Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 21:1-27

Mushuj Jerusalén ima shina cashcatami huillashca

1Chai qʼuipaca, mushuj jahua pachata, mushuj cai pachatami ricurcani. Ñaupa jahua pachapish, ñaupa cai pachapish ñami tucui chingarirca. Mama cuchapish, ña mana tiyarcachu. 2Juanmi, ñuca quiquintaj Diospajlla caj mushuj Jerusalén pueblotaca, jahua pachamanta Taita Dios cachajpi uriyamucujta ricurcani. Cusata japingapaj sumajta allichirishca novia shinami shamurca. 3Chashna shamujpimi, jahua pachamanta sinchita cashna nishpa caparijta uyarcani: «Riqui, cunanca Diospaj Carpa huasica ñami runacunahuan. Diosmari paicunahuan causagrin. Paicunaca, Diospajmi cangacuna. Taita Diosca, paicunapaj Diosmi canga. Cunanca, Pai Quiquintajmi, paicunahuan causagrin. 4Taita Diosca, paicunapaj ñahuimantaca, tucui huiquitami pʼichanga. Ñaupa tucui imalla tiyashcacunaca ña illashcamanta, huañuipish, huacaipish, llaquipish, nanaipish ña mana ashtahuan tiyangachu» nircami.

5Chai qʼuipaca, jatun tiyarinapi Tiyacujmi: «¡Riqui, ñucaca tucuimi mushujta rurani, quillcai: Caicunaca, cashcatataj huillashca Shimicunami, pajtangatajmi!» nircami.

6Cashnapishmi nirca: «Ña tucuita rurashcami. Ñucaca, callari A shina, tucuri Z shina Callarichijpish, Tucurichijpishmi cani. Maijanpish yacunachijmanca, causaita cuj yacutami, yacu ñahuimantataj ubyachisha. Chai yacumantaca, imata mana cuna tucungachu. 7Millaita mishajca, cai tucui imalla japina cashcata japingatajmi. Ñucaca, paipaj Taita Diosmi casha, paipish ñuca huahuami canga. 8Ashtahuanpish manchajcuna, mana crijcuna, Dios millashcacuna, huañuchijcuna, huainayajcuna, brujiajcuna, rurashcalla dioscunata adorajcuna, tucui llullajcunapish, paicuna japina cashcataca, azufrehuan rupacuj nina cuchallatami japingacuna. Chaica, qʼuipa huañuimi» nircami.

9Canchis angelcunami, tucuri canchis llaquicunata copacunapi jundata charicurcacuna. Chaicunapuramanta shuj shamushpami: «Caiman shamui, Malta Ovejapaj huarmi cana noviata ricuchisha» nirca. 10Chashna nicujpica, Diospaj Espiritumi ñucataca, jatun urcu jahuaman pusharca. Chaipi shayachijpimi ñucamanca, Diospajlla caj Jerusalén jatun pueblota jahua pacha Diospajmanta uriyamucujta ricuchirca. 11Chai puebloca, Taita Dios sumaj achij nicuj chaipi cajpimi, yallitaj valij sumaj jaspe rumitajlla achij nicurca. Cristal shina canllamanta ucuman ricunallami carca. 12Chai pueblo muyundijtaca, chunga ishqui pungucunayuj jatun pircami jarcacurca. Tucui pungucunapimi, angelcunapish shuj shuj shayacurca. Chai pungucunapica, Israelpaj chunga ishqui churicunamanta mirarishca chunga ishqui aillucunapaj shuticunami quillcashca carca. 13Quimsa punguca, inti llujshin ladoman, quimsa punguca janajman, quimsa punguca uraman, quimsa punguca inti yaicun ladomanmi carca. 14Pueblo muyundij pircaca, chunga ishqui rumicuna jahuapi pircashcami carca. Chai rumicunapica, huillagrichun Malta Oveja mingashca chunga ishquicunapaj shuticunami quillcashca tiyacurca.

