Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 21:1-27

Mushuj Jerusalén ima shina cashcatami huillashca

1Chai qʼuipaca, mushuj jahua pachata, mushuj cai pachatami ricurcani. Ñaupa jahua pachapish, ñaupa cai pachapish ñami tucui chingarirca. Mama cuchapish, ña mana tiyarcachu. 2Juanmi, ñuca quiquintaj Diospajlla caj mushuj Jerusalén pueblotaca, jahua pachamanta Taita Dios cachajpi uriyamucujta ricurcani. Cusata japingapaj sumajta allichirishca novia shinami shamurca. 3Chashna shamujpimi, jahua pachamanta sinchita cashna nishpa caparijta uyarcani: «Riqui, cunanca Diospaj Carpa huasica ñami runacunahuan. Diosmari paicunahuan causagrin. Paicunaca, Diospajmi cangacuna. Taita Diosca, paicunapaj Diosmi canga. Cunanca, Pai Quiquintajmi, paicunahuan causagrin. 4Taita Diosca, paicunapaj ñahuimantaca, tucui huiquitami pʼichanga. Ñaupa tucui imalla tiyashcacunaca ña illashcamanta, huañuipish, huacaipish, llaquipish, nanaipish ña mana ashtahuan tiyangachu» nircami.

5Chai qʼuipaca, jatun tiyarinapi Tiyacujmi: «¡Riqui, ñucaca tucuimi mushujta rurani, quillcai: Caicunaca, cashcatataj huillashca Shimicunami, pajtangatajmi!» nircami.

6Cashnapishmi nirca: «Ña tucuita rurashcami. Ñucaca, callari A shina, tucuri Z shina Callarichijpish, Tucurichijpishmi cani. Maijanpish yacunachijmanca, causaita cuj yacutami, yacu ñahuimantataj ubyachisha. Chai yacumantaca, imata mana cuna tucungachu. 7Millaita mishajca, cai tucui imalla japina cashcata japingatajmi. Ñucaca, paipaj Taita Diosmi casha, paipish ñuca huahuami canga. 8Ashtahuanpish manchajcuna, mana crijcuna, Dios millashcacuna, huañuchijcuna, huainayajcuna, brujiajcuna, rurashcalla dioscunata adorajcuna, tucui llullajcunapish, paicuna japina cashcataca, azufrehuan rupacuj nina cuchallatami japingacuna. Chaica, qʼuipa huañuimi» nircami.

9Canchis angelcunami, tucuri canchis llaquicunata copacunapi jundata charicurcacuna. Chaicunapuramanta shuj shamushpami: «Caiman shamui, Malta Ovejapaj huarmi cana noviata ricuchisha» nirca. 10Chashna nicujpica, Diospaj Espiritumi ñucataca, jatun urcu jahuaman pusharca. Chaipi shayachijpimi ñucamanca, Diospajlla caj Jerusalén jatun pueblota jahua pacha Diospajmanta uriyamucujta ricuchirca. 11Chai puebloca, Taita Dios sumaj achij nicuj chaipi cajpimi, yallitaj valij sumaj jaspe rumitajlla achij nicurca. Cristal shina canllamanta ucuman ricunallami carca. 12Chai pueblo muyundijtaca, chunga ishqui pungucunayuj jatun pircami jarcacurca. Tucui pungucunapimi, angelcunapish shuj shuj shayacurca. Chai pungucunapica, Israelpaj chunga ishqui churicunamanta mirarishca chunga ishqui aillucunapaj shuticunami quillcashca carca. 13Quimsa punguca, inti llujshin ladoman, quimsa punguca janajman, quimsa punguca uraman, quimsa punguca inti yaicun ladomanmi carca. 14Pueblo muyundij pircaca, chunga ishqui rumicuna jahuapi pircashcami carca. Chai rumicunapica, huillagrichun Malta Oveja mingashca chunga ishquicunapaj shuticunami quillcashca tiyacurca.

