Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 21:1-27

Mushuj Jerusalén ima shina cashcatami huillashca

1Chai qʼuipaca, mushuj jahua pachata, mushuj cai pachatami ricurcani. Ñaupa jahua pachapish, ñaupa cai pachapish ñami tucui chingarirca. Mama cuchapish, ña mana tiyarcachu. 2Juanmi, ñuca quiquintaj Diospajlla caj mushuj Jerusalén pueblotaca, jahua pachamanta Taita Dios cachajpi uriyamucujta ricurcani. Cusata japingapaj sumajta allichirishca novia shinami shamurca. 3Chashna shamujpimi, jahua pachamanta sinchita cashna nishpa caparijta uyarcani: «Riqui, cunanca Diospaj Carpa huasica ñami runacunahuan. Diosmari paicunahuan causagrin. Paicunaca, Diospajmi cangacuna. Taita Diosca, paicunapaj Diosmi canga. Cunanca, Pai Quiquintajmi, paicunahuan causagrin. 4Taita Diosca, paicunapaj ñahuimantaca, tucui huiquitami pʼichanga. Ñaupa tucui imalla tiyashcacunaca ña illashcamanta, huañuipish, huacaipish, llaquipish, nanaipish ña mana ashtahuan tiyangachu» nircami.

5Chai qʼuipaca, jatun tiyarinapi Tiyacujmi: «¡Riqui, ñucaca tucuimi mushujta rurani, quillcai: Caicunaca, cashcatataj huillashca Shimicunami, pajtangatajmi!» nircami.

6Cashnapishmi nirca: «Ña tucuita rurashcami. Ñucaca, callari A shina, tucuri Z shina Callarichijpish, Tucurichijpishmi cani. Maijanpish yacunachijmanca, causaita cuj yacutami, yacu ñahuimantataj ubyachisha. Chai yacumantaca, imata mana cuna tucungachu. 7Millaita mishajca, cai tucui imalla japina cashcata japingatajmi. Ñucaca, paipaj Taita Diosmi casha, paipish ñuca huahuami canga. 8Ashtahuanpish manchajcuna, mana crijcuna, Dios millashcacuna, huañuchijcuna, huainayajcuna, brujiajcuna, rurashcalla dioscunata adorajcuna, tucui llullajcunapish, paicuna japina cashcataca, azufrehuan rupacuj nina cuchallatami japingacuna. Chaica, qʼuipa huañuimi» nircami.

9Canchis angelcunami, tucuri canchis llaquicunata copacunapi jundata charicurcacuna. Chaicunapuramanta shuj shamushpami: «Caiman shamui, Malta Ovejapaj huarmi cana noviata ricuchisha» nirca. 10Chashna nicujpica, Diospaj Espiritumi ñucataca, jatun urcu jahuaman pusharca. Chaipi shayachijpimi ñucamanca, Diospajlla caj Jerusalén jatun pueblota jahua pacha Diospajmanta uriyamucujta ricuchirca. 11Chai puebloca, Taita Dios sumaj achij nicuj chaipi cajpimi, yallitaj valij sumaj jaspe rumitajlla achij nicurca. Cristal shina canllamanta ucuman ricunallami carca. 12Chai pueblo muyundijtaca, chunga ishqui pungucunayuj jatun pircami jarcacurca. Tucui pungucunapimi, angelcunapish shuj shuj shayacurca. Chai pungucunapica, Israelpaj chunga ishqui churicunamanta mirarishca chunga ishqui aillucunapaj shuticunami quillcashca carca. 13Quimsa punguca, inti llujshin ladoman, quimsa punguca janajman, quimsa punguca uraman, quimsa punguca inti yaicun ladomanmi carca. 14Pueblo muyundij pircaca, chunga ishqui rumicuna jahuapi pircashcami carca. Chai rumicunapica, huillagrichun Malta Oveja mingashca chunga ishquicunapaj shuticunami quillcashca tiyacurca.

15Ñucahuan parlanacuj angelca, pueblotapish, pueblo muyundij pircatapish, pungucunatapish medingapajmi, curimanta rurashca medinata charicurca. 16Chai puebloca, largomanpish, anchomanpish, altomanpish mana yallircachu. Quimsandij lado chai valillatajmi carca. Charicushca medinahuan ángel medijpica, tucui ladocunami 2.160 kilometrocunata charirca. 17Pueblo muyundij pircatapish huichiman medijpica, sujta chunga pichca metromi cashca carca. Angelca, cai pachapi medina metrohuan medijcuna shinallatajmi medirca. 18Pueblo muyundij pircaca, jaspe rumihuan pircashcami carca. Pueblocarin, imahuan mana chagrushca sumaj curihuan rurashca, achij nicuj espejo shinami carca. 19Pueblo muyundij pirca callaripi churashca rumicunaca, yallitaj valij cashna sumaj rumicunami carca: Ucu callaripi churashca rumica jaspemi carca. Chaipaj jahuapica zafiro rumita, chaipaj jahuapica ágata rumita, chaipaj jahuapica esmeralda rumita, 20chaipaj jahuapica ónice rumita, chaipaj jahuapica cornalina rumita, chaipaj jahuapica crisólito rumita, chaipaj jahuapica berilo rumita, chaipaj jahuapica topacio rumita, chaipaj jahuapica crisopraso rumita, chaipaj jahuapica jacinto rumita, chaipaj jahuapica amatista rumitami pircashca carca. 21Chunga ishqui pungucunaca, chunga ishqui perlasmi carca. Tucui pungucunami, shuj shuj perlahuan rurashca carca. Shinallataj chai pueblopaj callecunapish, imahuan mana chagru alli curihuan rurashca, vidriopi shina uriman ricunalla callecunami carca.