15Ñucahuan parlanacuj angelca, pueblotapish, pueblo muyundij pircatapish, pungucunatapish medingapajmi, curimanta rurashca medinata charicurca. 16Chai puebloca, largomanpish, anchomanpish, altomanpish mana yallircachu. Quimsandij lado chai valillatajmi carca. Charicushca medinahuan ángel medijpica, tucui ladocunami 2.160 kilometrocunata charirca. 17Pueblo muyundij pircatapish huichiman medijpica, sujta chunga pichca metromi cashca carca. Angelca, cai pachapi medina metrohuan medijcuna shinallatajmi medirca. 18Pueblo muyundij pircaca, jaspe rumihuan pircashcami carca. Pueblocarin, imahuan mana chagrushca sumaj curihuan rurashca, achij nicuj espejo shinami carca. 19Pueblo muyundij pirca callaripi churashca rumicunaca, yallitaj valij cashna sumaj rumicunami carca: Ucu callaripi churashca rumica jaspemi carca. Chaipaj jahuapica zafiro rumita, chaipaj jahuapica ágata rumita, chaipaj jahuapica esmeralda rumita, 20chaipaj jahuapica ónice rumita, chaipaj jahuapica cornalina rumita, chaipaj jahuapica crisólito rumita, chaipaj jahuapica berilo rumita, chaipaj jahuapica topacio rumita, chaipaj jahuapica crisopraso rumita, chaipaj jahuapica jacinto rumita, chaipaj jahuapica amatista rumitami pircashca carca. 21Chunga ishqui pungucunaca, chunga ishqui perlasmi carca. Tucui pungucunami, shuj shuj perlahuan rurashca carca. Shinallataj chai pueblopaj callecunapish, imahuan mana chagru alli curihuan rurashca, vidriopi shina uriman ricunalla callecunami carca.

22Chai pueblopica, Diosta adorana huasita, maipi mana ricurcanichu. Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Diosllataj, Malta Ovejallatajmi Diosta adorana huasi shina tiyacun. 23Chai pueblotaca, Taita Diosllataj sumaj achij nicuj cashcahuanmi achijyachicun, Malta Ovejapish, Paipaj achij luzhuanmi achijyachicun. Chaipica intipish, lunapish ña mana achijyachina tucunchu. 24Tucui llajtacunamanta quishpichishcacunaca, chai achijlla pueblopimi puringacuna. Cai pacha jatun mandajcunapish sumaj charinacunatami, Diosta alli ningapaj, chaiman apangacuna. 25Chai pueblo pungucunapish pascashcallami tiyanga. Tutaca ña mana tiyangachu, punllallami canga. 26Chai pueblomanca, tucui llajtacunami paicuna charishca sumajcunatapish, paicunata jatunta rurajcunatapish chaiman apangacuna. 27Shina cajpipish chaimanca ima mapapish, millanayajta rurajcunapish, llullajcunapish pi mana yaicungachu. Ashtahuanpish Malta Oveja charicun, causanaman rina libropi shutita quillcashcacunallami chaimanca yaicungacuna.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Chivumbulutso 21:1-27

Kumwamba ndi Dziko Lapansi Zatsopano

1Kenaka ndinaona kumwamba kwatsopano ndi dziko lapansi latsopano pakuti kumwamba koyamba ndi dziko lapansi loyamba zinapita ndipo kunalibenso nyanja ina iliyonse. 2Ndinaona mzinda wopatulika, Yerusalemu watsopano, ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu, utakonzedwa ngati mkwatibwi wovala zokongola kukonzekera mwamuna wake. 3Ndipo ndinamva mawu ofuwula kuchokera ku Mpando Waufumu kuti, “Taonani! Malo wokhalapo Mulungu ali pakati pa anthu, ndipo Iye adzakhala ndi anthuwo. Iwo adzakhala anthu ake ndipo Mulungu mwini adzakhala nawo nakhala Mulungu wawo. 4‘Mulungu adzapukuta misozi yonse mʼmaso mwawo. Sikudzakhalanso imfa kapena kukhuza maliro kapena kulira kapena ululu popeza zakale zapita.’ ”

5Amene anakhala pa mpando waufumuyo anati, “Ndikulenga zinthu zonse zikhale zatsopano!” Ndipo anati, “Lemba izi, pakuti mawu awa ndi okhulupirika ndi woona.”

6Iye anandiwuza kuti, “Kwatha. Ine ndine Alefa ndi Omega, Woyamba ndi Wotsiriza. Kwa onse akumva ludzu, ndidzawapatsa zakumwa zaulere zochokera ku kasupe wamadzi amoyo. 7Iye amene adzapambane adzalandira zonsezi, ndipo ndidzakhala Mulungu wake ndi Iye adzakhala mwana wanga. 8Koma amantha, osakhulupirira, okonda zonyansa, opha anthu, achiwerewere, amatsenga, opembedza mafano ndi abodza, malo awo adzakhala nyanja yamoto ya sulufule wotentha. Iyi ndi imfa yachiwiri.”

