Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 21:1-27

Mushuj Jerusalén ima shina cashcatami huillashca

1Chai qʼuipaca, mushuj jahua pachata, mushuj cai pachatami ricurcani. Ñaupa jahua pachapish, ñaupa cai pachapish ñami tucui chingarirca. Mama cuchapish, ña mana tiyarcachu. 2Juanmi, ñuca quiquintaj Diospajlla caj mushuj Jerusalén pueblotaca, jahua pachamanta Taita Dios cachajpi uriyamucujta ricurcani. Cusata japingapaj sumajta allichirishca novia shinami shamurca. 3Chashna shamujpimi, jahua pachamanta sinchita cashna nishpa caparijta uyarcani: «Riqui, cunanca Diospaj Carpa huasica ñami runacunahuan. Diosmari paicunahuan causagrin. Paicunaca, Diospajmi cangacuna. Taita Diosca, paicunapaj Diosmi canga. Cunanca, Pai Quiquintajmi, paicunahuan causagrin. 4Taita Diosca, paicunapaj ñahuimantaca, tucui huiquitami pʼichanga. Ñaupa tucui imalla tiyashcacunaca ña illashcamanta, huañuipish, huacaipish, llaquipish, nanaipish ña mana ashtahuan tiyangachu» nircami.

5Chai qʼuipaca, jatun tiyarinapi Tiyacujmi: «¡Riqui, ñucaca tucuimi mushujta rurani, quillcai: Caicunaca, cashcatataj huillashca Shimicunami, pajtangatajmi!» nircami.

6Cashnapishmi nirca: «Ña tucuita rurashcami. Ñucaca, callari A shina, tucuri Z shina Callarichijpish, Tucurichijpishmi cani. Maijanpish yacunachijmanca, causaita cuj yacutami, yacu ñahuimantataj ubyachisha. Chai yacumantaca, imata mana cuna tucungachu. 7Millaita mishajca, cai tucui imalla japina cashcata japingatajmi. Ñucaca, paipaj Taita Diosmi casha, paipish ñuca huahuami canga. 8Ashtahuanpish manchajcuna, mana crijcuna, Dios millashcacuna, huañuchijcuna, huainayajcuna, brujiajcuna, rurashcalla dioscunata adorajcuna, tucui llullajcunapish, paicuna japina cashcataca, azufrehuan rupacuj nina cuchallatami japingacuna. Chaica, qʼuipa huañuimi» nircami.

9Canchis angelcunami, tucuri canchis llaquicunata copacunapi jundata charicurcacuna. Chaicunapuramanta shuj shamushpami: «Caiman shamui, Malta Ovejapaj huarmi cana noviata ricuchisha» nirca. 10Chashna nicujpica, Diospaj Espiritumi ñucataca, jatun urcu jahuaman pusharca. Chaipi shayachijpimi ñucamanca, Diospajlla caj Jerusalén jatun pueblota jahua pacha Diospajmanta uriyamucujta ricuchirca. 11Chai puebloca, Taita Dios sumaj achij nicuj chaipi cajpimi, yallitaj valij sumaj jaspe rumitajlla achij nicurca. Cristal shina canllamanta ucuman ricunallami carca. 12Chai pueblo muyundijtaca, chunga ishqui pungucunayuj jatun pircami jarcacurca. Tucui pungucunapimi, angelcunapish shuj shuj shayacurca. Chai pungucunapica, Israelpaj chunga ishqui churicunamanta mirarishca chunga ishqui aillucunapaj shuticunami quillcashca carca. 13Quimsa punguca, inti llujshin ladoman, quimsa punguca janajman, quimsa punguca uraman, quimsa punguca inti yaicun ladomanmi carca. 14Pueblo muyundij pircaca, chunga ishqui rumicuna jahuapi pircashcami carca. Chai rumicunapica, huillagrichun Malta Oveja mingashca chunga ishquicunapaj shuticunami quillcashca tiyacurca.

15Ñucahuan parlanacuj angelca, pueblotapish, pueblo muyundij pircatapish, pungucunatapish medingapajmi, curimanta rurashca medinata charicurca. 16Chai puebloca, largomanpish, anchomanpish, altomanpish mana yallircachu. Quimsandij lado chai valillatajmi carca. Charicushca medinahuan ángel medijpica, tucui ladocunami 2.160 kilometrocunata charirca. 17Pueblo muyundij pircatapish huichiman medijpica, sujta chunga pichca metromi cashca carca. Angelca, cai pachapi medina metrohuan medijcuna shinallatajmi medirca. 18Pueblo muyundij pircaca, jaspe rumihuan pircashcami carca. Pueblocarin, imahuan mana chagrushca sumaj curihuan rurashca, achij nicuj espejo shinami carca. 19Pueblo muyundij pirca callaripi churashca rumicunaca, yallitaj valij cashna sumaj rumicunami carca: Ucu callaripi churashca rumica jaspemi carca. Chaipaj jahuapica zafiro rumita, chaipaj jahuapica ágata rumita, chaipaj jahuapica esmeralda rumita, 20chaipaj jahuapica ónice rumita, chaipaj jahuapica cornalina rumita, chaipaj jahuapica crisólito rumita, chaipaj jahuapica berilo rumita, chaipaj jahuapica topacio rumita, chaipaj jahuapica crisopraso rumita, chaipaj jahuapica jacinto rumita, chaipaj jahuapica amatista rumitami pircashca carca. 21Chunga ishqui pungucunaca, chunga ishqui perlasmi carca. Tucui pungucunami, shuj shuj perlahuan rurashca carca. Shinallataj chai pueblopaj callecunapish, imahuan mana chagru alli curihuan rurashca, vidriopi shina uriman ricunalla callecunami carca.