15Ñucahuan parlanacuj angelca, pueblotapish, pueblo muyundij pircatapish, pungucunatapish medingapajmi, curimanta rurashca medinata charicurca. 16Chai puebloca, largomanpish, anchomanpish, altomanpish mana yallircachu. Quimsandij lado chai valillatajmi carca. Charicushca medinahuan ángel medijpica, tucui ladocunami 2.160 kilometrocunata charirca. 17Pueblo muyundij pircatapish huichiman medijpica, sujta chunga pichca metromi cashca carca. Angelca, cai pachapi medina metrohuan medijcuna shinallatajmi medirca. 18Pueblo muyundij pircaca, jaspe rumihuan pircashcami carca. Pueblocarin, imahuan mana chagrushca sumaj curihuan rurashca, achij nicuj espejo shinami carca. 19Pueblo muyundij pirca callaripi churashca rumicunaca, yallitaj valij cashna sumaj rumicunami carca: Ucu callaripi churashca rumica jaspemi carca. Chaipaj jahuapica zafiro rumita, chaipaj jahuapica ágata rumita, chaipaj jahuapica esmeralda rumita, 20chaipaj jahuapica ónice rumita, chaipaj jahuapica cornalina rumita, chaipaj jahuapica crisólito rumita, chaipaj jahuapica berilo rumita, chaipaj jahuapica topacio rumita, chaipaj jahuapica crisopraso rumita, chaipaj jahuapica jacinto rumita, chaipaj jahuapica amatista rumitami pircashca carca. 21Chunga ishqui pungucunaca, chunga ishqui perlasmi carca. Tucui pungucunami, shuj shuj perlahuan rurashca carca. Shinallataj chai pueblopaj callecunapish, imahuan mana chagru alli curihuan rurashca, vidriopi shina uriman ricunalla callecunami carca.

22Chai pueblopica, Diosta adorana huasita, maipi mana ricurcanichu. Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Diosllataj, Malta Ovejallatajmi Diosta adorana huasi shina tiyacun. 23Chai pueblotaca, Taita Diosllataj sumaj achij nicuj cashcahuanmi achijyachicun, Malta Ovejapish, Paipaj achij luzhuanmi achijyachicun. Chaipica intipish, lunapish ña mana achijyachina tucunchu. 24Tucui llajtacunamanta quishpichishcacunaca, chai achijlla pueblopimi puringacuna. Cai pacha jatun mandajcunapish sumaj charinacunatami, Diosta alli ningapaj, chaiman apangacuna. 25Chai pueblo pungucunapish pascashcallami tiyanga. Tutaca ña mana tiyangachu, punllallami canga. 26Chai pueblomanca, tucui llajtacunami paicuna charishca sumajcunatapish, paicunata jatunta rurajcunatapish chaiman apangacuna. 27Shina cajpipish chaimanca ima mapapish, millanayajta rurajcunapish, llullajcunapish pi mana yaicungachu. Ashtahuanpish Malta Oveja charicun, causanaman rina libropi shutita quillcashcacunallami chaimanca yaicungacuna.

Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 21:1-27

1לאחר מכן ראיתי שמים חדשים וארץ חדשה ללא ימים, כי השמים והארץ שקיימים היום נעלמו. 2ראיתי גם את עיר הקודש, ירושלים החדשה, יורדת מן השמים מאת אלוהים. היא נראתה הדורה ככלה בחתונתה.

3שמעתי קול רם מכיסא המלכות: ”מעונו של אלוהים הוא בין בני־האדם; אלוהים יחיה איתם והם יהיו לו לעם. 4הוא ימחה מעיניהם כל דמעה, ולא יהיה יותר מוות, אבל, קריאות צער או כאב. כל אלה ייעלמו לנצח!“

