Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 20:1-15

Huaranga huatatami, Cristoca cai pachata mandanga

1Chai qʼuipaca, jahua pachamanta shuj ángel uriyamujtami ricurcani. Paica, jatun jutcupaj llavetapish, jatun cadenatapish maquipi apashcami shamurca. 2Chai angelmi, ñaupa culebra nishca dragón shuti, diablo, Satanastaca japishpa huaranga huatacama huatashpa churarca. 3Llajtacunapi causacujcunata ama ashtahuan umachunmi, huaranga huata pajtangacama, huatashcata jatun jutcupi huichcarca. Jutcu pungutapish sellashpami churarca. Huaranga huatacuna qʼuipaca, ashacama cutin cacharishca cangami.

4Chai huashaca, jatun tiyarinacunatami ricurcani. Chaipica, mandanata Dios cujpi chasquijcunami tiyarircacuna. Jesusmanta huillashcamantapish, Diospaj Shimita caźushcamantapish cungata pʼitishpa huañuchishcacunapaj almacunatapishmi, chaipi cajta ricurca. Paicunaca, manchanana animaltapish, chai animalman rijchajta rurashcatapish mana adorashcacunachu carca. Shinallataj chai animalpaj marcatapish, maquipipish frentepipish mana chasquircacunachu. Chaimantami, chashna huañuchishcacuna carca. Paicunaca causarishpami, huaranga huatata Cristohuan mandarcacuna. 5Paicunaca, punta causarijcunapurami. Ashtahuanpish caishuj huañushcacunaca, huaranga huata pajtangacama mana causarircachu. 6Diospajlla cashcamanta, punta causarinapi causarijcunaca, achcata cushicungami. Qʼuipa huañuica, paicunataca ña imata mana rurai tucunchu. Ashtahuanpish paicunaca Taita Diosta, Cristota servij curacuna cashpami, Cristohuan huaranga huatacama mandangacuna.

Satanastami huiñaipaj jatun llaquiman cachashca

7Huaranga huatacuna ña pajtajpica, Satanasca preźu tiyacushcamanta cacharishcami canga. 8Chaimanta llujshishpami Satanasca, cai pacha tucui llajtacunapi causacujcunata umagringa. Chashna umashpami cutin macanacuiman jataringapaj, paica Gog nishca, Magog nishca soldadocunata tandachinga. Chai soldadocunaca, mama cucha uri tʼiyu allpa shina yallitaj achcami carca. 9Chaicunaca, chai tucui pamba jundami shamurcacuna. Chashna shamushpami, Diospajlla cajcunapaj llajtatapish, Dios cʼuyashca pueblotapish chaupipi churashpa shayarircacuna. Ashtahuanpish jahua pachamanta nina urmashpami, paicunataca tucui rupachirca. 10Shinallataj umashpa crichij diablotaca, azufrehuan rupacuj nina cuchapimi shitarca. Manchanana animalpish, llulla huillajpish chaillapitajmi carca. Chaipimi paicunaca tutapish, punllapish huiñai huiñaita jatunta llaquichishca cangacuna.

Huañushcacunatami huiñaipaj jatun llaquiman cachashca

11Chaimantaca, yuraj jatun tiyarinatapish, chaipi Tiyacujtapishmi ricurcani. Paipaj ñaupajmantaca, cai pachapish, jahua pachapish maitatajshimi miticurca. Maipi ña mana ima ricurircachu. 12Huañushcacunataca, jatuncunatapish, uchillacunatapish Taita Diospaj ñaupajpi shayacujtami ricurcani. Librocunapish pascashcami carca. Shinallataj causanaman rinapaj shujtaj libropish pascashcami carca. Huañushcacunataca, paicuna imalla rurashcacunata chai librocunapi quillcashca tiyacujta ricushpami, juchachina cashcata ricuchirca. 13Mama cuchapish, paipi caj huañushcacunata tigrachircami. Huañuipish, Hadespish, paicuna charicushca huañushcacunata tigrachircami. Ña tucui chaicunapish tigrachijpimi, huañushcacunataca paicuna imallata rurashcamanta juchachirca. 14Chai qʼuipaca, huañuitapish, Hadestapish nina rupacuj cuchapimi shitarca. Chaica, qʼuipa huañuimi. 15Causanaman rinapaj libropi shuticuna mana quillcashca ricurijcunataca, nina cuchapimi shitarca.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 20:1-15

Tisućgodišnje kraljevstvo

1Ugledam zatim anđela kako silazi s neba noseći ključeve bezdana i velike okove. 2On ščepa Zmaja, tu staru Zmiju, đavla, Sotonu, i okuje ga na tisuću godina. 3Baci ga u bezdan, koji zatvori i zapečati da Sotona više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina. Poslije će ga nakratko morati odvezati.

4Vidio sam zatim prijestolja. Ljudi koji su na njih sjeli dobili su vlast da sude. Vidio sam duše onih kojima je odrubljena glava zbog svjedočenja za Isusa i zbog naviještanja Božje riječi te duše svih onih koji se nisu poklonili Zvijeri ni njezinu kipu, koji nisu primili žig na čelo ni na ruku. Oni su ponovno oživjeli i kraljevali s Kristom tisuću godina. 5To je prvo uskrsnuće. Drugi mrtvi nisu oživjeli dok se ne navrši tisuću godina. 6Blaženi su i sveti dionici prvoga uskrsnuća. Nad njima druga smrt ne vlada—oni će biti Božje i Kristovo svećenstvo i vladat će s Kristom tisuću godina.

Sotonin poraz

7Kad prođe tisuću godina, Sotona će biti oslobođen iz zatvora. 8Izići će i zavesti narode iz svih krajeva svijeta, koje nazivaju Gog i Magog, i okupiti ih za bitku. Bit će ih neizmjerno mnogo—poput pijeska na morskoj obali. 9Vidio sam ih kako su se okupili na prostranoj poljani i opkolili Božji narod i njihov voljeni grad. Ali uto s neba sune na njih oganj i proždre ih.

10Zatim će đavao, koji ih je prevario, biti bačen u ognjeno jezero s gorućim sumporom, gdje će već biti Zvijer i lažni prorok. Ondje će danonoćno trpjeti muke u vijeke vjekova.

Konačni sud

11Ugledam zatim veliko bijelo prijestolje i Onoga koji na njemu sjedi. Zemlja i nebo pobjegnu pred njegovim licem i nestanu. 12I vidim: mrtvi, mali i veliki, stoje pred Božjim prijestoljem. Otvore se sve knjige, pa i Knjiga života. I mrtvi su suđeni prema onome što je u knjigama zapisano—prema svojim djelima. 13More preda svoje mrtvace, smrt i podzemlje također. I svima je suđeno prema njihovim djelima. 14A smrt i podzemlje bačeni su u ognjeno jezero. To ognjeno jezero jest druga smrt. 15I svi koji nisu zapisani u Knjizi života bačeni su u ognjeno jezero.