22Chai pueblopica, Diosta adorana huasita, maipi mana ricurcanichu. Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Diosllataj, Malta Ovejallatajmi Diosta adorana huasi shina tiyacun. 23Chai pueblotaca, Taita Diosllataj sumaj achij nicuj cashcahuanmi achijyachicun, Malta Ovejapish, Paipaj achij luzhuanmi achijyachicun. Chaipica intipish, lunapish ña mana achijyachina tucunchu. 24Tucui llajtacunamanta quishpichishcacunaca, chai achijlla pueblopimi puringacuna. Cai pacha jatun mandajcunapish sumaj charinacunatami, Diosta alli ningapaj, chaiman apangacuna. 25Chai pueblo pungucunapish pascashcallami tiyanga. Tutaca ña mana tiyangachu, punllallami canga. 26Chai pueblomanca, tucui llajtacunami paicuna charishca sumajcunatapish, paicunata jatunta rurajcunatapish chaiman apangacuna. 27Shina cajpipish chaimanca ima mapapish, millanayajta rurajcunapish, llullajcunapish pi mana yaicungachu. Ashtahuanpish Malta Oveja charicun, causanaman rina libropi shutita quillcashcacunallami chaimanca yaicungacuna.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 21:1-27

En ny himmel och en ny jord

1Sedan såg jag en ny himmel och en ny jord, för den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Den var smyckad som en brud för sin brudgum.

3Jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu har Gud sitt tält bland människorna! Han ska bo tillsammans med dem, och de ska vara hans folk, ja, Gud själv ska vara hos dem.21:3 Enligt en del handskrifter: …ska vara hos dem som deras Gud. 4Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga, för det som en gång fanns är borta.”

5Han som sitter på tronen sa: ”Se, jag gör allting nytt!” Sedan sa han: ”Skriv ner detta, för dessa ord är trovärdiga och sanna.” 6Han sa vidare till mig: ”Det har skett! Jag är alfa och omega,21:6 Jfr 1:8 med not. början och slutet. Jag ska låta den som är törstig få dricka ur källan med livets vatten helt gratis.21:6 Jfr 7:17 med not.

7Den som segrar ska få ärva allt detta, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. 8Men de som är fega, trolösa, avskyvärda, mördare, ägnar sig åt sexuell omoral, är ockulta, avgudadyrkare, och alla lögnare, deras plats blir i sjön som brinner av eld och svavel. Det är den andra döden.”

Det nya Jerusalem

9Sedan kom en av de sju änglar som hade skålarna med de sju sista plågorna och sa till mig: ”Kom, så ska jag visa dig bruden, Lammets hustru.21:9 Bruden är en bild på Kristus församling.

10Sedan förde han mig i anden till ett stort och högt berg. Därifrån visade han mig den heliga staden, Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud. 11Staden strålade av Guds härlighet, och den gnistrade som en dyrbar ädelsten, som en kristallklar jaspis. 12Den hade en stor och hög mur med tolv portar, som vaktades av tolv änglar. Och namnen på Israels tolv stammar stod skrivna på portarna. 13Tre av portarna låg mot öster, tre mot norr, tre mot söder och tre mot väster. 14Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod namnen på Lammets tolv apostlar21:14 Eller sändebud..

15Han som talade till mig höll en måttstock av guld i sin hand för att mäta staden och dess portar och dess mur. 16Staden var byggd som en kub. Den var lika bred som den var lång. Han mätte upp den med sin måttstock, och alla mått var 12 000 stadier21:16 12 000 stadier är 220 mil. Men måttet är antagligen symboliskt. Staden var byggd som en kub, precis som det allra heligaste i templet i Jerusalem. Allt i staden har med det heliga talet 12 att göra. Murens längd är 12×1 000, murens tjocklek är 12×12, och det finns 12 grundstenar och 12 portar. Detta ska antagligen symbolisera sambandet mellan Israels folk, med sina 12 stammar, och Guds församling, med sina 12 apostlar. Jfr också Hes 48:30-35.; dess längd, bredd och höjd var lika. 17Sedan mätte han muren och fann att tjockleken var 144 alnar21:17 144 alnar är 72 m, men måttet är antagligen symboliskt, 12×12. Se not till 21:16. enligt människors sätt att mäta, som också ängeln använde.

18Muren var byggd av jaspis. Staden var av rent guld, som liknade rent glas. 19Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags vackra ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, 20den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. 21De tolv portarna var gjorda av tolv pärlor, och varje port bestod av en enda pärla. Den stora gatan genom staden var av rent guld, som liknade genomskinligt glas.

22Jag såg inget tempel i staden, för Herren Gud, den Allsmäktige, är stadens tempel, han och Lammet. 23Staden behöver varken sol eller måne för sitt ljus, för Guds härlighet strålar över den, och Lammet är dess ljus. 24Folken ska ledas av detta ljus, och jordens kungar ska komma till staden med sin härlighet. 25Portarna i staden ska aldrig stängas om dagen, och någon natt finns där inte. 26All härlighet och ära som folken äger ska föras dit. 27Men inget orent ska tillåtas att komma dit in, ingen som handlar skamligt eller ohederligt, utan bara de som har sina namn skrivna i livets bok21:27 Jfr 2 Mos 32:32 och Ps 69:29. som tillhör Lammet.