22Chai pueblopica, Diosta adorana huasita, maipi mana ricurcanichu. Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Diosllataj, Malta Ovejallatajmi Diosta adorana huasi shina tiyacun. 23Chai pueblotaca, Taita Diosllataj sumaj achij nicuj cashcahuanmi achijyachicun, Malta Ovejapish, Paipaj achij luzhuanmi achijyachicun. Chaipica intipish, lunapish ña mana achijyachina tucunchu. 24Tucui llajtacunamanta quishpichishcacunaca, chai achijlla pueblopimi puringacuna. Cai pacha jatun mandajcunapish sumaj charinacunatami, Diosta alli ningapaj, chaiman apangacuna. 25Chai pueblo pungucunapish pascashcallami tiyanga. Tutaca ña mana tiyangachu, punllallami canga. 26Chai pueblomanca, tucui llajtacunami paicuna charishca sumajcunatapish, paicunata jatunta rurajcunatapish chaiman apangacuna. 27Shina cajpipish chaimanca ima mapapish, millanayajta rurajcunapish, llullajcunapish pi mana yaicungachu. Ashtahuanpish Malta Oveja charicun, causanaman rina libropi shutita quillcashcacunallami chaimanca yaicungacuna.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 21:1-27

Novi Jeruzalem

1Ugledam zatim novo nebo i novu zemlju jer su staro nebo i zemlja iščeznuli. Ni mora više nema. 2I vidim Sveti grad, novi Jeruzalem, kako silazi s neba, od Boga, poput zaručnice urešene za muža.

3Začujem glasan povik s prijestolja: “Evo, Bog stanuje sa svojim narodom! Prebivat će s njima. Oni će biti njegov narod, a on će biti njihov Bog. 4Otrt će svaku suzu s njihovih očiju. Neće više biti smrti, neće biti žalosti, ni plača, ni boli. Jer sve prijašnje je uminulo.”

5Onaj koji sjedi na prijestolju reče: “Gle, činim sve novo!” Zatim meni reče: “Zapiši ove riječi—vjerodostojne su i istinite!” 6I još reče: “Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Žednima ću dati da se besplatno napiju s izvora vode života. 7Svi će pobjednici baštiniti te blagoslove. Ja ću im biti Bog, a oni meni djeca. 8Ali sve kukavice, nevjernici i pokvarenjaci, svi ubojice i bludnici i vračari te idolopoklonici i svi lažljivci—završit će u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.”

9Zatim mi priđe jedan od sedmorice anđela sa sedam posuda punih konačnih zala i reče: “Dođi da ti pokažem Zaručnicu, Jaganjčevu Ženu!”

10I u duhu21:10 Ili: u Duhu. me ponese na veliku, visoku goru i pokaže mi sveti grad Jeruzalem kako silazi s neba od Boga. 11Sav je blistao Božjom slavom poput dragoga kamena, poput kristalnoga jaspisa. 12Zidine su mu bile široke i visoke, s dvanaest vrata koja je čuvalo dvanaest anđela. A na svakim je vratima pisalo ime jednoga od izraelskih plemena. 13Sa svake strane—s istoka, sjevera, juga i zapada—bila su troja vrata. 14Gradske zidine imale su dvanaest temelja na kojima su pisala imena dvanaestorice Jaganjčevih apostola.

15Anđeo je imao štap za mjerenje nalik zlatnoj trski da izmjeri grad, njegova vrata i zidine. 16Grad se sterao u obliku kvadrata—duljina mu je bila jednaka širini. Anđeo trskom izmjeri grad: i duljina, i širina, i visina bile su jednake: dvanaest tisuća stadija.21:16 Ili 2 220 kilometara. 17Izmjeri zatim gradske zidine. Bile su široke sto četrdeset četiri lakta21:17 Ili 65 metara. po ljudskoj mjeri kojom je anđeo mjerio.

18Zidine su bile od jaspisa, a sam grad od zlata čistoga poput stakla. 19Gradske su zidine izgrađene na temeljima od različitoga dragog kamenja: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda, 20peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, a dvanaesti od ametista.

21Dvanaest vrata načinjeno je od dvanaest bisera—svaka od jednoga jedinog bisera. A glavna je ulica od čistoga zlata prozirnoga poput stakla.

22U gradu nisam vidio hram. Njegov je hram Svemogući Gospodin Bog—i Jaganjac. 23Tomu gradu ne trebaju ni sunce ni mjesec jer ga obasjava Božja slava, a Jaganjac mu je svjetlo. 24Narodi će hoditi u njegovoj svjetlosti, a vladari ovoga svijeta donosit će u njega svoju slavu. 25Gradska vrata ne zatvaraju se na svršetku dana jer noći nema. 26U njega će se unijeti slava i čast naroda. 27Ali neće ući ništa nečisto i nitko tko čini gadosti i govori laži, nego samo oni kojih su imena zapisana u Jaganjčevoj Knjizi života.