Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 20:1-15

Huaranga huatatami, Cristoca cai pachata mandanga

1Chai qʼuipaca, jahua pachamanta shuj ángel uriyamujtami ricurcani. Paica, jatun jutcupaj llavetapish, jatun cadenatapish maquipi apashcami shamurca. 2Chai angelmi, ñaupa culebra nishca dragón shuti, diablo, Satanastaca japishpa huaranga huatacama huatashpa churarca. 3Llajtacunapi causacujcunata ama ashtahuan umachunmi, huaranga huata pajtangacama, huatashcata jatun jutcupi huichcarca. Jutcu pungutapish sellashpami churarca. Huaranga huatacuna qʼuipaca, ashacama cutin cacharishca cangami.

4Chai huashaca, jatun tiyarinacunatami ricurcani. Chaipica, mandanata Dios cujpi chasquijcunami tiyarircacuna. Jesusmanta huillashcamantapish, Diospaj Shimita caźushcamantapish cungata pʼitishpa huañuchishcacunapaj almacunatapishmi, chaipi cajta ricurca. Paicunaca, manchanana animaltapish, chai animalman rijchajta rurashcatapish mana adorashcacunachu carca. Shinallataj chai animalpaj marcatapish, maquipipish frentepipish mana chasquircacunachu. Chaimantami, chashna huañuchishcacuna carca. Paicunaca causarishpami, huaranga huatata Cristohuan mandarcacuna. 5Paicunaca, punta causarijcunapurami. Ashtahuanpish caishuj huañushcacunaca, huaranga huata pajtangacama mana causarircachu. 6Diospajlla cashcamanta, punta causarinapi causarijcunaca, achcata cushicungami. Qʼuipa huañuica, paicunataca ña imata mana rurai tucunchu. Ashtahuanpish paicunaca Taita Diosta, Cristota servij curacuna cashpami, Cristohuan huaranga huatacama mandangacuna.

Satanastami huiñaipaj jatun llaquiman cachashca

7Huaranga huatacuna ña pajtajpica, Satanasca preźu tiyacushcamanta cacharishcami canga. 8Chaimanta llujshishpami Satanasca, cai pacha tucui llajtacunapi causacujcunata umagringa. Chashna umashpami cutin macanacuiman jataringapaj, paica Gog nishca, Magog nishca soldadocunata tandachinga. Chai soldadocunaca, mama cucha uri tʼiyu allpa shina yallitaj achcami carca. 9Chaicunaca, chai tucui pamba jundami shamurcacuna. Chashna shamushpami, Diospajlla cajcunapaj llajtatapish, Dios cʼuyashca pueblotapish chaupipi churashpa shayarircacuna. Ashtahuanpish jahua pachamanta nina urmashpami, paicunataca tucui rupachirca. 10Shinallataj umashpa crichij diablotaca, azufrehuan rupacuj nina cuchapimi shitarca. Manchanana animalpish, llulla huillajpish chaillapitajmi carca. Chaipimi paicunaca tutapish, punllapish huiñai huiñaita jatunta llaquichishca cangacuna.

Huañushcacunatami huiñaipaj jatun llaquiman cachashca

11Chaimantaca, yuraj jatun tiyarinatapish, chaipi Tiyacujtapishmi ricurcani. Paipaj ñaupajmantaca, cai pachapish, jahua pachapish maitatajshimi miticurca. Maipi ña mana ima ricurircachu. 12Huañushcacunataca, jatuncunatapish, uchillacunatapish Taita Diospaj ñaupajpi shayacujtami ricurcani. Librocunapish pascashcami carca. Shinallataj causanaman rinapaj shujtaj libropish pascashcami carca. Huañushcacunataca, paicuna imalla rurashcacunata chai librocunapi quillcashca tiyacujta ricushpami, juchachina cashcata ricuchirca. 13Mama cuchapish, paipi caj huañushcacunata tigrachircami. Huañuipish, Hadespish, paicuna charicushca huañushcacunata tigrachircami. Ña tucui chaicunapish tigrachijpimi, huañushcacunataca paicuna imallata rurashcamanta juchachirca. 14Chai qʼuipaca, huañuitapish, Hadestapish nina rupacuj cuchapimi shitarca. Chaica, qʼuipa huañuimi. 15Causanaman rinapaj libropi shuticuna mana quillcashca ricurijcunataca, nina cuchapimi shitarca.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 20:1-15

Ang 1,000 Taon

1Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman, at may malaki siyang kadena. 2Dinakip niya ang dragon – ang ahas noong unang panahon na tinatawag na diyablo o Satanas – at saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. 3Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mangahas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa ibaʼt ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon.

4Pagkatapos, may nakita akong mga trono, at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Dios. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahen nito, at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Cristo sa loob ng 1,000 taon. 5Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. (Ang ibang mga patay ay saka lang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon.) 6Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Dios at ni Cristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon.

Ang Pagkatalo ni Satanas

7Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. 8Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, na tatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing-dagat na hindi kayang bilangin. 9Kakalat sila sa buong mundo, at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Dios ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. 10At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi, magpakailanman.

Ang Huling Paghatol

11Pagkatapos, nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. 12At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. 13Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay. At hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. 14-15At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades.20:14-15 Hades: Ang ibig sabihin, lugar ng mga patay. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan.