Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 2:1-29

Éfeso crijcunataca: ‘Punta cʼuyaiman tigraichij’ nishcami

1Efesopi tandanacushca crijcunapaj angelman quillcai:

Chai canchis luźerocunata alli lado maquipi Charicujca, canchis curi candelerocunapaj chaupipi Puricujca cashnami nin: 2“Ñucaca, can tucui imalla ruracujtapish, shaicuita imallata ruracujtapish, mana pʼiñarij alli shungu cajtapish yachanimi. Shinallataj millaicunata can mana ricunachishcatapish yachanimi. ‘Huillagrichun mingashcacunami canchij’ nijcuna imalla ruracushcata ricushpaca, llullacunalla cashcatami ricushcangui. Chaitapish yachanimi. 3Canca, achca llaquicuna shamujpipish, mana pʼiñarishpa alli shunguhuan aparcanguillami. Ñucata cʼuyashcamantaca, shaicuita imata ruracushpapish, mana shaicushpa saquircanguichu.

4Chashna cajpipish, canpica caitamari mana allita ricuni: Ña mana punta cʼuyaita shina charinguichu. 5Chaimanta cunanca, maimanta urmashcata yuyarishpa cutiri. Callaripi rurashca shinallataj rurashpa cati. Mana Diospajman cutirijpica, utca cambajman shamushpa, cambaj candelerotaca pai tiyacunmanta anchuchishami. 6Chashna cashpapish, nicolaitacuna millaita rurashcata millanachishpaca, allitamari ruracungui. Ñucapish paicuna ruracushcataca millanimi.

7Maijanpish rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun. Millaita mishajmanca, ñucaca Taita Diospaj Paraíso chaupipi caj, causaita cuj yuramantamari carasha” ninmi.

nishpa quillcai.

Esmirna crijcunamanca: ‘Coronatami cusha’ nishcami

8Esmirnapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Callarichijpish, Tucurichijpish, huañushpapish Causarijca, cashnami nin: 9“Ñucaca, can imalla ruracushcatapish, llaquicunata apacushcatapish, huajcha cashcatapish yachanimi. ¡Chashna cashpapish, canca achcata charijmari cangui! ‘Judiocunami canchij’ nijcuna ñucata cʼamishcatapish yachanimi. Paicunaca, mana judiocunatajchu, ashtahuanpish Satanaspaj tandanacuna huasillamari. 10Ama manchaichu, sinchi llaquimi shamugrin. Cancunapuramanta maijancunataca, ima shina catijta ricungapajmi, diabloca preźu churachinga. Chunga punllacunatami, chashna tucui laya llaquichingacuna. ¡Cancunaca huañungacama, ñucataca alli caźushpa caticuichijlla! Chashna catijpica, causaita charishcata ricuchij coronatami cusha.

11Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun. Millaita mishajtaca, qʼuipa huañuica imata mana rurai tucungachu” ninmi.

nishpa quillcai.

Pérgamo pueblopi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

12Pergamopi tandanacushca crijcunapaj angelman quillcai:

Chai ishqui filoyuj, puntasapa espadata charicujca, cashnami nin: 13“Can imata ruracujtapish, maipi causacujtapish yachanimi. Satanás mandacun pueblopimari causacungui. Shina cashpapish ñucataca, ña mana catisha mana nishcanguichu, ñucamanta huillanatapish manataj saquishcanguichu. Satanás mandacun pueblopitaj ñucamanta huillanata alli pajtachij, cancunapura Antipasta huañuchishca punllacunapish manataj mancharcanguichijchu.

14Shina cajpipish, cantaca asha juchachinata charinimari: Balaam shuti runa yachachishcata mana saquisha nijcunatamari charicunguiraj. Balaamca, israelcunata pandachingapajmi Balac runataca, rurashcalla dioscunaman cushca aichata paicunaman carachunpish, inquitashpa huainayachichunpish yachachirca. 15Nicolaitacuna yachachishcata mana saquisha nijcunatapishmari charicunguiraj. Paicuna ima shina yachachishcataca, ñucataca millanayanmi. 16Cutirishpa, chaicunataca saqui. Can mana cutirijpica, cambajman ña utca shamushpami, ñuca shimimanta llujshij espadahuan paicunahuanca macanacusha.

17Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun: Millaita mishajmanca, pacashca tiyacuj maná shuti micunatami carasha. Shinallataj uchilla yuraj rumitapish cushami. Chai rumipica, pi mana yachashca mushuj shutita quillcashpami cusha. Chai shutitaca, chai rumita chasquijllami yachanga” ninmi.

nishpa quillcai.

Tiatira pueblopi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

18Tiatirapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Diospaj Churi, nina lunyacuj shina ñahuiyuj, achij nicujta llambuyachishca bronceman rijchaj chaquicunayujca, cashnami nin: 19“Ñucaca, can imallata ruracushcata, cʼuyaj cashcata, alli crij cashcata, ima shina servishcata, mana pʼiñarij cashcatapish rijsinimi. Shinallataj cunanca, callaripi ruracushcatapish yalli allita ruracushcatapish yachanimi.