5היושב על כיסא המלכות הכריז: ”אני עושה הכול חדש!“ הוא פנה אלי ואמר: ”כתוב את אשר אומר לך, כי דברים אלה נכונים ואמיתיים: 6תם ונשלם! אני האלף והתו – ההתחלה והסוף. את הצמא אשקה ממעיין מי־החיים חינם! 7המנצח יירש את כל הברכות האלה; אני אהיה לו לאלוהים והוא יהיה לי לבן. 8אך מוגי־הלב שמפנים לי את גבם, חסרי האמונה, הפושעים, המושחתים, הרוצחים, הנואפים, עובדי האלילים וכל השקרנים, יושלכו לאגם הבוער באש וגופרית אשר הוא המוות השני.“

9אחד משבעת המלאכים, שנשאו את שבע הקערות המלאות בשבע המגפות, ניגש אלי ואמר: ”בוא איתי ואראה לך את הכלה – את אשת השה.“

10הוא נשא אותי ברוח אל הר גדול וגבוה, והראה לי את ירושלים עיר־הקודש יורדת מן השמים מאת אלוהים. 11העיר הייתה מלאה כבוד אלוהים; היא זרחה והקרינה נוגה כשל אבן יקרה שמבהיקה כבדולח. 12לעיר הייתה חומה גדולה וגבוהה ובה שנים־עשר שערים, ובכל שער עמד מלאך. על השערים היו כתובים שמות שנים־עשר שבטי ישראל. 13שלושה שערים היו בצד מזרח, שלושה בצד צפון, שלושה בצד דרום ושלושה בצד מערב. 14לחומת העיר היו שנים־עשר יסודות ועליהם כתובים שמות שנים־עשר שליחי השה.

15המלאך אשר דיבר אלי החזיק בידו מכשיר־מדידה עשוי זהב, כדי למדוד את העיר, את שעריה ואת חומתה. 16במדדו את העיר הוא נוכח לדעת שצורתה ריבועית – אורכה שווה לרוחבה. למעשה, צורת העיר כקובייה; כל הצלעות שוות – אורך, רוחב וגובה, כל צלע כ־2400 קילומטרים.21‏.16 כא 16 כלשונו: 12,000 ריס 17המלאך מדד את עובי החומה ונוכח לדעת שעובייה כ־65 מטרים.21‏.17 כא 17 כלשונו: 144 אמות

18העיר עצמה הייתה עשויה זהב טהור ושקוף כזכוכית זכה ועדינה. החומה הייתה עשויה אבן־ישפה יקרה, 19ובנויה של שתים־עשרה שכבות של אבני־יסוד משובצות באבני־חן יקרות.

אבן היסוד הראשונה משובצת בישפה

אבן היסוד השנייה משובצת בספיר

אבן היסוד השלישית משובצת בשבו

אבן היסוד הרביעית משובצת בברקת

20אבן היסוד החמישית משובצת ביהלום

אבן היסוד השישית משובצת באודם

אבן היסוד השביעית משובצת בתרשיש

אבן היסוד השמינית משובצת בשוהם

אבן היסוד התשיעית משובצת בפטדה

אבן היסוד העשירית משובצת בנופך

אבן היסוד האחת־עשרה משובצת בלשם

אבן היסוד השתים־עשרה משובצת באחלמה.

21שנים־עשר השערים היו שתים־עשרה פנינים – כל שער פנינה. רחובה המרכזי של העיר מרוצף זהב טהור ושקוף כזכוכית.

22לא הבחנתי בהיכל בעיר, כי היכל העיר הוא ה׳ אלוהי צבאות והשה. 23העיר הנפלאה הזאת אינה זקוקה לאור השמש או לאור הירח, שכן כבוד אלוהים וכבוד השה מאירים אותה באור רב. 24עמי העולם יחיו לאורה, ומלכי העולם יביאו אליה את כבודם ותפארתם. 25שערי העיר לא ייסגרו לעולם; הם יהיו פתוחים כל היום, כי לא יהיה לילה בעיר. 26כבודם ותפארתם של כל העמים יובאו אליה. 27עיר זאת תהיה קדושה וטהורה; לא יהיה בתוכה כל דבר טמא, לא יהיו בה חוטאים, שקרנים, נואפים ופושעים. רק הכתובים בספר־החיים של השה ייכנסו לעיר.