Mzinda wa Yerusalemu Watsopano

9Mmodzi wa angelo asanu ndi awiri aja, anali ndi mbale zisanu ndi ziwiri zodzaza ndi miliri yotsiriza isanu ndi iwiri anandiwuza kuti, “Bwera, ine ndidzakuonetsa mkwatibwi wa Mwana Wankhosa.” 10Ndipo anandinyamula mwa Mzimu Woyera kupita nane ku phiri lalikulu ndi lalitali nandionetsa mzinda wopatulika, Yerusalemu ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu. 11Unawala ndi ulemerero wa Mulungu, ndipo kuthwanima kwake kunali ngati mwala wamtengowapatali, ngati jasipa; woyera ngati krustalo. 12Mzindawo unali ndi mpanda waukulu ndi wautali, unali ndi zipata khumi ndi ziwiri, ndipo panali angelo khumi ndi awiri. Pa chipata chilichonse panayima mngelo. Pa chipata chilichonse panalembedwa dzina la fuko la Israeli. 13Kummawa kunali zipata zitatu, kumpoto zitatu, kummwera zitatu ndi kumadzulo zitatu. 14Mpanda wa mzindawu unali ndi maziko khumi ndi awiri ndipo pa mazikopo panali mayina khumi ndi awiri a atumwi a Mwana Wankhosa.

15Mngelo amene ankayankhula nane uja anali ndi ndodo yagolide yoyezera mzindawo, zipata zake ndi mpanda wake. 16Mzindawo unamangidwa mofanana kutalika kwake, mulitali ndi mulifupi munali mofanana. Anayeza mzindawo ndi ndodo ija ndipo anapeza kuti mulitali, mulifupi ndi msinkhu wake kutalika kwake kunali makilomita 2,200. 17Anayesa mpanda uja ndipo kuchindikala kwake kunali kopitirirapo mamita 65 monga mwa muyeso wa anthu umene mngelo anagwiritsa ntchito. 18Mpandawo unapangidwa ndi yasipa, ndipo mzindawo unali wagolide oyengeka owala ngati galasi. 19Maziko a mpanda wa mzindawo anali okongoletsedwa ndi miyala yamtengowapatali ya mtundu uliwonse. Maziko oyamba anali yasipa, achiwiri anali safiro, achitatu ndi kalikedo, achinayi ndi simaragido, 20achisanu ndi sardiyo, achisanu ndi chiwiri ndi krusolito, achisanu ndi chitatu ndi berulo, achisanu ndi chinayi ndi topaziyo, a khumi ndi krusoprazo, a khumi ndi chimodzi ndi huakito, a khumi ndi chiwiri ndi emetusto. 21Zipata khumi ndi ziwiri zija zinapangidwa ndi ngale, chipata chilichonse chinapangidwa ndi ngale imodzi. Misewu ya mzindawo inali yopangidwa ndi golide oyengeka, owala ngati galasi.

22Ine sindinaone Nyumba ya Mulungu iliyonse mu mzindawo chifukwa Ambuye Mulungu Wamphamvuzonse ndi Mwana Wankhosa ndiwo Nyumba yake. 23Palibe chifukwa choti dzuwa kapena mwezi ziwale popeza mu mzindawo ulemerero wa Mulungu ndiwo umawalamo ndipo nyale yake ndi Mwana Wankhosa uja. 24Mitundu ya anthu idzayenda mʼkuwala kwake ndipo mafumu a dziko lapansi adzabweretsa ulemerero wawo mu mzindamo. 25Zipata zake sizidzatsekedwa ngakhale tsiku limodzi lomwe pakuti sikudzakhala usiku kumeneko. 26Ulemerero ndi ulemu wa mitundu ya anthu adzapita nazo kumeneko. 27Kanthu kosayeretsedwa sikadzalowamo, kuphatikizanso aliyense wochita zinthu zochititsa manyazi ndi zachinyengo, koma okhawo amene mayina awo alembedwa mʼbuku lamoyo la Mwana Wankhosa.