20Shina cajpipish, cantaca asha juchachinata charinimi: Jezabel mana allita yachachicujpipish, mana jarcashpa, saquishcanguillamari. Chai huarmica, ‘Dios ima nishcata huillajmi cani’ nishpami, ñucata servijcunataca umacun. Paica, huainata charichunlla, rurashcalla dioscunaman cushca aichatapish micuchunlla nishpami yachachishpa inquitacun. 21Ñucaca, chai huarmitaca, cutirichun nishpami shuyacurcani. Ashtahuanpish huainayanataca, manataj saquisha ninchu, manataj cutirinchu. 22Chaimantami cunanca, jatun nanaihuan siricuchun camapi shitani. Chai huarmihuan huainayajcunatapish, paihuan mana allita ruracushcamanta manataj cutirijpica, jatuntami llaquichisha. 23Chai huarmipaj huahuacunatapish huañuchishami. Chashna rurajpimi, tucui crij tandanacushcacuna ñucataca, shungupi ima tiyacujta, imata yuyacujta yachangacuna. Ñucami cancunamanca, tucuicunaman imalla rurashcacunamanta cuna cashcata cusha. 24Tiatirapi causacujcuna, cancunamanta maijancunaca chai mana allita yachachishcataca, mana caticunguichijchu. ‘Satanasmanta jatun yachanami’ nishpa paicuna yachachishcata mana catishpaca, allitami ruranguichij. Chaimanta cancunataca, ima shujtajta rurachun mana mandanichu. 25Shina cajpica, cancuna chashna alli caticushcataca, ñuca shamungacama chashnallataj catiracuichijlla.

26Millaita mishashpa, tucuringacama ñuca rurachun nishcata caźujtaca llajtacunata, mandaj cachunmi churasha. 27Paimanca Ñuca Yaya, Mandaj cachun ñucata churashca shinallatajmi, llajtacunata mandachun cusha.

‘Paimi, fierro varahuan mandanga,

allpa mangata shinami ñutunga.’

28Paimanca, pacaripi llujshij luźerotapish cushami. 29Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 2:1-29

Ang Sulat para sa Iglesya sa Efeso

1“Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesya sa Efeso:

“Ito ang mensahe ng may hawak ng pitong bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto: 2Alam ko ang mga ginagawa ninyo pati ang inyong mga pagsisikap at pagtitiyaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukunsinti ang masasamang tao. Siniyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol, at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. 3Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin, at hindi kayo nanghina. 4Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo: ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. 5Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. 6Ngunit ito ang gusto ko sa inyo: kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nicolaita,2:6 Nicolaita: Tingnan sa Talaan ng mga Salita sa likod. na kinasusuklaman ko rin.

7“Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesya.

“Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Dios.”

Ang Sulat para sa Iglesya sa Smirna

8“Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesya sa Smirna:

“Ito ang mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat, na namatay ngunit muling nabuhay: 9Alam ko ang inyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritwal na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga Judio sila, ngunit ang totooʼy mga kampon sila ni Satanas. 10Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo: Ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pang-uusig sa loob ng sampung araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan.

11“Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesya.

“Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan.”

Ang Sulat para sa Iglesya sa Pergamum

12“Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesya sa Pergamum:

“Ito ang mensahe ng may hawak ng matalas na espada na dalawa ang talim: 13Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin. Sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya ninyo sa akin, kahit noong patayin si Antipas na tapat kong saksi riyan sa lugar ninyo na tirahan ni Satanas. 14Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo: May ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ang mga Israelita na magkasala sa pamamagitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga dios-diosan at sa pamamagitan ng paggawa ng sekswal na imoralidad. 15At may ilan din sa inyo na sumusunod sa mga aral ng mga Nicolaita. 16Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo! Sapagkat kung hindi, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig.

17“Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesya.

“Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito.”

Ang Sulat para sa Iglesya sa Tiatira

18“Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesya sa Tiatira:

“Ito ang mensahe ng Anak ng Dios, na ang mga mataʼy nagliliyab na parang apoy at ang mga paaʼy nagniningning na parang pinakintab na tanso: 19Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ko na mapagmahal kayo, matapat, masigasig maglingkod at matiyaga. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa ninyo ngayon kaysa sa noong una. 20Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo: Hinahayaan ninyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Nililinlang niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sekswal na imoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga dios-diosan. 21Binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang imoralidad, ngunit ayaw niya. 22Makinig kayo! Bibigyan ko siya ng karamdaman hanggang sa hindi na siya makabangon sa higaan. Parurusahan ko siya nang matindi pati ang mga nakipagrelasyon sa kanya, kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasamaan. 23Papatayin ko ang mga tagasunod niya upang malaman ng lahat ng iglesya na alam ko ang iniisip at hinahangad ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa mga ginawa ninyo.

24“Pero ang iba sa inyo riyan sa Tiatira ay hindi sumusunod sa mga turo ni Jezebel. Hindi kayo natuto ng tinatawag nilang ‘malalalim na mga turo ni Satanas.’ Kaya wala na akong idadagdag pang tuntunin na dapat ninyong sundin. 25Ipagpatuloy na lang ninyo ang inyong katapatan sa akin hanggang sa pagdating ko. 26-27Sapagkat ang mga magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa, tulad ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking Ama. Mamamahala sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok.2:26-27 Tingnan ang Salmo 2:8-9. 28At ibibigay ko rin sa kanila ang tala sa umaga.2:28 tala sa umaga: sa Ingles, “morning star.”

29“Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesya.”