, ñucami can huillachun punguta pascani, chaitaca pi mana huichcai tucunchu. Canca, huillashpa catina yuyaita charinguirajmi. Ñuca Shimitaca, allimi caźucungui. Ñuca shutitaca mana pacashcanguichu. 9Riqui, cunanca Satanaspaj tandanacuna huasimantami manapish judiocuna cashpa, ‘Judiocunamari canchij’ nishpa llullaj maijancunataca cambajman cachani. Chaicunataca, ñuca canta cʼuyacushcata yachachunmi, cambaj ñaupajpi pambacama cumurichisha. 10‘Alli shunguhuan shuyacuilla’ nishpa ñuca mandashcatami huaquichishcangui. Chaimanta ñucapish cantaca, tucui llajtacunaman shamugrij jatun llaqui punllamantaca huaquichishami. Chai llaquicunahuan jatunta ñacachishpami, cai pachapi causajcunataca, paicuna ima cashcata ricuchisha.

11Riqui, ñallami shamusha. Can japina coronata pi ama quichuchun, can ima allita ña charicushcataca alli charirangui. 12Millaita mishajtaca, ñuca Diospaj huasipimi pilarta shina churasha. Chai huasimantaca, huiñaita manataj llujshingachu. Paipica, ñuca Diospaj shutita, ñuca Diospaj pueblopaj shutitapish quillcashami. Chai puebloca, jahua pacha ñuca Diospajmanta uriyamucuj mushuj Jerusalenmi. Paipica, ñuca mushuj shutitapishmi quillcasha. 13Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.

Laodicea crijcunataca: ‘Shungu tigragrinimi’ nishcami

14Laodiceapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Chashna Cachun nishca, huillana cashcata alli Pajtachij, cashcatataj Huillaj, Dios imalla rurashcacunapajpish ñaupaman Tiyajca, cashnami nin: 15“Ñucaca, can imalla ruracushcataca, tucuitami yachani. Canca chiripish, rupajpish manamari canguichu. Cantaca, chiri cashpapish chiri cachun, rupaj cashpapish rupaj cachun ninimari. 16Mana tucui chiriyashcanguichu, rupajpish mana canguichu. Chashna cunujlla cajpimi, cantaca shungu tigragrini. 17Canca: ‘Achcatami charini, allimari charijyashcani. Ñucapajca, ima mana illanchu’ niricunguimi. Ashtahuanpish canca llaquinayaj, huajcha, ñahuipish mana ricuj, lluchullamari cangui. Chaitaca manamari yachanguichu. 18Chaimantami cantaca, cunashpa yachachini. Can charijtaj casha nishpaca, ninapi rupachishca sumaj curita ñucaman randi. Churaringapajpish, ñucaman yurajlla churanata randishpa, cambaj pinganayaj lluchulla aichatapish tapari. Ñahui alli ricuchunpish, ñahui jambita ñucaman randishpa ñahuipi churari.

19Ñucaca, ñuca cʼuyashcacunatami tucuicunallatataj rimanipish, llaquichinipish. Chaimanta ñucapajlla causangapaj, mana allimanta cutiri. 20Riqui, ñucaca pungupimi ‘Huasiyuj’ nishpa shayacuni. Maijanpish ñuca rimashcata uyashpa, punguta pascajpica, paipajman yaicushpa paihuan micushami, paipish ñucahuanmi micunga.

21Millaita mishajtaca, ñuca jatun tiyarinapimi, ñucahuan tiyachisha. Ñucapish millaita mishashcamantami, ñuca Yayahuan Paipaj jatun tiyarinapi tiyarircani.

22Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai» nircami.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 3:1-22

Poruka Crkvi u Sardu

1Anđelu Crkve u Sardu napiši:

‘Ovo govori onaj koji ima sedam Božjih duhova i sedam zvijezda: Znam tvoja djela. Sloviš kao živ, a mrtav si. 2Probudi se! Osnaži malo onih što su ti preostali jer tek što ne umru. Djela ti nisu dobra u Božjim očima. 3Vrati se dakle onomu što si u početku čuo i povjerovao. Čvrsto se toga drži i obrati se. Ne budeš li budan, doći ću na tebe iznenada, kao tat.

4Ipak, imaš ih u Sardu nekolicinu koji nisu uprljali odjeću zlim djelima. Oni će hoditi sa mnom u bjelini jer su dostojni. 5Svaki koji pobijedi odjenut će bijelu haljinu. Njegovo ime nikada neću izbrisati iz Knjige života i priznat ću ga kao svojega pred Ocem i pred njegovim anđelima.

6Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama!’

Poruka Crkvi u Filadelfiji

7Anđelu Crkve u Filadelfiji napiši:

‘Ovo govori onaj koji je Svet i Istinit. On ima Davidov ključ. Kad otvori vrata, nitko ih više ne može zatvoriti; kad ih zatvori, nitko ih ne može otvoriti. 8Znam tvoja djela. Otvorio sam pred tobom vrata koja nitko ne može zatvoriti. Unatoč svojoj slaboj snazi, sačuvao si moju Riječ i nisi se odrekao mojega imena. 9Primorat ću, evo, neke iz Sotonine sinagoge—lažljivce koji sebe nazivaju Židovima, ali to nisu—da ti se dođu ničice pokloniti. Spoznat će da te ja ljubim. 10Zato što si me poslušao i ostao postojan, sačuvat ću te od časa kušnje koji će znaći cijeli svijet da se iskušaju svi stanovnici zemlje.

11Dolazim ubrzo. Čvrsto se drži onoga što imaš da ti nitko ne ugrabi vijenac. 12Svi koji pobijede postat će stupovima u hramu mojega Boga i nikada neće morati izići odande. Napisat ću na njima ime svojega Boga i ime njegova grada—ime novoga Jeruzalema koji silazi s neba od mojega Boga. I svoje ću novo ime na njih napisati.

13Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama!’

Poruka Crkvi u Laodiceji

14Anđelu Crkve u Laodiceji napiši:

‘Ovo govori Amen, vjerni i istiniti svjedok, Stvoritelj Božjega stvorenja: 15Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. Da si barem jedno ili drugo! 16Ali zato što si poput mlake vode, ispljunut ću te iz usta! 17Kažeš: “Bogat sam. Sve imam i ništa mi ne treba!” A ne znaš da si jadan i bijedan, da si ubog, i slijep, i gol. 18Savjetujem ti da od mene kupiš zlata pročišćenoga u vatri. Tako ćeš se obogatiti. Kupi od mene bijele haljine da se odjeneš i skriješ svoju sramotnu golotinju. Kupi i pomast za oči, da ih pomažeš pa da progledaš.

19Ja korim i odgajam sve koje volim. Budi revan i obrati se od ravnodušnosti. 20Stojim, evo, na vratima i kucam. Posluša li tko moj glas i otvori li vrata, ući ću k njemu i skupa ćemo blagovati. 21Svakoga tko pobijedi posjest ću na svoje prijestolje kao što sam i ja, kad sam pobijedio, sjeo na Očevo prijestolje.

22Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama!’”