Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 20:1-15

Huaranga huatatami, Cristoca cai pachata mandanga

1Chai qʼuipaca, jahua pachamanta shuj ángel uriyamujtami ricurcani. Paica, jatun jutcupaj llavetapish, jatun cadenatapish maquipi apashcami shamurca. 2Chai angelmi, ñaupa culebra nishca dragón shuti, diablo, Satanastaca japishpa huaranga huatacama huatashpa churarca. 3Llajtacunapi causacujcunata ama ashtahuan umachunmi, huaranga huata pajtangacama, huatashcata jatun jutcupi huichcarca. Jutcu pungutapish sellashpami churarca. Huaranga huatacuna qʼuipaca, ashacama cutin cacharishca cangami.

4Chai huashaca, jatun tiyarinacunatami ricurcani. Chaipica, mandanata Dios cujpi chasquijcunami tiyarircacuna. Jesusmanta huillashcamantapish, Diospaj Shimita caźushcamantapish cungata pʼitishpa huañuchishcacunapaj almacunatapishmi, chaipi cajta ricurca. Paicunaca, manchanana animaltapish, chai animalman rijchajta rurashcatapish mana adorashcacunachu carca. Shinallataj chai animalpaj marcatapish, maquipipish frentepipish mana chasquircacunachu. Chaimantami, chashna huañuchishcacuna carca. Paicunaca causarishpami, huaranga huatata Cristohuan mandarcacuna. 5Paicunaca, punta causarijcunapurami. Ashtahuanpish caishuj huañushcacunaca, huaranga huata pajtangacama mana causarircachu. 6Diospajlla cashcamanta, punta causarinapi causarijcunaca, achcata cushicungami. Qʼuipa huañuica, paicunataca ña imata mana rurai tucunchu. Ashtahuanpish paicunaca Taita Diosta, Cristota servij curacuna cashpami, Cristohuan huaranga huatacama mandangacuna.

Satanastami huiñaipaj jatun llaquiman cachashca

7Huaranga huatacuna ña pajtajpica, Satanasca preźu tiyacushcamanta cacharishcami canga. 8Chaimanta llujshishpami Satanasca, cai pacha tucui llajtacunapi causacujcunata umagringa. Chashna umashpami cutin macanacuiman jataringapaj, paica Gog nishca, Magog nishca soldadocunata tandachinga. Chai soldadocunaca, mama cucha uri tʼiyu allpa shina yallitaj achcami carca. 9Chaicunaca, chai tucui pamba jundami shamurcacuna. Chashna shamushpami, Diospajlla cajcunapaj llajtatapish, Dios cʼuyashca pueblotapish chaupipi churashpa shayarircacuna. Ashtahuanpish jahua pachamanta nina urmashpami, paicunataca tucui rupachirca. 10Shinallataj umashpa crichij diablotaca, azufrehuan rupacuj nina cuchapimi shitarca. Manchanana animalpish, llulla huillajpish chaillapitajmi carca. Chaipimi paicunaca tutapish, punllapish huiñai huiñaita jatunta llaquichishca cangacuna.

Huañushcacunatami huiñaipaj jatun llaquiman cachashca

11Chaimantaca, yuraj jatun tiyarinatapish, chaipi Tiyacujtapishmi ricurcani. Paipaj ñaupajmantaca, cai pachapish, jahua pachapish maitatajshimi miticurca. Maipi ña mana ima ricurircachu. 12Huañushcacunataca, jatuncunatapish, uchillacunatapish Taita Diospaj ñaupajpi shayacujtami ricurcani. Librocunapish pascashcami carca. Shinallataj causanaman rinapaj shujtaj libropish pascashcami carca. Huañushcacunataca, paicuna imalla rurashcacunata chai librocunapi quillcashca tiyacujta ricushpami, juchachina cashcata ricuchirca. 13Mama cuchapish, paipi caj huañushcacunata tigrachircami. Huañuipish, Hadespish, paicuna charicushca huañushcacunata tigrachircami. Ña tucui chaicunapish tigrachijpimi, huañushcacunataca paicuna imallata rurashcamanta juchachirca. 14Chai qʼuipaca, huañuitapish, Hadestapish nina rupacuj cuchapimi shitarca. Chaica, qʼuipa huañuimi. 15Causanaman rinapaj libropi shuticuna mana quillcashca ricurijcunataca, nina cuchapimi shitarca.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Chivumbulutso 20:1-15

