Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 20:1-15

Huaranga huatatami, Cristoca cai pachata mandanga

1Chai qʼuipaca, jahua pachamanta shuj ángel uriyamujtami ricurcani. Paica, jatun jutcupaj llavetapish, jatun cadenatapish maquipi apashcami shamurca. 2Chai angelmi, ñaupa culebra nishca dragón shuti, diablo, Satanastaca japishpa huaranga huatacama huatashpa churarca. 3Llajtacunapi causacujcunata ama ashtahuan umachunmi, huaranga huata pajtangacama, huatashcata jatun jutcupi huichcarca. Jutcu pungutapish sellashpami churarca. Huaranga huatacuna qʼuipaca, ashacama cutin cacharishca cangami.

4Chai huashaca, jatun tiyarinacunatami ricurcani. Chaipica, mandanata Dios cujpi chasquijcunami tiyarircacuna. Jesusmanta huillashcamantapish, Diospaj Shimita caźushcamantapish cungata pʼitishpa huañuchishcacunapaj almacunatapishmi, chaipi cajta ricurca. Paicunaca, manchanana animaltapish, chai animalman rijchajta rurashcatapish mana adorashcacunachu carca. Shinallataj chai animalpaj marcatapish, maquipipish frentepipish mana chasquircacunachu. Chaimantami, chashna huañuchishcacuna carca. Paicunaca causarishpami, huaranga huatata Cristohuan mandarcacuna. 5Paicunaca, punta causarijcunapurami. Ashtahuanpish caishuj huañushcacunaca, huaranga huata pajtangacama mana causarircachu. 6Diospajlla cashcamanta, punta causarinapi causarijcunaca, achcata cushicungami. Qʼuipa huañuica, paicunataca ña imata mana rurai tucunchu. Ashtahuanpish paicunaca Taita Diosta, Cristota servij curacuna cashpami, Cristohuan huaranga huatacama mandangacuna.

Satanastami huiñaipaj jatun llaquiman cachashca

7Huaranga huatacuna ña pajtajpica, Satanasca preźu tiyacushcamanta cacharishcami canga. 8Chaimanta llujshishpami Satanasca, cai pacha tucui llajtacunapi causacujcunata umagringa. Chashna umashpami cutin macanacuiman jataringapaj, paica Gog nishca, Magog nishca soldadocunata tandachinga. Chai soldadocunaca, mama cucha uri tʼiyu allpa shina yallitaj achcami carca. 9Chaicunaca, chai tucui pamba jundami shamurcacuna. Chashna shamushpami, Diospajlla cajcunapaj llajtatapish, Dios cʼuyashca pueblotapish chaupipi churashpa shayarircacuna. Ashtahuanpish jahua pachamanta nina urmashpami, paicunataca tucui rupachirca. 10Shinallataj umashpa crichij diablotaca, azufrehuan rupacuj nina cuchapimi shitarca. Manchanana animalpish, llulla huillajpish chaillapitajmi carca. Chaipimi paicunaca tutapish, punllapish huiñai huiñaita jatunta llaquichishca cangacuna.

Huañushcacunatami huiñaipaj jatun llaquiman cachashca

11Chaimantaca, yuraj jatun tiyarinatapish, chaipi Tiyacujtapishmi ricurcani. Paipaj ñaupajmantaca, cai pachapish, jahua pachapish maitatajshimi miticurca. Maipi ña mana ima ricurircachu. 12Huañushcacunataca, jatuncunatapish, uchillacunatapish Taita Diospaj ñaupajpi shayacujtami ricurcani. Librocunapish pascashcami carca. Shinallataj causanaman rinapaj shujtaj libropish pascashcami carca. Huañushcacunataca, paicuna imalla rurashcacunata chai librocunapi quillcashca tiyacujta ricushpami, juchachina cashcata ricuchirca. 13Mama cuchapish, paipi caj huañushcacunata tigrachircami. Huañuipish, Hadespish, paicuna charicushca huañushcacunata tigrachircami. Ña tucui chaicunapish tigrachijpimi, huañushcacunataca paicuna imallata rurashcamanta juchachirca. 14Chai qʼuipaca, huañuitapish, Hadestapish nina rupacuj cuchapimi shitarca. Chaica, qʼuipa huañuimi. 15Causanaman rinapaj libropi shuticuna mana quillcashca ricurijcunataca, nina cuchapimi shitarca.

Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 20:1-15

1אחרי כן ראיתי מלאך יורד מן השמים, ובידו מפתח התהום ושרשרת גדולה וכבדה. 2המלאך תפס את התנין – הלא הוא הנחש הקדמוני, המלשין, השטן – וכבלו בשרשרת למשך אלף שנים. 3המלאך השליכו אל התהום, סגר ונעל את פי התהום, כדי שהשטן לא יוכל להתעות יותר את העמים עד שיחלפו אלף השנים. בתום אלף השנים הוא ישוחרר לזמן קצר. 4לאחר מכן ראיתי כיסאות שעליהם ישבו מקבלי סמכות המשפט. ראיתי גם את נשמותיהם של אלה אשר נרצחו על־שום עדותם למען ישוע המשיח ולמען דבר אלוהים, ואת נשמותיהם של אלה אשר לא השתחוו לחיה ולפסלה, ולא נשאו את אות החותם של החיה על מצחם או זרועם. כל אלה קמו לתחייה ומלכו עם המשיח אלף שנים.

5זאת תחיית המתים הראשונה. (יתר המתים קמו לתחייה רק לאחר אלף השנים). 6ברוכים וקדושים אלה שקמים בתחייה הראשונה; המוות השני לא יפגע בהם, כי יהיו כוהנים לאלוהים ולמשיחו וימלכו איתו אלף שנים.

7בתום אלף השנים ישוחרר השטן ממאסרו. 8הוא ילך להתעות את עמי־העולם – את גוג ומגוג שמספר צבאם כחול אשר על שפת הים – ויסיתם להילחם נגד אלוהים.

9הצבא האדיר הזה יעלה ויתפשט על מרחבי הארץ, ויתקיף את מחנה בני־אלוהים ואת (ירושלים) העיר האהובה. ברם אלוהים יוריד עליהם אש מן השמים שתשרוף אותם. 10השטן אשר הסיתם יושלך לאגם אש וגופרית, מקום שאליו הושלכו החיה ונביא השקר, והם יתייסרו יומם ולילה לעולם ועד.

11לאחר מכן ראיתי כיסא גדול ולבן, וראיתי גם את היושב עליו – זה אשר מפניו נמלטו הארץ והשמים, אך לא מצאו מקום להסתתר. 12ראיתי את המתים, את הקטנים והגדולים, עומדים לפני כיסא אלוהים; ראיתי ספרים נפתחים, ביניהם גם ספר החיים, והמתים נשפטו לפי מעשיהם הכתובים בספרים. 13הים נאלץ להשיב את המתים הקבורים בו. גם המוות והשאול נאלצו להשיב את מתיהם, וכל אחד נשפט בהתאם למעשיו. 14המוות והשאול הושלכו לאגם האש, שהוא המוות השני. 15כל אלה שלא נכתב שמם בספר החיים הושלכו גם הם לאגם האש.