Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 20:1-15

Huaranga huatatami, Cristoca cai pachata mandanga

1Chai qʼuipaca, jahua pachamanta shuj ángel uriyamujtami ricurcani. Paica, jatun jutcupaj llavetapish, jatun cadenatapish maquipi apashcami shamurca. 2Chai angelmi, ñaupa culebra nishca dragón shuti, diablo, Satanastaca japishpa huaranga huatacama huatashpa churarca. 3Llajtacunapi causacujcunata ama ashtahuan umachunmi, huaranga huata pajtangacama, huatashcata jatun jutcupi huichcarca. Jutcu pungutapish sellashpami churarca. Huaranga huatacuna qʼuipaca, ashacama cutin cacharishca cangami.

4Chai huashaca, jatun tiyarinacunatami ricurcani. Chaipica, mandanata Dios cujpi chasquijcunami tiyarircacuna. Jesusmanta huillashcamantapish, Diospaj Shimita caźushcamantapish cungata pʼitishpa huañuchishcacunapaj almacunatapishmi, chaipi cajta ricurca. Paicunaca, manchanana animaltapish, chai animalman rijchajta rurashcatapish mana adorashcacunachu carca. Shinallataj chai animalpaj marcatapish, maquipipish frentepipish mana chasquircacunachu. Chaimantami, chashna huañuchishcacuna carca. Paicunaca causarishpami, huaranga huatata Cristohuan mandarcacuna. 5Paicunaca, punta causarijcunapurami. Ashtahuanpish caishuj huañushcacunaca, huaranga huata pajtangacama mana causarircachu. 6Diospajlla cashcamanta, punta causarinapi causarijcunaca, achcata cushicungami. Qʼuipa huañuica, paicunataca ña imata mana rurai tucunchu. Ashtahuanpish paicunaca Taita Diosta, Cristota servij curacuna cashpami, Cristohuan huaranga huatacama mandangacuna.

Satanastami huiñaipaj jatun llaquiman cachashca

7Huaranga huatacuna ña pajtajpica, Satanasca preźu tiyacushcamanta cacharishcami canga. 8Chaimanta llujshishpami Satanasca, cai pacha tucui llajtacunapi causacujcunata umagringa. Chashna umashpami cutin macanacuiman jataringapaj, paica Gog nishca, Magog nishca soldadocunata tandachinga. Chai soldadocunaca, mama cucha uri tʼiyu allpa shina yallitaj achcami carca. 9Chaicunaca, chai tucui pamba jundami shamurcacuna. Chashna shamushpami, Diospajlla cajcunapaj llajtatapish, Dios cʼuyashca pueblotapish chaupipi churashpa shayarircacuna. Ashtahuanpish jahua pachamanta nina urmashpami, paicunataca tucui rupachirca. 10Shinallataj umashpa crichij diablotaca, azufrehuan rupacuj nina cuchapimi shitarca. Manchanana animalpish, llulla huillajpish chaillapitajmi carca. Chaipimi paicunaca tutapish, punllapish huiñai huiñaita jatunta llaquichishca cangacuna.

Huañushcacunatami huiñaipaj jatun llaquiman cachashca

11Chaimantaca, yuraj jatun tiyarinatapish, chaipi Tiyacujtapishmi ricurcani. Paipaj ñaupajmantaca, cai pachapish, jahua pachapish maitatajshimi miticurca. Maipi ña mana ima ricurircachu. 12Huañushcacunataca, jatuncunatapish, uchillacunatapish Taita Diospaj ñaupajpi shayacujtami ricurcani. Librocunapish pascashcami carca. Shinallataj causanaman rinapaj shujtaj libropish pascashcami carca. Huañushcacunataca, paicuna imalla rurashcacunata chai librocunapi quillcashca tiyacujta ricushpami, juchachina cashcata ricuchirca. 13Mama cuchapish, paipi caj huañushcacunata tigrachircami. Huañuipish, Hadespish, paicuna charicushca huañushcacunata tigrachircami. Ña tucui chaicunapish tigrachijpimi, huañushcacunataca paicuna imallata rurashcamanta juchachirca. 14Chai qʼuipaca, huañuitapish, Hadestapish nina rupacuj cuchapimi shitarca. Chaica, qʼuipa huañuimi. 15Causanaman rinapaj libropi shuticuna mana quillcashca ricurijcunataca, nina cuchapimi shitarca.

Słowo Życia

Apokalipsa 20:1-15

Tysiąc lat

1Potem zobaczyłem anioła, zstępującego z nieba. Miał w ręku klucz do otchłani oraz ogromny łańcuch. 2Schwytał on smoka, pradawnego węża—zwanego diabłem i szatanem—i związał go na tysiąc lat. 3Następnie wrzucił go do otchłani, po czym zamknął ją i zapieczętował, aby przez tysiąc lat smok nie mógł oszukiwać narodów. Po tym okresie zostanie na krótko uwolniony.

4Zobaczyłem także trony, a ci, którzy na nich zasiadali, otrzymali prawo sądzenia. I ujrzałem dusze ludzi, którzy zostali ścięci za to, że opowiadali innym o Jezusie i głosili słowo Boże, oraz za to, że nie oddali czci bestii ani jej posągowi i odmówili przyjęcia jej znaku na czoło lub rękę. Teraz ożyli i przez tysiąc lat królowali z Chrystusem. 5To jest pierwsze zmartwychwstanie, pozostali zmarli ożyją bowiem dopiero po upływie tysiąca lat. 6Szczęśliwi i święci są ci, którzy będą mieli udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu. Ludzie ci nie umrą już po raz drugi i jako kapłani Boga i Chrystusa będą z Nim panować przez tysiąc lat.

Zagłada szatana

7Po upływie tego czasu szatan zostanie uwolniony z więzienia 8i zacznie oszukiwać narody Goga i Magoga z czterech krańców ziemi. I zbierze je, aby stoczyć walkę z Bogiem, a zgromadzone wojska będą tak liczne, jak piasek na brzegu morza. 9Przemierzą całą ziemię i otoczą świętych oraz miasto ukochane przez Boga. Wtedy jednak spadnie na nich ogień z nieba i pochłonie ich. 10Diabeł zaś, który ich oszukał, zostanie wrzucony do ognistego jeziora płonącej siarki, w którym będzie również bestia i fałszywy prorok. Będzie to miejsce wiecznej kary, w którym będą cierpieć dniem i nocą.

Sąd nad zmarłymi

11Następnie zobaczyłem wielki biały tron i Tego, który na nim zasiada. Niebo i ziemia chciały uciec sprzed Jego oblicza, ale nie znalazły miejsca, w którym mogłyby się przed Nim ukryć. 12Wtedy ujrzałem umarłych—wielkich i małych, stojących przed tronem. I otwarto księgi, wśród których była również księga życia. Wszyscy umarli zostali osądzeni zgodnie z ich czynami, zapisanymi w księgach. 13Morze, ziemia i świat zmarłych oddały swoich umarłych i wszyscy oni zostali osądzeni zgodnie z ich czynami. 14-15Wówczas śmierć i świat zmarłych zostały wrzucone do ognistego jeziora. Trafili tam również wszyscy ci, którzy nie byli zapisani w księdze życia. Ogniste jezioro jest drugą śmiercią.