Zaka 1,000

1Ndipo ndinaona mngelo akutsika kuchokera kumwamba ali ndi kiyi ya ku chidzenje chakuya chija atanyamula mʼdzanja lake unyolo waukulu. 2Iye anachigwira chinjokacho, chinjoka chakalekale chija, amene ndi Mdierekezi kapena kuti Satana, ndipo anamumanga zaka 1,000. 3Anamuponya ku chidzenje chakuya chija namutsekera ndi kiyi ndi kumatirira pa khomopo kuti asatulukenso kukanyenga mitundu ya anthu mpaka patapita zaka 1,000. Zikadzatha zakazo, adzamumasula kwa kanthawi pangʼono chabe.

4Ndinaona mipando yaufumu pamene anakhalapo anthu amene anapatsidwa mphamvu zoweruza. Ndipo ndinaona mizimu ya amene anadulidwa makosi chifukwa cha umboni wa Yesu ndi chifukwa cha Mawu a Mulungu. Iwo sanapembedze nawo chirombo kapena fano lake ndipo sanalembedwe chizindikiro chake pa mphumi zawo kapena pa manja awo. Iwo anakhalanso ndi moyo nalamulira pamodzi ndi Khristu zaka 1,000. 5(Akufa ena onse sanaukenso mpaka zitatha zaka 1,000). Uku ndiko kuuka kwa akufa koyamba. 6Odala ndi oyera mtima amene adzaukitsidwa nawo pa kuukitsidwa koyamba. Imfa yachiwiri ilibe mphamvu pa iwo koma adzakhala ansembe a Mulungu ndi a Khristu ndipo adzalamulira naye pamodzi zaka 1,000.

Kugonjetsedwa kwa Satana

7Zaka 1,000 zikadzatha, Satana adzamasulidwa ku ndende yake 8ndipo adzapita kukanyenga mitundu ya anthu kumbali zonse zinayi za dziko lapansi, Gogi ndi Magogi, kuwasonkhanitsa kuti akachite nkhondo. Kuchuluka kwawo kudzakhala ngati mchenga wa mʼmbali mwa nyanja. 9Iwo anayenda ponseponse pa dziko lapansi nazinga msasa wa anthu a Mulungu, mzinda umene Iye amawukonda. Koma moto unatsika kuchokera kumwamba ndi kuwanyeketsa. 10Ndipo Mdierekezi amene anawanyenga, anaponyedwa mʼnyanja ya sulufule wotentha, kumene kunaponyedwa chirombo chija ndi mneneri wonama uja. Iwo adzazunzika usiku ndi usana kwamuyaya.

Chiweruzo Chotsiriza

11Kenaka ndinaona Mpando Waufumu waukulu woyera ndi Iye amene anakhalapo. Dziko lapansi ndi kumwamba zinathawa pamaso pake ndipo panalibenso malo awo. 12Ndipo ndinaona akufa, aakulu ndi aangʼono omwe atayimirira patsogolo pa Mpando Waufumu ndipo mabuku anatsekulidwa. Buku lina linatsekulidwa limene linali Buku Lamoyo. Akufa anaweruzidwa monga mwa zimene anachita monga mmene zinalembedwera mʼmabuku. 13Nyanja inapereka amene anaferamo ndipo imfa ndi Hade zinapereka akufa ake ndipo munthu aliyense anaweruzidwa monga mwa ntchito zake. 14Kenaka imfa ndi Hade zinaponyedwa mʼnyanja ya moto. Nyanja yamoto ndiyo imfa yachiwiri. 15Ngati dzina la wina aliyense silinapezeke mʼBuku Lamoyo, anaponyedwa mʼnyanja yamoto.